Zoznam dlžníkov

Podľa § 25 ods.1 písm. f) bod 2 zákona č. 580/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam dlžníkov. Za dlžníka sa na účely tohto zákona považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov:

 • pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace,
 • pohľadávku na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou,
 • a celková suma pohľadávky je vyššia ako 100 eur.

Pokiaľ poistenec splní podmienky na zaradenie do zoznamu (okrem nižšie uvedenej skupiny), nebude mať hradenú plánovanú zdravotnú starostlivosť ako napríklad kúpeľnú starostlivosť, pravidelné kontroly u špecialistov a zdravotnícke pomôcky.

Podmienky na poskytovanie plnej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených do zoznamu dlžníkov

Súčasťou zoznamu dlžníkov sú aj poistenci, ktorí v zmysle § 9 ods. 2 zákona
č. 580/2004 Z. z. majú právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu. Ide o poistenca:

 • ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach,
 • od ktorého sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní, uhrádza ho formou splátok a túto skutočnosť oznámil zdravotnej poisťovni,
 • na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
 • ktorý vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné podľa § 21 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. alebo na vymáhanie poistného podľa § 21 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z., pre ktoré bol vedený v zozname dlžníkov,
 • ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba alebo
 • ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ,
 • ktorému bol určený splátkový kalendár podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
 • ktorý bol zaradený do programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, a to len do času jeho vyradenia z tohto programu.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si môžu nárok na rozsah zdravotnej starostlivosti konkrétneho poistenca skontrolovať  prostredníctvom ePobočky v časti Overenie poistenosti a nároku na ZS. Údaje sa aktualizujú na dennej báze.

Neodkladná zdravotná starostlivosť sa poskytuje osobe pri náhlej zmene  zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií a bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť poistencovi alebo náhle zmeny správania a konania, pod vplyvom ktorých môže bezprostredne ohroziť seba alebo svoje okolie. Za neodkladnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je:

 1. neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia,
 2. neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami,
 3. neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.

*Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná poisťovňa v zozname dlžníkov uvádza

 • u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,
 • u samostatne zárobkovo činnej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,
 • u právnickej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, výšku pohľadávky.

Dôležité upozornenie

Úhrady zrealizované po dátume, ku ktorému bolo vyhodnotené saldokonto neplatičov, nie sú v daných zoznamoch zohľadnené a zohľadnia sa až pri najbližšej aktualizácii. Dátum, ku ktorému je vyhodnotené saldokonto platiteľov, a obdobie splatnosti pohľadávok rozhodujúcich pre zoznam sú súčasťou zoznamu dlžníkov. Celková suma pohľadávky uvedená v zozname dlžníkov nezohľadňuje prípadnú pohľadávku, ktorá vznikla do 31. 12. 2004 (počas účinnosti zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní).

Dlžník zverejnený v zozname dlžníkov môže podať písomnú námietku proti svojmu zaradeniu do zoznamu dlžníkov, ktorú adresuje príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne, alebo námietku pošle e-mailom na adresu neplatici@vszp.sk.
Zdravotná poisťovňa je povinná námietku preveriť a vyjadriť sa k nej  do piatich pracovných dní od jej prijatia. V prípade, že sa zistí opodstatnenosť námietky, zdravotná poisťovňa v rovnakej lehote platiteľa zo zoznamu dlžníkov vyradí.

V súlade s článkom 17, bodov 1 a 2  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) má dotknutá osoba právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Citované ustanovenie sa nepoužije v prípade žiadosti o výmaz údajov zo zoznamu dlžníkov, lebo tieto údaje sú sprístupnené na základe osobitného zákona. Táto skutočnosť vychádza z ustanovenia čl. 17 bodu 3 uvedeného nariadenia.
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak je ich spracovanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu, ktorým je SR viazaná.

Pri tvorbe zoznamu dlžníkov, ktorý sa zverejňuje na internete, je týmto osobitným predpisom ustanovenie § 25 ods. 1 písm. f) bod 2 zákona
č. 580/2004 Z. z.

Zdravotná poisťovňa nezodpovedá za údaje o  svojich dlžníkoch zverejnené  na internetových stránkach iných spoločností.

