Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nezmluvní poskytovatelia


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Doručovanie žiadosti o úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v nezmluvnom zdravotníckom zariadení

 1. Nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „nezmluvný poskytovateľ“), ktorý poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť poistencovi VšZP, doručí pobočke VšZP v mieste svojho sídla „Žiadosť nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o potvrdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti“ (ďalej len „Žiadosť“) Žiadosť musí mať písomnú formu. Vzor tlačiva –Žiadosti, je na internetovej stránke v časti „Pre poskytovateľov“, časť „Zdravotná starostlivosť“.
 2. V žiadosti žiada o potvrdenie skutočnosti, či ide o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá je poistencom VšZP.
 3. V žiadosti nezmluvný poskytovateľ uvedie podrobné zdôvodnenie poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti (objektívne vyšetrenie, epikríza - zhrnutie prípadu, prípadne predpokladaný rozsah neodkladnej zdravotnej starostlivosti, vrátane odborných vyšetrení a SVLZ výkonov). K žiadosti doloží výsledky všetkých odborných vyšetrení a SVLZ výkonov.
 4. Za doručenie žiadosti sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou poštou.
 5. Žiadosť doručuje nezmluvný poskytovateľ :
  1. v pracovných dňoch do 24 hodín od poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti príslušnej pobočke VšZP,
  2. v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a sviatkov príslušnej pobočke v prvý pracovný deň po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
  3. Kontaktné čísla a e-mailové spojenia krajských pobočiek sú na webovej stránke www.vszp.sk

Potvrdzovanie žiadosti o úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v nezmluvnom zdravotníckom zariadení

Na základe písomnej žiadosti nezmluvného poskytovateľa krajská pobočka najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti vydá stanovisko, v ktorom sa vyjadrí, či bola poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť. Stanovisko potvrdí na tlačive: „Stanovisko krajskej pobočky VšZP k žiadosti nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o potvrdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti“. Potvrdenie žiadosti musí mať písomnú formu. Za doručenie Stanoviska (potvrdenia) sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou poštou.

Posúdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v nezmluvnom zdravotníckom zariadení a jej úhrada

Revízny lekár posúdi:

 1. rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti (hospitalizáciu, zdravotné výkony, výkony SVLZ, vrátane pripočítateľných položiek), vzhľadom na zdravotný stav poistenca,
 2. účelnosť a efektívnosť využitia zdrojov verejného zdravotného poistenia, vzhľadom na poskytnutú zdravotnú starostlivosť,
 3. spôsobilosť poskytovateľa poskytnúť zdravotnú starostlivosť, ktorá je predmetom revíznej kontroly (odborná spôsobilosť, materiálno - technické vybavenie),
 4. opodstatnenosť rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 5. každý vykázaný výkon, či spĺňa kritéria neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

V prípade, ak nezmluvný poskytovateľ pošle odobratý biologický materiál na zmluvné SVLZ pracovisko, tak príslušné SVLZ výkony budú zmluvnému pracovisku zamietnuté. (SVLZ pracovisko si má možnosť refundovať náklady u nezmluvného poskytovateľa)

Žiadosti sa doručujú na príslušnú krajskú pobočku na nasledujúce kontaktné adresy:

Kontaktné miesta krajských pobočiek VšZP určené na príjem žiadostí o potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti 
Číselný kód pobočky Adresa pobočky Tel. číslo emailová adresa

2561

Bratislava

Ružová dolina 10

825 21 bratislava 26

02 / 208 255 96

 

nzs_ba@vszp.sk

2511

Trnava

Halenárska 22

P. O. Box 5

917 02 Trnava 2

033 / 551 39 04

nzs_tt@vszp.sk

2506

Nitra

Mostná 58

P. O. Box 11 B

949 01 Nitra 1

037 / 282 42 91

nzs_nr@vszp.sk

2510

Trenčín

Partizánska ul. 2315

P. O. Box 50

911 01 Trenčín 1

032 / 282 41 04

nzs_tn@vszp.sk

2521

Banská Bystrica

Horná 26

P. O. Box 247

974 01 Banská Bystrica 1

048 / 415 60 34

nzs_bb@vszp.sk

2533

Žilina

P. O. Hviezdoslava 26

P. O. Box C 70

010 01 Žilina 1

041 / 282 41 10

nzs_za@vszp.sk

2543

Košice

Senný trh 1

P. O. Box 82

040 11 Košice 11

055 / 282 41 71

nzs_ke@vszp.sk

2547

Prešov

Kúpeľná 5

P. O. Box 160

080 15 Prešov 1

051 / 282 41 62

nzs_po@vszp.sk

Upozornenie:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že tu uvedené kontaktné e-mailové adresy sú určené VÝLUČNE nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na príjem žiadostí o potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v nezmluvnom zdravotníckom zariadení. Žiadosti iného typu, prípadne otázky, na týchto adresách nebudú evidované, ani zodpovedané.  

Dokumenty na stiahnutie:

Formát rtf Žiadosť nezmluvného PZS o potvrdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti (rtf)[90,15 kB]
Formát rtf Žiadosť nezmluvného PZS o potvrdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti - laboratóriá(rtf)[59,99 kB]
Formát rtf Žiadosť o potvrdenie či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť[60,71 kB]
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poskytovatelia Zdravotná starostlivosť Zdravotná starostlivosť Nezmluvní poskytovatelia


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.