Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Aktuálne


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Oznámenie o pokračovaní v zmluvnom vzťahu VšZP so spoločnosťami Medirex a.s. a Medicyt s.r.o.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. s účinnosťou od 05.06.2019 pokračuje so spoločnosťou Medirex, a.s. a Medicyt, s.r.o. v zmluvnom vzťahu vo všetkých odboroch, ktoré boli naposledy zmluvne dohodnuté. Zdravotnícke zariadenia tak môžu naďalej zasielať vzorky poistencov VšZP našim zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ku ktorým patrí aj spoločnosť Medirex, a.s. a Medicyt, s.r.o.

List - Oznámenie o pokračovaní v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Medirex, a.s. a Medicyt, s.r.o.

31.05.2019 - Medirex a Medicyt ukončili zmluvný vzťah s VšZP

Spoločnosti Medirex a Medicyt ukončili 31.05.2019 zmluvný vzťah so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. (VšZP). Spoločnosti, ktoré  zabezpečujú laboratórnu diagnostiku vzniesli na rokovaniach také finančné požiadavky, ktorým VšZP nemohla vyhovieť.  

Od 1. júna 2019 bude VšZP po schválení uhrádzať spoločnostiam Medirex a Medicyt  laboratórne vyšetrenia vykonané v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Predpokladáme, že pre hospitalizovaných poistencov v ústavných zdravotníckych zariadeniach  bude úhrada laboratórnych vyšetrení takmer stopercentná. Spoločnostiam Medirex a Medicyt nebude VšZP uhrádzať laboratórnu diagnostiku vykonanú v rámci preventívnej a odkladnej, plánovanej zdravotnej starostlivosti.  

Dnešným dňom informujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ukončení zmluvného vzťahu s Medirexom  a Medicytom a súčasne ich žiadame, aby laboratórne vzorky zasielali ostatným zmluvným partnerom VšZP. VšZP má so zvyšnou časťou sektora laboratórnej diagnostiky, ktorá predstavuje 75% trhu, zmluvy podpísané. Jediným poskytovateľom, s ktorým sa nedokázala dohodnúť boli spoločnosti Medirex a Medicyt.

VšZP dnes znáša dôsledky zlého nastavenia financovania sektora zdravotníctva. Neprajeme si takýto vývoj, neprajeme si, aby poistenec znášal dôsledky nestability sektora a veríme v skorú nápravu. Aj VšZP prispeje k efektivite realizovaním návrhu úsporných opatrení Hodnoty za peniaze, aby stabilizovala ekonomickú situáciu aj do budúcnosti.

List na SVaLZ - Oznámenie o nepokračovaní v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Medirex, a.s a Medicyt, s.r.o

List na ÚZZ - Oznámenie o nepokračovaní v zmluvnom vzťahu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti Medirex, a.s. a Medicyt, s. r. o. od 1.6.2019

30.08.2018 - tlačivo – Návrh na ústavné liečenie do OLÚ

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
dovoľujeme si vás upozorniť, že na našej webovej stránke sme zverejnili aktualizované tlačivo – Návrh na ústavné liečenie do OLÚ. Pri vypĺňaní nových návrhov je teda potrebné používať aktuálne tlačivo.

27.04.2017 - Register partnerov verejného sektora

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon“).
V zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod. 4 zákona na účely tohto zákona sa rozumie partnerom verejného sektora, ak v odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
V zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona na účely tohto zákona sa rozumie oprávnenou osobou advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
V zmysle § 2 ods. 2 zákona partnerom verejného sektora podľa ods. 1 písm. a) štvrtého bodu (okrem iných bodov) nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie.
S prihliadnutím na § 24 prechodné ustanovenia zákona poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť svoj zápis prostredníctvom oprávnenej osoby do registra partnerov verejného sektora podľa tohto zákona najneskôr do 31.júla 2017.
Na základe vyššie uvedeného je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) partnerom verejného sektora a je povinný sa zapísať do registra partnerov verejného sektora len v prípade, ak prevyšuje finančné limity uvedené v § 2 ods. 2 zákona. V zmysle § 17 zákona je možné sa zapísať do registra partnerov verejného sektora aj dobrovoľne, a teda aj vtedy, ak nie sú naplnené uvedené finančné limity.
V prípade, ak je PZS povinný sa registrovať do registra partnerov verejného sektora, oprávnená osoba PZS a PZS ako partner verejného sektora sú zodpovední za zápis, úplnosť a správnosť údajov zapísaných do registra partnerov verejného sektora.
VšZP zároveň upozorňuje PZS, že ak si zákonnú povinnosť do určeného termínu nesplní, s poukazom na § 23 zákona, je VšZP oprávnená odstúpiť od zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, resp. lekárenskej starostlivosti, a zároveň neuhradiť, čo jej ukladá príslušná zmluva, pričom VšZP sa nedostane do omeškania.
Z dôvodu predchádzania možných nepriaznivých dopadov na zmluvný vzťah s VšZP Vám preto dávame vyššie uvedenú povinnosť do pozornosti.

