Zdravotná starostlivosť v EU a mimo EU

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) vydáva európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) bezplatne. Poistencovi zabezpečuje nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských krajinách Európskej únie, EHP a Švajčiarsku. Použiť ho je možné aj na čerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Srbsku a Macedónsku. Je určený pre dočasné pobyty, vrátane dovoleniek, služobných ciest, brigád, stáží, študijných pobytov a pod.

EPZP je vystavený max. do 30 dní odo dňa podania žiadosti a platí 10 rokov. Pokiaľ je poistenec držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, VšZP s účinnosťou od 1.7.2018 mu vydá už len jednostranný EPZP. V prípade, že poistenec nedisponuje uvedeným občianskym preukazom s čipom, VšZP mu naďalej vydá EPZP ako obojstranný preukaz, na jednej strane je EPZP, na druhej strane preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia.

Ak poistenec nepodá žiadosť o jeho vydanie 30 dní pred plánovaným odchodom do zahraničia, odporúčame požiadať o Náhradný certifikát k EPZP, ktorý bude vystavený ihneď. EPZP je možné vybaviť viacerými spôsobmi (cez web, telefonicky, osobne, poštou). Bližšie informácie o spôsobe vybavenia nájdete na www.vszp.sk v sekcii Úvod > Poistenci> Služba pre Vás.


Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) je povinná vydať na požiadanie poistenca informáciu o zmluvnom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, pričom informácie o zmluvných vzťahoch s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sú dostupné aj na webe: http://www.vszp.sk/poskytovatelia/zoznam-zmluvnych-pzs. Nie je možné vydávať informácie o nezmluvných poskytovateľoch. Pre refundáciu platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte EU nie je dôležité, či poskytovateľ má zmluvu s konkrétnou zdravotnou poisťovňou v Slovenskej republike. Dôležité je, aby mal zmluvu aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou. Poisťovne členských štátov EÚ majú možnosť administratívne si tieto informácie navzájom vymeniť prostredníctvom informačných formulárov E126EU- SADZBY PRE REFUNDÁCIU VECNÝCH DÁVOK a E001EU  - ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE, OZNÁMENIE INFORMÁCIÍ, ŽIADOSŤ O FORMULÁRE, UPOMIENKA.

Formulár E106EU/S1EU predkladajú osoby zamestnané, alebo samostatne zárobkovo činné v iných členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku, ktorí majú bydlisko v Slovenskej republike (SR). Tento formulár im zakladá nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu v SR na náklady vydávajúceho štátu EÚ. Uvedené sa týka aj ich nezaopatrených rodinných príslušníkov s bydliskom v SR, ktorí sa rovnako stávajú poistencami zdravotnej poisťovne v inom štáte EÚ, v ktorom je poistený nositeľ. Nositeľ má právo zaregistrovať si bydliskový formulár v poisťovni, ktorú si vyberie, a to bez ohľadu na skutočnosť, v ktorej poisťovni na Slovensku bol predtým poistený. Avšak celá rodina v prípade existencie nezaopatrených rodinných príslušníkov (NRP) musí byť registrovaná v jednej zdravotnej poisťovni. V roku 2004 uzavreli slovenské zdravotné poisťovne medzi sebou dohodu o uprednostňovaní postupu, že sa osoby budú registrovať v poisťovni, v ktorej bol poistený nositeľ, kvôli kontinuite, aby sa súčasne s registráciou formulára ukončila aj predchádzajúca poistka. Tento postup však nie je podmienkou, ale platí, že pracovník i všetci jeho NRP musia byť registrovaní v tej istej zdravotnej poisťovni, ktorú počas platnosti nárokového formulára E106EU nemôžu zmeniť.

Registráciou NRP na formulári E106EU nedochádza k zmene zdravotnej poisťovne, ale k zániku verejného zdravotného poistenia v SR. Všetci NRP sa od dátumu registrácie stávajú poistencami zahraničnej zdravotnej poisťovne a ďalej sa na nich vzťahuje legislatíva daného štátu.

