Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Marketingové aktivity

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

 1. PREVÁDZKOVATEĽ
  1. Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely alebo prostriedky spracúvania osobných údajov (článok 4, bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).
  2. Na účely článku 4, bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35937874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3602/B (ďalej „VšZP“ alebo „prevádzkovateľ“).
    
 2. DOTKNUTÉ OSOBY
  1. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje VšZP spracúva na daný účel vo svojich informačných systémoch. Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:
  2. fyzické osoby, ktoré udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel marketingových aktivít a/alebo súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel odberu marketingového newslettra (poistenci, bývalí poistenci, nepoistenci, platitelia poistného),
  3. fyzické osoby, ktoré sa zapojili do súťaží a akceptovali Podmienky súťaží organizovaných VšZP (poistenci, bývalí poistenci, nepoistenci, platitelia poistného), výhercovia súťaží organizovaných VšZP.
    
 3. ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov) na účel marketingových aktivít a/alebo na účel odberu marketingového newslettra (článok 2, bod. 2.2. tohto oznámenia).
   • Marketingovými aktivitami v zmysle článku 2 bod. 2.2. tohto oznámenia sa rozumieme najmä zasielanie informácií v oblasti zdravotného poistenia, výhodách, zľavách a benefitoch poskytovaných VšZP alebo informovaní o možnosti zapojenia do súťaží organizovaných VšZP, vrátane zasielania informácií o výhodách, zľavách a benefitoch poskytovaných partnermi VšZP, vrátane možnosti účasti v súťažiach organizovaných VšZP , a to telefonickou formou, SMS správou, prostredníctvom e-mailovej pošty alebo formou PUSH správy alebo listom.
   • Odberom marketingového newslettra v zmysle článku 2 bod. 2.2. tohto oznámenia sa rozumieme najmä zasielanie informácií v oblasti zdravotného poistenia, výhodách, zľavách a benefitoch poskytovaných VšZP alebo informovaní o možnosti zapojenia do súťaží organizovaných VšZP, vrátane zasielania informácií o výhodách, zľavách a benefitoch poskytovaných partnermi VšZP, vrátane možnosti účasti v súťažiach organizovaných VšZP prostredníctvom e-mailovej pošty.
  2. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov) na účel zapojenia do súťaží organizovaných VšZP, overenia podmienok účasti v súťažiach a odovzdaním výhry, zverejnenia výhercu súťaže na sociálnych sieťach VšZP (článok 2, bod. 2.3. tohto oznámenia).
  3. VšZP na vyššie uvedené účely získava osobné údaje priamo od Vás. Zdrojom osobných údajov sú priamo dotknuté osoby.
    
 4. SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE
  1. VšZP na vyššie uvedené účely v článku 3, bod. 3.1. tohto oznámenia bude spracúvať nasledovný rozsah osobných údajov:
   • meno, priezvisko, korešpondenčná adresa (resp. adresa trvalého pobytu) e-mailová adresa a telefón (marketingové aktivity VšZP),
   • e-mail, IP adresa zariadenia, z ktorého dotknutá osoba potvrdila súhlas so spracúvaním osobných údajov (odber marketingového newslettra).
  2. VšZP na účely v článku 3, bod. 3.2. tohto oznámenia bude spracúvať nasledovný rozsah osobných údajov:
   • meno, priezvisko a korešpondenčná adresa účastníkov súťaží (účasť v súťažiach),
   • meno, priezvisko a korešpondenčná adresa výhercov súťaží (odovzdanie výhry),
   • meno, mesto v ktorom sa výherca súťaže združuje (zverejnenie na sociálnych sieťach VšZP).
  3. VšZP nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva ani profilovanie.
    
 5. PRÍJEMCOVIA, SPROSTREDKOVATELIA
  1. VšZP môže Vaše osobné údaje poskytnúť/sprístupniť príjemcom, v postavení samostatných prevádzkovateľov, a ktorým je VšZP oprávnená Vaše osobné údaje poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe Vášho súhlasu.
  2. Na účely uvedené v článku 3 tohto oznámenia VšZP nepoverila sprostredkovateľov spracúvaním Vašich osobných údajov.
  Vaše osobné údaje neposkytujeme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.
   
