Zoznam dlžníkov

Podľa § 25 ods.1 písm. f) bod 2 zákona č. 580/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam dlžníkov. Za dlžníka sa na účely tohto zákona považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov:

 • pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace,
 • pohľadávku na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou,
 • a celková suma pohľadávky je vyššia ako 100 eur.

Pokiaľ poistenec splní podmienky na zaradenie do zoznamu (okrem nižšie uvedenej skupiny), nebude mať hradenú plánovanú zdravotnú starostlivosť ako napríklad kúpeľnú starostlivosť, pravidelné kontroly u špecialistov a zdravotnícke pomôcky.

Podmienky na poskytovanie plnej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených do zoznamu dlžníkov

Súčasťou zoznamu dlžníkov sú aj poistenci, ktorí v zmysle § 9 ods. 2 zákona
č. 580/2004 Z. z. majú právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu. Ide o poistenca:

 • ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach,
 • od ktorého sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní, uhrádza ho formou splátok a túto skutočnosť oznámil zdravotnej poisťovni,
 • na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
 • ktorý vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné podľa § 21 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. alebo na vymáhanie poistného podľa § 21 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z., pre ktoré bol vedený v zozname dlžníkov,
 • ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba alebo
 • ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ,
 • ktorému bol určený splátkový kalendár podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
 • ktorý bol zaradený do programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, a to len do času jeho vyradenia z tohto programu.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si môžu nárok na rozsah zdravotnej starostlivosti konkrétneho poistenca skontrolovať  prostredníctvom ePobočky v časti Overenie poistenosti a nároku na ZS. Údaje sa aktualizujú na dennej báze.

Neodkladná zdravotná starostlivosť sa poskytuje osobe pri náhlej zmene  zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií a bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť poistencovi alebo náhle zmeny správania a konania, pod vplyvom ktorých môže bezprostredne ohroziť seba alebo svoje okolie. Za neodkladnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je:

 1. neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia,
 2. neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami,
 3. neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.

*Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná poisťovňa v zozname dlžníkov uvádza

 • u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,
 • u samostatne zárobkovo činnej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,
 • u právnickej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, výšku pohľadávky.

Dôležité upozornenie

Úhrady zrealizované po dátume, ku ktorému bolo vyhodnotené saldokonto neplatičov, nie sú v daných zoznamoch zohľadnené a zohľadnia sa až pri najbližšej aktualizácii. Dátum, ku ktorému je vyhodnotené saldokonto platiteľov, a obdobie splatnosti pohľadávok rozhodujúcich pre zoznam sú súčasťou zoznamu dlžníkov. Celková suma pohľadávky uvedená v zozname dlžníkov nezohľadňuje prípadnú pohľadávku, ktorá vznikla do 31. 12. 2004 (počas účinnosti zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní).

Dlžník zverejnený v zozname dlžníkov môže podať písomnú námietku proti svojmu zaradeniu do zoznamu dlžníkov, ktorú adresuje príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne, alebo námietku pošle e-mailom na adresu neplatici@vszp.sk.
Zdravotná poisťovňa je povinná námietku preveriť a vyjadriť sa k nej  do piatich pracovných dní od jej prijatia. V prípade, že sa zistí opodstatnenosť námietky, zdravotná poisťovňa v rovnakej lehote platiteľa zo zoznamu dlžníkov vyradí.

V súlade s článkom 17, bodov 1 a 2  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) má dotknutá osoba právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Citované ustanovenie sa nepoužije v prípade žiadosti o výmaz údajov zo zoznamu dlžníkov, lebo tieto údaje sú sprístupnené na základe osobitného zákona. Táto skutočnosť vychádza z ustanovenia čl. 17 bodu 3 uvedeného nariadenia.
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak je ich spracovanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu, ktorým je SR viazaná.

Pri tvorbe zoznamu dlžníkov, ktorý sa zverejňuje na internete, je týmto osobitným predpisom ustanovenie § 25 ods. 1 písm. f) bod 2 zákona
č. 580/2004 Z. z.

Zdravotná poisťovňa nezodpovedá za údaje o  svojich dlžníkoch zverejnené  na internetových stránkach iných spoločností.

