Zoznam dlžníkov

Podľa § 25 ods.1 písm. f) bod 2 zákona č. 580/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam dlžníkov. Za dlžníka sa na účely tohto zákona považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov:

 • pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace,
 • pohľadávku na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou,
 • a celková suma pohľadávky je vyššia ako 100 eur.

Pokiaľ poistenec splní podmienky na zaradenie do zoznamu (okrem nižšie uvedenej skupiny), nebude mať hradenú plánovanú zdravotnú starostlivosť ako napríklad kúpeľnú starostlivosť, pravidelné kontroly u špecialistov a zdravotnícke pomôcky.

Podmienky na poskytovanie plnej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených do zoznamu dlžníkov

Súčasťou zoznamu dlžníkov sú aj poistenci, ktorí v zmysle § 9 ods. 2 zákona
č. 580/2004 Z. z. majú právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu. Tento nárok sa vzťahuje na poistenca:

 • ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach,
 • od ktorého sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní, uhrádza ho formou splátok a túto skutočnosť oznámil zdravotnej poisťovni,
 • na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
 • ktorý vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné podľa § 21 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. alebo na vymáhanie poistného podľa § 21 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z., pre ktoré bol vedený v zozname dlžníkov,
 • ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba alebo
 • ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ,
 • ktorému bol určený splátkový kalendár podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
 • ktorý bol zaradený do programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, a to len do času jeho vyradenia z tohto programu,
 • ktorý sa stal dlžníkom od vzniku mimoriadnej situácie, tzn. od  12. 3. 2020; po skončení mimoriadnej situácie sa uhrádzanie iba neodkladnej zdravotnej starostlivosti týmto dlžníkom obnoví a stratia nárok na poskytovanie plnej zdravotnej starostlivosti.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si môžu nárok na rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti konkrétneho poistenca skontrolovať  prostredníctvom ePobočky v časti Overenie poistenosti a nároku na ZS. Údaje sa aktualizujú na dennej báze.

Neodkladná zdravotná starostlivosť sa poskytuje osobe pri náhlej zmene  zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií a bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť poistencovi alebo náhle zmeny správania a konania, pod vplyvom ktorých môže bezprostredne ohroziť seba alebo svoje okolie. Za neodkladnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je:

 1. neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia,
 2. neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami,
 3. neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.

*Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná poisťovňa v zozname dlžníkov uvádza

 • u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,
 • u samostatne zárobkovo činnej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,
 • u právnickej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, výšku pohľadávky.

Dôležité upozornenie

Úhrady zrealizované po dátume, ku ktorému bolo vyhodnotené saldokonto neplatičov, nie sú v daných zoznamoch zohľadnené a zohľadnia sa až pri najbližšej aktualizácii. Dátum, ku ktorému je vyhodnotené saldokonto platiteľov, a obdobie splatnosti pohľadávok rozhodujúcich pre zoznam sú súčasťou zoznamu dlžníkov. Celková suma pohľadávky uvedená v zozname dlžníkov nezohľadňuje prípadnú pohľadávku, ktorá vznikla do 31. 12. 2004 (počas účinnosti zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní).

Dlžník zverejnený v zozname dlžníkov môže podať písomnú námietku proti svojmu zaradeniu do zoznamu dlžníkov, ktorú adresuje príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne, alebo námietku pošle e-mailom na adresu neplatici@vszp.sk.
Zdravotná poisťovňa je povinná námietku preveriť a vyjadriť sa k nej  do piatich pracovných dní od jej prijatia. V prípade, že sa zistí opodstatnenosť námietky, zdravotná poisťovňa v rovnakej lehote platiteľa zo zoznamu dlžníkov vyradí.

V súlade s článkom 17, bodov 1 a 2  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) má dotknutá osoba právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Citované ustanovenie sa nepoužije v prípade žiadosti o výmaz údajov zo zoznamu dlžníkov, lebo tieto údaje sú sprístupnené na základe osobitného zákona. Táto skutočnosť vychádza z ustanovenia čl. 17 bodu 3 uvedeného nariadenia.
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak je ich spracovanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu, ktorým je SR viazaná.

Pri tvorbe zoznamu dlžníkov, ktorý sa zverejňuje na internete, je týmto osobitným predpisom ustanovenie § 25 ods. 1 písm. f) bod 2 zákona
č. 580/2004 Z. z.

