Vyhľadávanie v poradni

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) je povinná vydať na požiadanie poistenca informáciu o zmluvnom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, pričom informácie o zmluvných vzťahoch s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sú dostupné aj na webe: http://www.vszp.sk/poskytovatelia/zoznam-zmluvnych-pzs. Nie je možné vydávať informácie o nezmluvných poskytovateľoch. Pre refundáciu platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte EU nie je dôležité, či poskytovateľ má zmluvu s konkrétnou zdravotnou poisťovňou v Slovenskej republike. Dôležité je, aby mal zmluvu aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou. Poisťovne členských štátov EÚ majú možnosť administratívne si tieto informácie navzájom vymeniť prostredníctvom informačných formulárov E126EU- SADZBY PRE REFUNDÁCIU VECNÝCH DÁVOK a E001EU  - ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE, OZNÁMENIE INFORMÁCIÍ, ŽIADOSŤ O FORMULÁRE, UPOMIENKA.

Odpočítateľná položka sa dá uplatniť aj v prípade, pokiaľ poistenec zamestnávateľovi predloží žiadosť aj neskôr, a to od dátumu na písomnom oznámení. Takýto zamestnanec si môže uplatniť odpočítateľnú položku až od 01.03.2015, teda od dátumu, ktorý uvedie na písomnom oznámení.
Prostredníctvom ePobočky si môžete pridať maloleté dieťa a to nasledovne : po prihlásení sa do elektronických služieb (ePobočka) a zadaním pozície z Grid karty kliknete na časť „Žiadosti“ a „pridať ďalšiu osobu“.

Následne vyberiete „Pridať maloleté dieťa“ kde vyplníte údaje dieťaťa a kliknete na dokončiť.

Po spracovaní a odsúhlasení žiadosti o sprístupnenie údajov poistenca pracovníkom VšZP Vám systém zašle notifikačný e-mail a správu do schránky správ (v hornej lište aplikácie ponuka Správy). Notifikačný e-mail Vám bude zaslaný na e-mailovú adresu evidovanú na konte, skontrolujte si preto jej správnosť (prihlásený používateľ v hornej lište aplikácie v ponuke Konto -> Údaje konta).

Formulár E106EU/S1EU predkladajú osoby zamestnané, alebo samostatne zárobkovo činné v iných členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku, ktorí majú bydlisko v Slovenskej republike (SR). Tento formulár im zakladá nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu v SR na náklady vydávajúceho štátu EÚ. Uvedené sa týka aj ich nezaopatrených rodinných príslušníkov s bydliskom v SR, ktorí sa rovnako stávajú poistencami zdravotnej poisťovne v inom štáte EÚ, v ktorom je poistený nositeľ. Nositeľ má právo zaregistrovať si bydliskový formulár v poisťovni, ktorú si vyberie, a to bez ohľadu na skutočnosť, v ktorej poisťovni na Slovensku bol predtým poistený. Avšak celá rodina v prípade existencie nezaopatrených rodinných príslušníkov (NRP) musí byť registrovaná v jednej zdravotnej poisťovni. V roku 2004 uzavreli slovenské zdravotné poisťovne medzi sebou dohodu o uprednostňovaní postupu, že sa osoby budú registrovať v poisťovni, v ktorej bol poistený nositeľ, kvôli kontinuite, aby sa súčasne s registráciou formulára ukončila aj predchádzajúca poistka. Tento postup však nie je podmienkou, ale platí, že pracovník i všetci jeho NRP musia byť registrovaní v tej istej zdravotnej poisťovni, ktorú počas platnosti nárokového formulára E106EU nemôžu zmeniť.

Registráciou NRP na formulári E106EU nedochádza k zmene zdravotnej poisťovne, ale k zániku verejného zdravotného poistenia v SR. Všetci NRP sa od dátumu registrácie stávajú poistencami zahraničnej zdravotnej poisťovne a ďalej sa na nich vzťahuje legislatíva daného štátu.
Pri úhrade zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia je nevyhnutné, aby poskytovaná starostlivosť bola realizovaná v zmluvnom zdravotníckom zariadení.