Chcete správne platiť preddavky na poistné?

Skontrolujte si správnosť identifikačných údajov. Chybný variabilný symbol je jednou z najčastejších príčin, pre ktoré sa platitelia poistného dostávajú do zoznamu dlžníkov.

 

Som na zozname dlžníkov?

 

Obchodné meno Obec Ulica PSČ Pohľadávka Typ platiteľa Nárok na plnú
zdr. starostlivosť
IVAN PLYSKA
IČO: 52552292
ZALOM RUŇA78 90414 150,79 SZČO Nie
IVAN POCHYLÝ - PAM TEP
IČO: 37154753
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO ČESKOSLOVENSKÝCH PARAŠUTISTOV217/31 83103 2 058,91 SZČO Áno
IVAN POLIANSKYI
IČO: 51746182
CHYŽA MIČURINA36/A 90342 267,12 SZČO Nie
IVAN POMŠAHÁR
IČO: 44209541
SENEC MIEROVÉ NÁMESTIE8 90301 7 704,06 SZČO Nie
IVAN PRIESOL
IČO: 51414376
ISTEBNÉ č.d.148 02753 200,34 SZČO Nie
IVAN PRODAN COMPANY
IČO: 51644207
UŽHOROD CIOLKOVSKOGO17 8830 330,90 SZČO Nie
IVAN PUKAJ
IČO: 51802848
ORAVSKÝ PODZÁMOK DOLNÁ LEHOTA323 02741 308,04 SZČO Nie
IVAN PUŠKA
IČO: 51219891
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ VRBICKÁ271/29 03101 534,24 SZČO Nie
IVAN RABIŇÁK
IČO: 43269559
BANSKÁ BYSTRICA MOSKOVSKÁ2334/10 97404 467,46 SZČO Nie
IVAN RIŠKA
IČO: 52158373
HOLÍČ BRATISLAVSKÁ5 90851 2 222,74 SZČO Nie
IVAN RIZNIČ - BATTA
IČO: 34441107
ROVINKA ŽELEZNIČNÁ521/6C 90041 6 376,70 SZČO Nie
IVAN ROMAN
IČO: 52370941
ZABOLOTNE č.d.36 90143 253,76 SZČO Nie
IVAN RYBÁR - FISCHER
IČO: 44107706
LIESKOVEC MEDZI HRUŠKY2944/53 96221 3 049,41 SZČO Nie
IVAN SADLEK
IČO: 50867164
DUBNICA NAD VÁHOM CENTRUM II.94/61 01841 267,12 SZČO Nie
IVAN SALAY
IČO: 10830375
BANSKÁ BYSTRICA RUDOHORSKÁ6450/30 97411 8 837,88 SZČO Nie
IVAN SAPOLA
IČO: 51067684
MEDZEV UL. ŠTÓSKA839/108 04425 936,18 SZČO Nie
IVAN SAVKO
IČO: 51732335
MALYJ RAKOVEC LENINA81 90112 333,90 SZČO Nie
IVAN SEDLIAK
IČO: 40925897
BÁTOVCE č.d.282 93503 1 415,95 SZČO Nie
IVAN SENKO
IČO: 51949709
SVAĽAVA L.UKRAJINKY47A 89300 187,46 SZČO Nie
IVAN SERIŠ
IČO: 50673581
HORNÁ SÚČA HORNÁ SÚČA125 91333 267,11 SZČO Nie
IVAN SCHWINGHAMMER
IČO: 35263181
ROVINKA OKRUŽNÁ121/21 90041 1 949,01 SZČO Nie
IVAN SIGETY SABA AUTOOPRAVA
IČO: 17802393
BANSKÁ BYSTRICA ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY26 97401 895,73 SZČO Nie
IVAN SLAVOMÍR
IČO: 45292396
PODREČANY č.d.190 98554 6 781,60 SZČO Nie
IVAN SLOBODA
