Preskočiť na obsah

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie k CN liekom nájdete od 03.09.2019 v časti CN lieky

Oznámenie o pokračovaní v zmluvnom vzťahu VšZP so spoločnosťami Medirex a.s. a Medicyt s.r.o.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. s účinnosťou od 05.06.2019 pokračuje so spoločnosťou Medirex, a.s. a Medicyt, s.r.o. v zmluvnom vzťahu vo všetkých odboroch, ktoré boli naposledy zmluvne dohodnuté. Zdravotnícke zariadenia tak môžu naďalej zasielať vzorky poistencov VšZP našim zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ku ktorým patrí aj spoločnosť Medirex, a.s. a Medicyt, s.r.o.

List - Oznámenie o pokračovaní v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Medirex, a.s. a Medicyt, s.r.o.

31.05.2019 - Medirex a Medicyt ukončili zmluvný vzťah s VšZP

Spoločnosti Medirex a Medicyt ukončili 31.05.2019 zmluvný vzťah so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. (VšZP). Spoločnosti, ktoré  zabezpečujú laboratórnu diagnostiku vzniesli na rokovaniach také finančné požiadavky, ktorým VšZP nemohla vyhovieť.  

Od 1. júna 2019 bude VšZP po schválení uhrádzať spoločnostiam Medirex a Medicyt  laboratórne vyšetrenia vykonané v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Predpokladáme, že pre hospitalizovaných poistencov v ústavných zdravotníckych zariadeniach  bude úhrada laboratórnych vyšetrení takmer stopercentná. Spoločnostiam Medirex a Medicyt nebude VšZP uhrádzať laboratórnu diagnostiku vykonanú v rámci preventívnej a odkladnej, plánovanej zdravotnej starostlivosti.  

Dnešným dňom informujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ukončení zmluvného vzťahu s Medirexom  a Medicytom a súčasne ich žiadame, aby laboratórne vzorky zasielali ostatným zmluvným partnerom VšZP. VšZP má so zvyšnou časťou sektora laboratórnej diagnostiky, ktorá predstavuje 75% trhu, zmluvy podpísané. Jediným poskytovateľom, s ktorým sa nedokázala dohodnúť boli spoločnosti Medirex a Medicyt.

VšZP dnes znáša dôsledky zlého nastavenia financovania sektora zdravotníctva. Neprajeme si takýto vývoj, neprajeme si, aby poistenec znášal dôsledky nestability sektora a veríme v skorú nápravu. Aj VšZP prispeje k efektivite realizovaním návrhu úsporných opatrení Hodnoty za peniaze, aby stabilizovala ekonomickú situáciu aj do budúcnosti.

List na SVaLZ - Oznámenie o nepokračovaní v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Medirex, a.s a Medicyt, s.r.o

List na ÚZZ - Oznámenie o nepokračovaní v zmluvnom vzťahu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti Medirex, a.s. a Medicyt, s. r. o. od 1.6.2019

1.3.2018 Úhrada liekov nad rámec kategorizácie od 1.1.2018

Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a držiteľov registrácie - Úhrada liekov nad rámec kategorizácie od 1.1.2018

9.9.2016 Očkovanie proti chrípke.

Vážený poskytovateľ,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. si v dnešnej dobe čoraz viac uvedomuje dôležitosť prevencie vzniku vážnych ochorení vzhľadom na význam zachovania zdravia poistenca, jeho kvality života, ale aj ako jednu z možných ciest ovplyvňovania nákladov na poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Z finančných prostriedkov kladného hospodárskeho výsledku za predchádzajúce roky VšZP vytvorila osobitný Fond zdravotnej starostlivosti, z ktorého budú uhrádzané náklady za vakcínu proti chrípke aj u tých poistencov, ktorí nespĺňajú podmienky indikačného obmedzenia pre úhradu na základe verejného zdravotného poistenia, ale prejavia o očkovanie záujem.