Podmienky pre poskytnutie komplexnej čeľustnoortopedickej liečby fixným alebo snímateľným aparátom na základe verejného zdravotného poistenia sú zverejnené na www stránke MZ SR (www.health.gov.sk). Zoznam plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných zdrav.pomôcok je uverejnený i na našich stránkach www.vszp.sk / pre poistencov / zdravotná starostlivosť / zoznam zdravotníckych pomôcok alebo na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk / kategorizácia a ceny.

Individuálne zhotovované stomatologické náhrady a individuálne zhotovované čeľustnoortopedické aparáty sa vyhotovujú poskytovateľmi stomatologickej zdravotnej starostlivosti a zubnými technikami na objednávku poskytovateľa stomatologickej zdravotnej starostlivosti.

Individuálne zhotovované stomatologické náhrady a čeľustnoortopedické aparáty uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia sa zhotovujú zo štandardných a povolených materiálov, pri dodržaní štandardných postupov. Základné dentálne materiály pri zhotovovaní stomatologických náhrad a čeľustnoortopedických aparátov sú dentálne živice na báze polymethylmetakrylátu a dentálne zliatiny na báze chrómkobaltu.

Plne alebo čiastočne uhrádzaná liečba individuálne zhotovovaným čelustnoortopedickým snímateľným aparátom alebo individuálne zhotovovaným čelustnoortopedickým fixným aparátom jedenkrát do dovŕšenia 18. roku veku poistenca podľa indikácií uvedených v odseku nižšie. Komplexná čeľustnoortopedická liečba na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza opakovane. Opakovaná liečba sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, ak poistenec z iného ako zdravotného dôvodu neprerušil liečbu na viac ako šesť mesiacov.
O dôvodoch prerušenia liečby sa informuje bezodkladne príslušná zdravotná poisťovňa poistenca. Opakovaná liečba sa poskytuje po schválení revíznym lekárom.

Pri recidíve čeľustnoortopedickej anomálie, ktorá je medicínsky odôvodnená, sa uhrádza aj pokračovanie pôvodnej liečby, po predchádzajúcom schválení revíznym lekárom.

Liečba čeľustnoortopedických anomálií sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa závažnosti, ak
a) v kategórii I. sú chyby, ktoré závažným spôsobom narušujú funkciu stomatognátneho systému a tým celkového zdravia; sú plne hradené na základe verejného zdravotného poistenia do dovŕšenia 18. roku veku poistenca; pri individuálne zhotovovaných snímateľných čelustnoortopedických aparátoch a individuálne zhotovovaných fixných aparátoch je úhrada označená znakom "I"; do I. kategórie patria tieto odchýlky:

1. skeletálne otvorený zhryz, pri ktorom je vzájomný kontakt zubov-antagonistov v bočných úsekoch redukovaný na 6 párov a menej,
2. nonoklúzia bočných zuboradí,
3. pravá progénia,
4. chyby čeľustí triedy Angle II/1 s incizálnym schodíkom 9 mm a viac,
5. rázštepy pery, čeľustí, podnebia a iné ťažké vrodené chyby tváre a čeľustí, ktoré sa ošetrujú s úplnou úhradou bez obmedzenia veku,

b) v kategórii II. sú chyby, ktoré neovplyvňujú závažným spôsobom žuvacie schopnosti. Ich liečba sa uhrádza čiastočne na základe verejného zdravotného poistenia so spoluúčasťou poistenca do dovŕšenia 18. roku. Pri individuálne zhotovovaných snímateľných a fixných aparátoch je čiastočná úhrada označená znakom "S".
Do II. kategórie patria tieto odchýlky :
1. otvorený zhryz v rozsahu trvalých rezákov 2 mm a viac,
2. skrížený zhryz rezákov a skrížený zhryz s núteným vedením sánky,
3. nonoklúzia 2 párov antagonistov v jednom laterálnom segmente okrem zubov múdrosti,
4. hlboký zhryz s traumatizáciou gingívy,
5. protrúzne chyby s incizálnym schodíkom 4,5 – 9 mm,
6. hypodoncia štyroch a viacerých trvalých zubov,
7. retencia, palatinálna poloha a aplázia trvalého očného zuba, nedostatok miesta 5 mm a viac,
8. retencia trvalého horného rezáka,
9. výrazná rotácia očných zubov a rezákov nad 30° a vestibulárna dystopia očných zubov.