IČO: 35498200
HODONÍN SLAVÍKOVA8 69501 8 135,54 SZČO Nie
IVAN SMOZHANYK
IČO: 51967553
LISIČEVO č.d.504 90150 267,12 SZČO Nie
IVAN SPIŠÁK - IZOLATÉR
IČO: 17837766
BANSKÁ BYSTRICA SLÁDKOVIČOVA68 97405 1 171,89 Zamestnávateľ
IVAN STANO
IČO: 40218520
PATA LIPOVÁ476/11 92553 267,12 SZČO Nie
IVAN SUCHÝ
IČO: 51136767
ROŽŇAVA ČUČMIANSKA1342/18 04801 1 552,61 SZČO Nie
IVAN SULOVEC - ETECH CITY
IČO: 44688288
TEPLIČKA NAD VÁHOM ZÁHRADKÁRSKA546/7 01301 304,52 SZČO Nie
IVAN SUROVÝ
IČO: 33901503
CEROVO č.d.280 96252 859,73 SZČO Nie
IVAN SVERLOVYCH
IČO: 50680498
VOLOSYANKA č.d.337 89030 1 498,94 SZČO Nie
IVAN SVYDA
IČO: 52206386
PIDHIRNE PIDHIRNE0 81140 267,12 SZČO Nie
IVAN ŠARIŠČAN - AMADEO
IČO: 11997567
KOŠICE-ZÁPAD TRI HÔRKY433/11 04011 368,08 Zamestnávateľ
IVAN ŠEBO
IČO: 43579311
ZLATÉ MORAVCE STANIČNÁ47/4 95301 5 502,14 SZČO Nie
IVAN ŠEFČÍK
IČO: 37296515
KOŠICE-NAD JAZEROM AMURSKÁ1397/9 04012 8 576,31 SZČO Nie
IVAN ŠIMULÁK
IČO: 51482924
DIVINA č.d.355 01331 378,62 SZČO Nie
IVAN ŠIPOŠ
IČO: 52543145
BÁB VEĽKÝ BÁB512 95134 906,73 SZČO Nie
IVAN ŠÍPOŠ
IČO: 44236221
MALACKY BERNOLÁKOVA5188/1A 90101 3 875,60 SZČO Nie
IVAN ŠTEFÁNEK ML.
IČO: 46069330
NEMŠOVÁ OSLOBODITEĽOV233/10 91441 1 848,79 SZČO Nie
IVAN ŠTEFANISKO
IČO: 50472399
KOŠICE-STARÉ MESTO BAJZOVA1432/5 04001 308,81 Zamestnávateľ
IVAN ŠUHAJDA
IČO: 51794098
BOJNICE KPT. NÁLEPKU1123/30 97201 331,84 SZČO Nie
IVAN ŠURINA
IČO: 41421795
ĽUBOCHŇA BAHURINA125/1 03491 423,04 SZČO Nie
IVAN TARDÍK
IČO: 43725112
BRATISLAVA-RUŽINOV SPUTNIKOVÁ1082/41 82102 6 657,58 SZČO Nie
IVAN TEKEL
IČO: 46049827
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NÁBREŽIE DR. AURELA STODOLU1799/65 03101 134,64 SZČO Áno
IVAN TOKÁR
IČO: 44330677
BRATISLAVA-RUŽINOV ŠALVIOVÁ875/28 82101 200,34 SZČO Nie
IVAN TORÁČ RIJA
IČO: 11735376
BREZOVÁ POD BRADLOM SÍDLISKO DUŠANA JURKOVIČA428/16 90613 5 699,33 SZČO Nie
IVAN TÓTH
IČO: 41108337
ŠAMORÍN GAZDOVSKÝ RAD47/3 93101 3 601,80 SZČO Nie
IVAN VALENT
IČO: 51006995
HRONSKÉ KOSIHY č.d.201 93527 200,34 SZČO Nie
IVAN VALUCH - EUROSERVIS PRE REKLAMU
IČO: 22810391
PARTIZÁNSKE GENERÁLA SVOBODU1069/4 95801 277,38 Zamestnávateľ
IVAN VANYA
IČO: 45922985
TVRDOŠOVCE NOVOZÁMOCKÁ CESTA56 94110 6 984,28 SZČO Nie
IVAN VARGA
IČO: 51680823
BELINCE č.d.99 95612 1 056,36 SZČO Nie
