Vydávanie obojstranných preukazov

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) v záujme zlepšenia služieb svojim poistencom ponúka možnosť vydávania obojstranných preukazov zamestnancom významných zamestnávateľov zjednodušenou hromadnou formou. Z jednej strany je preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia na čerpanie plnej zdravotnej starostlivosti v SR a z druhej strany Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) na čerpanie potrebnej zdravotnej starostlivosti v EU.

O hromadné vydanie obojstranných preukazov pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov (poistencov VšZP) je možné požiadať na tlačive Žiadosť o vydanie preukazu – hromadná (ďalej len hromadná žiadosť), ktorá je v prílohe tohto listu. Na jednej žiadosti sa uvádza maximálne 15 poistencov z dôvodu, aby osoba, podpisujúca tlačivo žiadosti, mala možnosť prečítať všetky texty, ktoré sú súčasťou žiadosti. Tlačivá hromadnej žiadosti vám doručí zamestnanec pobočky v požadovanom množstve tak, aby na nich mohli byť uvedené všetky osoby, pre ktoré sa vydanie preukazu požaduje, resp. tlačivo je možné doručiť aj v elektronickej forme, pričom je potrebné ho vyplniť v takom počte, aby na nich boli uvedené všetky osoby, pre ktoré sa vydanie preukazu požaduje.

V hromadnej žiadosti sa uvádza rodné číslo, meno, priezvisko adresa, telefón a podpis poistenca, ktorý vydanie preukazu požaduje, ako aj meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorá zastupuje zamestnávateľa a ktorú poistenec splnomocňuje k prevzatiu hotového, vytlačeného preukazu.

Podpis každého žiadateľa osobitne je dôležitý z dôvodu, aby bolo jednoznačné, že žiadosť poistenca bola podaná v súlade s § 10 a, ods. (1) zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uvedeným postupom samozrejme nie je dotknutá možnosť podávať žiadosti o vydanie preukazu na štandardnom tlačive, ktoré si zamestnanci vypíšu individuálne a zamestnávateľ ich len hromadne doručí do VšZP, resp. ich zamestnanec pobočky VšZP hromadne prevezme počas návštevy u zamestnávateľa.

Výhody

Poistencovi bude stačiť len jeden doklad na prístup k zdravotnej starostlivosti na Slovensku i v celej EÚ a EHP. Poistenec tak bude môcť pohodlne cestovať po Európskej únii, pričom sa nemusí obávať problémov súvisiacich s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Držitelia EPZP majú oproti nárokom na základe komerčnej poistky ďalšie výhody

  • nárok rozsahu zdravotnej starostlivosti nie je obmedzený maximálnou finančnou čiastkou
  • nárok nie je obmedzený na choroby, ktoré sa vyskytli u poistenca po prvý raz pri pobyte v inom ČŠ, vzťahuje sa aj na chronické ochorenia. Ak trpí osoba chronickým ochorením, vyžadujúcim pravidelnú starostlivosť napr. dialýza, je potrebné, aby si pacient pred vycestovaním dohodol jej poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa mu môže byť pri tom nápomocná.
  • poskytovatelia napojení na verejný systém zdravotného poistenia v iných ČŠ sú povinní nárok na základe EPZP uznávať
  • nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, že sa vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone niektorých pracovných činností (napr. u vyslaných pracovníkov, vodičov medzinárodnej dopravy, brigádnikov bez poistenia v inom ČŠ a pod.)
  • v prípade existencie nároku poistenca je možné vydať nárokový doklad aj spätne

Nevýhody

nároku na základe EPZP oproti nároku z komerčnej poistky:

  • nárok na základe EPZP nekryje náklady za spoluúčasť poistenca
  • nárok na základe EPZP nekryje náklady za prevoz do SR a repatriáciu
  • nárok na základe EPZP nekryje náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia

Z uvedeného vyplýva, že najvýhodnejším krytím pre cesty do členských štátov EÚ je kombinácia EPZP a komerčného poistenia.

V prípade ďalších otázok o obojstrannom preukaze nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle call centra: 0850 003 003 (zo zahraničia +421220817003) v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 18,00 hod. Po tomto čase môžete nechať odkaz s vašou otázkou a my vás budeme spätne kontaktovať.

Dokumenty na stiahnutie:

Formát rtf Žiadosť o vydanie preukazu (hromadná)[95,33 kB]
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.