Liečba čeľustnoortopedickými aparátmi a poskytovanie stomatologických náhrad, ktoré sa realizuje v rámci predoperačnej prípravy a pooperačného doliečovania (progénne stavy, skeletálne otvorené zhryzy, poúrazové stavy, vrodené vývojové chyby, onkologické ochorenia), pri rázštepoch, po rázštepových stavoch a ochoreniach temporomandibulárneho kĺbu (náhryzové dlahy) sa uhrádza bez obmedzenia veku na základe verejného zdravotného poistenia.

Z uvedeného vyplýva, že o doplatkoch Vás musí informovať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa nemá informáciu u doplatkoch.

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 576/2005 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 79 ods. 1 písm. h) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je lekár povinný poskytnúť informáciu o rozsahu zdravotného postihnutia, spôsobe liečby a spôsobe úhrady za ním poskytovanú zdravotnú starostlivosť. O poskytnutej informácii je povinný vykonať záznam v zdravotnej dokumentácii.

Čiže poistenec je oprávnený sa s lekárom porozprávať ešte pred ošetrením, žiadať od neho všetky potrebné informácie týkajúce sa potrebného stomatologického výkonu, liečby a rozsahu finančnej spoluúčasti za výkon.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si môže vyžiadať poplatok, ktorý si poskytovatelia zdravotnej starostlivosti účtujú v rámci ekonomicky oprávnených nárokov.

Výšku spoluúčasti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený si stanoviť v súlade so zákonom o cenách. Preto sa cena za zubné ošetrenie a protetiku v jednotlivých ambulanciách líši. Cenník by mal mať každý lekár vyvesený na viditeľnom mieste, po úhrade výkonu je taktiež povinný vydať Vám doklad o zaplatení. Ak má poistenec pochybnosti o správnosti účtovaného doplatku alebo zle vydaného príjmového dokladu, odporúčame obrátiť sa na orgán oprávnený na vydávanie povolení/licencií (samosprávny kraj).

Cena doplatku, respektíve plná úhrada sa riadi ustanoveniami zákona o cenách. Je to právny akt medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, do ktorého zdravotné poisťovne nevstupujú. Preto je potrebné informovať sa o poplatkoch v príslušnom zdravotníckom zariadení, je plne v kompetencii zariadenia/poskytovateľa vysvetliť Vám, prečo bola/bude od Vás požadovaná platba v hotovosti, zdravotná poisťovňa ich úhradu ani spätnú refundáciu nevykoná.
Od 1.10.2013 je v platnosti novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 9d ods. 1) uvedeného zákona cezhraničná zdravotná starostlivosť (ďalej len „ZS“) je ZS poskytovaná alebo indikovaná poistencovi v inom členskom štáte EÚ, ktorú poistenec uhrádza poskytovateľovi ZS priamo. Uvedené sa týka ambulantnej aj ústavnej ZS (hospitalizácie).

Podľa § 9d ods. 2) uvedeného zákona poistenec má právo na preplatenie nákladov cezhraničnej ZS poskytnutej v inom členskom štáte EÚ, ak patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike (SR) vo výške úhrady v SR; (pričom musia byť splnené všetky zákonné predpisy, ktoré platia v SR).

Pôrod je plánovaný, stanovuje sa predpokladaný termín pôrodu. Žena nastupuje na materskú dovolenku, lebo sa očakáva pôrod.