IVAN VARGA - TRANS
IČO: 33937931
OHRADY č.d.2 93012 1 787,03 Zamestnávateľ
IVAN VASYLCHENKO
IČO: 51767163
MALYJ RAKOVEC LISOVA45 90144 736,95 SZČO Nie
IVAN VERBA
IČO: 41640730
BRATISLAVA-DÚBRAVKA OŽVOLDÍKOVA2007/9 84102 7 540,01 SZČO Nie
IVAN VETRÁK STAVITEĽSTVO
IČO: 32719515
BREZOVÁ POD BRADLOM HORNÝ RAD541/19 90613 7 871,59 SZČO Nie
IVAN VIRAH
IČO: 51874351
IRŠAVA PERSHOTRAVNEVA72 90100 417,91 SZČO Nie
IVAN VÍZNER
IČO: 44406134
BANSKÁ BYSTRICA TULSKÁ5307/107 97404 1 665,15 SZČO Áno
IVAN VÖRÖS
IČO: 50727460
HRADIŠTE POD VRÁTNOM č.d.37 90612 969,57 SZČO Áno
IVAN VRÁB
IČO: 50701584
KOZELNÍK č.d.64 96615 1 221,06 SZČO Áno
IVAN ZÁSLAV
IČO: 34256032
HODEJOV č.d.271 98031 101,54 Zamestnávateľ
IVAN ZAŤOVIČ
IČO: 41135113
TRENČÍN OSVIENČIMSKÁ1718/6 91101 8 672,45 SZČO Nie
IVAN ZAVODSKYI
IČO: 52130720
VERCHNIEVYZNYCA MYRU16 00000 267,12 SZČO Nie
IVAN ZELEZNÍK ZEL-TRANS
IČO: 33227349
TURČIANSKE TEPLICE TEPLICKÁ UL.906/46 03901 245,96 Zamestnávateľ
IVAN ZEMAN
IČO: 41477049
BRATISLAVA-PETRŽALKA JASOVSKÁ3130/23 85107 8 661,34 SZČO Nie
IVAN ZUBAJ
IČO: 41833813
DOLNÝ KUBÍN J. ŤATLIAKA6 02601 1 131,52 Zamestnávateľ
IVAN ZUBAKA
IČO: 50994531
LYSYČEVO č.d. 90150 200,34 SZČO Nie
IVAN ZYZEN
IČO: 51469251
KRYVA MOLODIŽNA3 90563 852,84 SZČO Nie
IVAN ŽIAK
IČO: 40651541
KAMENEC POD VTÁČNIKOM DOLNOKAMENČIANSKA213/54 97244 680,03 SZČO Áno
IVAN ŽILAVÝ Z & Z - SERVICE
IČO: 11801930
BRATISLAVA-PETRŽALKA GERCENOVA33 85101 470,36 Zamestnávateľ
IVAN ŽINČÁK - A - ZIN - KANCELÁRSKA TECHNIKA
IČO: 41003209
KOŠICE-ZÁPAD POPRADSKÁ2416/64B 04011 267,12 SZČO Nie
IVANA BADÁŇOVÁ - BUGO TAXI
IČO: 50316681
VRÚTKY SV. CYRILA A METODA2244/21A 03861 265,83 SZČO Nie
IVANA BALÁŽOVÁ
IČO: 50715135
HORNÝ VADIČOV č.d.59 02345 324,29 SZČO Nie
IVANA BUŠOVÁ
IČO: 52043347
ZÁHORSKÁ VES KASÁRENSKÁ535/32 90065 1 138,02 SZČO Nie
IVANA DIANIŠKOVÁ
IČO: 42314798
TISOVEC DAXNEROVA1095 98061 1 573,28 SZČO Nie
IVANA ĎUREJOVÁ
IČO: 51991250
LEHOTA POD VTÁČNIKOM KAPITÁNA JAROŠA1098/8 97242 152,94 SZČO Nie
IVANA FRIČOVÁ PARFUMÉRIA
IČO: 33352704
ŽILINA LIMBOVÁ3058/23 01007 9 004,08 SZČO Nie
IVANA FULLOVÁ
IČO: 40099024
BRATISLAVA-RUŽINOV REZEDOVÁ579/3 82101 795,95 SZČO Áno
IVANA GRAFOVÁ - SHOW EXPO
IČO: 41075056
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO MATÚŠKOVA2144/27 83101 734,58 SZČO Nie