Chcete správne platiť preddavky na poistné?

Skontrolujte si správnosť identifikačných údajov. Chybný variabilný symbol je jednou z najčastejších príčin, pre ktoré sa platitelia poistného dostávajú do zoznamu dlžníkov.

 

Som na zozname dlžníkov?

 

Obchodné meno Obec Ulica PSČ Pohľadávka Typ platiteľa Nárok na plnú
zdr. starostlivosť
LIOZIN BORIS
IČO: 11790083
BRATISLAVA-PETRŽALKA HÁLOVA1109/14 85101 7 882,71 SZČO Nie
LIPA IVAN
IČO: 40156109
VYSOKÁ PRI MORAVE HLAVNÁ92/46 90066 8 215,96 SZČO Nie
LIPA PETER
IČO: 50349295
BRATISLAVA-RUŽINOV SABINOVSKÁ362/5 82102 1 682,78 SZČO Nie
LIPAMA, S.R.O.
IČO: 34135618
ŠAĽA MOSTOVÁ1839/1 92701 1 332,75 Zamestnávateľ
LIPAND S.R.O.
IČO: 46523693
KOŠICE-STARÉ MESTO ROOSEVELTOVA6 04001 351,40 Zamestnávateľ
LIPČÁK MATÚŠ
IČO: 47395770
PLAVEČ ŽELEZNIČIARSKA ULICA366/41 06544 548,09 SZČO Nie
LIPECKÝ MARTIN
IČO: 43988822
MICHALOVCE ŠTEFÁNIKOVA1367/15 07101 809,47 SZČO Nie
LIPI S.R.O.
IČO: 47023384
SOKOĽ č.d.192 04431 4 292,89 Zamestnávateľ
LIPIAK ĽUBOŠ
IČO: 50116924
KLIN HLAVNÁ510/179 02941 400,68 SZČO Nie
LIPKA MARTIN
IČO: 47848138
ŠOPORŇA č.d.241 92552 1 266,02 SZČO Nie
LIPKOVÁ KATEŘINA
IČO: 45311021
PIEŠŤANY HVIEZDOSLAVOVA1872/29 92101 1 030,72 SZČO Nie
LIPOVEC ZDENKO
IČO: 41451813
KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM KOŠICKÁ123/50 04431 267,12 SZČO Nie
LIPOVSKÁ IVETA
IČO: 31291422
PREŠOV ČERGOVSKÁ7004/2 08001 240,31 SZČO Áno
LIPOVSKÝ JÁN
IČO: 43925839
JAKUBANY č.d.667 06512 2 580,84 SZČO Nie
LIPOVSKÝ MÁRIO
IČO:
ŠOPORŇA č.d.1300 92552 200,34 SZČO Nie
LIPOVSKÝ PETER
IČO: 36918181
SEREĎ PAŽITNÁ1013/9 92601 467,46 SZČO Nie
LIPOVSKÝ RENÉ
IČO:
DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE POD VODOJEMOM433/9A 04431 466,76 SZČO Nie
LIPOVSKÝ ROBERT
IČO: 41891791
HORNÁ POTÔŇ ČEČÍNSKA POTÔŇ78 93036 6 221,81 SZČO Nie
LIPPAI S.R.O.
IČO: 45267804
NOVÉ ZÁMKY KOMÁRŇANSKÁ3 94002 4 614,93 Zamestnávateľ
LIPPO PAVOL
IČO: 35428601
DEDINKA č.d.66 94150 994,86 SZČO Nie
LIPTAI MILOŠ
IČO: 41595203
GÁŇ č.d.27 92401 3 454,43 SZČO Nie
LIPTAJ PETER
IČO: 32877668
SPIŠSKÁ TEPLICA OSLOBODITEĽOV36/0 05934 184,21 SZČO Áno
LIPTÁK ERIK
IČO: 32563949
KOŠICKÉ OĽŠANY č.d.83 04442 6 218,34 SZČO Nie
LIPTÁK GABRIEL
IČO: 40915786
KOŠICKÉ OĽŠANY č.d.83 04442 1 425,76 SZČO Nie
LIPTÁK LADISLAV
IČO: 48013277
TORNAĽA MIEROVÁ14 98201 2 523,44 SZČO Nie
