Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Činnosti call centra

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

 1. PREVÁDZKOVATEĽ
  1. Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely alebo prostriedky spracúvania osobných údajov (článok 4, bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).
  2. Na účely článku 4, bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35937874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3602/B (ďalej „VšZP“ alebo „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom osobných údajov.
    
 2. DOTKNUTÉ OSOBY
  1. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje VšZP spracúva na daný účel vo svojich informačných systémoch. Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:
   1. fyzické osoby volajúce na call-centrum (napr. poistenci, nepoistenci, platitelia poistného, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti),
   2. fyzické osoby napr. poistenci, nepoistenci, platitelia poistného, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
   3. fyzické osoby napr. poistenci, platitelia poistného, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
     
 3. ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana) na nasl. účely
   1. nahrávaním prichádzajúcich a odchádzajúcich telefonických hovorov call centra (volania na telefónne číslo 0850 003 003 a telefónne číslo na volanie zo zahraničia +421 2 208 17 003), za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb, ochrany VšZP a dotknutých osôb vo vzťahu k poskytnutým informáciám (dotknuté osoby podľa čl. 2, bod. 2.1. písm. a) tohto oznámenia). V rámci spracúvania osobných údajov na daný účel plynú najmä výhody pre samotných volajúcich, nakoľko na základe rôznych podnetov a požiadaviek, má VšZP záujem tieto zohľadniť a neustále sa v zvyšovaní kvality poskytovaných služieb kontinuálne zlepšovať. V prípade nahrávania telefonických hovorov na daný účel je volajúci na nahrávanie upozornený prostredníctvom hlášky na začiatku telefonického hovoru. Ak volajúci s takýmto nahrávaním nesúhlasí, má možnosť v telefonickom hovore ďalej nepokračovať, pričom danú požiadavku môže vybaviť osobnou návštevou pobočkovej siete alebo prostredníctvom online služieb.
   2. spracovaním podnetov a požiadaviek prostredníctvom infolinka@vszp.sk na účely zvyšovania kvality poskytovaných služieb, ochrany VšZP a dotknutých osôb vo vzťahu k poskytnutým informáciám (dotknuté osoby podľa čl. 2, bod. 2.1. písm. c) tohto oznámenia).
  2. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov) na nasl. účely:
   1. vybavenia žiadosti alebo správy zaslaných prostredníctvom formulára na webovom sídle VšZP v rubrike Napíšte nám 
  3. VšZP na vyššie uvedené účely získava osobné údaje priamo od Vás. Zdrojom osobných údajov sú priamo dotknuté osoby.
    
 4. SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE
  1. VšZP na vyššie uvedené účely v článku 3 tohto oznámenia bude spracúvať nasledovný rozsah osobných údajov:
   • najmä meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje a ďalšie údaje zaznamenané počas telefonického rozhovoru. (článok 3, bod. 3.1., písm. a) tohto oznámenia),
   • najmä meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje vrátane ďalších údajov uvedených v mailovej komunikácií zaslanej na infolinka@vzsp.sk (článok 3, bod. 3.1., písm. b) tohto oznámenia),
   • najmä meno, priezvisko, adresa, , dátum narodenia, číslo preukazu poistenca, číslo občianskeho preukazu, kontaktné údaje v rozsahu e-mail vrátane ďalších údajov uvedených vo formulári na webovom sídle VšZP v rubrike Napíšte nám (článok 3, bod. 3.2., písm. a) tohto oznámenia).
     
 5. PRÍJEMCOVIA, SPROSTREDKOVATELIA
  1. VšZP môže Vaše osobné údaje poskytnúť/sprístupniť príjemcom, v postavení samostatných prevádzkovateľov, a ktorým je VšZP oprávnená Vaše osobné údaje poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu.
  2. Na účely uvedené v článku 3 tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaní Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v mene VšZP a ktorí sú povinní riadiť sa našimi pokynmi.
  3. Spracúvanie osobných údajov môže VšZP v zmysle článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov uskutočniť prostredníctvom sprostredkovateľa, a to na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a je v ňom ustanovený predmet a obdobie spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa. VšZP na účely podľa článku 3 bod. 3.1., písm. a) tohto oznámenia tohto oznámenia poskytuje nasl. spoločnostiam:
   • Crystal Call, sídlo: Hálkova 1/A. 831 03 Bratislava (poskytovanie služieb call centra).
  4. VšZP na daný účel osobné údaje dotknutých osôb neposkytuje žiadnym príjemcom ani sprostredkovateľom.
    