11.04.2017 - Chcete sa prihlásiť do eReceptu?

Dodávatelia ambulantných, nemocničných a lekárenských informačných systémov môžu v prípade záujmu o integrovanie služby eRecept do svojich informačných systémov kontaktovať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu na adrese eRecept@vszp.sk. Viac informácii o službe eRecept.

13.02.2017 - Informácia k preukazom poistencov vydávaných VšZP

VšZP bude od 15.3.2017 vydávať 2 typy preukazov poistenca s novým dizajnom.

 1. Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia – obojstranný plastový, na jednej strane preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia a na druhej strane Európsky preukaz zdravotného poistenia. Zmena oproti doposiaľ vydávanému obojstrannému plastovému preukazu je na národnej strane – došlo k miernemupresunu jednotlivých položiek a pribudol dátum platnosti do. Na základe predmetného preukazu má poistenec nárok na plnú ZS v SR (potrebnú ZS v ostatných členských štátoch EU)
  Obojstranný preukaz
 2. Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia P – obojstranný plastový, na jednej strane preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s označením P a na druhej strane Európsky preukaz zdravotného poistenia. Jeho vzhľad je rovnaký ako vzhľad štandardného preukazu poistenca, ale v pravom hornom rohu je označenie P. Na základe predmetného preukazu má poistenec nárok len na potrebnú ZS v SR (potrebnú ZS aj v ostatných členských štátoch EU). Tento preukaz nahrádza doterajšie papierové preukazy s označením Potrebná ZS.
  Obojstranný preukaz P

Všetky doposiaľ vydané preukazy sú naďalej v platnosti. Nové preukazy sa budú vydávať postupne len v prípadoch nového vzniku zdravotného poistenia, alebo v iných prípadoch, ktoré vyžadujú vydanie nového preukazu (napr. poškodenie, odcudzenie, skončenie platnosti EPZP a pod.)

19.01.2017 - Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. v súvislosti s Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov, pokračuje v osobitnom režime úhrady liekov, ktoré boli zaradené do skupiny liekov so symbolom úhrady „A“.

Osobitný režim úhrad
Osobitný režim úhrad sa dotýka liekov podaných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti s odbornosťou 019 klinická onkológia a 031 hematológia a transfúziológia.

Pre zabezpečenie osobitného režimu úhrad je potrebné zo strany poskytovateľov:

29.12.2016 - Verejný prísľub - Imbruvica

Verejný prísľub - Imbruvica

23.8.2016 - Uverejnenie Protokolu o začatí a kontrole non biologickej perorálnej liečby psoriázy - č. 19A.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme uverejnili vzor Protokolu o začatí a kontrole non biologickej perorálnej liečby psoriázy, č. 19A.

20.6.2016 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 3.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 3 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu pľúc.

06.06.2016 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 8 a č. 10.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 8 - Protokol o začatí a kontrole liečby chronickej lymfoblastovej leukémie (CLL) a Non Hodgkinovho lymfómu (NHL) a protokolu o začatí a kontrole liečby č. 10 - Protokolu o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelómu.

29.4.2016 - Zmena miesta predkladania faktúr

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
v súvislosti so zmenou sídla Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. a vzhľadom na ďalšie organizačné zmeny týkajúce sa miesta spracovania faktúr za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a faktúr za činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, si Vám VšZP dovoľuje oznámiť nasledovné.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti krajskej pobočky Bratislava budú od 1.5.2016 predkladať faktúry spolu s prílohami k faktúre, opravné doklady a ostatnú korešpondenciu, ktorá sa týka spracovania faktúr, na Centrum spracovania výkonov Bratislava na novú adresu.
Určujúcim je dátum podania 1.5.2016, nie dátum zúčtovacieho obdobia
.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti krajskej pobočky Trnava a krajskej pobočky Nitra predkladajú faktúry spolu s prílohami k faktúre, opravné doklady a ostatnú korešpondenciu, ktorá sa týka spracovania faktúr, od 1.6.2016 na Centrum spracovania výkonov Bratislava.
Určujúcim je dátum podania 1.6.2016, nie dátum zúčtovacieho obdobia.

Adresa centra spracovania výkonov Bratislava:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17
851 04 Bratislava

Ďakujeme za pochopenie a dôslednosť.

