Zoznam dlžníkov

Podľa § 25 ods.1 písm. f) bod 2 zákona č. 580/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam dlžníkov. Za dlžníka sa na účely tohto zákona považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov:

 • pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace,
 • pohľadávku na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou,
 • a celková suma pohľadávky je vyššia ako 100 eur.

Pokiaľ poistenec splní podmienky na zaradenie do zoznamu (okrem nižšie uvedenej skupiny), nebude mať hradenú plánovanú zdravotnú starostlivosť ako napríklad kúpeľnú starostlivosť, pravidelné kontroly u špecialistov a zdravotnícke pomôcky.

Podmienky na poskytovanie plnej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených do zoznamu dlžníkov

Súčasťou zoznamu dlžníkov sú aj poistenci, ktorí v zmysle § 9 ods. 2 zákona
č. 580/2004 Z. z. majú právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu. Ide o poistenca:

 • ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach,
 • od ktorého sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní, uhrádza ho formou splátok a túto skutočnosť oznámil zdravotnej poisťovni,
 • na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
 • ktorý vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné podľa § 21 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. alebo na vymáhanie poistného podľa § 21 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z., pre ktoré bol vedený v zozname dlžníkov,
 • ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba alebo
 • ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ,
 • ktorému bol určený splátkový kalendár podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
 • ktorý bol zaradený do programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, a to len do času jeho vyradenia z tohto programu.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si môžu nárok na rozsah zdravotnej starostlivosti konkrétneho poistenca skontrolovať  prostredníctvom ePobočky v časti Overenie poistenosti a nároku na ZS. Údaje sa aktualizujú na dennej báze.

Neodkladná zdravotná starostlivosť sa poskytuje osobe pri náhlej zmene  zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií a bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť poistencovi alebo náhle zmeny správania a konania, pod vplyvom ktorých môže bezprostredne ohroziť seba alebo svoje okolie. Za neodkladnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je:

 1. neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia,
 2. neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami,
 3. neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.

*Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná poisťovňa v zozname dlžníkov uvádza

 • u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,
 • u samostatne zárobkovo činnej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,
 • u právnickej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, výšku pohľadávky.

Dôležité upozornenie

Úhrady zrealizované po dátume, ku ktorému bolo vyhodnotené saldokonto neplatičov, nie sú v daných zoznamoch zohľadnené a zohľadnia sa až pri najbližšej aktualizácii. Dátum, ku ktorému je vyhodnotené saldokonto platiteľov, a obdobie splatnosti pohľadávok rozhodujúcich pre zoznam sú súčasťou zoznamu dlžníkov. Celková suma pohľadávky uvedená v zozname dlžníkov nezohľadňuje prípadnú pohľadávku, ktorá vznikla do 31. 12. 2004 (počas účinnosti zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní).

Dlžník zverejnený v zozname dlžníkov môže podať písomnú námietku proti svojmu zaradeniu do zoznamu dlžníkov, ktorú adresuje príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne, alebo námietku pošle e-mailom na adresu neplatici@vszp.sk.
Zdravotná poisťovňa je povinná námietku preveriť a vyjadriť sa k nej  do piatich pracovných dní od jej prijatia. V prípade, že sa zistí opodstatnenosť námietky, zdravotná poisťovňa v rovnakej lehote platiteľa zo zoznamu dlžníkov vyradí.

V súlade s článkom 17, bodov 1 a 2  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) má dotknutá osoba právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Citované ustanovenie sa nepoužije v prípade žiadosti o výmaz údajov zo zoznamu dlžníkov, lebo tieto údaje sú sprístupnené na základe osobitného zákona. Táto skutočnosť vychádza z ustanovenia čl. 17 bodu 3 uvedeného nariadenia.
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak je ich spracovanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu, ktorým je SR viazaná.

Pri tvorbe zoznamu dlžníkov, ktorý sa zverejňuje na internete, je týmto osobitným predpisom ustanovenie § 25 ods. 1 písm. f) bod 2 zákona
č. 580/2004 Z. z.

Zdravotná poisťovňa nezodpovedá za údaje o  svojich dlžníkoch zverejnené  na internetových stránkach iných spoločností.

Chcete správne platiť preddavky na poistné?

Skontrolujte si správnosť identifikačných údajov. Chybný variabilný symbol je jednou z najčastejších príčin, pre ktoré sa platitelia poistného dostávajú do zoznamu dlžníkov.

 

Som na zozname dlžníkov?