 6. PRENOSY DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ
  1. VšZP v rámci spracúvania osobných údajov na účely uvedené v bode 3 tohto oznámenia neuskutočňuje prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.
    
 7. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
  1. V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:
   1. na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
   2. kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
   3. žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
   4. na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
   5. na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
   6. získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre nového prevádzkovateľa;
   7. podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  2. Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:
   1. písomnou žiadosťou podanou na adresu uvedenú v bode 10 tohto oznámenia,
   2. elektronicky (e-mailom) zaslanou z vášho pracovného e-mailu na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v bode 10 tohto oznámenia.
  3. Na to, aby sme Vás prostredníctvom žiadosti podľa predchádzajúceho bodu vedeli dostatočne identifikovať, je potrebné uviesť vaše osobné údaje.
  4. S cieľom vybavenia vašej žiadosti a z dôvodu jednoznačnej identifikácie dotknutej osoby, je VšZP oprávnená požadovať ďalšie dodatočné informácie.
  5. V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.
    
 8. NAMIETANIE VOČI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV A ODVOLANIE SÚHLASU
  1. Ako dotknutá osoba máte v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo namietať proti tomu, aby VšZP spracúvala vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.
  2. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov sa týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov - článku 6 bod 1. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
  3. Za účelom uplatnenia námietok pripravila VšZP osobitný formulár pre uplatnenia tohto práva. Predmetný formulár je dostupný na webovom sídle VšZP www.vszp.sk/oou v časti „Namietanie voči spracúvaniu.“ Právo namietať si môžeme uplatniť rovnakým spôsobom ako práva uvedené v bode 7 tohto oznámenia.
  4. V prípade ak ste VšZP udelili súhlas so spracúvaním údajov, je možné súhlas odvolať elektronicky, zaslaním žiadosti na e-mail zodpovednaosoba@vszp.sk, doručením žiadosti na ktorékoľvek klientske pracovisko, alebo poštou na adresu VšZP. V odvolaní súhlasu musí byť uvedené Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a informácia, popis udeleného súhlasu, ktorý odvolávate. Bližšie informácie o odvolaní súhlasu sú dostupné na www.vszp.sk/oou.
    
 9. DOBA SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely VšZP uchováva:
   1. po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktoré ich VšZP získala, najviac však po dobu 1 rok odo dňa ich získania (na účel podľa článku 3, bod. 3.1., písm. a) tohto oznámenia);
   2. po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktoré ich VšZP získala, najviac však po dobu 1 mesiaca odo dňa ich získania (na účel podľa článku 3, bod. 3.1., písm. b) tohto oznámenia)
   3. po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktoré ich VšZP získala, najviac však po dobu 1 rok odo dňa ich získania (na účel podľa článku 3, bod. 3.2., písm. a) tohto oznámenia.
  2. Po uplynutí doby podľa bodu 9.1 VšZP nebude ďalej Vaše osobné údaje na daný účel spracúvať a VšZP zabezpečí ich bezpečný výmaz.
    
 10. ZODPOVEDNÁ OSOBA – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
  1. VšZP na účel výkonu dohľadu nad spracúvaním osobných údajov poverila zodpovednú osobu (DPO).
  2. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, nás môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy: e-mail: zodpovednaosoba@vszp.sk, alebo poštou na adrese (s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“):

   Zodpovedná osoba – DPO,
   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
   Panónska cesta 2,
   851 04 Bratislava.
    
 11. PERIODICITA AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMIENIA
  1. Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochranu údajov VšZP pravidelne kontroluje a aktualizuje.