Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Platenie poistného


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

V zmysle §10b ods. 1 písm. d) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení zárobková činnosť podľa tohto zákona je aj činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa osobitného predpisu (teda príjmu podľa § 8 zákona o dani z príjmov). Z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov sa preddavky neplatia, tieto príjmy sa zúčtovávajú až v ročnom zúčtovaní, a to u poistenca, ktorý takýto príjem dosiahol a uviedol si ho v podanom daňovom priznaní. Sadzba poistného z tohto príjmu je 14% (resp. 7% pri osobách s nárokom na zníženú sadzbu poistného). Zdravotná poisťovňa pri ročnom zúčtovaní vychádza z podaných daňových priznaní poistencov. Údaje z podaného daňového priznania zdravotnej poisťovni oznamuje Finančná správa Slovenskej republiky. V prípade, ak príjmy budú zdaňované (podľa § 8 zákona o dani z príjmov) a uvedené v podanom daňovom priznaní za príslušný rok, tieto príjmy (základ dane) zúčtuje zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní za príslušný rok. V prípade, že by išlo o príjmy z ktorých sa platí daň zrážkou, alebo o príjmy oslobodené od dane, respektíve príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, tie v zmysle § 10b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. nie sú považované za zárobkovú činnosť a teda sa z nich odvody neplatia.
V prípade Srbska ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti v cudzine mimo EÚ na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení, ktorá nadobudla platnosť dňom 1.3.2013. Slovenský poistenec má počas dočasného pobytu v Srbskej republike nárok na neodkladné vecné dávky u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zaradení do zoznamu siete zdravotníckych zariadení a súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými Republikový fond zdravotného poistenia ako srbská inštitúcia v mieste pobytu uzatvoril zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Slovenský poistenec sa musí pred návštevou u poskytovateľa registrovať v srbskej inštitúcii v mieste pobytu, ktorá mu vystaví tlačivo INO-1 „Zdravotný list pre zahraničného poistenca a jeho nezaopatrených príslušníkov“. Poistenec predkladá poskytovateľovi k nahliadnutiu EPZP alebo NC k EPZP a odovzdá mu kópiu INO-1.
Za zárobkovú činnosť je považovaný aj príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, a taktiež dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Zároveň, podľa § 10b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zárobkovou činnosťou nie je činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa osobitného predpisu (§ 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené od dane podľa osobitného predpisu (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), ak v odseku 1 písm. e) nie je uvedené inak.
Preddavky z týchto príjmov sa neplatia, ale následne sa zúčtujú až v rámci ročného zúčtovania poistného. Vymeriavací základ pre odvod poistného je vo výške základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu dosiahnutý v rozhodujúcom období.
Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2, je povinný v zmysle § 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 3 druhej vete a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m), a s), ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného; ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky; lehoty sú dodržané, ak zamestnávateľ prihlási zamestnanca do ôsmich pracovných dní odo dňa prijatia potvrdenia Sociálnej poisťovne, aké právne predpisy sa na danú osobu vzťahujú podľa osobitných predpisov.
Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom je povinný v zmysle § 24 písmeno k) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov oznámiť do zdravotnej poisťovne, v ktorej má poistených svojich zamestnancov vznik platiteľa podľa § 11 odsek 5, a to do 8 pracovných dní od vzniku skutočnosti, na tlačive „Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.“

S účinnosťou od 1.9.2018 sa k vyplnenému tlačivu predkladajú doklady o existencii danej skutočnosti iba v prípade, ak si ich zdravotná poisťovňa v zmysle súčinnosti vyžiada, nakoľko informácie zdravotná poisťovňa už získava elektronicky.

Zamestnávateľ zdravotnej poisťovni zároveň oznámi vznik pracovného pomeru svojich zamestnancov na tlačive „Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“, pričom ak zamestnáva najmenej troch zamestnancov, je povinný túto skutočnosť oznámiť elektronicky. 
V prvom prípade, ak bude osoba s trvalým pobytom na Slovensku zamestnaná a bude vyplácaná slovenským zamestnávateľom s miestom výkonu práce vo Venezuele, bude verejne zdravotne poistená na Slovensku.

V druhom prípade, osoba napr. z Venezuely zamestnaná u slovenského zamestnávateľa bude poistená na Slovensku, pokiaľ splní podmienky uvedené v § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva.

Osobitným predpisom je § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Minimálna mesačná mzda pre rok 2019 je 520,00 eur, pričom nie je podstatná výška úväzku.

