Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zdravotná starostlivosť na Slovensku


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Implantácia totálnych endoprotéz bedrových a kolenných kĺbov – zákrok, hospitalizácia a aj totálna endoprotéza sú plne hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia pokiaľ sú vykonané v zmluvnom zdravotníckom zariadení.
Podmienky zaobchádzania s liekmi sú stanovené zákonom č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného zákona môže lekáreň nadobúdať lieky len od presne určených subjektov - od výrobcov liekov registrovaných, držiteľov registrácie liekov a držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov. V prípade fyzických osôb je lekáreň povinná zhromažďovať humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý zabezpečí ich zneškodnenie. Vrátenie liekov do lekárne za účelom vrátenia vynaložených finančných prostriedkov a použitia vráteného lieku pre iného pacienta zákon neumožňuje. 
Pri úhrade zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia je nevyhnutné, aby poskytovaná starostlivosť bola indikovaná ošetrujúcim lekárom ako starostlivosť potrebná vzhľadom na zdravotný stav poistenca a realizovaná v zmluvnom zdravotníckom zariadení. Pokiaľ na základe posúdenia a odporučenia odborného lekára ide o odstránenie materského znamienka zo zdravotných indikácií, takéto odstránenie materského znamienka je plne uhrádzané zdravotnou poisťovňou na základe verejného zdravotného poistenia zmluvným poskytovateľom.
Odstraňovanie znamienok v dospelom veku z vlastnej iniciatívy, pokiaľ nie je vykonané pre podozrenie z možného patologického rizika po odoslaní onkológom, dermatológom alebo chirurgom (materiál musí byť biopticky vyšetrený), sa vykoná ako estetický zákrok, ktorý spolu s vyšetrením biologického materiálu a ostatných vyšetrení hradí pacient.

Určiť či sa jedná o medicínsku indikáciu, alebo estetickú indikáciu môže len kompetentný odborný lekár (onkológ, dermatológ, chirurg).

V platnom katalógu zdravotných výkonov nie je obmedzenie počtu vyšetrených znamienok. Za potrebný rozsah vyšetrenia je zodpovedný lekár, on jediný je kompetentný, oprávnený a zodpovedný za rozsah potrebného vyšetrenia, spôsob liečby a posúdenie miery rizika.

Informatívne uvádzame, že plastická chirurgia (plastická, rekonštrukčná a estetická chirurgia) je špecializačný odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním, výskumom niektorých vrodených chýb, poškodení a stratových poranení kože a mäkkých tkanív, popálenín, poranení šliach a nervov, nádorov kože a mäkkých tkanív, deformít, jaziev a estetickou chirurgiou. Do spektra plasticko-rekonštrukčných výkonov patrí aj operačné riešenie tumorov kože a podkožia.

Ak poistenec nespĺňa zákonom stanovené podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe, poisťovňa úhradu kúpeľnej starostlivosti zamietne s uvedením dôvodu zamietnutia.
Voči zamietnutiu kúpeľnej starostlivosti môže poistenec podať písomné odvolanie. Odvolanie je potrebné zaslať poštou na nižšie uvedenú adresu. K odvolaniu je potrebné priložiť zamietnutý Návrh na kúpeľnú starostlivosť (originál) a doplňujúce lekárske správy potvrdzujúce správnosť indikácie. Po opätovnom posúdení žiadosti poisťovňa pošle poistencovi písomné stanovisko k schváleniu alebo neschváleniu úhrady kúpeľnej starostlivosti.

Odvolanie je potrebné zaslať na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Generálne riaditeľstvo
Odbor zdravotných a revíznych činností
Panónska cesta 2
851 04 Bratislava

Odvolanie voči zamietnutiu kúpeľnej liečby zaslané prostredníctvom emailu nie je možné akceptovať.
Uvedený poplatok je plne v kompetencii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a zdravotná poisťovňa uhradený poplatok nerefunduje. 
 
Poskytujeme Vám všeobecné informácie:

poplatky za ambulantnú pohotovostnú službu a ústavnú pohotovostnú službu sú s účinnosťou od 1.11.2017 (novela č. 257/2017 Z.z.) upravené novým spôsobom, a to v zákone č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

V zmysle § 38 ods. 3 písm. c) zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, poistenec uhrádza, ak nie je oslobodený od úhrady podľa odseku 8, spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby a ústavnej pohotovostnej služby.

Podľa § 38 ods. 8 písm. c) uvedeného zákona je od povinnosti úhrady podľa odseku 3 písm. c) oslobodený poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci:

1. ambulantnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
2. ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
3. ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,
4. ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
5. ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
6. ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Podľa § 38a ods. 4 zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) 2 eurá. Ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c) 0 eur.

V zmysle § 38a ods. 5 zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje je výška úhrady za služby podľa 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) 10 eur.

