Služba pre vás

Vážení klienti, uprednostňujete pri vybavovaní písomný kontakt pred osobnou návštevou pobočky?

V záujme skvalitňovania a rozširovania služieb vám prostredníctvom call centra ponúkame:

1. Vydávanie preukazov poistenca

  1. pri strate,
  2. krádeži,
  3. poškodení,
  4. výmene preukazu bývalej Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s.,
  5. výmene za obojstranný preukaz

Od 1. júla 2018 už zdravotné poisťovne držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom nevydávajú nové preukazy zdravotného poistenia. Zdravotná poisťovňa im vydáva už len Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Na preukazovanie sa u lekára či v lekárni týmto poistencom slúži občiansky preukaz prípadne EPZP. Zmeny sa týkajú iba žiadostí o nové preukazy, vydané preukazy možno používať až do skončenia doby platnosti.

Požiadať o vydanie nového preukazu poistenca je možné:

  • zaslaním žiadosti (voľne sformulovanej) o vydanie preukazu poistenca poštou na adresu call centra: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., call centrum, Včelárska 1, 97101 Prievidza,

Žiadosť zaslaná poštou musí obsahovať údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, adrese a dôvode vydania nového preukazu poistenca a kontaktné údaje.
Na základe žiadosti vám poštou zašleme Náhradný certifikát preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia, ktorý počas jeho platnosti plnohodnotne nahrádza preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia. Najneskôr do 30 dní vám bude doručený preukaz poistenca.

2. Žiadosť o Európsky preukaz zdravotného poistenia cez web, telefonicky alebo poštou

Viac o žiadosti EPZP cez web, telefonicky, poštou

3. Zasielanie informácií o chýbajúcich poistných vzťahoch poistenca, stave účtu poistenca, výške preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie v eurách a informácie, s ktorým lekárom má poistenec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Informácie budú na základe žiadostí poistencov zasielané poštou

Ak máte pochybnosti, či máte všetko voči našej zdravotnej poisťovni vysporiadané, máte možnosť prostredníctvom  elektronického formulára požiadať o informáciu o chýbajúcich poistných vzťahoch, priebehu jednotlivých platieb a overenie správnej výšky preddavku aj po prechode na euro, prípadne informáciu, s ktorým lekárom máte uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Uvedená služba vám umožní overiť si, či nemáte nepokryté obdobia v poistných vzťahoch (to znamená, či máte na všetky poistné obdobia určeného platiteľa poistného) alebo či nemáte nedoplatok voči našej zdravotnej poisťovni, prípadne overiť si správnosť výšky preddavku, ktorý ste povinný platiť po prechode na euro.

V prípade, že u vás evidujeme nepokryté obdobie a v uvedenom období nemáte určeného iného platiteľa poistného, máte povinnosť si platiť zdravotné poistenie sám ako samoplatiteľ podľa § 11 ods. 2 zákona. Na požiadanie Vám zašleme vypočítanú sumu preddavkov na zdravotné poistenie za toto obdobie, tlačivo "Oznámenie poistenca/platiteľa poistného" a poštovú poukážku.

Po vyplnení Vašich identifikačných údajov v elektronickom formulári: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefón, e-mail vám budú požadované informácie zaslané poštou na adresu trvalého bydliska uvedeného v našom informačnom systéme.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.