Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2018


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Ročné zúčtovanie je legislatívne upravené:

- v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

- vo vyhláške MZ SR č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach vo vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení neskorších predpisov (ďalej  len „vyhláška“), ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou.

Oznamovacie povinnosti

Poistenci a platitelia poistného sú povinní plniť si svoje oznamovacie povinnosti v zmysle § 23 – § 24 zákona.

Ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ nepredloží príslušnej zdravotnej poisťovni do 31. 5. 2019 podklady na správny výpočet preddavku na poistné, zdravotná poisťovňa mu predpíše preddavok z priemernej mesačnej mzdy (zamestnávateľ), alebo z minimálneho základu (samostatne zárobkovo činná osoba a samoplatiteľ).

Poistenci, ktorí mali v roku 2018 vyplatené dividendy za účtovné obdobie roku 2011, 2012 a dividendy za účtovné obdobie roku 2013, 2014, 2015 a 2016 vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia SR,  sú povinní oznámiť tieto príjmy do 31. 5. 2019.

Na oznámenie príjmov za rok 2018 použite tlačivo. Oznámenie o príjmoch za rok 2018 vypĺňajú a odovzdávajú poistenci, ktorí mali v roku 2018 tieto príjmy:

 1. príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona – tzv. dividendy (príjmy podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), pričom povinnosť oznámiť tieto príjmy sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012,
 2. príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona – tzv. dividendy (príjmy podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016, ak boli vyplatené právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Plnením oznamovacích povinností si poistenci a platitelia poistného zabezpečia správnosť oznámenia výsledkov ročného zúčtovania, od ktorého sa odvíja  vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania. Vyhnú sa tak prípadným komplikáciám spojeným napr. s doručovaním preplatku na účet.

Nahlasovanie údajov

Zmenu alebo overenie údajov, napr. o platiteľovi poistného, bankovom účte a pod., môžete vykonať jednoducho a rýchlo z pohodlia domova prostredníctvom ePobočky na www.epobocka.com.

Ak ePobočku nemáte ešte aktivovanú, kliknite  na www.epobocka.com. Aktívna ePobočka ponúka klientom celý rad výhod. Viac o výhodách.

Zmeny môžete urobiť aj osobne na našich kontaktných pracoviskách, alebo poštou zaslaním Oznámenia poistenca/platiteľa poistného.

Termíny ročného zúčtovania

31. marec 2019 – poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.

31. máj 2019 – poistenci, ktorí mali príjem z vyplatených podielov na zisku (dividendy), sú povinní predložiť vyplnené tlačivo Oznámenie o príjmoch za rok 2018.

Uvedené sa týka vyplatených dividend za účtovné obdobie rokov 2011 a 2012 bez ohľadu na to, kto ich vyplatil, a dividend za účtovné obdobie rokov 2013, 2014, 2015 a 2016 vyplatených právnickou osobou, ktorá dividendy vypláca a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

30. september 2019 – zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného.

Informáciu o ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok), alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania (ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok).

Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania podať námietky proti  výkazu nedoplatkov, alebo nesúhlasné stanovisko k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania.

Platiteľ poistného je povinný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok z ročného zúčtovania platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania alebo doručenia nového oznámenia o výsledku ročného zúčtovania.

31. október 2019 – zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie u platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

31. december 2019 – zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok ročného zúčtovania poistencom a platiteľom poistného, u ktorých tento výsledok nedosiahol najmenej 5 eur (týka sa preplatku, ako aj nedoplatku). 

Zmeny v ročnom zúčtovaní za rok 2018

Neuplatňovanie odpočítateľnej položky u zamestnávateľa

Od 1. januára 2018 sa prestala uplatňovať odpočítateľná položka na vymeriavací základ zamestnávateľa. Odpočítateľná položka nebola teda u zamestnávateľa uplatňovaná na preddavkoch od 1. 1. 2018 a nebude uplatnená ani v ročnom zúčtovaní za rok 2018.

Odpočítateľná položka sa naďalej uplatňuje na vymeriavací základ zamestnanca, a teda bude zohľadnená aj vo výpočte ročného zúčtovania za rok 2018.