 

Obchodné meno Obec Ulica PSČ Pohľadávka Typ platiteľa Nárok na plnú
zdr. starostlivosť
ING. ĽUBOŠ BARBORA - SBM COM
IČO: 34773991
NOVÁ BAŇA ČIERNY LÚH1130/2 96801 589,26 SZČO Nie
ING. ĽUBOŠ BÓNA
IČO: 33638063
NITRA TRIEDA ANDREJA HLINKU43 94901 1 687,88 Zamestnávateľ
ING. LUBOŠ MANIŠ
IČO: 33284059
ZVOLEN A.HLINKU8880/57 96001 333,90 SZČO Nie
ING. ĽUBOŠ REPÁŇ
IČO: 14054027
TOMÁŠOV KRÁTKA2 90044 146,22 Zamestnávateľ
ING. ĽUBOŠ TAROČKA - TAOS T SPOL.
IČO: 17153174
PREŠOV VLADA CLEMENTISA4774/10 08001 200,34 SZČO Nie
ING. LUCIA ÁRVAYOVÁ - IMPERIUM. STAVBY
IČO: 44343221
NANDRAŽ č.d.57 04961 5 812,91 Zamestnávateľ
ING. LUCIA GAŠPARIKOVÁ - LUCY
IČO: 50211072
KOŠICE-DARGOV.HRDINOV KURSKÁ853/18 04022 2 384,84 SZČO Nie
ING. LUCIA TABAČEKOVÁ
IČO: 51007851
ŠPAČINCE POD KAŠTIEĽOM745/40 91951 341,80 SZČO Nie
ING. ĽUDMILA VÍGLASKÁ
IČO: 11912294
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO LASKOMERSKÉHO152/12 83103 7 335,90 Zamestnávateľ
ING. ĽUDOVÍT GYURÁK BOLLERO
IČO: 35417927
ROŽŇAVA ZLATÁ313/1 04801 7 377,48 SZČO Nie
ING. ĽUDOVÍT KOVÁČ
IČO: 17785189
ŽILINA JASEŇOVÁ3217/17 01007 200,34 SZČO Nie
ING. ĽUDOVÍT VALIHORA
IČO: 44867514
ŽILINA TATRANSKÁ3110/11 01008 124,35 SZČO Nie
ING. LUKÁŠ DUNAJ
IČO: 51372045
SNINA 1. MÁJA2051/3 06901 397,74 SZČO Nie
ING. MAMUKA ŠARAŠENIDZE - SAKTRANS
IČO: 35057122
VALASKÁ DUBOVÁ č.d.214 03496 4 828,97 SZČO Nie
ING. MARCEL BALOG
IČO: 51902532
LUČENEC ULICA J. M. HURBANA2932/2 98401 809,79 SZČO Nie
ING. MARCELA VATAJOVÁ
IČO: 43309712
BRATISLAVA-DÚBRAVKA BEŇOVSKÉHO1164/10 84101 124,45 SZČO Nie
ING. MAREK BRIŠ
IČO: 51750392
MÚTNE č.d.458 02963 127,68 SZČO Nie
ING. MAREK LIPNICKÝ
IČO: 51148498
TESÁRSKE MLYŇANY ŠTEFANA MOYSESA355/51 95176 149,35 SZČO Nie
ING. MAREK MÁCHA - LFL TECHNOLOGY
IČO: 47329581
ZÁHORIE (VOJENSKÝ OBVOD) č.d.106 90101 1 526,50 SZČO Nie
ING. MAREK RÓKA MIGEO
IČO: 40507777
KRÁĽOVÁ PRI SENCI č.d.743 90050 265,85 SZČO Nie
ING. MAREK TARAJČÁK
IČO: 37724428
BOHUNICE č.d.33 93505 1 223,93 SZČO Nie
ING. MAREK TOPORKA
IČO: 37017331
ROZHANOVCE POKROKU516/3 04442 888,40 SZČO Áno
ING. MARGARETA KOVÁČOVÁ
IČO: 50756613
BORINKA č.d.513 90032 461,58 SZČO Nie
ING. MÁRIA GECAŠKOVÁ ?PROJECTI
IČO: 50294504
SPIŠSKÁ STARÁ VES JESENSKÉHO354/8 06101 954,44 SZČO Áno
ING. MÁRIA GREČNÁ - MAXIMA
IČO: 34715690
BRATISLAVA-STARÉ MESTO BANÍCKA3268/4 81104 267,12 SZČO Nie
ING. MÁRIA HREDZÁKOVÁ - ALFA - OMEGA
IČO: 45257442
SEČOVCE PRIBINOVA691/13 07801 267,12 SZČO Nie
ING. MÁRIA SOLOVIČOVÁ - HIPPOVET
IČO: 37566407
