Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2016


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Čo je ročné zúčtovanie

RZ je legislatívne upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon") a vo vyhláške MZ SR č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška"), ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou.

Oznamovacie povinnosti RZ

Poistenci a platitelia poistného sú povinní plniť si svoje oznamovacie povinnosti v zmysle §23 - §24 zákona.

Ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ nepredloží príslušnej zdravotnej poisťovni do 31. 5. 2017 podklady pre správny výpočet preddavku na poistné, zdravotná poisťovňa mu predpíše preddavok z priemernej mesačnej mzdy (zamestnávateľ) alebo z minimálneho základu (samostatne zárobkovo činná osoba a samoplatiteľ).

Poistenci, ktorí mali v roku 2016 vyplatené dividendy za účtovné obdobie roku 2011, 2012dividendy za účtovné obdobie roku 2013, 2014, 2015 a 2016, ktoré boli vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia SR, majú povinnosť oznámiť tieto príjmy do 31.05.2017.

VšZP pre vás pripravila tlačivo „Oznámenie o príjmoch za rok 2016“, na ktorom môžete tieto príjmy oznámiť.

Tlačivo vypĺňajú a odovzdávajú poistenci, ktorí mali v roku 2016 tieto príjmy:

 1. príjmy podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona - tzv. dividendy [príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov], pričom povinnosť oznámiť tieto príjmy sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2011 do 31.12.2012
 2. príjmy podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona - tzv. dividendy [príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov] vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 01.01.2013, ak boli vyplatené právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky,

Tlačivo Oznámenie o príjmoch za rok 2016 nemusí vypĺňať poistenec, ktorý má príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta podľa osobitného predpisu a ktorému vznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie. Informáciu o príjmoch z výkonu činnosti osobného asistenta dostane zdravotná poisťovňa z Finančnej správy Slovenskej republiky.

Pre správne oznámenie výsledkov ročného zúčtovania, ako aj pre správne vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania je nevyhnutné, aby si poistenci a platitelia poistného plnili oznamovacie povinnosti. Vyhnú sa tak prípadným komplikáciám, že im zdravotná poisťovňa oznámi výsledok ročného zúčtovania na nesprávnu adresu, resp. zašle preplatok na nesprávne číslo účtu.

Nahlasovanie údajov

Zmenu alebo overenie údajov, ako napr. platiteľa poistného, trvalý pobyt, kontaktné údaje, bankový účet a pod. môžete vykonať jednoducho a rýchlo z pohodlia domova prostredníctvom ePobočky na www.epobocka.com.

Ak ePobočku ešte nemáte aktivovanú, môžete tak urobiť na www.epobocka.com. V ePobočke ponúkame klientom aj ďalšie zaujímavé informácie. Viac o výhodách

Všetky zmeny môžete urobiť aj prostredníctvom našich kontaktných pracovísk alebo písomne zaslaním Oznámenia poistenca/platiteľa poistného.

Platitelia – SZČO a zamestnávatelia sú povinní:

 1. oznamovať zmenu svojho názvu, sídla, bydliska,
 2. oznamovať zmenu identifikačného čísla,
 3. oznamovať zmenu čísla bankového účtu,
 4. vykazovať výšku preddavkov za zamestnancov,
 5. prihlasovať a odhlasovať zamestnancov,
 6. vypočítať preddavok na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni,
 7. nahlasovať skutočnosti, ak sa samoplatiteľ resp. SZČO stal poistencom štátu.

Termíny ročného zúčtovania

31. marec 2017 - poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.

31. máj 2017 –poistenci, ktorí mali príjem z vyplatených podielov na zisku (dividendy) sú povinní predložiť Oznámenie o príjmoch za rok 2016.

Uvedené sa týka vyplatených dividend za účtovné obdobie roka 2011 a 2012 bez ohľadu na to, kto ich vypláca a vyplatených dividend za účtovné obdobie roku 2013, 2014, 2015 a 2016 právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

30. september 2017 - zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného.

Informáciu o RZ zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (v prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok) alebo oznámením o výsledku RZ (v prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok).

Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku RZ podať námietky voči výkazu nedoplatkov alebo podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku RZ.

Platiteľ poistného je povinný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z RZ.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok z RZ platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu o výsledku RZ alebo doručenia nového oznámenia o výsledku RZ.

