Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zdravotná starostlivosť v EU a mimo EU


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Od 1.10.2013 je v platnosti novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 9d ods. 1 cezhraničná zdravotná starostlivosť (ďalej len „cezhraničná ZS“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná alebo indikovaná poistencovi v inom členskom štáte EÚ, ktorú poistenec uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti priamo. (uvedené sa týka ambulantnej aj ústavnej ZS – (hospitalizácie)). Cezhraničnou ZS nie je:

a) Sociálna služba
b) Odber, testovanie, spracovanie, konzervácia, skladovanie a distribúcia orgánov, tkanív alebo buniek na účely transplantácie
c) Program očkovania obyvateľstva proti infekčným chorobám

Podľa § 9d ods. 2 poistenec má právo na preplatenie nákladov cezhraničnej ZS poskytnutej v inom členskom štáte EÚ, ak patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) vo výške úhrady v SR; (táto zdravotná starostlivosť je v SR poskytovaná a hradená z verejného zdravotného poistenia a musia byť splnené všetky zákonné predpisy, ktoré platia aj v SR – napr. výmenné lístky u špecialistov, u stomatológa – preventívna prehliadka v predchádzajúcom roku a pod.).

Podľa § 9d ods. 8 poistenec má právo na preplatenie nákladov cezhraničnej ZS, ak písomne požiada príslušnú zdravotnú poisťovňu do šiestich mesiacov od ukončenia poskytnutej cezhraničnej ZS.

Od 1.7.2013 sa Chorvátsko stalo členským štátom Európskej únie, čo znamená, že EPZP platí aj v tejto krajine. Na základe EPZP budete môcť v Chorvátsku čerpať potrebnú zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako domáci poistenci. Zároveň Vám odporúčame zabezpečiť si aj komerčné poistenie, keďže najvýhodnejším krytím pre cesty do členských štátov EÚ, EHP a Švajčiarska je kombinácia EPZP a komerčného poistenia.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) vydáva európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) bezplatne. Poistencovi zabezpečuje nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských krajinách Európskej únie, EHP a Švajčiarsku. Použiť ho je možné aj na čerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Srbsku a Macedónsku. Je určený pre dočasné pobyty, vrátane dovoleniek, služobných ciest, brigád, stáží, študijných pobytov a pod.

EPZP je vystavený max. do 30 dní odo dňa podania žiadosti a platí 10 rokov. Pokiaľ je poistenec držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, VšZP s účinnosťou od 1.7.2018 mu vydá už len jednostranný EPZP. V prípade, že poistenec nedisponuje uvedeným občianskym preukazom s čipom, VšZP mu naďalej vydá EPZP ako obojstranný preukaz, na jednej strane je EPZP, na druhej strane preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia.

Ak poistenec nepodá žiadosť o jeho vydanie 30 dní pred plánovaným odchodom do zahraničia, odporúčame požiadať o Náhradný certifikát k EPZP, ktorý bude vystavený ihneď. EPZP je možné vybaviť viacerými spôsobmi (cez web, telefonicky, osobne, poštou). Bližšie informácie o spôsobe vybavenia nájdete na www.vszp.sk v sekcii Úvod > Poistenci> Služba pre Vás.


Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) je povinná vydať na požiadanie poistenca informáciu o zmluvnom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, pričom informácie o zmluvných vzťahoch s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sú dostupné aj na webe: http://www.vszp.sk/poskytovatelia/zoznam-zmluvnych-pzs. Nie je možné vydávať informácie o nezmluvných poskytovateľoch. Pre refundáciu platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte EU nie je dôležité, či poskytovateľ má zmluvu s konkrétnou zdravotnou poisťovňou v Slovenskej republike. Dôležité je, aby mal zmluvu aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou. Poisťovne členských štátov EÚ majú možnosť administratívne si tieto informácie navzájom vymeniť prostredníctvom informačných formulárov E126EU- SADZBY PRE REFUNDÁCIU VECNÝCH DÁVOK a E001EU  - ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE, OZNÁMENIE INFORMÁCIÍ, ŽIADOSŤ O FORMULÁRE, UPOMIENKA.

Formulár E106EU/S1EU predkladajú osoby zamestnané, alebo samostatne zárobkovo činné v iných členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku, ktorí majú bydlisko v Slovenskej republike (SR). Tento formulár im zakladá nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu v SR na náklady vydávajúceho štátu EÚ. Uvedené sa týka aj ich nezaopatrených rodinných príslušníkov s bydliskom v SR, ktorí sa rovnako stávajú poistencami zdravotnej poisťovne v inom štáte EÚ, v ktorom je poistený nositeľ. Nositeľ má právo zaregistrovať si bydliskový formulár v poisťovni, ktorú si vyberie, a to bez ohľadu na skutočnosť, v ktorej poisťovni na Slovensku bol predtým poistený. Avšak celá rodina v prípade existencie nezaopatrených rodinných príslušníkov (NRP) musí byť registrovaná v jednej zdravotnej poisťovni. V roku 2004 uzavreli slovenské zdravotné poisťovne medzi sebou dohodu o uprednostňovaní postupu, že sa osoby budú registrovať v poisťovni, v ktorej bol poistený nositeľ, kvôli kontinuite, aby sa súčasne s registráciou formulára ukončila aj predchádzajúca poistka. Tento postup však nie je podmienkou, ale platí, že pracovník i všetci jeho NRP musia byť registrovaní v tej istej zdravotnej poisťovni, ktorú počas platnosti nárokového formulára E106EU nemôžu zmeniť.

Registráciou NRP na formulári E106EU nedochádza k zmene zdravotnej poisťovne, ale k zániku verejného zdravotného poistenia v SR. Všetci NRP sa od dátumu registrácie stávajú poistencami zahraničnej zdravotnej poisťovne a ďalej sa na nich vzťahuje legislatíva daného štátu.
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poradňa Zdravotná starostlivosť v EU a mimo EU


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.