V zmysle ustanovenia § 38a ods. 6 zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c):

a) 10 eur, ak v písmene b) alebo písmene c) nie je uvedené inak,
b) 2 eurá, ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba alebo
c) 2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby.


Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. posudzuje úhradu kúpeľnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Kúpeľnú starostlivosť možno pri indikáciách VII/7, VII/8, VII/9 uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. Rátajú sa dva roky odo dňa absolvovania poslednej kúpeľnej starostlivosti. Návrh na kúpeľnú liečbu je možné podať pred uplynutím dvoch rokov od čerpania kúpeľnej starostlivosti. Kúpeľný návrh môže byť schválený v prípade splnenia indikačných kritérií uvedených pre kúpeľnú starostlivosť.

Mliečny prípravok NUTRILON 2 AR môže na základe verejného zdravotného poistenia indikovať pediater alebo gastroenterológ pri diagnostikovanom gastroezofageálnom refluxe.


Hradená liečba sa poskytuje do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa. U  detí starších ako jeden rok hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. 


Všeobecný lekár pre deti a dorast alebo detský gastroenterológ vystaví žiadosť o úhradu dietetickej potraviny, za predpokladu, že dieťa má potvrdený gastroezofageálny reflux.


Tlačivo žiadosti je zverejnené na www.vszp.sk – POSKYTOVATELIA – Tlačivá.


Žiadosť je potrebné doručiť do príslušnej pobočky podľa miesta bydliska dieťaťa, pretože pre úhradu poisťovňou je nutný predchádzajúci súhlas revízneho lekára poisťovne.


 


Pri úhrade zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia je nevyhnutné, aby poskytovaná starostlivosť bola realizovaná v zmluvnom zdravotníckom zariadení.

Podmienky pre poskytnutie komplexnej čeľustnoortopedickej liečby fixným alebo snímateľným aparátom na základe verejného zdravotného poistenia sú zverejnené na www stránke MZ SR (www.health.gov.sk). Zoznam plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných zdrav.pomôcok je uverejnený i na našich stránkach www.vszp.sk / pre poistencov / zdravotná starostlivosť / zoznam zdravotníckych pomôcok alebo na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk / kategorizácia a ceny.

Individuálne zhotovované stomatologické náhrady a individuálne zhotovované čeľustnoortopedické aparáty sa vyhotovujú poskytovateľmi stomatologickej zdravotnej starostlivosti a zubnými technikami na objednávku poskytovateľa stomatologickej zdravotnej starostlivosti.

Individuálne zhotovované stomatologické náhrady a čeľustnoortopedické aparáty uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia sa zhotovujú zo štandardných a povolených materiálov, pri dodržaní štandardných postupov. Základné dentálne materiály pri zhotovovaní stomatologických náhrad a čeľustnoortopedických aparátov sú dentálne živice na báze polymethylmetakrylátu a dentálne zliatiny na báze chrómkobaltu.

Plne alebo čiastočne uhrádzaná liečba individuálne zhotovovaným čelustnoortopedickým snímateľným aparátom alebo individuálne zhotovovaným čelustnoortopedickým fixným aparátom jedenkrát do dovŕšenia 18. roku veku poistenca podľa indikácií uvedených v odseku nižšie. Komplexná čeľustnoortopedická liečba na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza opakovane. Opakovaná liečba sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, ak poistenec z iného ako zdravotného dôvodu neprerušil liečbu na viac ako šesť mesiacov.
O dôvodoch prerušenia liečby sa informuje bezodkladne príslušná zdravotná poisťovňa poistenca. Opakovaná liečba sa poskytuje po schválení revíznym lekárom.

Pri recidíve čeľustnoortopedickej anomálie, ktorá je medicínsky odôvodnená, sa uhrádza aj pokračovanie pôvodnej liečby, po predchádzajúcom schválení revíznym lekárom.

Liečba čeľustnoortopedických anomálií sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa závažnosti, ak
a) v kategórii I. sú chyby, ktoré závažným spôsobom narušujú funkciu stomatognátneho systému a tým celkového zdravia; sú plne hradené na základe verejného zdravotného poistenia do dovŕšenia 18. roku veku poistenca; pri individuálne zhotovovaných snímateľných čelustnoortopedických aparátoch a individuálne zhotovovaných fixných aparátoch je úhrada označená znakom "I"; do I. kategórie patria tieto odchýlky:

