Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Uhrádzanie doplatkov za lieky – od 1. 1. 2018 zmena zákona


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Dňa 1. 1. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 336/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uvedenou novelou sa vypúšťa § 4 Limit spoluúčasti a nahrádza ho § 87a. Uvedeným § sa mení výška limitu spoluúčasti, rozširuje sa okruh poistencov, na ktorých sa vzťahuje  limit spoluúčasti, a do úhrnnej výšky úhrad poistenca sa započítajú okrem liekov aj zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia. Limit spoluúčasti v znení účinnom od 1. 1. 2018 zdravotná poisťovňa prvýkrát použije na účely úhrady čiastky, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený, za prvý štvrťrok  2018 (úhrada do 29. 6. 2018).

Limit spoluúčasti  po zmene zákona sa vzťahuje na tieto skupiny poistencov

Limit vo výške 12 eur sa vzťahuje na:

Limit vo výške 30 eur sa vzťahuje na:

Limit vo výške 10  eur sa vzťahuje na:

Limit vo výške 0  eur sa vzťahuje na:

Ak sa na poistenca vzťahuje niekoľko limitov spoluúčasti súčasne, uplatní sa limit spoluúčasti výhodnejší pre poistenca.

Limit spoluúčasti je suma,  ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky hradenej z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky, za dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky  prekročí v kalendárnom štvrťroku limit spoluúčasti (tzv. ochranný limit)   12 eur, 30 eur, 10 eur alebo 0  eur,  zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený. Zákon presne definuje podmienky, za akých zdravotná poisťovňa uhradí doplatky za lieky.

Do úhrnnej výšky úhrad poistenca sa započítavajú doplatky poistenca za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu.

Čo sa považuje za najlacnejší náhradný liek?

Liek s najnižším doplatkom poistenca prepočítaným na štandardnú dávku liečiva zaradený v zozname kategorizovaných liekov s obsahom rovnakého liečiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme ako liek predpísaný na lekárskom predpise.

Čo sa považuje za najlacnejšiu dietetickú potravinu?

Dietetická potravina s najnižším doplatkom poistenca prepočítaným na jednotkovú cenu dietetickej potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín v rovnakej podskupine dietetických potravín ako dietetická potravina predpísaná na lekárskom predpise.

Čo sa považuje za najlacnejšiu zdravotnícku pomôcku?

Zdravotnícka pomôcka s najnižším doplatkom poistenca prepočítaným na jednotkovú cenu zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v rovnakej podskupine zdravotníckych pomôcok ako zdravotnícka pomôcka predpísaná na lekárskom poukaze.

Ako poistenec zistí, či ide o najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu dietetickú potravinu, najlacnejšiu zdravotnícku pomôcku?

Poistenci si môžu tento údaj overiť na doklade z registračnej pokladnice, pretože lekárne sú povinné (od 1. 7. 2011) uvádzať na tomto doklade aj údaj o výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek.

Dokedy zdravotná poisťovňa uhradí doplatky za lieky?

Limit spoluúčasti sa vzťahuje na kalendárny štvrťrok a jeho výška sa posudzuje vždy k prvému dňu kalendárneho štvrťroka. Suma, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený sa bude uhrádzať vždy do 90 kalendárnych dní od konca príslušného štvrťroka.

Čo musí urobiť poistenec?

Poistenci, ktorí dané kritériá spĺňajú, nemusia podávať žiadosť do zdravotnej poisťovne, taktiež nie je potrebné, aby poistenci odovzdávali zdravotnej poisťovni doklady z registračnej pokladne, ktoré im vydajú v lekárni. Všetky údaje potrebné na určenie nároku bude poisťovňa evidovať vo svojom informačnom systéme. Poisťovňa v lehote 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka zašle príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky prekročila stanovený limit spoluúčasti priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec nahlásenú v informačnom systéme.

Ak je v danom štvrťroku výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 eurá, poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať. Poistenec však o ňu nepríde, poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad za ďalší kalendárny štvrťrok.

Kalkulačka
doplatkov za lieky

Kalkulačka  doplatkov za lieky

Od 1.11.2015 je účinný zákon 265/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Znamená to, že dôchodcovia a držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím by mali zaplatiť za lieky štvrťročne najviac 25 €, deti vo veku nedovŕšených 6 rokov 8 € a deti vo veku nedovŕšených 6 rokov s preukazom ťažkého zdravotného postihnutia 0 €. Ak zaplatia viac, zdravotná poisťovňa im vráti rozdiel medzi úhrnnou výškou prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek a limitom spoluúčasti. Zákon však presne stanovuje podmienky, za akých má poistenec nárok na vrátenie doplatkov.