Zdravotná poisťovňa nezodpovedá za údaje o  svojich dlžníkoch zverejnené  na internetových stránkach iných spoločností.

Chcete správne platiť preddavky na poistné?

Skontrolujte si správnosť identifikačných údajov. Chybný variabilný symbol je jednou z najčastejších príčin, pre ktoré sa platitelia poistného dostávajú do zoznamu dlžníkov.

 

Som na zozname dlžníkov?

 

Obchodné meno Obec Ulica PSČ Pohľadávka Typ platiteľa Nárok na plnú
zdr. starostlivosť
MARTIŠÍK LUKÁŠ
IČO: 50364642
SVEREPEC č.d.236 01701 2 315,60 SZČO Nie
MARTIŠKOVÁ KATARÍNA
IČO: 47213787
VEĽKÝ KLÍŽ KLÍŽ172 95845 417,38 SZČO Áno
MARTMAL, S.R.O. V LIKVIDÁCII
IČO: 47385031
LIESKOVEC MEDZI HRUŠKY22 96221 316,97 Zamestnávateľ
MÁRTON KISS
IČO: 51746115
RIMAVSKÉ JANOVCE č.d.264 98001 496,37 SZČO Áno
MARTON VLADIMÍR
IČO: 43184839
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY POD LESÍKOM470/37 08222 300,84 SZČO Áno
MARTOŇÁK VLADIMÍR
IČO: 44273541
DUBOVICA č.d.319 08271 1 028,56 SZČO Nie
MARTONELLI GROUP, S.R.O.
IČO: 36623334
LUČENEC ULICA ŽELEZNIČNÁ2 98401 4 856,33 Zamestnávateľ
MARTONOVÁ ĽUBOMÍRA
IČO: 45646520
RUŽOMBEROK ŠOLTÉSOVEJ1925/21 03401 842,66 SZČO Nie
MARTOŠ TOMÁŠ
IČO: 44543590
KOLAČNO č.d.340 95841 414,51 SZČO Áno
MARTOŠOVÁ RUŽENA
IČO: 44733771
TOPOĽČANY K. KUZMÁNYHO1593/14 95501 120,26 SZČO Áno
MARTVOŇ VENDELÍN
IČO: 44775369
HRUŠTÍN LÁN679/40 02952 108,08 SZČO Áno
MARTVOŇOVÁ ELENA
IČO: 41966376
BRATISLAVA-DEV.NOVÁ VES ULICA JÁNA PONIČANA6116/11 84108 370,56 SZČO Áno
MARTYKÁN PETER
IČO: 30127700
BRATISLAVA-PETRŽALKA BEŇADICKÁ3036/4 85106 8 001,42 SZČO Nie
MARTYŠ JÚLIA
IČO: 46654089
KOŠICE-SÍDL.ŤAHANOVCE VIEDENSKÁ2647/29 04013 212,73 SZČO Áno
MARUNA PETER
IČO: 43379010
TERCHOVÁ VRÁTŇANSKÁ CESTA476/44 01306 569,77 SZČO Áno
MARUNČIAK MARIÁN
IČO: 35191619
LIESKOVEC NOVÁ404/7 96221 1 139,55 SZČO Nie
MARUNIAK RICHARD
IČO: 47736241
DOLNÝ CHOTÁR č.d.45 92541 8 049,43 SZČO Nie
MARUNIAK ROBERT
IČO: 45459631
BANSKÁ ŠTIAVNICA ANTONA PÉCHA86/22 96901 3 431,98 SZČO Nie
MARUŠÁK MIROSLAV
IČO: 17889715
ŽILINA NÁMESTIE OBETÍ KOMUNIZMU1 01131 308,34 SZČO Áno
MARUŠARZOVÁ JANA
IČO: 37531522
PREŠOV PROSTĚJOVSKÁ4839/24 08001 9 260,40 SZČO Nie
MARUŠINEC MARTIN
IČO: 41300637
POPRAD ŠROBÁROVA2611/7 05801 264,50 SZČO Áno
MARUŠKA IVAN
IČO: 33328609
BRATISLAVA-RAČA RAČIANSKA2687/143 83154 2 499,42 SZČO Áno
MARUŠKA MILAN
IČO: 41413369
BREHY č.d.385 96801 3 281,37 SZČO Nie
MARVEL S.R.O.
IČO: 36712302