VšZP aj naďalej, v sezóne 2016/2017, uhrádza vakcínu proti chrípke a výkon očkovania u všetkých poistencov, ak očkovanie indikoval všeobecný lekár poistenca a vakcínu predpísal na lekársky predpis:

  1. Vakcínu a výkon očkovania u poistencov, ktorí spĺňajú podmienky indikačného obmedzenia pre úhradu očkovacej látky na základe verejného zdravotného poistenia, uvedené v zozname kategorizovaných liekov, uhradí VšZP obvyklým spôsobom. Všeobecný lekár predpíše vakcínu na lekársky predpis a výkon očkovania vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1.
  2. Pre zabezpečenie úhrady vakcíny proti chrípke u poistencov, ktorí nespĺňajú podmienky indikačného obmedzenia pre úhradu na základe verejného zdravotného poistenia, ale prejavia záujem o očkovanie a všeobecný lekár očkovanie proti chrípke indikuje, VšZP v záujme prevencie závažného ochorenia vakcínu proti chrípke uhradí za rovnakých podmienok uvedených v odseku 1. Všeobecný lekár predpíše vakcínu na lekársky predpis na úhradu poisťovňou a výkon očkovania vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1.
  3. Vyšetrenie poistenca pred vakcináciou bude uhradené v rámci kapitácie.
  4. Úhrada vakcín proti chrípke bude realizovaná maximálne vo výške úhrady zdravotnou poisťovňou podľa aktuálne platného zoznamu kategorizovaných liekov.

24.2.2016 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 29A.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 29A - Protokol o začatí a kontrole liečby symptomatických kostných metastáz kastračne rezistentného karcinómu prostaty.

23.11.2015 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 19 a č. 10.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 19 - Protokol o začatí a kontrole liečby psoriázy a vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 10 - Protokol o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelómu.

10.11.2015 Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 29.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 29 - Protokol o začatí a kontrole liečby metastázujúceho kastračne rezistentného karcinómu prostaty.

09.11.2015 Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 10.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby a č. 10 - Protokol o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelómu.

25.6.2015 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 14 a 13.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 14 - Protokol o začatí a kontrole anti VEGF liečby DEM a vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 13 - Protokol o začatí a kontrole anti VEGF liečby VPDM.

9.6.2015 - Zaradenie protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 29 A.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme zaradili vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 29 A - Protokol o začatí a kontrole liečby symptomatických kostných metastáz kastračne rezistentného karcinómu prostaty.

1.8.2014 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 4.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 4 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu hrubého čreva.

28.4.2014 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 2 a č. 4.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolov o začatí a kontrole liečby č. 2 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu prsníka a č. 4 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu hrubého čreva.

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby č. 25 a 13.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzory protokolov o začatí a kontrole liečby č. 25 – Protokol na zaradenie do imunoprofylaxie RSV infekcie a č. 13 – Protokol o začatí a kontrole liečby vekom podmienenej degenerácie makuly.

Tlačivá nájdete na "Tlačivá"

Lieky, ktoré VšZP nakupuje centrálne

S účinnosťou od 1.3. 2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa rozšíri centrálny nákup o ďalšie onkologické lieky, ktoré bude zabezpečovať pre svojich poistencov :

  1. Erbitux, sol inf.1x20 ml(5 mg/ml), kód C40890, ATC L01XC06
  2. Vectibix, con inf 1x5 ml (20mg/ml), kód C47011, ATC L01XC08
  3. Vectibix, con inf 1x20 ml(20mg/ml), kód C47013, ATC L01XC08

S účinnosťou od 15.4. 2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa rozšíri centrálny nákup o lieky RoActerma, ktoré bude zabezpečovať pre svojich poistencov :

  1. RoActemra con inf 1x10ml/ 200mg, kód C64989, ATC L04AC07
  2. RoActemra con inf 1x20ml/ 400mg, kód C64991, ATC L04AC07
  3. RoActemra con inf 1x4ml/ 80mg, kód C64984, ATC L04AC07

Zoznam centrálne nakupovaných liekov od 15.4.2014

Úhrada očkovacích látok v mesiaci január 2013 – prechodné obdobie - informácia

Pre poskytovateľov VLD, VLDD:

Dňom 1.1.2013 vstúpila do platnosti novela zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, v znení neskorších predpisov. Na základe § 98a predmetného zákona sa lieky určené na očkovanie nepovažujú za lieky, ktorým bol určený osobitný spôsob úhrady.