Od 1.4.2011 platí novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá zavádza ochranný limit na doplatky za lieky. Znamená to, že dôchodcovia by mali zaplatiť za lieky štvrťročne najviac 45 € a ťažko zdravotne postihnutí občania najviac 30 €. Ak zaplatia viac, zdravotná poisťovňa im tento rozdiel vráti. Zákon však presne stanovuje podmienky, za akých má poistenec nárok na vrátenie doplatkov.

Od 1.1.2018 je účinný zákon 336/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Znamená to, že na poberateľov invalidného dôchodku a držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím sa bude vzťahovať limit spoluúčasti 12 €, na poberateľov starobného dôchodku, výsluhového dôchodku, predčasného dôchodku to bude limit spoluúčasti 30 €, na deti vo veku nedovŕšených 6 rokov limit spoluúčasti 10 € a na deti vo veku nedovŕšených 6 rokov s preukazom ťažkého zdravotného postihnutia 0 €. Ak štvrťročne zaplatia viac ako je zákonom stanovený limit spoluúčasti, zdravotná poisťovňa im uhradí rozdiel medzi úhrnnou výškou prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku, najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu a limitom spoluúčasti. Zákon však presne stanovuje podmienky, za akých má poistenec nárok na vrátenie doplatkov.

S cieľom pomôcť poistencom zistiť, či majú nárok na vrátenie doplatku, prípadne v akej výške, pripravila Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. jednoduchú pomôcku . Kalkulačka  doplatkov za lieky vám po zadaní požadovaných základných údajov povie, či spĺňate zákonom stanovené podmienky na vrátenie doplatku.

Vyberte si rok podľa toho za ktoré obdobie chcete zrealizovať výpočet doplatku za liek:

 • 1. Výška dôchodku
 • 2. Typ poistenca
 • 3. Zamestnanec / SZČO
 • 4. Výber obdobia
 • 5. Výber liekov
 • 6. Výsledok doplatku
 • 1. Typ poistenca
 • 2. Výber obdobia
 • 3. Výber liekov
 • 4. Výsledok doplatku

1. Výška dôchodku

V súčasnosti nespĺňate podmienky na vrátenie doplatku za lieky. zatvoriť

Je výška Vášho dôchodku vyššia ako 412,00 € mesačne?

Ak výška dôchodku je viac ako 50% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (na rok 2015 je to suma 412,00 €), tak nespĺňate podmienky na vrátenie doplatku za lieky.

2. Typ poistenca

1. Typ poistenca

V súčasnosti nespĺňate podmienky na vrátenie doplatku za lieky. zatvoriť

3. Zamestnanec / SZČO

V súčasnosti nespĺňate podmienky na vrátenie doplatku za lieky. zatvoriť

Ste súčasne zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou?

(teda máte príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov (príjmy zdaňované podľa § 5 a § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru)

4. Výber obdobia

2. Výber obdobia

Vyberte obdobie, za ktoré chcete nárok na doplatok za lieky vypočítať

5. Výber liekov

3. Typ poistenca

V tejto časti vyplňte zoznam liekov, pri ktorých ste hradili doplatok v lekárni v priebehu daného štvrťroka.

NázovBaleniePočet baleníDoplatok poistencaDoplatok náhradného lieku
Spolu 0 € 0 €

Vyhľadávanie liekov

zatvoriť okno

Liek bol pridaný do Vášho zoznamu.

Späť na zoznam Pridať ďalší liek

6. Výsledok doplatku

4. Typ poistenca

Oznam: Na základe Vašich údajov sme vypočítali sumu doplatku, na ktorú máte nárok v zmysle platnej legislatívy vo výške: za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny uhradené v lekárňach v období .

Do celkovej výšky úhrad sa započítavajú len doplatky vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu dietetickú potravinu.

Táto úhrnná výška úhrad sa porovnáva s limitom spoluúčasti (vo Vašom prípade €). Rozdiel (doplatok, ktorý sa má vrátiť) je suma doplatku uvedená vyššie.

NázovBalenieMnožstvoDoplatok poistencaDoplatok náhradného lieku
Spolu 0 € 0 €

Výpočet je len orientačný, samotný nárok aj suma budú vypočítané po uplynutí daného štvrťroka na základe údajov v informačnom systéme zdravotnej poisťovne.

V prípade, že v danom štvrťroku je výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 Eurá, poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať, avšak táto suma sa pripočíta k úhrnnej výške úhrad za nasledujúci kalendárny štvrťrok.

Odoslať e-mailom

 • 1. Výška dôchodku
 • 2. Typ poistenca
 • 3. Zamestnanec / SZČO
 • 4. Výber obdobia
 • 5. Výber liekov
 • 6. Výsledok doplatku
 • 1. Typ poistenca
 • 2. Výber obdobia
 • 3. Výber liekov
 • 4. Výsledok doplatku
suma, ktorá vstupuje do výpočtu doplatku
suma, ktorú ste uhradili za lieky v lekárni
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poistenci Zdravotná starostlivosť Uhrádzanie doplatkov za lieky – od 1. 1. 2018 zmena zákona


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.