Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Podmienky zdravotného poistenia


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Jednou z podmienok ukončenia poistenia je aj skutočnosť, že takáto osoba na území Slovenskej republiky (SR) nie je zamestnaná a ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na území SR. Pokiaľ je osoba zamestnancom Ministerstva zahraničných vecí SR, nie je možné jej verejné zdravotné poistenie ukončiť.

Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia osôb s trvalým pobytom na území SR je vymedzený v § 3 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov nasledovne:

Verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak na území Slovenskej republiky nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a ak: 

a) je zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca,
b) vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť,
c) dlhodobo sa zdržiava v cudzine a je zdravotne poistená v cudzine; za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
d) je nezaopatrený rodinný príslušník osoby, ktorá podlieha právnym predpisom iného členského štátu podľa osobitných predpisov 3a) na účely vykonávania osobitných predpisov; 3a) za takého nezaopatreného rodinného príslušníka sa považuje
1. nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a),
2. manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku,
3. manžel alebo manželka, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,
4. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b), je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nepoberá dávku v nezamestnanosti,
5. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) a ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok,
6. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) a je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,
7. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) a nie je poistencom štátu podľa § 11 ods. 7,
8. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) a je nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a).
Osoba prichádzajúca z tretích krajín bez trvalého pobytu v Slovenskej republike (SR), poberajúca materské po ukončení pracovného pomeru, nespĺňa osobný rozsah zákona č.580/2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.).

Na základe uvedeného takejto osobe nevznikne verejné zdravotné poistenie na území SR.
V prvom prípade, ak bude osoba s trvalým pobytom na Slovensku zamestnaná a bude vyplácaná slovenským zamestnávateľom s miestom výkonu práce vo Venezuele, bude verejne zdravotne poistená na Slovensku.

V druhom prípade, osoba napr. z Venezuely zamestnaná u slovenského zamestnávateľa bude poistená na Slovensku, pokiaľ splní podmienky uvedené v § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva.

Osobitným predpisom je § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Minimálna mesačná mzda pre rok 2019 je 520,00 eur, pričom nie je podstatná výška úväzku.

V treťom prípade, v zmysle § 3 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. znení neskorších predpisov verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo v Slovenskej republike, činnosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, činnosť vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, činnosť člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby alebo činnosť spoločníka s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti alebo člena družstva. Takáto fyzická osoba nemá nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.
Pokiaľ osoba vykonáva pracovnú činnosť (zamestnanie, samostatne zárobkovú činnosť) v inom členskom štáte Európskej únie (ČŠ EÚ), ale z titulu výkonu tejto činnosti jej nevzniká nárok na vstup do systému verejného zdravotného poistenia v danom štáte, platí všeobecné pravidlo lex loci laboris, podľa ktorého osoba podlieha v súlade s čl.11 ods.3 písm. a) nariadenia ES č. 883/04 legislatíve štátu, v ktorej danú činnosť vykonáva, bez ohľadu na skutočnosť, aký rozsah sociálneho zabezpečenia jej legislatíva daného štátu na základe výkonu tejto činnosti poskytuje.

Na dotknutú osobu sa vzťahuje legislatíva štátu výkonu ekonomickej aktivity, vrátane jej národných špecifík upravujúcich účasť na verejnom systéme zdravotného poistenia. Výkon ekonomickej aktivity je nadradený statusu študenta alebo dôchodcu. Takýmto prístupom sa aplikuje princíp jednej uplatniteľnej legislatívy sociálneho zabezpečenia podľa nariadení č. 883/04 a 987/09 a ustanovenia čl. 7 Príslušnosť k právnym predpisom MU č. 14/2014.

V nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a vykonávacie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009, Vám poskytujeme informácie k určeniu platiteľa poistného počas vykonávania činnosti v dvoch alebo viacerých členských štátoch.

V prípade osoby, u ktorej dochádza k súbehu vykonávaných činností v dvoch alebo viacerých ČŠ a tejto osobe je v súlade s čl. 13 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a rady 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia určená slovenská legislatíva, takáto osoba má povinnosť odvádzať poistné v Slovenskej republike (SR) zo všetkých svojich príjmov, teda aj zo samostatne zárobkovej činnosti, ktorú vykonáva v inom členskom štáte (ČŠ).