31.3.2016 - Zmena vo vykazovaní inkontinencie.

Národné centrum zdravotníckych informácii doplnilo do číselníka diagnóz medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10-2016 diagnózy pre inkontinenciu nasledovne:

U99.0- Inkontinencia moču a stolice, klasifikovaná pre osobitné administratívne účely
U99.01 Inkontinencia moču, 2.stupeň
U99.02 Inkontinencia moču a stolice, 3.stupeň, trvalá
U99.03 Inkontinencia moču a stolice, 3.stupeň, trvalá a nezvratná

Tieto kódy diagnóz nahrádzajú pôvodné kódy (R32.1-R32.3) a je potrebné ich vykazovať v súlade s indikačným obmedzením pre inkontinenčné pomôcky skupiny B.
Poskytovateľ od 1.4.2016 (dátum predpisu lekárskeho predpisu alebo poukazu je 1.4.2016 a neskôr) používa nové kódy diagnóz v súlade s MKCH-10-2016 pri predpise lekárskych predpisov a poukazov, ako aj pri vykazovaní lekárenskej starostlivosti.
Používanie pôvodných kódov diagnóz R32.1, R32.2 a R32.3 od 1.4.2016 už nebude akceptované.
V prípade ak predpisujúci lekár uvedie na lekárskom predpise alebo poukaze „starý“ kód diagnózy pre inkontinenciu, žiadame poskytovateľov lekárenskej starostlivosti o vykázanie diagnózy v dávke už podľa aktuálne platného číselníka diagnóz MKCH-10-2016, a to nasledovne:

 

Kód diagnózy uvedená na lekárskom predpise alebo poukaze do 31.3.2016 Kód diagnózy uvedená na lekárskom predpise alebo poukaze od 1.4.2016
R32.1 U99.01
R32.2 U99.02
R32.3 U99.03

 

24.2.2016 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 29A.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 29A - Protokol o začatí a kontrole liečby symptomatických kostných metastáz kastračne rezistentného karcinómu prostaty.

5.2.2016 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 10.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 10 - Protokol o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelómu.

2.2.2016 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 3 a č. 8.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 3 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu pľúc a protokolu o začatí a kontrole liečby č. 8 - Protokol o začatí a kontrole liečby chronickej lymfoblastovej leukémie (CLL) a Non Hodgkinovho lymfómu (NHL) .

20.1.2016 - Verejný prísľub poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti

Verejný prísľub daný podľa § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., dáva týmto verejný prísľub všetkým zmluvným poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí budú poskytovať ústavnú zdravotnú starostlivosť za tých poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí by v dôsledku hromadných výpovedí sestier a pôrodných asistentiek nespĺňali požiadavky na potrebné personálne zabezpečenie, že uhradí takto poskytnutú ústavnú zdravotnú starostlivosť, a to aj plánovanú, za podmienok podľa platnej zmluvy.
Verejný prísľub je garanciou pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že im poskytnutá zdravotná starostlivosť bude uhradená v plnom rozsahu.
Tento verejný prísľub na úhradu ústavnej zdravotnej starostlivosti poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., sa vzťahuje na obdobie do 31.03. 2016.

22.12.2015 - Osobitný režim úhrad so symbolom úhrady "A"

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. v súvislosti s Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov, pokračuje v osobitnom režime úhrady liekov, ktoré boli zaradené do skupiny liekov so symbolom úhrady „A“.

Osobitný režim úhrad
Osobitný režim úhrad sa dotýka liekov podaných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti s odbornosťou 019 klinická onkológia a 031 hematológia a transfúziológia.

Pre zabezpečenie osobitného režimu úhrad je potrebné zo strany poskytovateľov:

22.12.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 8.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 8 - Protokol o začatí a kontrole liečby chronickej lymfoblastovej leukémie (CLL) a Non Hodgkinovho lymfómu (NHL) .

23.11.2015 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 19 a č. 10.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 19 - Protokol o začatí a kontrole liečby psoriázy a vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 10 - Protokol o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelómu.

10.11.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 29.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 29 - Protokol o začatí a kontrole liečby metastázujúceho kastračne rezistentného karcinómu prostaty.

09.11.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 10.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby a č. 10 - Protokol o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelómu.