 6. PRENOSY DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ
  1. VšZP v rámci spracúvania osobných údajov na účely uvedené v bode 3 tohto oznámenia neuskutočňuje prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.
    
 7. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
  1. V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:
   1. na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
   2. kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
   3. žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
   4. na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
   5. na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
   6. získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre nového prevádzkovateľa;
   7. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. : 421 /2/ 3231 3214, e-mail: statnydozor@pdp.gov.sk.
  2. Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:
   1. písomnou žiadosťou podanou na adresu uvedenú v bode 10 tohto oznámenia,
   2. elektronicky (e-mailom) zaslanou z Vášho pracovného e-mailu na dresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v bode 10 tohto oznámenia.
  3. S cieľom vybavenia vašej žiadosti a z dôvodu jednoznačnej identifikácie dotknutej osoby, je VšZP oprávnená požadovať ďalšie dodatočné informácie.
  4. V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.
    
 8. NAMIETANIE VOČI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV A ODVOLANIE SÚHLASU
  1. Ako dotknutá osoba máte v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo namietať proti tomu, aby VšZP spracúvala vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.
  2. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov sa týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov - článku 6 bod 1. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
  3. Za účelom uplatnenia námietok pripravila VšZP osobitný formulár pre uplatnenia tohto práva. Predmetný formulár je dostupný na webovom sídle VšZP www.vszp.sk/oou/ v časti „Namietanie voči spracúvaniu.“ Právo namietať si môžeme uplatniť rovnakým spôsobom ako práva uvedené v bode 7 tohto oznámenia alebo v prípade odberu marketingového newslettra odhlásením sa z odberu.
  4. V prípade ak ste VšZP udelili súhlas so spracúvaním údajov, je možné súhlas odvolať elektronicky, zaslaním žiadosti na e-mail zodpovednaosoba@vszp.sk, doručením žiadosti na ktorékoľvek klientske pracovisko, alebo poštou na adresu VšZP. V odvolaní súhlasu musí byť uvedené Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a informácia, popis udeleného súhlasu, ktorý odvolávate. Bližšie informácie o odvolaní súhlasu sú dostupné na www.vszp.sk/oou.
    
 9. DOBA SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Vaše osobné údaje na vyššie účely podľa článku 3 bod. 3.1. tohto oznámenia VšZP uchováva nasledovne:
   • po dobu udelenia súhlasu – a to po dobu trvania verejného zdravotného postenia a na dobu 5 rokov po jeho zániku – alebo do jeho odvolania (marketingové aktivity poistenci),
   • po dobu udelenia súhlasu – a to po dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania (marketingové aktivity nepoistenci, bývalí poistenci, platitelia poistného),
   • po dobu udelenia súhlasu – a to po dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania (odber marketingového newslettra - poistenci, nepoistenci, bývalí poistenci, platitelia poistného).
  2. Vaše osobné údaje na vyššie účely podľa článku 3 bod. 3.2. tohto oznámenia VšZP uchováva po dobu udeleného súhlasu alebo do jeho odvolania.
  3. Po uplynutí doby podľa bodu 9.1 VšZP nebude ďalej Vaše osobné údaje na daný účel spracúvať a VšZP zabezpečí ich bezpečný výmaz.
    
 10. ZODPOVEDNÁ OSOBA – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
  1. VšZP na účel výkonu dohľadu nad spracúvaním osobných údajov poverila zodpovednú osobu (DPO).
  2. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, nás môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy: e-mail: zodpovednaosoba@vszp.sk, alebo poštou na adrese (s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“):

   Zodpovedná osoba – DPO,
   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
   Panónska cesta 2,
   851 04 Bratislava.
    
 11. PERIODICITA AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMIENIA
  1. Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochranu údajov VšZP pravidelne kontroluje a aktualizuje.