Preskočiť na obsah

Nové kódy lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti platné od 1. januára 2007

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) od 1. decembra 2005 zabezpečuje proces výmeny kódov všetkým lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Nové kódy, ktoré sú vydávané od decembra 2005, začnú platiť od 1. januára 2007. 
Pôvodný termín platnosti nových kódov 1. júl 2006 sa posúva po vzájomnej dohode všetkých zainteresovaných strán (úrad, zdravotné poisťovne, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti).
Dôvodom je umožniť zdravotným poisťovniam, poskytovateľom a softvérovým dodávateľom kontinuálny prechod na nový systém.
Lekári a poskytovatelia spolu s kódom dostali potvrdenie o pridelení kódu, kde je vyznačený pôvodný termín platnosti 1. júl 2006. Toto potvrdenie aj napriek zmene platnosti kódov zostáva právoplatné a netreba žiadať o jeho výmenu.
Dáta vykázané s novými kódmi od 1. 7. 2006 (ešte neplatnými) poisťovňa nebude akceptovať.

Úrad pripravuje aj metodické usmernenie o forme a náležitostiach pečiatok s novými kódmi, ktoré bude vydané v najbližšom čase. Upozorňujeme preto lekárov a poskytovateľov, aby s výrobou/obstaraním pečiatok počkali na toto usmernenie.
Povinnosť prideľovať kódy lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a viesť zoznam týchto kódov úradu vyplýva zo zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Po vzniku úradu a prevzatí kompetencií v tejto oblasti úrad identifikoval viaceré riziká prevzatého systému kódov. Ich evidencia bola neúplná, nejednotná a predovšetkým končil rad možných čísel. Doterajší systém sa ukázal po 10 rokoch a po reformných zmenách v zdravotníctve ako nevyhovujúci. V snahe zabezpečiť kompatibilitu informačných systémov pôsobiacich v oblasti zdravotníctva, ako aj rýchle a spoľahlivé získanie informácií súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, úrad realizoval zmenu systému kódov.

Lekár, resp. vybraný zdravotnícky pracovník, získa v novom systéme jediný a jedinečný kód na celý život, ktorý sa bude doplňovať o znaky určujúce odbornosť (po jej získaní) či iné nevyhnutné údaje. Tento kód jednoznačne identifikuje lekára, resp. vybraného pracovníka v zdravotníctve, ako fyzickú osobu. Lekár môže požiadať o pridelenie kódu po promócii, vybraný pracovník v zdravotníctve po vydaní licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a riaditeľ zdravotníckeho zariadenia pre vybraného nezdravotníckeho pracovníka, vedúceho vybrané pracovisko v rámci zdravotníckeho zariadenia. Každý lekár, resp. vybraný zdravotnícky pracovník, bude mať jeden unikátny osobný identifikátor. Kód lekára vznikne priradením čísla špecializácie k osobnému identifikátoru lekára.

Úrad prideľuje nový kód lekára v tvare l99999sll. Kód sa skladá z časti označenej ako osobný identifikátor lekára, vybraného pracovníka v zdravotníctve, kde návestie l – je znak z číselníka kategórií pracovníkov v zdravotníctve (A = lekár, B = zubný lekár, C = farmaceut, D = sestra, E = pôrodná asistentka, F = laborant, G = asistent, I = iný zdravotnícky pracovník, N = bez kategórie). Za návestím nasleduje 5 miestne číslo ktoré je pre každého lekára, a vybraného pracovníka v zdravotníctve unikátne. K osobnému identifikátoru sa pripojí trojmiestne číslo označujúce špecializáciu podľa nového číselníka sll.
Za vybraného pracovníka v zdravotníctve sa pre účely prideľovania kódu lekára nepovažuje v kategórii C – farmaceut (okrem revízneho farmaceuta) a v kategórii H – očný optik, zubný technik a ortopedický technik.

Úrad prideľuje nový kód poskytovateľa, v tvare p99999sppyzz , kde p99999 je unikátny identifikátor poskytovateľa a skladá sa z návestia p – znaku z číselníka kategórií poskytovateľa a 5 miestneho čísla. K identifikátoru poskytovateľa sa pripojí trojmiestne číslo spp označujúce odbornosť útvaru podľa nového číselníka odborností, číslo y označujúce druh špecializovaného útvaru a zz – dvojmiestne poradové číslo odborného útvaru.

Kód poskytovateľa sa prideľuje týmto zariadeniam:
ústavnej zdravotnej starostlivosti:

 1. nemocnica všeobecná, špecializovaná, fakultná
  • vrátane polikliniky a ambulancií,
  • bez polikliniky, bez ambulancií,
 2. liečebňa, vrátane ambulancií,
 3. hospic, vrátane ambulancií,
 4. dom ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane ambulancií,
 5. prírodné liečebné kúpele
  • podľa jednotlivých kúpeľných domov,
  • vrátane ambulancií,
 6. zariadenie biomedicínskeho výskumu, pokiaľ poskytujú aj zdravotnú starostlivosť, vrátane ambulancií,

samostatnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti:

 1. ambulancia, vrátane poskytovania samostatnej zdravotníckej praxe,
 2. zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
 3. stacionár,
 4. poliklinika,
 5. agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
 6. zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
 7. mobilný hospic,
 8. záchranná zdravotná služba
  • ambulancia rýchlej lekárskej pomoci,
  • ambulancia rýchlej zdravotníckej pomoci,
  • ambulancia mobilnej intenzívnej jednotky,
  • ambulancia leteckej záchrannej zdravotnej služby,
  • ambulancia vodnej záchrannej zdravotnej služby
  • špecializovanej nemocnice,
 9. prepravca osôb
  • dopravný prostriedok,
 10. laboratórna medicína

ostatným zdravotníckym zariadeniam:

 1. verejná lekáreň
  • s výdajňou zdravotníckych potrieb,
  • bez výdajne zdravotníckych potrieb,
 2. samostatná výdajňa zdravotníckych pomôcok (výdajňa ortpedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
 3. očná optika,
 4. zubná technika.

Na pridelenie kódu lekára je potrebné predložiť overené kópie o dosiahnutom vzdelaní.

Na pridelenie kódu poskytovateľa je potrebné predložiť overené kópie príslušných dokladov:

 • rozhodnutie povoľovacieho orgánu (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, samosprávny kraj, živnostenské oprávnenie a pod.),
 • licencia z príslušnej komory alebo potvrdenie o pridelení registračného čísla,
 • organizačnú štruktúru zariadenia vydanú zriaďovateľom s doteraz platnými kódmi,
 • IČO

Úrad vyzýva všetkých lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí si zatiaľ nepožiadali o pridelenie číselného kódu, majú možnosť tak vykonať do konca septembra 2006. Žiadame lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby pri výmene kódov úzko spolupracovali s pobočkami úradu a čo najskôr priniesli úradom požadované podklady.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.