1.10.2015 - Očkovanie proti chrípke v sezóne 2015/2016 – informácia

VšZP aj naďalej, v sezóne 2015/2016, uhrádza vakcínu proti chrípke a výkon očkovania u všetkých poistencov, ak očkovanie indikoval všeobecný lekár poistenca a vakcínu predpísal na lekársky predpis:

 1. Vakcínu a výkon očkovania u poistencov, ktorí spĺňajú podmienky indikačného obmedzenia pre úhradu očkovacej látky na základe verejného zdravotného poistenia, uvedené v Zozname kategorizovaných liekov, uhradí VšZP obvyklým spôsobom. Všeobecný lekár predpíše vakcínu na lekársky predpis a výkon očkovania vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1
 2. Pre zabezpečenie úhrady vakcíny proti chrípke u poistencov, ktorí nespĺňajú podmienky indikačného obmedzenia pre úhradu na základe verejného zdravotného poistenia, ale prejavia záujem o očkovanie a všeobecný lekár očkovanie proti chrípke indikuje. VšZP v záujme prevencie závažného ochorenia vakcínu proti chrípke uhradí. Všeobecný lekár predpíše vakcínu na lekársky predpis na úhradu poisťovňou a výkon očkovania vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1
 3. Vyšetrenie poistenca pred vakcináciou bude uhradené v rámci kapitácie.
 4. Úhrada vakcín proti chrípke bude realizovaná maximálne vo výške úhrady zdravotnou poisťovňou podľa aktuálne platného zoznamu kategorizovaných liekov.

21.8.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 8.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 8 - Protokol o začatí a kontrole liečby Chronickej lymfoblastovej leukémie (CLL) a Non Hodgkinovho lymfómu (NHL).

22.7.2015 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 22 a 24.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí, kontrole a zmene liečby č. 22 - Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby psoriatickej artritídy a vzor protokolu o začatí, kontrole a zmene liečby č. 24 - Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby ankylozujúcej spondylitídy.

25.6.2015 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 14 a 13.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 14 - Protokol o začatí a kontrole anti VEGF liečby DEM a vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 13 - Protokol o začatí a kontrole anti VEGF liečby VPDM.

16.6.2015 - Osobitný režim úhrad liekov so symbolom úhrady „A“

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. v súvislosti s Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov, pristúpila k osobitnému režimu úhrad liekov, ktoré boli  zaradené do skupiny liekov so symbolom úhrady „A“.

Osobitný režim úhrad
Osobitný režim úhrad sa dotýka liekov podaných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti s odbornosťou 019 klinická onkológia a 031 hematológia a transfúziológia.

Pre zabezpečenie osobitného režimu úhrad je potrebné zo strany poskytovateľov:

9.6.2015 - Zaradenie protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 29 A.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme zaradili vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 29 A - Protokol o začatí a kontrole liečby symptomatických kostných metastáz kastračne rezistentného karcinómu prostaty.

22.5.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 13.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 13 - Protokol o začatí a kontrole anti VEGF liečby.

23.3.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí, kontrole a zmene liečby - č. 22.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí, kontrole a zmene liečby č. 22 - Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby psoriatickej artritídy.

10.3.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 8.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 8 - Protokol o začatí a kontrole liečby chronickej lymfoblastovej leukémie (CLL) a Non Hodgkinovho lymfómu (NHL).

2.2.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 18.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 18 - Protokol o začatí a kontrole liečby sklerózy multiplex.

19.12.2014 - Zaradenie protokolu o začatí a kontrole liečby chronickej spontánnej urtikárie - Protokol č. 30.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme zaradili vzor nového protokolu - Protokol o začatí a kontrole liečby chronickej spontánnej urtikárie - Protokol č. 30.

Centrálne nakupované lieky, ktoré nevyžadujú predchádzajúce schválenie zdravotnou poisťovňou

Požiadavka poskytovateľa na dodanie centrálne nakupovaných liekov, ktoré sú uvedené v tabuľke a žiadosť poskytovateľa o obstaranie lieku, ZP a ŠZM bude poisťovňou akceptovaná len v prípade podpísania štatutárnym zástupcom poskytovateľa, resp. inou poverenou osobou. V prípade požiadavky / žiadosti podpísanej inou poverenou osobou, je potrebné priložiť poverenie / plnomocenstvo podpisujúcej osoby. Poisťovňa akceptuje požiadavky / žiadosti poskytovateľa v písomnej forme aj oscanované požiadavky / žiadosti v elektronickej forme.

25.9.2014 - Zaradenie protokolu o začatí a kontrole liečby metastázujúceho kastračne rezistentného karcinómu prostaty - Protokol č. 29.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme zaradili vzor nového protokolu - Protokol o začatí a kontrole liečby metastázujúceho kastračne rezistentného karcinómu prostaty - Protokol č. 29.

21.8.2014 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 11.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby  č. 11 - Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej astmy.

1.8.2014 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 4.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 4 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu hrubého čreva.