1. skeletálne otvorený zhryz, pri ktorom je vzájomný kontakt zubov-antagonistov v bočných úsekoch redukovaný na 6 párov a menej,
2. nonoklúzia bočných zuboradí,
3. pravá progénia,
4. chyby čeľustí triedy Angle II/1 s incizálnym schodíkom 9 mm a viac,
5. rázštepy pery, čeľustí, podnebia a iné ťažké vrodené chyby tváre a čeľustí, ktoré sa ošetrujú s úplnou úhradou bez obmedzenia veku,

b) v kategórii II. sú chyby, ktoré neovplyvňujú závažným spôsobom žuvacie schopnosti. Ich liečba sa uhrádza čiastočne na základe verejného zdravotného poistenia so spoluúčasťou poistenca do dovŕšenia 18. roku. Pri individuálne zhotovovaných snímateľných a fixných aparátoch je čiastočná úhrada označená znakom "S".
Do II. kategórie patria tieto odchýlky :
1. otvorený zhryz v rozsahu trvalých rezákov 2 mm a viac,
2. skrížený zhryz rezákov a skrížený zhryz s núteným vedením sánky,
3. nonoklúzia 2 párov antagonistov v jednom laterálnom segmente okrem zubov múdrosti,
4. hlboký zhryz s traumatizáciou gingívy,
5. protrúzne chyby s incizálnym schodíkom 4,5 – 9 mm,
6. hypodoncia štyroch a viacerých trvalých zubov,
7. retencia, palatinálna poloha a aplázia trvalého očného zuba, nedostatok miesta 5 mm a viac,
8. retencia trvalého horného rezáka,
9. výrazná rotácia očných zubov a rezákov nad 30° a vestibulárna dystopia očných zubov.

Liečba čeľustnoortopedickými aparátmi a poskytovanie stomatologických náhrad, ktoré sa realizuje v rámci predoperačnej prípravy a pooperačného doliečovania (progénne stavy, skeletálne otvorené zhryzy, poúrazové stavy, vrodené vývojové chyby, onkologické ochorenia), pri rázštepoch, po rázštepových stavoch a ochoreniach temporomandibulárneho kĺbu (náhryzové dlahy) sa uhrádza bez obmedzenia veku na základe verejného zdravotného poistenia.

Z uvedeného vyplýva, že o doplatkoch Vás musí informovať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa nemá informáciu u doplatkoch.

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 576/2005 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 79 ods. 1 písm. h) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je lekár povinný poskytnúť informáciu o rozsahu zdravotného postihnutia, spôsobe liečby a spôsobe úhrady za ním poskytovanú zdravotnú starostlivosť. O poskytnutej informácii je povinný vykonať záznam v zdravotnej dokumentácii.

Čiže poistenec je oprávnený sa s lekárom porozprávať ešte pred ošetrením, žiadať od neho všetky potrebné informácie týkajúce sa potrebného stomatologického výkonu, liečby a rozsahu finančnej spoluúčasti za výkon.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si môže vyžiadať poplatok, ktorý si poskytovatelia zdravotnej starostlivosti účtujú v rámci ekonomicky oprávnených nárokov.

Výšku spoluúčasti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený si stanoviť v súlade so zákonom o cenách. Preto sa cena za zubné ošetrenie a protetiku v jednotlivých ambulanciách líši. Cenník by mal mať každý lekár vyvesený na viditeľnom mieste, po úhrade výkonu je taktiež povinný vydať Vám doklad o zaplatení. Ak má poistenec pochybnosti o správnosti účtovaného doplatku alebo zle vydaného príjmového dokladu, odporúčame obrátiť sa na orgán oprávnený na vydávanie povolení/licencií (samosprávny kraj).

Cena doplatku, respektíve plná úhrada sa riadi ustanoveniami zákona o cenách. Je to právny akt medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, do ktorého zdravotné poisťovne nevstupujú. Preto je potrebné informovať sa o poplatkoch v príslušnom zdravotníckom zariadení, je plne v kompetencii zariadenia/poskytovateľa vysvetliť Vám, prečo bola/bude od Vás požadovaná platba v hotovosti, zdravotná poisťovňa ich úhradu ani spätnú refundáciu nevykoná.
Podľa Zák. č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa kúpeľná starostlivosť v indikačnej skupine VII/9 uhrádza z prostriedkov verejného zdravotného poistenia v trvaní 21 dní. Kúpeľná starostlivosť (ústavná aj ambulantná) začína plynúť dňom nástupu a končí dátumom prepustenia. Uvedený počet dní je teda počet kalendárnych dní.

Druh a množstvo procedúr indikuje ošetrujúci lekár podľa zdravotného stavu pacienta a aj súčtu cien potrebných procedúr. Preto celkový počet procedúr sa rozpočítava na dni, v ktorých sa procedúry poskytujú.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zmluvne zabezpečuje svojim poistencom v kúpeľných zariadeniach priemerne 3 liečebné procedúry denne, 6 dní v týždni, okrem nedele a štátom uznaných sviatkov. Na základe uvedených skutočností vyplýva, že priemerný počet procedúr nevychádza z počtu kalendárnych dní, ale z počtu dní, počas ktorých sú poistencovi poskytované procedúry.
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poradňa Zdravotná starostlivosť na Slovensku


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.