KOŠICE-NAD JAZEROM NAPÁJADLÁ5 04012 624,33 Zamestnávateľ
MARWA MOHAMED ABDELSATTAR ALI 3AM
IČO: 51727579
SUEZ ALFALANK22 00000 1 948,82 SZČO Nie
MARWAN EL KURDI
IČO: 46195289
KOŠICE-STARÉ MESTO JESENNÁ1141/7 04001 212,73 SZČO Áno
MARY LOUISE S. R. O.
IČO: 47525967
BRATISLAVA-KARLOVA VES KRESÁNKOVA10 84105 546,27 Zamestnávateľ
MARYLOUISE
IČO: 50567195
BANSKÁ BYSTRICA TERÉZIE VANSOVEJ446/8 97401 301,70 Zamestnávateľ
MARYNA BALKOVA
IČO: 51052199
POLTAVA RYBAĹSKYI22/1 36033 1 109,78 SZČO Nie
MARYNA HAKAVA
IČO: 51983184
UŽOK č.d.12 89031 496,37 SZČO Áno
MARYNA HODVAN
IČO: 46775471
BRATISLAVA-KARLOVA VES KARLOVESKÁ410/17 84104 283,64 SZČO Áno
MARYNA KOSTELEI
IČO: 51979519
POVAŽSKÁ BYSTRICA JESENSKÉHO263/10 01701 496,37 SZČO Áno
MARYNA SHELUDKO
IČO: 48212822
KOŠICE-DARGOV.HRDINOV KROSNIANSKA1574/93 04022 212,73 SZČO Áno
MARYNA SOLOD
IČO: 51228386
DONECK AVTOTRANSPORTNYKOV12/7 83023 133,82 SZČO Áno
MAS SLOVAKIA S.R.O.
IČO: 46215697
MORAVANY NAD VÁHOM POD LESOM866/16 92221 4 560,95 Zamestnávateľ
MASAB, SPOL. S R. O.
IČO: 35957450
PALÁRIKOVO TERÉZIE VANSOVEJ3 94111 3 963,24 Zamestnávateľ
MASADA S.R.O.
IČO: 48066478
BRATISLAVA-RUŽINOV TRNAVSKÁ CESTA82 82104 533,17 Zamestnávateľ
MASAMI S.R.O.
IČO: 50306910
LEŠTINY č.d.30 02601 1 683,75 Zamestnávateľ
MASÁR KAMIL
IČO: 43860044
BYSTRIČKA č.d.148 03804 125,38 SZČO Áno
MASÁR ĽUBOMÍR
IČO: 41946481
TRENČÍN SOBLAHOVSKÁ2016/10 91101 3 672,51 SZČO Nie
MASÁR MARIÁN
IČO: 41900839
SMOLINSKÉ č.d.193 90842 5 416,20 SZČO Nie
MASÁR VINCENT
IČO: 40335071
TESÁRSKE MLYŇANY HLAVNÁ652/104 95176 222,13 SZČO Áno
MASARČ LUKÁŠ
IČO: 44347065
ZBEHY č.d.463 95142 5 337,98 SZČO Nie
MASARIK MÁRIO
IČO: 43297617
ŽILINA DOBŠINSKÉHO1615/7 01008 1 844,89 SZČO Áno
MASAROVIČ ERNEST
IČO: 43371256
ORLOV č.d.349 06543 6 887,75 SZČO Nie
MASAROVIČ MÁRIO
IČO: 40199363
PIEŠŤANY MATEJA BELA4751/36 92101 693,79 SZČO Áno
MASARYK FRANTIŠEK
IČO: 10941151
ŽILINA NA ZÁCHRASTÍ347/71 01009 269,16 SZČO Áno
MASARYK MARIÁN
IČO: 40519481
UHROVEC POD VODOJEMOM463/31 95641 1 716,35 SZČO Áno
MASARYK MARTIN
IČO: 40780538
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO JUNÁCKA1 83291 5 148,19 SZČO Nie
MASARYK MILAN
IČO: 37718193
POVAŽSKÁ BYSTRICA HORNÝ MOŠTENEC225 01701 212,73 SZČO Nie
MASARYK RÓBERT
IČO: 52530299
SENICA SNP774/43 90501 283,62 SZČO Áno
MASÁŽNY SALÓN RELAX A ÚĽAVA S. R. O.
IČO: 47697521
BREZNO NÁMESTIE GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA7 97701 105,70 Zamestnávateľ