27.5.2014 - Centrálny nákup onkologického lieku Herceptin

S účinnosťou od 26.5.2014 bude Všeobecná zdravotná poisťovňa zabezpečovať centrálny nákup onkologického lieku:

Herceptin 600 mg/ 5ml injekčný roztok , kód 6957A, ATC L01XC03

S účinnosťou od 10.6.2014 bude Všeobecná zdravotná poisťovňa zabezpečovať centrálny nákup:

 1. ReFacto AF 1000 IU, prášok a rozpúšťadlo na inj. roztok, kód 13141
 2. ReFacto AF 500 IU, prášok a rozpúšťadlo na inj. roztok, kód 13142
 3. ReFacto AF 250 IU, prášok a rozpúšťadlo na inj. roztok, kód 13143

Zoznam CLN k 10.6.2014

28.4.2014 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 2 a č. 4.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolov o začatí a kontrole liečby č. 2 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu prsníka a č. 4 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu hrubého čreva.

14.4.2014 - Informácia o zmene predkladania faktúr

Vážený zmluvný partner,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pristúpila k realizácii organizačných zmien týkajúcich sa miesta spracovania faktúr za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a faktúr za činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nasledovne:
s účinnosťou od 1.5.2014 bude spracovanie faktúr vykonávané v centrách spracovania výkonov v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Žiline.
Uvedené sa netýka poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí zasielajú faktúry na krajskú pobočku Bratislava, Trnava a Nitra.

Vzhľadom k uvedenej organizačnej zmene Vás žiadame o predkladanie faktúr spolu s prílohami k faktúre, opravných dokladov a ostatnej korešpondencie týkajúcej sa spracovania faktúr, počnúc dňom 1.5.2014 na príslušné centrá spracovania výkonov. Určujúcim je dátum podania 1.5.2014, nie dátum obdobia, ktorého sa faktúry týkajú.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti krajskej pobočky Košice a krajskej pobočky Prešov predkladajú faktúry spolu s prílohami k faktúre do centra spracovania výkonov Košice na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Centrum spracovania výkonov Košice
Štúrova 21
040 01 Košice 1

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti krajskej pobočky Banská Bystrica predkladajú faktúry spolu s prílohami k faktúre do centra spracovania výkonov Banská Bystrica na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Centrum spracovania výkonov Banská Bystrica
Skuteckého 22
974 01 Banská Bystrica

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti krajskej pobočky Žilina a krajskej pobočky Trenčín predkladajú faktúry spolu s prílohami k faktúre do centra spracovania výkonov Žilina na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Centrum spracovania výkonov Žilina
1.mája 34
010 01 Žilina 1

V prípade, že poskytovateľ má aktivované elektronické služby a faktúry, zúčtovacie doklady a dávky s vykázanou zdravotnou starostlivosťou zasiela prostredníctvom elektronickej podateľne, spôsob fakturácie ostáva nezmenený. Na uvedené centrá sa musia zasielať v papierovej podobe recepty a poukazy.
Ďakujeme za pochopenie a dôslednosť.

28.3.2014 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 2.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 2 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu prsníka.

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby č. 19, 20, 21, 22 a 24.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzory protokolov o začatí a kontrole liečby:

Tlačivá nájdete na "Tlačivá"

Zdravita – dohoda o strategickom partnerstve

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“), podpísala dňa 9.10.2013 Dohodu o strategickom partnerstve so Zdravitou, občianskym združením (ďalej len „Zdravita“). Dohoda je uverejnená na webovom sídle VšZP v časti zmluvné vzťahy.
Zdravita z celkového počtu poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“), združuje najväčší percentuálny podiel PZS podľa daného typu, a to: všeobecný lekár pre deti a dorast, všeobecný lekár pre dospelých, gynekológ, ambulantný špecialista, a tiež relevantnú časť poskytovateľov ADOS.
Na základe tejto skutočnosti bude VšZP rokovať o zmluvných podmienkach a cenách za poskytovanú zdravotnú starostlivosť so Zdravitou. Dohodnuté zmluvné ceny za poskytovanú zdravotnú starostlivosť budú navrhované všetkým PZS, bez ohľadu na členstvo PZS v inom občianskom združení alebo v stavovskej organizácii. Priebeh a výsledky rokovaní budú smerovať k uspokojeniu potrieb PZS a poistencov a budú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
VšZP pristúpila k tomuto kroku z dôvodu potreby zabezpečiť stabilizáciu situácie pri uzatváraní zmluvných vzťahov s PZS a dohodovaní zmluvných cien na ďalšie zmluvné obdobie a v záujme predchádzania nedôvodným časovým prieťahom pri rokovaniach s PZS a ich zástupcami, ktorí nezastupovali reprezentatívny počet PZS daného typu.