Platná legislatíva neurčuje prechodné obdobie na úhradu predmetných liekov.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., v rámci ústretovosti voči dotknutým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí si zaobstarali očkovacie látky podľa legislatívy platnej do 31.12.2012 a nestihli ich do uvedeného termínu aplikovať, bude v mesiaci január 2013 uhrádzať očkovacie látky, určené na povinné očkovanie, aj ako pripočítateľnú položku k výkonu.

Podmienkou na úhradu je fakturovanie predmetných očkovacích látok v osobitnej dávke.

Prechodné obdobie platí od 1.1.2013 do 31.1.2013. Po tomto termíne nebude úhrada predmetných liekov ako pripočítateľnej položky k výkonu akceptovaná.

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby č. 02

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzory protokolov o začatí a kontrole liečby č. 02

Tlačivá nájdete na "Tlačivá"

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 11

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 11. - Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej astmy liekom.

Tlačivo protokolu: 11. Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej astmy liekom

Úhrada očkovacích látok od 1.1.2013 - informácia

Dňom 1.1.2013 vstupuje do platnosti novela zákona 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, v znení neskorších predpisov. Na základe § 98a predmetného zákona sa za lieky, ktorým bol určený osobitný spôsob úhrady, nepovažujú lieky podľa § 98, ods. 5, určené na očkovanie a depotné antipsychotiká.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., v súlade s hore uvedenou platnou legislatívou, bude od 1.1.2013 uhrádzať očkovacie látky, určené na povinné očkovanie lekárni, po predpísaní na lekársky predpis. Úhrada osobitným spôsobom, ako pripočítateľná položka k výkonu, od uvedeného termínu nebude akceptovaná.
Prípadné zásoby predmetných vakcín na ambulancii je potrebné aplikovať a fakturovať najneskôr do 31.12.2012.

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby č. 21 až 24

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzory protokolov o začatí a kontrole liečby č. 21; 22; 23; 24.
Vzory protokolov o začatí a kontrole liečby 2012

Protokol pre liek SYNAGIS
Synagis je indikovaný na prevenciu závažného ochorenia dolných dýchacích ciest vyžadujúceho hospitalizáciu, ktoré je vyvolané respiračným syncyciálnym vírusom (RSV) u detí s vysokým rizikom ochorenia RSV.
Tlačivo protokolu: PROTOKOL na zaradenie do imunoprofylaxie RSV infekcie

Pravidlá vykazovania laboratórnych výkonov

V záujme účelného, efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., bude poisťovňa pri revíznych kontrolách postupovať podľa pravidiel uznávania laboratórnych výkonov uvedených v tabuľke pod názvom „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“.
Poskytovateľ bude doteraz vykazované „podobné vyšetrenia“ vykazovať pod novými kódmi podľa tabuľky uvedenej v tabuľke uvedené pod názvom „Pravidlá uznávania podobných vyšetrení“

Informácia k uznávaniu laboratórnych vyšetrení od 1.1.2013

VšZP na základe pripomienok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aktualizovala dodatok č. 1 k Všeobecným zmluvným podmienkam „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“ (ďalej len „dodatok VZP“), ktorý je zverejnený na webovom sídle poisťovne. Poisťovňa bude od 1.1.2013 postupovať pri vykazovaní SVLZ výkonov v zmysle platnej zmluvy. To znamená, že vykazované laboratórne výkony musia byť v súlade s odbornosťami uvedeným v stĺpci pod názvom „odbornosť laboratória“ a „odbornosť lekára“ (vysokoškolský pracovník v laboratóriu). V prípade, ak odbornosť indikujúceho lekára nebude v súlade s dodatkom zmluvy, revízny pracovník VšZP bude následne nad otvorenou faktúrou posudzovať opodstatnenosť vykázanej zdravotnej starostlivosti.

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.