31. október 2017 – Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať RZ u platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

31. december 2017 – Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok RZ poistencom a platiteľom poistného, u ktorých výsledok RZ nedosiahol najmenej 5 Eur (uvedené platí pre preplatok ako aj pre nedoplatok). 

Zmeny v ročnom zúčtovaní za rok 2016

Nahlasovanie príjmov z osobnej asistencie sa zjednodušilo

Poistenci, ktorí mali v roku 2016 príjmy z osobnej asistencie a ktorým vznikla povinnosť podať daňové priznanie, už nemajú povinnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni tieto príjmy. Informáciu o nich poskytuje Finančná správa SR z podaných daňových priznaní.

Zmena preddavku na poistné pre samostatne zárobkovo činnú osobu

Novelou zákona o zdravotnom poistení sa od 01.01.2017 zrušil maximálny preddavok na poistné, tzn., že v ročnom zúčtovaní poistného bude mať samostatne zárobkovo činná osoba vypočítaný preddavok na rok 2018 z vymeriavacieho základu, pričom horná hranica preddavku už nebude určená. Naďalej však zostáva zachovaný minimálny vymeriavací základ a teda aj minimálny preddavok.

Samostatne zárobkovo činné osoby si môžu aktuálny preddavok na poistné overiť prostredníctvom kalkulačky pre výpočet preddavku na poistné na rok 2017 , ktorú nájdu zverejnenú na stránke www.vszp.sk

Príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu pre výpočet ročného zúčtovania

 1. príjmy zo závislej činnosti - príjmy zdaňované podľa § 5 ods.1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov okrem zákonom stanovených výnimiek.
 2. príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti - príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta.
 3. kapitálové príjmy – príjmy zdaňované podľa § 7 zákona o dani z príjmov. 
  Patria sem napr.:
  • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
 4. ostatné príjmy - príjmy zdaňované podľa §8 zákona o dani z príjmov.
  Patria sem napr.:
   • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
   • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí,
   • príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov atď.
 5. príjmy z dividend - príjmy podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov.

Ako sa zúčtujú príjmy z dividend

V RZ za rok 2016 sa zúčtovávajú dividendy, ktoré boli vyplatené v roku 2016 zo zisku za účtovné obdobie roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2011 do 31.12.2012

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2013
Tu rozlišujeme, či ide o dividendy vyplatené platiteľom dividend alebo nie.

Dividendy vyplatené platiteľom dividend, t.j. právnickou osobou so sídlom na území SR

Dividendy vyplácané právnickou osobou so sídlom mimo územia SR

Poistenci a platitelia, ktorým zdravotná poisťovňa vykoná RZ

Zamestnanec:

SZČO:

Samoplatiteľ (platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona):

Poistenec štátu § 11 ods. 7 zákona:

Ostatní poistenci:

Zdravotná poisťovňa môže vykonať RZ aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom RZ môže byť preplatok resp. nedoplatok. 

Oznamovanie výsledkov z ročného zúčtovania

V zmysle § 19 ods. 8 a 9 zákona o zdravotnom poistení je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť výsledky RZ.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho platiteľovi poistného - §19 ods. 9 zákona.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa ho oznámi platiteľovi poistného/poistencovi zaslaním oznámenia - §19 ods. 8 zákona.

Oznámenie a Výkaz nedoplatkov obsahujú aj:

Ak je RZ vykonávané poistencovi iba na základe príjmov zo závislej činnosti a v čase vykonania RZ je zamestnancom aspoň u jedného z posledných zamestnávateľov, výsledok tohto RZ oznámi zdravotná poisťovňa jeho zamestnávateľovi.

Úhrada nedoplatkov z ročného zúčtovania

Platiteľ poistného/poistenec je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Ak ide o zamestnanca, vykoná túto povinnosť za neho zamestnávateľ, ak je poistenec stále jeho zamestnancom.

Vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania

Zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok platiteľovi poistného/poistencovi v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu alebo doručenia nového oznámenia. Preplatok sa vracia poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Dokumenty na stiahnutie:

Formát rtf Oznámenie o príjmoch za rok 2016[69,15 kB]
Formát zip Vyhláška MZ SR č.116/2014 Z.z.[412,03 kB]
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia Ročné zúčtovanie poistného Ročné zúčtovanie poistného za rok 2016


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.