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby č. 25 a 13.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzory protokolov o začatí a kontrole liečby č. 25 – Protokol na zaradenie do imunoprofylaxie RSV infekcie a č. 13 – Protokol o začatí a kontrole liečby vekom podmienenej degenerácie makuly.

Tlačivá nájdete na "Tlačivá"

Nová služba pre zahraničných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Požiadajte o náhradný certifikát k EPZP elektronicky!

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ponúka zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti rýchly a spoľahlivý spôsob ako môžu požiadať o vystavenie Náhradného certifikátu k EPZP za poistenca našej zdravotnej poisťovne. Túto službu ocenia v prípadoch, ak je náš poistenec ošetrený v zahraničí a nemá pri sebe EPZP alebo náhradný certifikát k EPZP. Stačí, ak ošetrujúci lekár alebo zdravotnícke zariadenie vyplní žiadosť o vystavenie NC k EPZP prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.

 

Číselník chybových stavov zo spracovania faktúr od poskytovateľov ZS

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal s účinnosťou od 1.4.2013 Metodické usmernenie č. 3/1/2012 - Elektronické chybové protokoly zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
V zmysle tohto usmernenia Vám sprístupňujeme číselník chybových stavov zo spracovania faktúr od PZS.

Parametre klasifikácie pracovísk SVLZ – MR, CT

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) pristupuje od 1.4.2013 k zmenám v klasifikácii pracovísk v špecializačných odboroch CT - počítačová tomografia (Typ ZS 420) a MR - magnetická rezonancia (Typ ZS 421). Nová klasifikácia má za cieľ zohľadniť materiálno–technické vybavenie, personálne zabezpečenie a komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

PARAMETER PRE CT PRACOVISKO VÁHA PARAMETRA
NEPRETRŽITOSŤ PREVÁDZKY   60%
POČET DETEKTOROV V RADE (SLICE)   30%
NAJKRATŠIA RÝCHLOSŤ ROTÁCIE LAMPY                               10%
PARAMETER PRE MR PRACOVISKO VÁHA PARAMETRA
SILA MAGNETICKÉHO POĽA  70%
VYBAVENIE ŠTANDARDNÝMI A ŠPECIALIZOVANÝMI CIEVKAMI  25%
PERSONÁLNE VYBAVENIE (ATESTOVANÍ LEKÁRI)  5%

Na základe hodnotenia vyššie uvedených PARAMETROV je každé pracovisko zaradené do skupín, tzv. Klastrov 1 až 4 v prípade MR a Klastrov 1 až 3 v prípade CT. Pre jednotlivé Klastre je stanovená cena bodu, ktorá platí na všetky výkony okrem „VYBRANÝCH VÝKONOV MR č. 5613, 5612A, 5605 a 5605A“, pre ktoré je stanovená cena nezávisle na zaradení do Klastra.

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby č. 02

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzory protokolov o začatí a kontrole liečby č. 02

Tlačivá nájdete na "Tlačivá"

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 11

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 11. - Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej astmy liekom.

Tlačivo protokolu: 11. Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej astmy liekom

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby č. 21 až 24

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzory protokolov o začatí a kontrole liečby č. 21; 22; 23; 24.
Tlačivá nájdete na "Tlačivá"

Protokol pre liek SYNAGIS
Synagis je indikovaný na prevenciu závažného ochorenia dolných dýchacích ciest vyžadujúceho hospitalizáciu, ktoré je vyvolané respiračným syncyciálnym vírusom (RSV) u detí s vysokým rizikom ochorenia RSV.
Tlačivo protokolu: PROTOKOL na zaradenie do imunoprofylaxie RSV infekcie 

Pravidlá vykazovania laboratórnych výkonov

V záujme účelného, efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., bude poisťovňa pri revíznych kontrolách postupovať podľa pravidiel uznávania laboratórnych výkonov uvedených v tabuľke pod názvom „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“.
Poskytovateľ bude doteraz vykazované „podobné vyšetrenia“ vykazovať pod novými kódmi podľa tabuľky uvedenej v tabuľke uvedené pod názvom „Pravidlá uznávania podobných vyšetrení“

Informácia k uznávaniu laboratórnych vyšetrení od 1.1.2013

VšZP na základe pripomienok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aktualizovala dodatok č. 1 k Všeobecným zmluvným podmienkam „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“ (ďalej len „dodatok VZP“), ktorý je zverejnený na webovom sídle poisťovne. Poisťovňa bude od 1.1.2013 postupovať pri vykazovaní SVLZ výkonov v zmysle platnej zmluvy. To znamená, že vykazované laboratórne výkony musia byť v súlade s odbornosťami uvedeným v stĺpci pod názvom „odbornosť laboratória“ a „odbornosť lekára“ (vysokoškolský pracovník v laboratóriu). V prípade, ak odbornosť indikujúceho lekára nebude v súlade s dodatkom zmluvy, revízny pracovník VšZP bude následne nad otvorenou faktúrou posudzovať opodstatnenosť vykázanej zdravotnej starostlivosti.