LIPTÁK LUKÁŠ
IČO: 44643705
KROMPACHY NÁMESTIE SLOBODY1 05342 7 169,80 SZČO Nie
LIPTÁK MARTIN
IČO: 44356561
REVÚCA TOMÁŠIKOVA1007/13 05001 460,85 SZČO Nie
LIPTÁK PETER
IČO: 41577531
POPRAD JESENNÁ3240/13 05801 1 998,36 SZČO Nie
LIPTÁK PETER
IČO: 41880803
POPRAD UHEROVA2910/11 05801 7 869,54 SZČO Nie
LIPTOV-SCANDIC, S. R. O.
IČO: 43921523
LIPTOVSKÝ HRÁDOK PÁLENICA54/81 03301 3 158,24 Zamestnávateľ
LIPTOVSKA, S. R. O.
IČO: 44284632
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO ČESKÁ15 83103 1 537,10 Zamestnávateľ
LIQUID S. R. O.
IČO: 45317526
BRATISLAVA-STARÉ MESTO BLUMENTÁLSKA6 81107 3 402,24 Zamestnávateľ
LÍRPA 05 S.R.O.
IČO: 35936550
PARTIZÁNSKE POD ŠÍPKOM1301 95806 367,37 Zamestnávateľ
LISBON, S.R.O.
IČO: 36696960
BRATISLAVA-DÚBRAVKA NEJEDLÉHO3284/57 84102 582,62 Zamestnávateľ
LISU JÁN
IČO: 47816121
BANSKÁ BYSTRICA KUKUČÍNOVA3795/4 97401 6 197,95 SZČO Nie
LISÝ JOZEF
IČO: 11680458
BRATISLAVA-RUŽINOV PRIEVOZSKÁ1310/27 82105 110,94 SZČO Nie
LISÝ PETER
IČO: 36935174
KLASOV č.d.190 95153 2 946,48 SZČO Nie
LISZA S.R.O.
IČO: 51425076
ŠAĽA J. PALÁRIKA399/16 92701 1 315,54 Zamestnávateľ
LISZKAY LADISLAV
IČO: 11702265
JUROVÁ č.d.153 93004 3 996,52 SZČO Nie
LIŠČÁK DOMINIK
IČO: 52593185
HORNÁ ŠTUBŇA č.d.26 03846 1 432,94 SZČO Nie
LÍŠKA FRANTIŠEK
IČO: 37186698
BERNOLÁKOVO HLAVNÁ209/10 90027 5 378,55 SZČO Nie
LIŠKA JOZEF
IČO: 41925084
ŽILINA ZÁDUBNIE190 01003 3 704,63 SZČO Nie
LÍŠKA ĽUBOMÍR
IČO: 41741960
RIMAVSKÉ BREZOVO č.d.139 98054 497,05 SZČO Nie
LÍŠKA RÓBERT
IČO: 40652513
OPATOVCE NAD NITROU č.d.438 97202 204,68 SZČO Nie
LÍŠKA TOMÁŠ
IČO: 47348917
KANIANKA SNP585/6 97217 267,12 SZČO Nie
LIŠKOVÁ SILVIA
IČO: 47454148
ŽILINA ZÁHRADNÍCKA560/4 01004 467,46 SZČO Nie
LIŠTINSKÝ MIROSLAV
IČO: 41566203
TEPLIČKA NAD VÁHOM NÁM. SV. FLORIÁNA290/2 01301 6 110,39 SZČO Nie
LIŠUCH JÁN
IČO: 37202448
MÝTO POD ĎUMBIEROM č.d.178 97644 7 708,81 SZČO Nie
LITAJ ANTON
IČO: 40649415
HANDLOVÁ PRIEVIDZSKÁ222/29 97251 3 147,21 SZČO Áno
LITAVEC JOZEF
IČO: 40258751
KOŠICE-DARGOV.HRDINOV KROSNIANSKA786/41 04022 118,66 SZČO Nie
LITE - SLOVAKIA SK, S.R.O.
IČO: 44682808
NOVÁ DEDINKA KVETNÁ16 90029 1 707,87 Zamestnávateľ
LITE POWER GLOBAL NETWORK S.R.O.
IČO: 46269851
KOŠICE-JUH DUNAJSKÁ3 04001 1 470,00 Zamestnávateľ
LITING ZHAN S.R.O.
IČO: 36709964