Od 1.10.2013 je v platnosti novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Podľa § 9d ods. 1 cezhraničná zdravotná starostlivosť (ďalej len „cezhraničná ZS“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná alebo indikovaná poistencovi v inom členskom štáte EÚ, ktorú poistenec uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti priamo. (uvedené sa týka ambulantnej aj ústavnej ZS – (hospitalizácie)). Cezhraničnou ZS nie je:


a) Sociálna služba


b) Odber, testovanie, spracovanie, konzervácia, skladovanie a distribúcia orgánov, tkanív alebo buniek na účely transplantácie


c) Program očkovania obyvateľstva proti infekčným chorobám


Podľa § 9d ods. 2 poistenec má právo na preplatenie nákladov cezhraničnej ZS poskytnutej v inom členskom štáte EÚ, ak patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v SR vo výške úhrady v SR; (táto zdravotná starostlivosť je v Slovenskej republike poskytovaná a hradená z verejného zdravotného poistenia a musia byť splnené všetky zákonné predpisy, ktoré platia aj v Slovenskej republike – napr. výmenné lístky u špecialistov, u stomatológa – preventívna prehliadka v predchádzajúcom roku a pod.).


Podľa § 9d ods. 8 poistenec má právo na preplatenie nákladov cezhraničnej ZS, ak písomne požiada príslušnú zdravotnú poisťovňu do šiestich mesiacov od ukončenia poskytnutej cezhraničnej ZS.

V prípade Srbska ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti v cudzine mimo EÚ na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení, ktorá nadobudla platnosť dňom 1.3.2013. Slovenský poistenec má počas dočasného pobytu v Srbskej republike nárok na neodkladné vecné dávky u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zaradení do zoznamu siete zdravotníckych zariadení a súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými Republikový fond zdravotného poistenia ako srbská inštitúcia v mieste pobytu uzatvoril zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Slovenský poistenec sa musí pred návštevou u poskytovateľa registrovať v srbskej inštitúcii v mieste pobytu, ktorá mu vystaví tlačivo INO-1 „Zdravotný list pre zahraničného poistenca a jeho nezaopatrených príslušníkov“. Poistenec predkladá poskytovateľovi k nahliadnutiu EPZP alebo NC k EPZP a odovzdá mu kópiu INO-1.
Poistenec Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. počas pobytu v ČR, v prípade zdravotných problémov, ktoré nie je možné odložiť do návratu do štátu zdravotného poistenia, môže čerpať v ČR potrebnú zdravotnú starostlivosť na základe EPZP vydaného v Slovenskej republike (SR).

Na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v ČR v plnom rozsahu je potrebné požiadať zdravotnú poisťovňu o vydanie nárokového formulára E121SK. Zdravotnej poisťovni dôchodca predloží: identifikačný doklad; preukaz poistenca; doklad zo Sociálnej poisťovne, že osoba poberá dôchodok v Slovenskej republike; čestné vyhlásenie, že osoba nepoberá dôchodok v ČR a nie je tam ekonomicky aktívna, resp. v inom ČŠ EÚ; doklad o bydlisku v ČR a čestné vyhlásenie dôchodcu, že si presúva ťažisko záujmov do ČR.

Zdravotná poisťovňa vyplní formulár E121SK v časti A v dvoch origináloch a zašle ho na potvrdenie do Sociálnej poisťovne. Po potvrdení Sociálnou poisťovňou ho poštou alebo prostredníctvom styčných orgánov zašle do zdravotnej poisťovne v ČR, prípadne ho odovzdá priamo žiadateľovi.
Po potvrdení formulára vydá poistencovi česká zdravotná poisťovňa preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s nárokom na plnú zdravotnú starostlivosť v ČR.