Informácia pre zadávateľov klinického skúšania a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Postup pri realizácií klinického skúšania u poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „VšZP“) podľa Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov platného od 2.1.2013. 

1. § 35 ods. (6) Zákona č. 362/2011 Z. z.: Postup pri nahlasovaní poistencov zaradených do klinickej štúdie.
Podľa paragrafu 35 ods. (6) Zákona 362/2011 Z. z. má zadávateľ povinnosť bezodkladne oznámiť zdravotnej poisťovni začatie klinického skúšania.
Stanovisko VšZP:
VšZP bude vyžadovať nasledovný postup: Pri klinických štúdiách, ktorých začiatok je datovaný po 1.12.2011, zašle zadávateľ písomne zákonom stanovené údaje, hlavne sumár plánu klinickej štúdie, ktorý obsahuje :

    Zasielanie periodického prehľadu bezpečnosti lieku VšZP nepožaduje.

Adresa:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Generálne riaditeľstvo
Odbor zdravotný a revízny
Mamateyova 17
P. O. Box 41
850 05 Bratislava 55

Zaraďovanie poistencov nahlási skúšajúci lekár príslušného centra v deň zaradenia (podpísania informovaného súhlasu) na e-mail studieliekov@vszp.sk. Skúšajúci lekár rovnako nahlási aj vyradenie zo štúdie, najneskôr 24 hodín po vyradení. Nahlasovanie poistencov zaradených do klinickej štúdie skúšajúci lekár nahlási v tabuľke v štruktúre (možnosť stiahnuť nižšie):

Stiahnuť: Hlásenie poistencov VšZP zaradených do / vyradených z - klinickej štúdie

V prípade, ak sa u poistenca vykonáva skríning pre účely zaradenia do klinického skúšania, za dátum zaradenia sa považuje dátum, kedy bolo realizované skríningové vyšetrenie. V prípade nezaradenia poistenca do klinickej štúdie, je potrebné nahlásiť vyradenie poistenca.
Pri klinickej štúdii, ktorá začala pred 1.12.2011, ale prebieha aj po uvedenom dátume, zadávateľ pošle sumár plánu klinickej štúdie a požiada skúšajúceho lekára, aby v štruktúre uvedenej vyššie, nahlásil na e-mail studieliekov@vszp.sk zaradených poistencov. Všetky údaje retrospektívne nahlásia zadávatelia do 15.7.2013.

2. § 43 písmeno (h) Zákona 362/2011 Z. z.: rozsah úhrad za zdravotnú starostlivosť poistencov zaradených v klinickej štúdií.
Stanovisko VšZP:

Zadávateľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s klinickým skúšaním vrátane nákladov na skúšané humánne produkty, skúšané humánne lieky a humánne lieky uvedené v protokole a nákladov spojených s laboratórnymi, zobrazovacími a inými vyšetreniami uvedenými v  protokole a nákladov súvisiacich s poskytnutím ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak je poskytnutá v súvislosti s klinickým skúšaním.

3. § 44 písmeno (h) Zákona č. 362/2011 Z. z.: povinnosť skúšajúceho oznámiť zdravotnej poisťovni výskyt nežiaducich účinkov.
Stanovisko VšZP:

Skúšajúci lekár má povinnosť bezodkladne nahlásiť každú závažnú nežiaducu udalosť a každý neočakávaný závažný nežiaduci účinok pri skúšaní humánneho lieku zdravotnej poisťovni okrem tých, ktoré sú uvedené v protokole alebo v príručke pre skúšajúceho ako nevyžadujúce neodkladné oznámenie, a zároveň vyhodnotiť, či nežiaduci účinok súvisí s podaním skúšaného lieku..

4. § 45 Zákona č. 362/2011 Z. z.: Spôsob schvaľovania neintervenčných klinických štúdii.
Stanovisko VšZP:

K neintervenčným klinickým štúdiám bude VšZP vyžadovať písomné zaslanie nasledovných dokumentov:

VšZP najneskôr do 30 dní vydá rozhodnutie.

