Môže ma lekár odmietnuť?

Lekár má právo odmietnuť nových pacientov len v situácii:

  • ak prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie (jednoducho, má už príliš mnoho pacientov). To však neplatí pre pacientov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v zdravotnom obvode konkrétneho lekára,
  • ak by jeho osobný vzťah s pacientovi alebo k jeho zákonnému zástupcovi ovplyvňoval objektívne hodnotenie zdravotného stavu,
  • ak jeho osobné presvedčenie je v rozpore s presvedčením pacienta (to sa týka napríklad umelého prerušenia tehotenstva, sterilizácie alebo asistovanej reprodukcie).

Ak by ste mali pochybnosti o postupe lekára v prípade odmietnutia, je potrebné sa obrátiť priamo na príslušný samosprávny kraj, v ktorom lekár sídli.©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.