HUMENNÉ NÁMESTIE SLOBODY4821/42 06601 671,28 Zamestnávateľ
LITL, S.R.O.
IČO: 36864587
TORNAĽA MIEROVÁ1359/265 98201 10 103,75 Zamestnávateľ
LITMO 94 S.R.O.
IČO: 47696664
ŠTEFANOV č.d.275 90645 202,40 Zamestnávateľ
LITOGRAF S.R.O.
IČO: 44543832
BRATISLAVA-PETRŽALKA GOGOĽOVA2304/18 85101 3 457,88 Zamestnávateľ
LITSCHAUER MARTIN
IČO: 47607521
JEDĽOVÉ KOSTOĽANY č.d.326 95196 2 645,98 SZČO Nie
LITTLE KITTEN, S. R. O.
IČO: 44513526
DUNAJSKÁ LUŽNÁ AZALKOVÁ ULICA38 90042 1 329,50 Zamestnávateľ
LITTLE STAR, N.O.
IČO: 50561316
NITRA CHMEĽOVÁ DOLINA207/32 94901 1 483,47 Zamestnávateľ
LITUN ERIK
IČO: 43507450
ČADCA HORELICA453 02201 6 907,31 SZČO Nie
LITVA MICHAL
IČO: 37210017
STARÁ BYSTRICA č.d.394 02304 2 024,96 SZČO Nie
LITVIN MARIÁN
IČO: 47027207
BRUSNICA č.d.7 09031 1 778,23 SZČO Nie
LIUBOMYR CHEREPUSHCHAK
IČO: 52056171
ULYCHNE ZELENA80 82177 596,56 SZČO Nie
LIUBOMYR YUKHNEI
IČO: 50635646
BOLECHIV SOLNJACNA15 77200 467,46 SZČO Nie
LIUK STAVBY , S.R.O.
IČO: 36420255
ŽILINA KUBÍNSKA1105/10 01008 1 306,10 Zamestnávateľ
LIVERS S.R.O.
IČO: 45527679
POPRAD STANIČNÁ2 05951 2 891,37 Zamestnávateľ
LIVEX S.R.O.
IČO: 46833960
RIMAVSKÁ SOBOTA NÁM. Š. M. DAXNERA1254/6 97901 955,53 Zamestnávateľ
LÍVIA BELKOVÁ - PRESTÍŽ
IČO: 52042995
PEZINOK 1. MÁJA2598/43 90201 462,93 SZČO Áno
LÍVIA KOVÁČOVÁ
IČO: 51145049
MALÉ VOZOKANY č.d.19 95182 534,24 SZČO Nie
LÍVIA SÜLLOVÁ
IČO: 36088536
JELKA HLAVNÁ506/66 92523 423,21 SZČO Nie
LÍVIA VADOVIČOVÁ
IČO: 50029401
BUDMERICE č.d.317 90086 258,72 SZČO Nie
LÍVIA VESZPRÉMIOVÁ
IČO: 32091435
VEĽKÝ MEDER RUŽOVÁ3750/28 93201 157,36 Zamestnávateľ
LÍVIA VRÍČANOVÁ
IČO: 33235457
SLOVENSKÉ PRAVNO č.d.316 03822 833,44 SZČO Nie
LIVING REAL ESTATE, S. R. O.
IČO: 35945788
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO BLATNICKÁ3 83102 348,50 Zamestnávateľ
LIWERT S.R.O.
IČO: 52006239
BRATISLAVA-STARÉ MESTO TALLEROVA4 81102 110,58 Zamestnávateľ
LIWET, S.R.O.
IČO: 46103597
NITRA CHMEĽOVÁ DOLINA154/9 94901 182,00 Zamestnávateľ
LIZAK VOLODYMYR
IČO: 52421848
VELYKI LUCHKY MUKAČEVSKA119 89625 394,21 SZČO Nie
LÍZAL JÁN
IČO: 48291986
VIESKA NAD ŽITAVOU č.d.34 95152 1 412,33 SZČO Nie
LJ TRADING, S.R.O.
IČO: 46478787
SENICA J. KRÁĽA739/1 90501 7 022,43 Zamestnávateľ
LJUBAN MIJOVIĆ, PODNIK ZAHRANIČNEJ OSOBY
IČO: 48200786
BERANE CRNOGORSKE LAMELA C8 84300 1 014,72 SZČO Nie
LK BUILDING, S. R. O.