IVANA GROMOVSKÁ - GOLEM
IČO: 43537251
POPRAD NÁBREŽIE JÁNA PAVLA II.2802/3 05801 8 236,13 SZČO Nie
IVANA HANGURBADŽOVÁ TOBIASTAV
IČO: 50658310
TOPOREC PODOLÍNSKA418/93 05995 279,02 Zamestnávateľ
IVANA HOŘAVOVÁ
IČO: 47840137
NOVÉ ZÁMKY J. KRÁĽA5287/24 94002 159,92 Zamestnávateľ
IVANA HRABOVSKÁ
IČO: 41017242
BYTČA HLINÍK NAD VÁHOM139 01401 127,60 SZČO Nie
IVANA JANEČKOVÁ
IČO: 37545221
JELŠAVA ARMÁDNA278 04916 114,29 Zamestnávateľ
IVANA KOTLÁROVÁ
IČO: 44655916
HORNÁ KRÁĽOVÁ SEREĎSKÁ663/29 95132 3 316,38 Zamestnávateľ
IVANA LOVÍŠKOVÁ
IČO: 32886233
SVEREPEC č.d.466 01701 183,10 SZČO Nie
IVANA MIKOVÁ
IČO: 43990240
KUZMICE HORNÉ ZÁHUMNIE142 95621 631,31 Zamestnávateľ
IVANA MILETIĆ
IČO: 51265567
LOZNICA NEMA ULICA BČ0 00000 532,80 SZČO Nie
IVANA MIRGOVÁ
IČO: 47886692
LOMNIČKA č.d.27 06503 670,96 SZČO Nie
IVANA NEPŠINSKÁ - KVETINÁRSTVO AMBRA
IČO: 51139278
HRONEC ŠVERMOVA15/32 97645 267,12 SZČO Nie
IVANA PAKŠI
IČO: 43930620
ČEĽADINCE č.d.250 95616 136,79 SZČO Nie
IVANA POLIAKOVÁ
IČO: 35119349
ŽILINA LETNÁ412/6 01003 804,09 Zamestnávateľ
IVANA REICHLOVÁ
IČO: 30140960
BRATISLAVA-RUŽINOV SEČOVSKÁ178/10 82102 6 718,92 SZČO Nie
IVANA SCHNIDEROVÁ
IČO: 48228737
BRATISLAVA-RUŽINOV DOMKÁRSKA977/10 82105 177,78 SZČO Nie
IVANA SPIŠIAKOVÁ
IČO: 43931146
HROCHOŤ HLAVNÁ208/30 97637 6 156,51 SZČO Nie
IVANA SRNCOVÁ
IČO: 52445968
LUČENEC ULICA ADYHO2969/24 98401 3 581,04 SZČO Nie
IVANA STRAKOVÁ
IČO: 51306247
KRASŇANY č.d.283 01303 200,34 SZČO Nie
IVANA ŠARUDYOVÁ
IČO: 47628332
ULIČSKÉ KRIVÉ č.d.136 06767 146,08 Zamestnávateľ
IVANA ŠEĎOVÁ HALČINOVÁ IVALU
IČO: 44247346
BANSKÁ BYSTRICA BAKOSSOVA14464/3A 97401 2 101,61 SZČO Áno
IVANA ŠKARUPOVÁ - LPRODUCTION
IČO: 50915347
MICHALOVCE J. MURGAŠA702/24 07101 257,06 SZČO Áno
IVANA ŠOVČÍKOVÁ
IČO: 47189797
ZVOLEN GEN. SVOBODU1996/54 96001 389,64 SZČO Nie
IVANA VANČÍKOVÁ ŠPORT CLUB
IČO: 37613332
NOVÉ ZÁMKY NOVÝ SVET3035/26 94002 358,06 Zamestnávateľ
Späť Ďalej
Pri vyhľadávaní samoplatiteľov môžete zadať meno, mesto, ulicu alebo PSČ.
Pri vyhľadávaní zamestnávateľov a SZČO môžete zadať meno, obchodné meno, IČO, obec, ulicu alebo PSČ
Údaje na vyhľadávanie je potrebné zadať s diakritikou bez náhradných znakov (*,%,?, ...)
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.