Vyhľadávanie v poradni

Poistenec má právo vybrať si, ktorej zdravotnej poisťovni zverí starostlivosť o svoje zdravie, pričom zmeniť zdravotnú poisťovňu môže len raz ročne a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne je možné podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Po jej akceptovaní Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa poistenec stane našim poistencom od 1. januára.


Pokiaľ by sa poistenec rozhodol stať poistencom VšZP, pre zmenu zdravotnej poisťovne je potrebné podať prihlášku poistenca v našej zdravotnej poisťovni. Uvedené tlačivo je možné nájsť na našej webovej stránke www.vszp.sk – v sekcii Poistenci – tlačivá, taktiež je k dispozícii na  klientskych pracoviskách našej zdravotnej poisťovne. K prihláške sa predkladajú kópie dokladov, ako občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby a splnomocnenie na právne úkony. Priložiť je potrebné iba zodpovedajúce doklady. Vyplnené a podpísané tlačivo môže poistenec doručiť osobne do ktorejkoľvek pobočky (expozitúry) VšZP alebo zaslať poštou na adresu pobočky VšZP v mieste trvalého bydliska, prípadne na adresu call centra: Včelárska 1 Prievidza, 971 01.


Poistenec, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, je povinný vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trvá, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a oznámiť túto skutočnosť zdravotným poisťovniam. To znamená, že v opačnom prípade budú všetky prihlášky považované za neplatné.


Poistenec bude používať do konca kalendárneho roka preukaz poistenca ešte aktuálnej zdravotnej poisťovne, keďže preukaz poistenca vydaný našou zdravotnou poisťovňou bude platný až od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Zároveň zmenu zdravotnej poisťovne nie je potrebné oznámiť svojej pôvodnej zdravotnej poisťovni, nakoľko jej to oznámi nová zdravotná poisťovňa.


V zmysle § 23 ods. 16 zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8. januára kalendárneho roka, ak po podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške. Zároveň zmenu zdravotnej poisťovne musí poistenec oznámiť zamestnávateľovi v lehote do ôsmich dní, pokiaľ je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný uvedené skutočnosti oznámiť každému zamestnávateľovi.

Pokiaľ poistenec ukončí bakalárske štúdium a bude pokračovať v priebehu toho istého kalendárneho roka v štúdiu druhého stupňa vysokej školy, nemá povinnosť oznamovať túto skutočnosť zdravotnej poisťovni, keďže sa nemenil u neho platiteľ poistného. V období prázdnin sa považuje za nezaopatrené dieťa (študenta).

Zdravotná poisťovňa sa dozvie rozhodujúce skutočnosti o ukončení a začiatku štúdia z dávok príslušných subjektov (podľa § 29b ods. 6 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov). Ak by poistenec po ukončení bakalárskeho štúdia bol považovaný za poistenca štátu (napr. z titulu evidencie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny) a opätovne pokračuje v štúdiu, skutočnosti o zmene platiteľa poistného zdravotnej poisťovni oznámi externý subjekt.

V prípade, že poistenec si oznamovaciu povinnosť splní, oznámený údaj bude zaevidovaný v našom informačnom systéme VšZP.

V zmysle § 11 ods. 7 písm. a) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov štát je platiteľom poistného za nezaopatrené dieťa; za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia, poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia.

Na základe uvedeného do 26 rokov sa považuje za nezaopatrené dieťa každý, kto študuje na vysokej škole bez ohľadu na formu a štandardnú dĺžku štúdia, až do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.
Za nezaopatrené dieťa nad 26 rokov sa považuje študent dennej formy štúdia (neskúma sa štandardná dĺžka štúdia), až do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.
Študent externej formy štúdia sa považuje za nezaopatrené dieťa do získania vysokoškolského štúdia druhého stupňa maximálne do dovŕšenia 26 rokov.

Prechod na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa – v období prázdnin sa považuje za nezaopatrené dieťa študent, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dennou formou a v tom istom roku sa vykoná zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa.
 

Zamestnávateľ materské nevypláca. Materské priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa. Na to, aby Sociálna poisťovňa priznala a vyplácala materské, musí byť splnených niekoľko podmienok. Jednou z nich je, že klientka musí byť nemocensky poistená, prípadne nárok na poskytnutie materského musí vzniknúť v takzvanej ochrannej lehote. 