IČO: 44419805
BRATISLAVA-STARÉ MESTO GORKÉHO3 81109 638,31 Zamestnávateľ
LK LOOK S.R.O.
IČO: 36710636
KOŠICE-ZÁPAD TRIEDA SNP65 04011 588,24 Zamestnávateľ
LK PERSONAL S.R.O.
IČO: 36351067
BRATISLAVA-RAČA KARPATSKÉ NÁMESTIE10A 83106 2 002,84 Zamestnávateľ
LK REAL- FINANCIAL, S. R. O.
IČO: 44449364
BRATISLAVA-STARÉ MESTO PRIBINOVA25 81109 1 863,47 Zamestnávateľ
LK REALINVEST S.R.O.
IČO: 46584625
ŽIAR NAD HRONOM CYRILA A METODA359/10 96501 899,99 Zamestnávateľ
LK STAR S.R.O.
IČO: 46920960
TERCHOVÁ NA ÚBOČ218 01306 1 293,11 Zamestnávateľ
LK STAV, S.R.O.
IČO: 35821086
STUPAVA CEMENTÁRENSKÁ15 90031 355,20 Zamestnávateľ
LK TRADE KE, S.R.O.
IČO: 31650732
KOŠICE-STARÉ MESTO MÄSIARSKA30 04001 5 670,27 Zamestnávateľ
LK TRANS LOGISTIC S.R.O.
IČO: 48122840
BRATISLAVA-RUŽINOV PARKOVÁ45 82105 28 162,11 Zamestnávateľ
LK TRANS SLOVAKIA, S. R. O.
IČO: 46606874
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO ŠKULTÉTYHO18 83103 370,81 Zamestnávateľ
LKD TRANS SPOL. S R.O.
IČO: 34152954
FIĽAKOVSKÉ KOVÁČE KURTÁŇ288 98601 1 101,92 Zamestnávateľ
LKM LOGISTIK S.R.O.
IČO: 47378018
ŽILINA BREZOVÁ62 01001 593,08 Zamestnávateľ
LKS SLOVAKIA, S. R. O.
IČO: 45962499
BRATISLAVA-RUŽINOV BANCÍKOVEJ1/A 82103 2 829,58 Zamestnávateľ
LKT - SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
IČO: 36184578
SOBRANCE KÚPEĽSKÁ66 07301 312,88 Zamestnávateľ
LKW - TRUCK SERVIS, S.R.O.
IČO: 43818323
KOŠICE-SEVER GERLACHOVSKÁ27 04001 1 147,31 Zamestnávateľ
LKW CENTRUM KOMÁRNO, S.R.O.
IČO: 36564818
KOMÁRNO UL. ROĽNÍCKEJ ŠKOLY873/873 94501 516,84 Zamestnávateľ
LKW JILLY, S.R.O.
IČO: 50144383
ZAVAR VIKTORÍNOVA234/7 91926 1 148,81 Zamestnávateľ
LKW PARTS S.R.O.
IČO: 36796751
ZVOLEN J.GAGARINA2427/97 96001 933,05 Zamestnávateľ
LKW TOP LOGISTIC, S.R.O.
IČO: 46360735
NITRA ŠTÚROVA72 94901 1 013,93 Zamestnávateľ
LKW ZAGA LOGISTICS S.R.O.
IČO: 43802605
KOMÁRNO GOMBAIHO UL.6 94501 165,08 Zamestnávateľ
LKWIA S.R.O.
IČO: 46115285
TRNAVA COBURGOVA ULICA84 91702 8 359,53 Zamestnávateľ
Späť Ďalej
Pri vyhľadávaní samoplatiteľov môžete zadať meno, mesto, ulicu alebo PSČ.
Pri vyhľadávaní zamestnávateľov a SZČO môžete zadať meno, obchodné meno, IČO, obec, ulicu alebo PSČ
Údaje na vyhľadávanie je potrebné zadať s diakritikou bez náhradných znakov (*,%,?, ...)
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.