TRNAVA ULICA SIBÍRSKA1623/18 91701 500,11 Zamestnávateľ
ING. MÁRIA TOMANOVÁ - POLTOM
IČO: 30341442
SMOLENICE ŠTÚROVA719/12 91904 1 210,29 Zamestnávateľ
ING. MARIÁN LAKOTA
IČO: 52017591
DETVA A. BERNOLÁKA926/8 96212 182,57 SZČO Nie
ING. MARIÁN MATEÁŠ
IČO: 52285634
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO VAJNORSKÁ1358/88 83104 231,33 SZČO Nie
ING. MARIAN RIEČAN
IČO: 41961510
BANSKÁ BYSTRICA MLÁDEŽNÍCKA1890/29 97404 974,23 Zamestnávateľ
ING. MARIÁN ŠVALEC - SLID
IČO: 50829653
ŽILINA BAJZOVA2420/29 01001 109,70 SZČO Nie
ING. MARIÁN ŽIDEK
IČO: 51542633
ŽILINA MARTINSKÁ1619/8 01008 169,45 SZČO Nie
ING. MAROŠ CUPER - MC MONT
IČO: 41718585
KLÁŠTOR POD ZNIEVOM A. MOYZESA55/85 03843 2 142,06 Zamestnávateľ
ING. MARTA ŠUBOVÁ - PROMO TRAVEL
IČO: 34555056
BRATISLAVA-RUŽINOV TOMÁŠIKOVA12570/50B 82101 1 046,69 Zamestnávateľ
ING. MARTIN BALOGH - LION
IČO: 40012115
BRATISLAVA-RUŽINOV MIEROVÁ21 82102 133,05 SZČO Nie
ING. MARTIN HRIŇA
IČO: 51065592
BRATISLAVA-KARLOVA VES STARÉ GRUNTY3586/26D 84104 234,34 SZČO Nie
ING. MARTIN HROMADA
IČO: 34957588
KOSTOLNÁ VES č.d.156 97226 267,12 SZČO Nie
ING. MARTIN HUŠEK - M + J SLUŽBY
IČO: 43228836
ZLATNÍKY č.d.154 95637 3 501,10 SZČO Nie
ING. MARTIN HUŠEK - M + J SLUŽBY
IČO: 43228836
ZLATNÍKY č.d.154 95637 1 200,74 Zamestnávateľ
ING. MARTIN KOVÁČ
IČO: 51002272
LUČENEC ULICA ADYHO2935/4 98401 142,38 SZČO Nie
ING. MARTIN RYBAN - MR REALITY
IČO: 36909432
BRATISLAVA-PETRŽALKA PEČNIANSKA3 85101 196,00 Zamestnávateľ
ING. MARTIN SMOLEN - VANTARIX PRODUCTION
IČO: 41024761
IVANKA PRI DUNAJI MOYZESOVA1450/57 90028 525,72 SZČO Nie
ING. MARTIN ŠARO - MAKUPO
IČO: 41032411
VRANOV NAD TOPĽOU STANIČNÁ ULICA1324/30 09301 6 422,88 SZČO Nie
ING. MARTIN ŠTEFEK, ÚČTOVNÍCTVO A DANE
IČO: 11654597
BRATISLAVA-RUŽINOV DRUŽICOVÁ3224/8 82102 807,60 SZČO Nie
ING. MARTIN WOLF
IČO: 40684024
NITRA SVÄTOPLUKOVA904/13 94901 267,12 SZČO Nie
ING. MARTIN ŽABENSKÝ - YADO
IČO: 40649423
HANDLOVÁ PSTRUHÁRSKA785/5 97251 671,72 Zamestnávateľ
ING. MARTINA DOBOŠOVÁ
IČO: 50592696
ROVINKA PIVONKOVÁ1763/18 90041 149,14 SZČO Nie
ING. MARTINA MAJERČÍKOVÁ
IČO: 46566511
TRNAVA ULICA BEDŘICHA SMETANU2790/13 91708 108,45 SZČO Nie
ING. MATÚŠ BARTOŠ - ROCKGARDEN
IČO: 33234426
FIĽAKOVO NÁM. SLOBODY762/4 98601 889,05 Zamestnávateľ
ING. MATÚŠ LUKÁČ
IČO: 51723212
RAŽŇANY č.d.360 08261 103,83 SZČO Nie
ING. MATÚŠ ORKUTY
IČO: 50543342
KOŠICE-SÍDL.ŤAHANOVCE ČÍNSKA2523/7 04013 238,20 SZČO Nie
ING. MGR. JÁN ĎURINA - AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER
IČO: 37836897
GALANTA ŠAFÁRIKOVA9 92401 3 107,14 Zamestnávateľ
ING. MGR. JÁN SOTÁK
IČO: 51713802
TUŠICKÁ NOVÁ VES č.d.26 07202 837,11 SZČO Nie
ING. MICHAELA MARKUSEKOVÁ - BE SWEET BY MIMI
IČO: 42353131
BRATISLAVA-DÚBRAVKA ŽATEVNÁ2 84402 974,94 SZČO Nie
ING. MICHAL ČERNEJ - TRADING
IČO: 41941233
SVIDNÍK Ľ. ŠTÚRA462/3 08901 4 452,36 SZČO Nie
ING. MICHAL DZUGAS
IČO: 52203221
BRATISLAVA-POD.BISKUP. KAZANSKÁ12980/22 82106 200,34 SZČO Nie
ING. MICHAL FALIS
IČO: 17960720
BANSKÁ BYSTRICA TATRANSKÁ6555/6 97411 8 370,47 SZČO Nie
ING. MICHAL FAŠKO
IČO: 50460145
BEŇUŠ FILIPOVO97 97664 115,66 SZČO Nie
ING. MICHAL HAJTÁŠ - STOLÁRSTVO HAJTÁŠ
IČO: 43414753
BUKOVEC č.d.181 90614 333,90 SZČO Nie
ING. MICHAL KORENČÍK - K GROUP
IČO: 46830618
RADÔSTKA č.d.246 02304 504,76 SZČO Nie
ING. MICHAL KRAJČA - MIKRA
IČO: 43738796
BANSKÁ BYSTRICA SITNIANSKA6598/21 97411 177,10 SZČO Nie
ING. MICHAL MARTINSKÝ
IČO: 46726314
TUHÁR č.d.174 98512 267,12 SZČO Nie
ING. MICHAL SVEDEK - IN-TEP
IČO: 33910626
TRENČÍN ŠOLTÉSOVEJ1995 91101 1 201,79 Zamestnávateľ
ING. MICHAL ŠTOFILA - STAVBYSTAV
IČO: 35453362
MICHALOVCE ŠTEFÁNIKOVA1409/54 07101 3 662,50 Zamestnávateľ
ING. MILAN BALENT-NOVÁK
IČO: 31960758
ČAKLOV č.d.40 09435 1 456,10 Zamestnávateľ
ING. MILAN BÁRDY
IČO: 17928541
JASENOVÉ č.d.249 01319 1 367,72 Zamestnávateľ
ING. MILAN BENKO DREVO-STAV
IČO: 14205343
ZVOLEN KREMNICKÁ2547/1 96001 111,28 Zamestnávateľ
ING. MILAN DOBIAŠ PHD.
IČO: 50185870
JEDĽOVÉ KOSTOĽANY č.d.635 95196 130,69 SZČO Nie
ING. MILAN DRIENOVSKÝ DEMIN
IČO: 30077699
NITRA RÁZUSOVA798/4 94901 691,40 Zamestnávateľ
ING. MILAN FECKO - BEST
IČO: 17100950
KOŠICE-SEVER CESTA POD HRADOVOU773/2 04001 850,42 Zamestnávateľ
ING. MILAN GAJDOŠ
IČO: 46655166
VEĽKÝ BIEL KAŠTIEĽSKA1078/8 90024 101,70 SZČO Nie
ING. MILAN KMEC - JOMI
IČO: 34328696
VRANOV NAD TOPĽOU OKULKA16/12 09301 1 473,50 Zamestnávateľ
ING. MILAN LENĎÁK
IČO: 46898549
GELNICA ZÁHRADNÁ1366/10 05601 3 644,63 SZČO Nie
ING. MILAN POLAKOVIČ STOLANA PIAL
IČO: 30409438
DOLNÝ PIAL NÁMESTIE SNP442/2 93537 336,78 Zamestnávateľ
ING. MILAN SEDLÁČEK - THE BEST VIDEO
IČO: 40706001
BRATISLAVA-RUŽINOV JADROVÁ3226/15 82102 985,87 SZČO Nie
ING. MILAN ŠTEFKA FY : OLIN
IČO: 37011359
VRÚTKY UL. 1. ČESKO-SLOVENSKEJ BRIGÁDY5263/60 03861 10 571,71 Zamestnávateľ
ING. MILOSLAV DREVENNÁK DRIM
IČO: 30886139
LUDANICE TOPOĽČIANSKA149/22 95611 4 480,90 Zamestnávateľ
ING. MILOSLAV ONOFREJ - ONOFREJ A SYN
IČO: 17338981
BLATNÉ SLNEČNÁ672/10 90082 131,37 SZČO Nie