Ročné zúčtovanie poistného u poistenca, ktorému bolo vyplatené peňažné plnenie (13. a/alebo 14. plat) u viacerých zamestnávateľov

Ak zamestnancovi vyplatili peňažné plnenie (13. a/alebo 14. plat) viacerí zamestnávatelia v sume, ktorá bola v úhrne vyššia ako 500 eur, v ročnom zúčtovaní poistného sa vymeriavací základ zamestnanca u každého z týchto zamestnávateľov pomerne zvýši v závislosti od výšky vyplateného peňažného plnenia.

Ročné zúčtovanie sa vykoná aj za zamestnancov, ktorí  sa považovali  za platiteľov poistného podľa § 11 ods. 2 z dôvodu účasti na štrajku.

Zobrazovanie výsledkov ročného zúčtovania v ePobočke

Platiteľom, ktorí nemajú v ePobočke vytvorené konto, zasiela VšZP spolu s výsledkom ročného zúčtovania prihlasovacie údaje. Po ich zadaní bude platiteľ vyzvaný na registráciu. Registráciou získa platiteľ prehľad o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, o stave svojho  saldokonta, predpisoch a platbách, bude môcť jednoducho nahlásiť zmenu osobných údajov. Zobrazenie ročného zúčtovania pre zamestnávateľov zostáva nezmenené.

Príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu na výpočet ročného zúčtovania

 1. príjmy zo závislej činnosti – príjmy zdaňované podľa § 5 ods.1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov okrem zákonom stanovených výnimiek,
 2. príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti – príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta,
 3. kapitálové príjmy – príjmy zdaňované podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov. 
  Patria sem napr.:
  • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja,
 4. ostatné príjmy – príjmy zdaňované podľa § 8 zákona o dani z príjmov.
  Patria sem napr.:
  • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov atď.,
 5. príjmy z dividend – príjmy podľa § 3 ods. 2  a § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov.

Ako sa zúčtujú príjmy z dividend
V ročnom zúčtovaní za rok 2018 sa zúčtovávajú dividendy, ktoré boli vyplatené v roku 2018 zo zisku za účtovné obdobie roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016
Tu rozlišujeme, či ide o dividendy vyplatené platiteľom dividend, alebo nie.

Dividendy vyplatené platiteľom dividend, t. j. právnickou osobou so sídlom na území SR

Dividendy vyplácané právnickou osobou so sídlom mimo územia SR

Poistenci a platitelia, ktorým zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie

Zamestnanec,

SZČO

Samoplatiteľ (platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona),

Poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 zákona, ak mal:

Ostatní poistenci, vzťahuje sa na poistenca,

Zdravotná poisťovňa môže vykonať ročné zúčtovanie aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom môže byť preplatok, resp. nedoplatok. 

Oznamovanie výsledkov z ročného zúčtovania

V zmysle § 19 ods. 8 a 9 zákona je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť výsledky ročného zúčtovania.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho platiteľovi poistného – § 19 ods. 9 zákona.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa ho oznámi platiteľovi poistného/poistencovi zaslaním oznámenia – § 19 ods. 8 zákona.

Oznámenie a Výkaz nedoplatkov obsahujú aj:

Ak sa ročné zúčtovanie vykoná iba na základe príjmov zo závislej činnosti a poistenec je v čase vykonania ročného zúčtovania zamestnancom aspoň u jedného z posledných zamestnávateľov, výsledok oznámi zdravotná poisťovňa jeho zamestnávateľovi.

Úhrada nedoplatkov z ročného zúčtovania

Platiteľ poistného/poistenec je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Ak ide o zamestnanca, túto povinnosť vykoná za neho zamestnávateľ v prípade, že poistenec je stále jeho zamestnancom.

Vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania

Zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok platiteľovi poistného/poistencovi v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska  k oznámeniu alebo od doručenia nového oznámenia. Preplatok sa vracia poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Dokumenty na stiahnutie:

Formát rtf Oznámenie o príjmoch za rok 2018[64,46 kB]
Formát pdf Vyhláška MZ SR č. 159/2018 Z. z[228,77 kB]
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia Ročné zúčtovanie poistného Ročné zúčtovanie poistného za rok 2018


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.