MASA, S.R.O.
IČO: 36218057
KÚTNIKY TÖBÖRÉTE343 92901 133,31 Zamestnávateľ
MÄSBOT S.R.O.
IČO: 46989790
KŠINNÁ č.d.93 95641 1 124,15 Zamestnávateľ
MASCOR S. R. O.
IČO: 45863261
MEDZANY č.d.80 08221 1 017,19 Zamestnávateľ
MASCOTTE S. R. O.
IČO: 44610726
HRUBÁ BORŠA č.d.355 90050 333,03 Zamestnávateľ
MASHINY S.R.O.
IČO: 36789941
BRATISLAVA-RAČA ŽARNOVICKÁ3 83106 4 252,09 Zamestnávateľ
MÄSIAR MICHAL
IČO: 41942205
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ LAZNÁ ULICA130/15 03101 233,66 SZČO Áno
MÄSIAR 1 S.R.O.
IČO: 48089389
RAKOVEC NAD ONDAVOU č.d.243 07203 724,85 Zamestnávateľ
MÄSIAR 2 S.R.O.
IČO: 48089290
RAKOVEC NAD ONDAVOU č.d.243 07203 340,07 Zamestnávateľ
MÄSIARIKOVÁ MONIKA
IČO: 40701549
BRATISLAVA-VRAKUŇA TORYSKÁ5054/11 82107 141,64 SZČO Nie
MÄSIAROVÁ MICHAELA
IČO:
BRATISLAVA-ZÁHOR.BYSTR. ČESKOSLOVENSKÝCH TANKISTOV7083/97 84106 276,46 SZČO Áno
MÄSIAROVÁ VLASTIMILA
IČO: 31769241
BRATISLAVA-PETRŽALKA VÍGĽAŠSKÁ3034/2 85107 123,52 SZČO Áno
MASIČ MIROSLAV
IČO: 17410908
BRATISLAVA-DEV.NOVÁ VES DEVÍNSKE JAZERO5913/6 84107 4 431,14 SZČO Áno
MASILIB, S.R.O.
IČO: 52844927
ĽUDOVÍTOVÁ č.d.56 95144 142,22 Zamestnávateľ
MASKAĽ RICHARD
IČO: 47845554
LEVICE ŠKOLSKÁ UL.3091/10 93401 996,65 SZČO Nie
MASKER S. R. O.
IČO: 46971556
BREZOVKA č.d.16 08611 4 243,85 Zamestnávateľ
MASLÁK JAROSLAV
IČO: 10882413
POVAŽSKÁ BYSTRICA CENTRUM2/3 01701 9 457,63 SZČO Nie
MASLAŇÁK MARIÁN
IČO: 40747191
ORAVSKÁ JASENICA č.d.71 02964 709,10 SZČO Áno
MASLEJAK JÁN
IČO: 44759568
STARÁ ĽUBOVŇA OKRUŽNÁ882/58 06401 510,30 SZČO Nie
MASLÍK JÁN
IČO: 43999697
RAKOVÁ č.d.1267 02351 4 869,92 SZČO Nie
MASLÍK JAROSLAV
IČO: 50426648
STAŠKOV č.d.393 02353 276,77 SZČO Áno
MASLÍK PAVOL
IČO: 32247834
OLEŠNÁ č.d.783 02352 292,79 SZČO Áno
MASLÍK ZDENKO
IČO: 43498451
JALŠOVÍK HORNÝ JALŠOVÍK62 96241 425,46 SZČO Áno
MASNIČÁK ANTON
IČO: 43582729
ORAVSKÁ POLHORA č.d.145 02947 217,30 SZČO Áno
MASNIČÁK FRANTIŠEK
IČO: 48109223
NÁMESTOVO KOMENSKÉHO ULICA510/10 02901 212,73 SZČO Áno
MASNIČÁK ĽUBOŠ
IČO: 44028296
ORAVSKÁ POLHORA č.d.145 02947 212,73 SZČO Áno
MASNÝ DOMINIK
IČO: 47909501
HORNÝ HRIČOV č.d.114 01342 2 610,66 SZČO Nie
MASNÝ JOZEF
IČO: 36945714
ČADCA JÁNA KOLLÁRA2457/8 02201 1 755,00 SZČO Nie
MASNÝ MILOSLAV
IČO: 31900062
PODHORIE č.d.14 01318 631,96 SZČO Áno
MASNÝ MIROSLAV
IČO: 37600451
LIETAVSKÁ SVINNÁ-BABKOV BABKOV67 01311 2 479,01 SZČO Nie
