Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ročné zúčtovanie


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Za zárobkovú činnosť je považovaný aj príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, a taktiež dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Zároveň, podľa § 10b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zárobkovou činnosťou nie je činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa osobitného predpisu (§ 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené od dane podľa osobitného predpisu (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), ak v odseku 1 písm. e) nie je uvedené inak.
Preddavky z týchto príjmov sa neplatia, ale následne sa zúčtujú až v rámci ročného zúčtovania poistného. Vymeriavací základ pre odvod poistného je vo výške základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu dosiahnutý v rozhodujúcom období.
Prehľad údajov v členení podľa jednotlivých zamestnancov je k dispozícii na stránke www.epobocka.com.

V prípade, ak má zamestnávateľ v ePobočke zriadenú službu Prehľad alebo Komplet, do ePobočky sa prihlási svojimi používateľskými údajmi a pozíciou z Grid karty, pričom výsledky ročného zúčtovania sa zobrazia v záložke Ročné zúčtovanie (v megamenu).

Na zobrazenie výsledkov ročného zúčtovania, tiež prehľadu zamestnancov, ktorým bolo vykonané je potrebné si aktivovať Ročné zúčtovanie prihlasovacími údajmi, ktoré sú uvedené v oznámení/výkaze nedoplatkov vystavenom zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

Ak má zamestnávateľ zriadenú službu Podacie miesto, do ePobočky sa prihlási zadaním používateľského mena a hesla z oznámenia/výkazu nedoplatkov, pričom namiesto pozície z GRID karty sa prepisuje textový reťazec, ktorý sa automaticky zobrazí pri prihlasovaní.

Ak zamestnancovi bolo vyplatené peňažné plnenie (13. a/alebo 14. plat) viacerými zamestnávateľmi v sume, ktorá bola v úhrne vyššia ako 500 eur, v ročnom zúčtovaní poistného sa vymeriavací základ zamestnanca u každého z týchto zamestnávateľov pomerne zvýši v závislosti od výšky vyplateného peňažného plnenia. V zmysle § 19 ods. 18 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zamestnávateľ zúčtuje zamestnancovi nedoplatok za zamestnanca najneskôr v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska, doručenia nového oznámenia alebo nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. 
Pokiaľ bankové spojenie nie je v informačnom systéme Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. evidované je potrebné, aby bolo podané nesúhlasné stanovisko so zmenou alebo bolo bankové spojenie písomne oznámené.

Nesúhlasné stanoviská voči doručeným oznámeniam z ročného zúčtovania podávajú poistenci a platitelia písomnou formou prostredníctvom ePobočky (v záložke Ročné zúčtovanie – Otázky), osobne v klientskom pracovisku, poštou do krajskej pobočky príslušnej podľa miesta trvalého pobytu poistenca/platiteľa, prostredníctvom portálu slovensko alebo zriadenej a aktivovanej elektronickej schránky (zriaďuje Úrad vlády Slovenskej Republiky). 

V zmysle § 23 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny prostredníctvom stanoveného tlačiva.

Fyzická osoba uvedené oznamuje na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom uvedené oznamuje prostredníctvom tlačiva Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.
Oskenované, podpísané tlačivo je možné zaslať aj emailom infolinka@vszp.sk.

V zmysle § 17b ods. 1 a 2 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov výkazy nedoplatkov je zdravotná poisťovňa povinná doručovať preukazným spôsobom. Za preukazný spôsob doručenia výkazov nedoplatkov sa považuje doručenie poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou "do vlastných rúk", do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu (cez Ústredný portál verejnej správy – www.slovensko.sk) alebo osobne do vlastných rúk adresáta po overení jeho totožnosti.
Zároveň podľa § 17b ods. 3 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zdravotná poisťovňa výkaz nedoplatkov doručuje:

a) právnickej osobe na adresu uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,

b) samostatne zárobkovo činnej osobe na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri, obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,

c) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, vrátane osôb uvedených v písmenách a) a b), na poslednú adresu sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu (bydliska) oznámenú zdravotnej poisťovni pri plnení jej oznamovacích povinností (§ 23); fyzickej osobe aj na kontaktnú adresu, a ak sa výkaz nedoplatkov nepodarí doručiť na kontaktnú adresu, na adresu z registra fyzických osôb, ak je odlišná od kontaktnej adresy.

Na doručovanie oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poistného, nového oznámenia a výkazu nedoplatkov, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok sa primerane vzťahujú ustanovenia o doručovaní výkazu nedoplatkov podľa § 17b.

Proti oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania (RZ) môže platiteľ poistného do 15 dní od jeho doručenia podať nesúhlasné stanovisko (§ 19 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov). Ak zdravotná poisťovňa po posúdení nesúhlasného stanoviska zistí, že výsledkom RZ mal byť preplatok v inej výške, než aký bol uvedený v pôvodnom oznámení, zašle do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska nové oznámenie o výsledku RZ (§ 19 ods. 13 zákona uvedeného zákona). Proti novému oznámeniu o výsledku RZ nie je možné podať nesúhlasné stanovisko.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok platiteľovi poistného do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska alebo doručenia nového oznámenia. Na doručovanie oznámenia o výsledku RZ sa vzťahuje § 17b zákona.
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poradňa Ročné zúčtovanie


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.