ING. MILOŠ FISCHER - ATUMÍK
IČO: 37471767
PIEŠŤANY NÁM. SNP3 92145 7 055,16 SZČO Nie
ING. MILOŠ KASALA STAVEBNO-TECHNICKÉ SLUŽBY
IČO: 11892391
BRATISLAVA-STARÉ MESTO V ZÁHRADÁCH2035/18 81102 861,84 SZČO Nie
ING. MIRIAM ŠEREŠOVÁ SEMI REAL PROPERTY
IČO: 37376471
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ KEMI627/4 03104 422,30 SZČO Nie
ING. MIROSLAV BEŇKA - ZM DIRECT
IČO: 37140655
KRÁĽOVÁ PRI SENCI č.d.17 90050 240,03 SZČO Nie
ING. MIROSLAV ČUPKA
IČO: 34864563
KOŠICE-JUH PERLOVÁ571/1 04001 1 292,20 SZČO Nie
ING. MIROSLAV ČUPKA
IČO: 34864563
KOŠICE-JUH PERLOVÁ571/1 04001 747,13 Zamestnávateľ
ING. MIROSLAV FABRÍCI - FABRICIO
IČO: 40148009
KOŠICE-DARGOV.HRDINOV KROSNIANSKA786/41 04022 2 990,95 SZČO Nie
ING. MIROSLAV GUOTH
IČO: 17176387
KOŠICE-SÍDL.ŤAHANOVCE BERLÍNSKA28 04013 1 207,23 Zamestnávateľ
ING. MIROSLAV GUTEK, AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER
IČO: 37941941
STEBNÍK č.d.20 08633 4 397,43 SZČO Áno
ING. MIROSLAV HEGLAS - H-KONZULT
IČO: 41079078
ŽILINA ANTONA BERNOLÁKA2201/14 01001 396,76 Zamestnávateľ
ING. MIROSLAV CHOVAN
IČO: 41382455
RIEČKA HLAVNÁ227/66 97401 4 697,32 SZČO Nie
ING. MIROSLAV JANEČKA
IČO: 51114160
NITRA POD KATRUŠOU444/18A 94905 1 249,90 SZČO Nie
ING. MIROSLAV JURAŠEK - JUREX
IČO: 33749167
PREŠOV JIRÁSKOVA6 08001 9 510,30 Zamestnávateľ
ING. MIROSLAV LUNTER LUAN
IČO: 32946325
PRIEVIDZA NÁMESTIE SLOBODY14 97101 6 706,58 SZČO Nie
ING. MIROSLAV MIKUŠEC
IČO: 32882998
PÚCHOV ZÁBREH1530/61 02001 10 665,72 Zamestnávateľ
ING. MIROSLAV PODSKUBA
IČO: 30525322
RUŽOMBEROK LIPTOVSKÁ2127/2 03401 111,60 SZČO Nie
ING. MIROSLAV SKALOŠ
IČO: 33008574
BETLIAR NOVÁ416/416 04921 273,01 Zamestnávateľ
ING. MIROSLAV SOBČÁK
IČO: 44815271
POVAŽSKÁ BYSTRICA ROZKVET2030/56 01701 1 852,26 Zamestnávateľ
ING. MIROSLAV STRÍŽ STAVEBNÉ SLUŽBY
IČO: 11830816
PEZINOK RADNIČNÉ NÁMESTIE7 90201 8 434,07 SZČO Nie
ING. MIROSLAV ŠTEFAŇÁK SIGNO
IČO: 14188180
MARTIN NÁM. S. H. VAJANSKÉHO1 03601 3 723,76 SZČO Nie
ING. MIROSLAV ŠUHAJ - COMETA
IČO: 30505640
LUČENEC NÁMESTIE TUHÁRSKE2943/2 98401 264,73 Zamestnávateľ
ING. MIROSLAV VIZI - KONEKTOR
IČO: 35169401
BRATISLAVA-POD.BISKUP. IPEĽSKÁ15 82107 1 113,99 Zamestnávateľ
Späť Ďalej
Pri vyhľadávaní samoplatiteľov môžete zadať meno, mesto, ulicu alebo PSČ.
Pri vyhľadávaní zamestnávateľov a SZČO môžete zadať meno, obchodné meno, IČO, obec, ulicu alebo PSČ
Údaje na vyhľadávanie je potrebné zadať s diakritikou bez náhradných znakov (*,%,?, ...)
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.