V treťom prípade, v zmysle § 3 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. znení neskorších predpisov verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo v Slovenskej republike, činnosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, činnosť vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, činnosť člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby alebo činnosť spoločníka s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti alebo člena družstva. Takáto fyzická osoba nemá nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.
V nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a vykonávacie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009, Vám poskytujeme informácie k určeniu platiteľa poistného počas vykonávania činnosti v dvoch alebo viacerých členských štátoch.

V prípade osoby, u ktorej dochádza k súbehu vykonávaných činností v dvoch alebo viacerých ČŠ a tejto osobe je v súlade s čl. 13 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a rady 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia určená slovenská legislatíva, takáto osoba má povinnosť odvádzať poistné v Slovenskej republike (SR) zo všetkých svojich príjmov, teda aj zo samostatne zárobkovej činnosti, ktorú vykonáva v inom členskom štáte (ČŠ).

Určenie uplatniteľnej legislatívy a vystavenie formulára E 101, resp. prenosného dokumentu PD A1 patrí v SR do kompetencie Sociálnej poisťovne.

Z uvedeného vyplýva, ak poistenec predloží slovenskej zdravotnej poisťovni formulár E101SK, resp. PD A1, čím má určenú uplatniteľnú legislatívu v SR, vzniká mu povinnosť predložiť zdravotnej poisťovni tlačivo Prihláška poistenca a doklady, prostredníctvom ktorých sa prihlási ako platiteľ poistného z titulu samostatne zárobkovej činnosti (SZČO) a zamestnania. Zároveň pri určení výšky preddavku začínajúcej SZČO v súbehu so zamestnaním nevzniká platiteľovi odvodová povinnosť.

Pokiaľ zdravotná poisťovňa pri vykonávaní ročného zúčtovania nebude evidovať údaje z Finančnej správy SR, nakoľko sa činnosť vykonáva v inom ČŠ EÚ a pokiaľ informácia o príjmoch z tejto živnosti nebude súčasťou podaného daňového priznania v SR, poistenec môže oznámiť tieto svoje príjmy zo živnosti na tlačive (čestnom vyhlásení).
V zmysle § 9 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa za nezaopatrené dieťa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky; po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 roku veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy (zákona o zdravotnom poistení), sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť, pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy majú trvať alebo trvajú dlhšie ako jeden rok a ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy.

Zdravotná poisťovňa sa dozvie rozhodujúce skutočnosti o ukončení, prerušení a začiatku štúdia z dávok príslušných subjektov (podľa § 29b ods. 6 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Aby mohol byť študent naďalej považovaný za nezaopatrené dieťa, v prípade prerušenia štúdia zo zdravotných dôvodov je postačujúce predložiť potvrdenie školy, na ktorom je uvedený dôvod - prerušenie zo zdravotných dôvodov. Dôvody prerušenia štúdia posudzuje škola, nie zdravotná poisťovňa.


Novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnou od 30.12.2018 je podľa § 11 ods. 7 písm. j) uvedeného zákona štát platiteľom za fyzickú osobu, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa vo veku šiestich rokov, ak za inú osobu nie je platiteľom štát podľa písmena c) (z dôvodu poberania rodičovského príspevku) alebo písmena m) prvého bodu (z dôvodu poberania náhrady príjmu, nemocenského, ošetrovného alebo materskej) na totožné dieťa a za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa.

Zároveň musí spĺňať podmienky uvedené v § 11 ods. 10 uvedeného zákona - osobná celodenná a riadna starostlivosť je na účely tohto zákona starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho výchova, primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie liečebno-preventívnych opatrení. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa je splnená aj vtedy, ak dieťa

a) navštevuje jasle, materskú školu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie v rozsahu najviac štyri hodiny denne,

b) pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,

c) je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

Pokiaľ nie sú splnené vyššie uvedené podmienky, je potrebné určiť si iného platiteľa poistného.
Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, alebo má príjem z tejto činnosti.

SZČO má v súvislosti so získaním živnostenského oprávnenia, ako aj počas platnosti živnostenského oprávnenia, povinnosti vyplývajúce z § 23 a § 24 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni vznik platiteľa najneskôr do 8 dní od vzniku skutočnosti a zánik (zmenu) platiteľa do 8 pracovných dní od zániku (zmeny).
1 2 Nasledujúca Posledná
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poradňa Platenie poistného


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.