Určenie uplatniteľnej legislatívy a vystavenie formulára E 101, resp. prenosného dokumentu PD A1 patrí v SR do kompetencie Sociálnej poisťovne.

Z uvedeného vyplýva, ak poistenec predloží slovenskej zdravotnej poisťovni formulár E101SK, resp. PD A1, čím má určenú uplatniteľnú legislatívu v SR, vzniká mu povinnosť predložiť zdravotnej poisťovni tlačivo Prihláška poistenca a doklady, prostredníctvom ktorých sa prihlási ako platiteľ poistného z titulu samostatne zárobkovej činnosti (SZČO) a zamestnania. Zároveň pri určení výšky preddavku začínajúcej SZČO v súbehu so zamestnaním nevzniká platiteľovi odvodová povinnosť.

Pokiaľ zdravotná poisťovňa pri vykonávaní ročného zúčtovania nebude evidovať údaje z Finančnej správy SR, nakoľko sa činnosť vykonáva v inom ČŠ EÚ a pokiaľ informácia o príjmoch z tejto živnosti nebude súčasťou podaného daňového priznania v SR, poistenec môže oznámiť tieto svoje príjmy zo živnosti na tlačive (čestnom vyhlásení).
S účinnosťou od 01.01.2017 je v zmysle § 3 ods. 3 písm. j) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov verejne zdravotne poistená aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii a je nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a) uvedeného zákona o zdravotnom poistení do dovŕšenia 18 roku veku s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky, ktoré má verejne zdravotne poisteného na území Slovenskej republiky aspoň jedného zákonného zástupcu alebo fyzickú osobu, ktorej bolo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

V prípade splnenia zákonom stanovených podmienok je potrebné zdravotnej poisťovni predložiť doklady: prihláška poistenca, rodný list dieťaťa (ak je vydaný v Slovenskej republike), resp. iný doklad o narodení dieťaťa, doklad preukazujúci vzťah medzi dieťaťom a zákonným zástupcom, ktorý podáva prihlášku poistenca, povolenie na pobyt dieťaťa, v prípade zverenia dieťaťa do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu zákonný zástupca predloží aj toto rozhodnutie.

Keďže sa jedná o príslušníkov tretích krajín a nie členského štátu Európskej únie, je požadovaný úradný preklad jednotlivých listín predkladaných k prihláške poistenca.


Poistenec má právo vybrať si, ktorej zdravotnej poisťovni zverí starostlivosť o svoje zdravie, pričom zmeniť zdravotnú poisťovňu môže len raz ročne a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne je možné podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Po jej akceptovaní Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa poistenec stane našim poistencom od 1. januára.


Pokiaľ by sa poistenec rozhodol stať poistencom VšZP, pre zmenu zdravotnej poisťovne je potrebné podať prihlášku poistenca v našej zdravotnej poisťovni. Uvedené tlačivo je možné nájsť na našej webovej stránke www.vszp.sk – v sekcii Poistenci – tlačivá, taktiež je k dispozícii na  klientskych pracoviskách našej zdravotnej poisťovne. K prihláške sa predkladajú kópie dokladov, ako občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby a splnomocnenie na právne úkony. Priložiť je potrebné iba zodpovedajúce doklady. Vyplnené a podpísané tlačivo môže poistenec doručiť osobne do ktorejkoľvek pobočky (expozitúry) VšZP alebo zaslať poštou na adresu pobočky VšZP v mieste trvalého bydliska, prípadne na adresu call centra: Včelárska 1 Prievidza, 971 01.


Poistenec, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, je povinný vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trvá, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a oznámiť túto skutočnosť zdravotným poisťovniam. To znamená, že v opačnom prípade budú všetky prihlášky považované za neplatné.


Poistenec bude používať do konca kalendárneho roka preukaz poistenca ešte aktuálnej zdravotnej poisťovne, keďže preukaz poistenca vydaný našou zdravotnou poisťovňou bude platný až od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Zároveň zmenu zdravotnej poisťovne nie je potrebné oznámiť svojej pôvodnej zdravotnej poisťovni, nakoľko jej to oznámi nová zdravotná poisťovňa.