INFORMÁCIA PRE POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Prioritou VšZP je rýchla, jednoduchá a spoľahlivá komunikácia s poskytovateľmi, ktorá šetrí čas a odbúrava zbytočnú papierovú agendu. Všetky tieto atribúty spĺňa moderná elektronická komunikácia, ktorá zvyšuje komfort vzájomnej spolupráce.

Aktivujte si služby elektronickej podateľne
Poskytovateľ ZS si môže zabezpečiť bezplatne v ktorejkoľvek pobočke službu, ktorá mu umožní elektronickézasielanie dokumentov a súčasne prístup na internetový portál elektronických služieb.
Podrobné informácie sú uvedené na stránke www.vszp.sk a v prípade potreby ochotne poradia kompetentní zamestnanci priamo alebo telefonicky v každej pobočke VšZP.
Týmto krokom chce VšZP odbremeniť poskytovateľov ZS od predkladania tlačív v papierovej forme, ušetriť náklady na poštovné a rozšíriť elektronickú komunikáciu s klientmi.
Elektronická podateľňa je chránená bezpečnostným systémom, ktorý prostredníctvom podpisového certifikátu chráni dáta počas elektronického prenosu a bráni neoprávnenému prístupu k osobným údajom.

Zmluvní poskytovatelia ZS, prostredníctvom Elektronickej podateľne môžu:

 1. Zasielať faktúry, zúčtovacie doklady a dávky s vykázanou zdravotnou starostlivosťou. Poskytovateľ ZS nemusí zasielať žiadne ďalšie doklady ani prílohy poštou, ani ich odovzdávať v pobočke (výnimkou sú lekárne, ktoré musia posielať v papierovej podobe recepty a poukazy).
 2. Zasielať „Opravné doklady"
 3. Skontrolovať všetky svoje podané faktúry, dávky a Protokoly o výsledku spracovania
 4. Komunikovať s VšZP prostredníctvom schránky správ. VšZP prostredníctvom schránky správ dokáže rýchlo a efektívne doručiť dôležité informácie a oznámenia.

VšZP týmto zmluvným poskytovateľom ZS bude elektronicky zasielať:

 1. Výsledok spracovania dávok vykázanej zdravotnej starostlivosti a zúčtovania
 2. Chybové protokoly zo spracovania dávok
 3. Žiadosť o vystavenie opravného dokladu
 4. Počet kapitovaných poistencov podľa vekových skupín

VšZP pripravuje ďalšie rozšírenie elektronických služieb

V priebehu 1.štvrťroka 2012 VšZP sprístupní zmluvným poskytovateľom ZS aj nasledovné informácie:

 1. Detailná vlastná a odporúčaná preskripcia lekára
 2. Zoznam poistencov, s ktorými má príslušný poskytovateľ ZS uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a ktorí sa k 1. januáru kalendárneho roka stali poistencami inej zdravotnej poisťovne
 3. Zoznam poistencov, s ktorými má príslušný poskytovateľ ZS uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

NÁHRADNÝ CERTIFIKÁT PREUKAZU POISTENCA

V súlade s článkom 5 (Náhradný certifikát) MU ÚDZS 4/2011 Forma a náležitosti preukazu poistenca na verejné zdravotné poistenie k vydávaniu obojstranných plastových preukazov  je zavedený doklad Náhradný certifikát preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia (príloha č.3 predmetného MU), ktorý sa vydáva poistencom do doby, kým im bude vytlačený plastový obojstranný preukaz.
VšZP žiada poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti poistencom AKCEPTOVALI doklad Náhradný certifikát preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia do doby vydania obojstranného preukazu 

EPZP slúži už aj ako preukaz poistenca

V súlade s §22, ods.2, písm. j) zákona č.580/2004 Z. z. sa môže poistenec pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukazovať buď preukazom poistenca (klasickým papierovým, obojstranným plastovým), alebo Európskym preukazom zdravotného poistenia (ďalej len „EPZP“). EPZP vydaný slovenskou zdravotnou poisťovňou teda slúži aj na identifikáciu poistenca pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Slovenský EPZP sa líši od EPZP vydaných v ostatných štátoch EU hlavne označením v pravom hornom rohu SK a slovenským textom preukazu. V sekcii 7 je uvedené Identifikačné číslo inštitúcie, t. z. poisťovne v SR, ktorá preukaz vydala.

Dôležitá informácia pre PZS:

Výkony za poskytnutú zdravotnú starostlivosť poistencom, ktorí sa preukážu Slovenským EPZP (SK) je potrebné vykazovať v dávke za poistencov VšZP (NIE dávka za EU poistencov).

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poskytovatelia Aktuálne


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.