V prípade návštevy Slovenskej republiky poistenec má nárok čerpať zdravotnú starostlivosť v SR na preukaz poistenca, ktorým bude mať zabezpečenú plnú zdravotnú starostlivosť v SR. 
Počas pobytu v inom členskom štáte Európskej únie, EHP a vo Švajčiarsku poistenec má nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť na základe EPZP, ktorý mu vystaví slovenská zdravotná poisťovňa. Použiť je ho možné aj na čerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Srbsku a Macedónsku.
Od 1.7.2013 sa Chorvátsko stalo členským štátom Európskej únie, čo znamená, že Európsky preukaz zdravotného poistenia platí aj v tejto krajine. Na základe EPZP budete môcť v Chorvátsku čerpať potrebnú zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako domáci poistenci. Zároveň Vám tiež odporúčame zabezpečiť si aj komerčné poistenie, keďže najvýhodnejším krytím pre cesty do členských štátov EÚ, EHP a Švajčiarska je kombinácia EPZP a komerčného poistenia.
Poistenec Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP), ktorý bol ošetrený v členskom štáte EÚ, EHP a Švajčiarsku a náklady za ošetrenie zaplatil, môže požiadať o refundáciu nákladov podaním Žiadosti o refundáciu platby v hotovosti za vecné dávky poskytnuté v EÚ v príslušnej pobočke VšZP. K žiadosti priloží:
a) originál dokladu o zaplatení, ktorým je doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v texte ktorého je potvrdené prijatie sumy, ústrižok o zaplatení poštovej poukážky, debetné avízo z banky, potvrdenie o odpísaní finančnej čiastky z bankového účtu, kópia výpisu z bankového účtu,
b) originál dokladu s rozpisom poskytnutých výkonov ako faktúra, vyúčtovanie zdravotných výkonov, lekársky predpis pri vydaní liekov, lekársky poukaz pri vydaní zdravotníckej pomôcky,
c) záznam o ošetrení, správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

VšZP postupuje pri refundácii nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v štátoch EÚ, EHP a Švajčiarska podľa toho, pre ktorú alternatívu sa poistenec rozhodol v žiadosti.

Postup VšZP podľa rozhodnutia poistenca o spôsobe refundácie:
1. vo výške nákladov v SR:
Poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktorá bola zaplatená, ohodnotí zodpovedný pracovník podľa cien VšZP platných v dobe ošetrenia tak, ako by bol poistenec ošetrený v SR.

2. vo výške, ako hradí poisťovňa v členskom štáte EÚ:
VšZP vyhotoví formulár E126SK, resp. SED S067, ktorým sa informuje v členskom štáte EÚ, v akej výške môžu byť náklady refundované. Zdravotná poisťovňa v štáte ošetrenia potvrdí čiastku, ktorú by zaplatila za rovnaké ošetrenie za svojho poistenca.
Ak je v zaplatenej čiastke zahrnutá aj spoluúčasť (poplatok, ktorý platia povinne poistenci v danom štáte), táto nemôže byť refundovaná. Z uvedeného dôvodu nemusí byť potvrdená čiastka rovnaká, ako čiastka zaplatená. 

Ak náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť hradí v plnej výške aj poistenec v danom štáte, čiastka k refundácii je nulová.
VšZP nemôže ovplyvniť výšku refundácie, ktorú potvrdzuje zdravotná poisťovňa členského štátu, v ktorom bol poistenec VšZP ošetrený.
Poistencovi môže byť refundovaná maximálne suma, rovnajúca sa zaplatenej sume za zdravotnú starostlivosť.

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) pokrýva potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ (ČŠ). EPZP je určený na krátkodobé cesty, vrátane dovoleniek, služobné cesty, brigády, stáže, študijné pobyty a pod. Výhodou EPZP je skutočnosť, že zdravotná starostlivosť poskytnutá na jeho základe nie je obmedzená finančným limitom a kryje ošetrenie a liečbu aj chorôb chronických a vopred známych, čo v prípade komerčného cestovného poistenia býva spravidla vo výlukách, a tiež, že potrebná zdravotná starostlivosť pokrýva širší rozsah úkonov ako je neodkladná starostlivosť v rámci komerčného poistenia. Nevýhodou EPZP je nutnosť navštíviť len zmluvného verejného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) a skutočnosť, že pokrýva len úkony hradené z verejného zdravotného poistenia, takže nekryje spoluúčasť poistenca. Takisto nekryje repatriáciu do SR. Komerčné cestovné poistenie má územnú platnosť podľa dojednania (tzn., že v prípade dojednania na celú Európu platí aj mimo ČŠ), umožňuje navštíviť aj nezmluvného PZS a hradí ju v plnej výške aj vrátane spoluúčasti, ktorá býva v niektorých ČŠ pomerne vysoká. Zároveň pokrýva aj repatriáciu, asistenčnú službu a niektoré ďalšie služby. Ideálne je teda pri cestách do zahraničia skombinovať oba typy poistení. Pri výkone pracovnej činnosti v inom ČŠ EU je nevyhnutné, aby osoba mala okrem EPZP vydaný aj formulár E101SK, resp. prenosný dokument PD A1, ktorý vydáva pre tieto účely Sociálna poisťovňa SR.
1 2 Nasledujúca Posledná
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.