"Neplánovaný" pôrod je predčasný, neočakávaný pôrod (niekoľko týždňov pred plánovaným termínom). Ak sa poistenka rozhodne, že vycestuje do iného členského štátu za účelom, aby tam porodila, náklady za hospitalizáciu si hradí sama, nejde o poskytnutie potrebných vecných dávok (zdravotnej starostlivosti) v zmysle platnej legislatívy EÚ. Ide o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a poistenka má nárok na preplatenie nákladov vo výške úhrady v SR, t.j. ako platí zdravotná poisťovňa zmluvnému poskytovateľovi v SR, ak podá žiadosť o preplatenie do 3 mesiacov od skončenia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (podľa § 9d ods. 8).

Výšku úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí je možné presne vyčísliť až po doručení lekárskej správy a všetkých dokladov o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti (hospitalizácia, zdravotné výkony, výkony SVLZ).

Poistenka má nárok na poskytnutie a úhradu zdravotnej starostlivosti, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov v rozsahu stanovenom príslušnou právnou normou (zákon č. 577/2004 Z.z v znení neskorších zmien).

Žiadosť o refundáciu je uvedená ne webovej stránke našej poisťovne: www.vszp.sk v časti Úvod > Poistenci > Zdravotná starostlivosť v zahraničí > Refundácia.

Podľa § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. súčasťou žiadosti o preplatenie je:
a) originál dokladu o zaplatení
b) lekárska správa, prepúšťacia správa
c) originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov, ako faktúra, rozpis zdravotných výkonov, lekársky predpis, lekársky poukaz

V prípade pobytu alebo bydliska v inom členskom štáte (štúdium, pracovná cesta) je pôrod považovaný za potrebnú zdravotnú starostlivosť (s ohľadom na predpokladanú dĺžku pobytu) a zmluvný poskytovateľ v inom členskom štáte vyfakturuje náklady na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) alebo náhradného certifikátu k EPZP domácej zdravotnej poisťovni a tá si po ich zaplatení nárokuje náklady od VšZP.
Podľa Zák. č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa kúpeľná starostlivosť v indikačnej skupine VII/9 uhrádza z prostriedkov verejného zdravotného poistenia v trvaní 21 dní. Kúpeľná starostlivosť (ústavná aj ambulantná) začína plynúť dňom nástupu a končí dátumom prepustenia. Uvedený počet dní je teda počet kalendárnych dní.

Druh a množstvo procedúr indikuje ošetrujúci lekár podľa zdravotného stavu pacienta a aj súčtu cien potrebných procedúr. Preto celkový počet procedúr sa rozpočítava na dni, v ktorých sa procedúry poskytujú.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zmluvne zabezpečuje svojim poistencom v kúpeľných zariadeniach priemerne 3 liečebné procedúry denne, 6 dní v týždni, okrem nedele a štátom uznaných sviatkov. Na základe uvedených skutočností vyplýva, že priemerný počet procedúr nevychádza z počtu kalendárnych dní, ale z počtu dní, počas ktorých sú poistencovi poskytované procedúry.
Po aktivácii elektronických služieb Vám bol na Vami uvedenú e-mailovú adresu zaslaný potvrdzujúci e-mail, kde Vám bolo uvedené aj používateľské meno - takto získate informáciu o používateľskom mene. Následne bude potrebné navštíviť stránku www.epobocka.com, kliknúť na „Zabudli ste heslo? “ a nové heslo Vám po zadaní loginu a e-mailovej adresy bude vygenerované a zaslané na Váš e-mail. Pokiaľ by ste nemohli získať informáciu o používateľskom mene, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám uvedená informácia môže byť poskytnutá aj e-mailom alebo telefonicky, prípadne pri osobnom kontakte.
Poistencom iného ČŠ EÚ napr. zamestnancom, samostatne zárobkovo činnej osobe, nezaopatreným rodinným príslušníkom, dôchodcom sa tieto príjmy nezohľadňujú pri určení štátu uplatniteľnej legislatívy a prípadný odvod z tohto príjmu má byť riešený v zmysle legislatívy štátu, v ktorom je osoba aktuálne poistená, čiže osoba sa späť do slovenskej zdravotnej poisťovne neprihlasuje a neodvádza z uvedeného príjmu poistné.
Prvá Predchádzajúca 1 2 ... 5 6
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.