Hospitalizácia dieťaťa so sprievodom?

Dieťa môže byť hospitalizované so sprievodom jednej dospelej osoby (matka, otec alebo iný plnoletý rodinný príslušník).

Upozornenie: prijatie sprievodu závisí od rozhodnutia a kapacitných možností príslušnej nemocnice.

O prijatí rozhoduje vedúci lekár príslušného pracoviska.

Sprievodca dieťaťa je oslobodený od poplatkov za pobyt v nemocnici v týchto prípadoch:

  • do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa,
  • v prípade pacienta do 19. roku veku, ktorý bol prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu.


©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.