V zmysle § 23 ods. 16 zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8. januára kalendárneho roka, ak po podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške. Zároveň zmenu zdravotnej poisťovne musí poistenec oznámiť zamestnávateľovi v lehote do ôsmich dní, pokiaľ je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný uvedené skutočnosti oznámiť každému zamestnávateľovi.

Pokiaľ poistenec ukončí bakalárske štúdium a bude pokračovať v priebehu toho istého kalendárneho roka v štúdiu druhého stupňa vysokej školy, nemá povinnosť oznamovať túto skutočnosť zdravotnej poisťovni, keďže sa nemenil u neho platiteľ poistného. V období prázdnin sa považuje za nezaopatrené dieťa (študenta).

Zdravotná poisťovňa sa dozvie rozhodujúce skutočnosti o ukončení a začiatku štúdia z dávok príslušných subjektov (podľa § 29b ods. 6 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov). Ak by poistenec po ukončení bakalárskeho štúdia bol považovaný za poistenca štátu (napr. z titulu evidencie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny) a opätovne pokračuje v štúdiu, skutočnosti o zmene platiteľa poistného zdravotnej poisťovni oznámi externý subjekt.

V prípade, že poistenec si oznamovaciu povinnosť splní, oznámený údaj bude zaevidovaný v našom informačnom systéme VšZP.

V zmysle § 11 ods. 7 písm. a) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov štát je platiteľom poistného za nezaopatrené dieťa; za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia, poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia.

Na základe uvedeného do 26 rokov sa považuje za nezaopatrené dieťa každý, kto študuje na vysokej škole bez ohľadu na formu a štandardnú dĺžku štúdia, až do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.
Za nezaopatrené dieťa nad 26 rokov sa považuje študent dennej formy štúdia (neskúma sa štandardná dĺžka štúdia), až do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.
Študent externej formy štúdia sa považuje za nezaopatrené dieťa do získania vysokoškolského štúdia druhého stupňa maximálne do dovŕšenia 26 rokov.

Prechod na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa – v období prázdnin sa považuje za nezaopatrené dieťa študent, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dennou formou a v tom istom roku sa vykoná zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa.
 

V súlade s článkom 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.883/2004 sú stanovené pravidlá pre jednoznačné určenie štátu uplatniteľnej legislatívy:

Znenie článku 23 - Právo na vecné dávky podľa právnych predpisov členského štátu (ČŠ) miesta bydliska

Osoba, ktorá poberá dôchodok alebo dôchodky podľa právnych predpisov z dvoch alebo viacerých členských štátov, v jednom z ktorých má bydlisko, a ktorá má nárok na vecné dávky podľa právnych predpisov tohto členského štátu, poberá so svojimi rodinnými príslušníkmi tieto vecné dávky od inštitúcie miesta bydliska a na náklady tejto inštitúcie, ako keby bola dôchodcom, ktorého dôchodok je splatný iba podľa právnych predpisov posledného menovaného členského štátu.

Z článku 23 teda vyplýva, pokiaľ osoba s bydliskom v SR poberá dôchodok z viacerých ČŠ EU, pričom časť dôchodku poberá aj zo SR, tak podlieha legislatíve SR, pretože bydlisko osoby je v príslušnom štáte vyplácajúcom dôchodok.

Pokiaľ ide o poistenie dieťaťa, tak dieťa je viazané na oboch rodičov, bez ohľadu na skutočnosť, či sú zosobášení. Ak je matka ekonomicky neaktívna, tak dieťa bude viazané na ekonomicky aktívneho rodiča a bude registrované na formulári otca (samozrejme pokiaľ spĺňa ostatné podmienky, ako je napr. bydlisko). 


V prípade matky existuje väzba na partnera len ak by matka a otec dieťaťa boli zosobášení, a teda matka nemôže byť registrovaná na formulári otca dieťaťa.

1 2 Nasledujúca Posledná
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poradňa Podmienky zdravotného poistenia


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.