Kedy platiť za zdravotnú starostlivosť a kedy nie

Platby v zdravotníctve podľa zákona č. 577/2004 z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. septembra 2006.


Neplatíte za preventívne prehliadky

 

 1. U všeobecného lekára pre deti a dorast, pozostávajúce z:
  - deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku veku, z toho najmenej tri prehliadky do troch mesiacov jeho veku,
  - jednej preventívnej prehliadky poistenca vo veku 18 mesiacov,
  - jednej preventívnej prehliadky poistenca od troch do osemnásť rokov veku raz za dva roky.
 2. U všeobecného lekára pre dospelých, pozostávajúce z:
  - jednej preventívnej prehliadky poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky,
  - jednej preventívnej prehliadky poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi,
  raz za rok.
 3. U gynekológa, s ktorým má poistenka uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pozostávajúce z:
  - jednej preventívnej prehliadky poistenky od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u gynekológa,
 4. U gynekológa pôrodníka, pozostávajúce z:
  - jednej preventívnej prehliadky tehotnej poistenky raz za mesiac a jednej preventívnej prehliadky šesť týždňov po pôrode u gynekológa pôrodníka,
 5. U zubného lekára, pozostávajúce z:
  - jednej preventívnej prehliadky poistenca do 18 rokov veku raz za šesť mesiacov,
  - jednej preventívnej prehliadky poistenca od 18 rokov veku raz za rok,
  - dvoch preventívnych prehliadok v priebehu tehotenstva,
 6. U urológa, pozostávajúce z:
  - jednej preventívnej prehliadky poistenca od 50 rokov veku raz za tri roky.

Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18 rokov veku raz za rok u telovýchovného lekára.

Neodkladná zdravotná starostlivosť
Za poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti neplatíte. Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život. Bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže taký zdravotný stav osoby vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny jej správania a konania, pod vplyvom ktorých bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie.
Neodkladná zdravotná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode.
Súčasťou neodkladnej zdravotnej starostlivosti je aj:

 • neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia,
 • neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami,
 • neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu.

Na neodkladnú zdravotnú starostlivosť má nárok každý vždy a za každých okolností.

Diagnostické vyšetrenia
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony, nevyhnutné k zisteniu ochorenia a určeniu diagnózy.

ZA ČO PLATÍTE

Za liečbu a lekárske výkony platíte v nižšie uvedených prípadoch. Poskytnutú zdravotnú starostlivosť hradí osoba, ktorá si výkon vyžiadala.

 

 • medicínsky potrat (interrupcia), ak nejde o zákrok zo zdravotných dôvodov,
 • sterilizáciu (ak nie je nevyhnutná na zachovanie zdravia osoby),
 • umelé oplodnenie (viac ako 3 cykly výkonov asistovanej reprodukcie),
 • dôkazy vplyvu alkoholu,
 • krvné testy na alkohol a návykové látky,
 • tuboplastiku alebo vazoplastiku po predchádzajúcej sterilizácii.

 

 

 • transplantácia vlasov,
 • plastická operácia pre kozmetickú chybu,
 • rutinná a rituálna obriezka,
 • prepichnutie uší,
 • iné chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody,
 • bližšie neurčené chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody.

Platíte za vyšetrenie na administratívne účely:

 • vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov,
 • vyšetrenie na vodičský preukaz,
 • vyšetrenie pred športovou súťažou,
 • vyšetrenie pre poisťovňu,
 • vydávanie lekárskych potvrdení,
 • bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely.

Okrem týchto prípadov, tak ako doteraz, doplácate za liečbu u zubného lekára. U zubného lekára sa zo zdravotného poistenia hradí len ošetrenie s použitím štandardných materiálov. Ak máte záujem o zdravotnú starostlivosť s využitím nadštandardných materiálov, doplácate rozdiel v cene medzi štandardným a nadštandardným materiálom. Cenu nadštandardného materiálu si určí každá zubná ambulancia sama. Cena za zubné ošetrenie a protetiku sa preto v jednotlivých ambulanciách líši.

PLATENIE ZA SLUŽBY SÚVISIACE S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Od 1.9.2006 neplatíte poplatok 0,66 € za návštevu ambulancie a 1,66 € za deň pobytu v nemocnici a v liečebni dlhodobo chorých.
Od 1.10.2006 sa znížil 0,66 € poplatok v lekárni pri vydávaní lieku na predpis na 0,17 €.

Sprievodca v nemocnici
Službou súvisiacou s poskytnutím zdravotnej starostlivosti je aj pobyt sprievodcu v nemocnici.
Sprievodca naďalej platí 3,32 € na deň, pričom prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň.
Od platby poplatku je oslobodený:

 • sprievodca dieťaťa do troch rokov veku,
 • dojčiaca matka s dojčaťom,
 • sprievodca osoby do 18 rokov veku prijatej na onkologickú liečbu.

Platenie v lekárni
V lekárni a vo výdajni zdravotníckych pomôcok platíte poplatok 0,17 € za štatistické spracovanie receptu alebo poukazu.
V lekárni 0,17 € neplatí:

 • poistenec pri výdaji lieku predpísaného na výpise z lekárskeho predpisu,
 • poistenec, ktorý si na recept vyberá lieky alebo dietetické potraviny, ktoré si plne hradí sám,
 • pri vydávaní očkovacích látok označených symbolom „V“ na jednom lekárskom predpise.