MÄSO - RAJEC S.R.O.
IČO: 36661724
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO ODBORÁRSKA23 83102 283,50 Zamestnávateľ
MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, S. R. O.
IČO: 48026158
BANSKÁ BYSTRICA HORNÁ13 97401 21 505,44 Zamestnávateľ
MÄSO BARTEK S.R.O.
IČO: 45928711
BRATISLAVA-STARÉ MESTO PANSKÁ17 81101 848,65 Zamestnávateľ
MÄSO DADKAR S.R.O.
IČO: 46124195
REVÚCA REMESELNÍCKA319/14 05001 807,39 Zamestnávateľ
MASOMEAT, S. R. O.
IČO: 46782257
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO OSADNÁ2 83103 6 462,13 Zamestnávateľ
MÄSOPONITRIE SK S. R. O. V LIKVIDÁCII
IČO: 36731072
BANSKÁ BYSTRICA MAGURSKÁ37 97411 5 155,28 Zamestnávateľ
MÄSOPRODUKT P, S. R. O.
IČO: 46558641
GAJARY HLAVNÁ122 90061 2 184,59 Zamestnávateľ
MÄSOPRODUKT, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ V LIKVIDÁCII, V KONKURZE
IČO: 31574033
NOVÁ BAŇA BERNOLÁKOVA27 96801 145,82 Zamestnávateľ
MÄSORAJ, S.R.O.
IČO: 36396869
ČADCA MATIČNÉNÁMESTIE 02201 1 204,64 Zamestnávateľ
MÄSOVÝROBA - BITÚNOK TOMÁŠOV, S. R. O.
IČO: 46170286
TOMÁŠOV HLAVNÁ109B 90044 2 583,31 Zamestnávateľ
MÄSOVÝROBA - JK S.R.O.
IČO: 47197030
HORNÁ VES HORNÁ VES15 97248 3 451,10 Zamestnávateľ
MÄSOVÝROBA KOVÁČ- CZÁBA, S. R. O.
IČO: 46305718
HRNČIARSKA VES č.d.305 98013 1 128,91 Zamestnávateľ
MASPED S.R.O.
IČO: 51471906
ABRAHÁM č.d.373 92545 1 173,66 Zamestnávateľ
MASS BAU, S.R.O.
IČO: 51998351
BRATISLAVA-RUŽINOV ŽELEZNÁ5 82104 237,93 Zamestnávateľ
MASS SLOVAKIA S.R.O.
IČO: 50812530
LEVOČA ULICA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA1164/47 05401 560,88 Zamestnávateľ
MASSIMO ROSANI - H.C.R.
IČO: 47357185
KOMÁRNO GAZDOVSKÁ UL.772/25 94505 7 845,67 SZČO Nie
MASTER CONSULTING ZVOLEN S.R.O.
IČO: 36690139
BRATISLAVA-STARÉ MESTO ZÁMOCKÁ6619/3 81101 2 229,02 Zamestnávateľ
MASTER SLOVAKIA, S.R.O.
IČO: 31616488
LUČENEC ULICA J. MARTINČEKA5 98401 890,79 Zamestnávateľ
MASTER SPED, S. R. O.
IČO: 50171763
TRENČÍN ZLATOVSKÁ2189/27 91105 235,08 Zamestnávateľ
MASTER TRADING S.R.O.
IČO: 52249930
DUNAJSKÁ STREDA KULAČSKÁ ULICA3305 92901 295,06 Zamestnávateľ
Späť Ďalej
Pri vyhľadávaní samoplatiteľov môžete zadať meno, mesto, ulicu alebo PSČ.
Pri vyhľadávaní zamestnávateľov a SZČO môžete zadať meno, obchodné meno, IČO, obec, ulicu alebo PSČ
Údaje na vyhľadávanie je potrebné zadať s diakritikou bez náhradných znakov (*,%,?, ...)
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.