Pre držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) je poplatok za výber lieku 0,17 €.
Od platenia za poukaz na zdravotnícke pomôcky (nie recept na lieky alebo dietetické potraviny) sú oslobodení držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak preukážu, že poberajú príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov.

Platenie na pohotovosti
Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) a ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) v nemocnici je poplatok 1,99 €. Ak po vyšetrení poistenca na pohotovosti nasleduje prijatie do nemocnice, poplatok 1,99 € neplatí.

Platenie za dopravu
Za 1 kilometer prepravy sanitkou platíte 0,07 €.
Za prepravu sanitkou neplatí poistenec:

 • zaradený do chronického dialyzačného alebo transplantačného programu,
 • ktorému sa poskytuje onkologická alebo kardiochirurgická liečba,
 • s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
 • ktorého prepravujú z jednej nemocnice do druhej na základe rozhodnutia nemocnice.

Platenie za kúpeľnú liečbu
Zdravotnú starostlivosť, poskytnutú v prírodných liečebných kúpeľoch v súlade s indikačným zoznamom, v plnom rozsahu hradí zdravotná poisťovňa. Poistenec uhrádza poplatok za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V kúpeľoch sa poplatok platí za každý deň bez ohľadu na dĺžku pobytu, prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň. Poplatky sa líšia podľa druhu diagnózy.

Diagnózy typu A
Liečba v kúpeľoch zvyčajne bezprostredne nasleduje po pobyte poistenca v nemocnici a týka sa najmä stavov po úraze alebo operácii. Poplatok je 1,66 € za deň pobytu, bez ohľadu na dĺžku liečby.
Od poplatku sú oslobodení:

 • deti do 3 rokov veku,
 • nositeľ najmenej striebornej Janského plakety,
 • osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia len prvé tri dni pobytu, od štvrtého dňa neplatia.

Diagnózy typu B
Sú to poistenci najčastejšie s chronickým ochorením, ktorí idú do kúpeľov na preliečenie. Poplatok v tomto prípade je 4,98 €, resp. 7,30 € za deň pobytu.
4,98 € za deň platíte, ak nastúpite kúpeľnú liečbu mimo sezóny, teda v prvom alebo štvrtom štvrťroku (október – marec) a ubytujete sa v tzv. štandardnej izbe.
7,30 € na deň platíte, ak nastúpite kúpeľnú liečbu v hlavnej sezóne, teda v druhom alebo treťom štvrťroku (apríl – september) a ubytujete sa v štandardnej izbe.
Za štandard sa pokladá minimálne dvojlôžková izba so sociálnym zariadením mimo izby. Ak požiadate o vyšší štandard ubytovania, zaplatíte podľa cenníka jednotlivých kúpeľov.
Kúpeľnú starostlivosť môžete absolvovať aj ako samoplatca, v takom prípade zdravotná poisťovňa neuhrádza žiadne náklady a celú úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, za ubytovanie a za stravu uhrádza poistenec sám
.

ZA ČO NEPLATIŤ!

 • V nemocnici ani v ambulancii sa neplatí za zdravotnícky materiál (napríklad ihly, striekačky alebo obväzy).
 • Všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, všeobecnému lekárovi pre dospelých, gynekológovi, stomatológovi, ak má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, náklady za vstupnú prehliadku poistenca (t. j. za založenie zdravotnej karty) uhrádza zdravotná poisťovňa. Lekár nemá právo požadovať za tento výkon úhradu od poistenca. Takisto nemá právo spoplatňovať vedenie zdravotnej karty.
 • Lekáreň nesmie požadovať od poistenca poplatok 0,17 € za recept, ak poistenec uhrádza plnú cenu lieku.

Ak zdravotnícke zariadenie naďalej požaduje platbu za ambulantné ošetrenie alebo za pobyt v nemocnici alebo v liečebni pre dlhodobo chorých, prípadne máte pocit, že od Vás žiada neoprávnené platby, máte možnosť sťažovať sa. Môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Adresa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
Tel.: 02 / 593 11 312; 315; 352
Fax: 02 / 593 11 237

ZAPAMÄTAJTE SI
Poplatky 0,66 € za vyšetrenie (návštevu) v ambulancii a 1,66 € za 1 deň pobytu v nemocnici a liečebni pre dlhodobo chorých boli od 1. 9. 2006 zrušené.
Poplatok za pobyt sprievodcu v nemocnici: 3,32 € / deň

Poplatky v kúpeľoch:

 • 1,66 € / deň pri diagnózach typu A,
 • 4,98 € / deň pri diagnózach typu B v I. a IV. štvrťroku,
 • 7,30 € / deň pri diagnózach typu B v II. a III. štvrťroku

Poplatok za pohotovostnú službu (ambulantnú aj ústavnú): 1,99 €
Za výdaj lieku v lekárni, predpísaného na lekársky predpis: 0,17 €
Za výdaj zdravotníckej pomôcky, predpísanej na lekársky poukaz: 0,17 €
Doprava (s výnimkou záchrannej služby): 0,07 € / km

 

Platíte za výkony z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie::

 

Platíte za:

 

Zdravotná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.