Ukončenie pracovného pomeru nahlasuje zamestnávateľ. Vzhľadom k tomu, že klientka už počas nástupu na materskú dovolenku nebude zamestnaná, bude evidovaná len ako fyzická osoba, ktorá poberá materské. Zamestnávateľ ju už znova neprihlasuje ako zamestnanca.


 

V zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov preddavok na poistné je povinný vypočítať, platiť a odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak,

a) zamestnanec vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. a)] z príjmu podľa § 13 ods. 1 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci,

b) samostatne zárobkovo činná osoba vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutého v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. januára do 31. decembra, a koeficientu 1,486,

c) zamestnávateľ vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. d)] z príjmu každého zamestnanca podľa § 13 ods. 1 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Zároveň preddavok na poistné z príjmu podľa odseku 2 písm. a) vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ. Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ak je zamestnanec súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou, preddavok na poistné podľa odseku 2 písm. b) vypočítava a odvádza sám.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) v súbehu so zamestnaním výšku minimálneho preddavku nemá zákonom určenú. Preddavok na poistné z titulu SZČO uhrádza v prípade, ak jej bol vypočítaný v ročnom zúčtovaní a ktorého výška je aspoň 3 eurá (pri novovzniknutej SZČO odvádza preddavok v prípade, ak si sama určí výšku preddavku vyššiu ako 3 eurá).

VšZP ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov. Osobné údaje poistencov, platiteľov poistného, ich zástupcov, splnomocnených či poverených osôb a pod. VšZP spracúva osobné údaje na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 580/2004 Z. z.“) a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 581/2004 Z. z.“). Spracúvané osobné údaje podľa uvedených zákonov je dotknutá osoba povinná poskytnúť na účel výkonu verejného zdravotného poistenia.

V Čl. III. bod 4. Všeobecných podmienok pre poskytovanie a používanie elektronických služieb ePobočky je uvedené:
Vlastník eSlužby a používateľ eSlužby, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“ alebo „Zákon o ochrane osobných údajov“), súhlasia so spracúvaním osobných údajov v Komplexnom informačnom systéme KIS VšZP, podľa týchto Všeobecných podmienok ePobočky a mobilnej aplikácie VšZP, za účelom využívania eSlužieb. V prípade neudelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov nebude registrácia vykonaná a služby ePobočky nebudú sprístupnené. Vlastník eSlužby a používateľ eSlužby môžu súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a ukončiť tak využívanie eSlužieb prostredníctvom ePobočky a mobilnej aplikácie VšZP. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Ako vyplýva z vyššie citovaných noriem, poistenec VšZP, ktorý sa chce zaregistrovať a využívať služby ePobočky, dáva VšZP súhlas (dobrovoľne) na spracúvanie osobných údajov za účelom využívania eSlužieb prostredníctvom ePobočky. Práve pre efektívne využívanie ePobočky, je dôležité, aby bol poistenec identifikovaný všeobecne použiteľným identifikátorom (rodné číslo) a zároveň, aby potvrdenie registrácie a následné eSlužby boli zasielané na jeho mailovú adresu, ktorú sám určí.
VšZP má za to, že koncentráciu uvedených údajov (mailová adresa, rodné číslo) neporušuje zákon o ochrane osobných údajov, pretože poistenec chce využívať služby ePobočky a súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov na tento účel dobrovoľne. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. posudzuje úhradu kúpeľnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Kúpeľnú starostlivosť možno pri indikáciách VII/7, VII/8, VII/9 uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. Rátajú sa dva roky odo dňa absolvovania poslednej kúpeľnej starostlivosti. Návrh na kúpeľnú liečbu je možné podať pred uplynutím dvoch rokov od čerpania kúpeľnej starostlivosti. Kúpeľný návrh môže byť schválený v prípade splnenia indikačných kritérií uvedených pre kúpeľnú starostlivosť.

V súlade s článkom 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.883/2004 sú stanovené pravidlá pre jednoznačné určenie štátu uplatniteľnej legislatívy:

Znenie článku 23 - Právo na vecné dávky podľa právnych predpisov členského štátu (ČŠ) miesta bydliska

Osoba, ktorá poberá dôchodok alebo dôchodky podľa právnych predpisov z dvoch alebo viacerých členských štátov, v jednom z ktorých má bydlisko, a ktorá má nárok na vecné dávky podľa právnych predpisov tohto členského štátu, poberá so svojimi rodinnými príslušníkmi tieto vecné dávky od inštitúcie miesta bydliska a na náklady tejto inštitúcie, ako keby bola dôchodcom, ktorého dôchodok je splatný iba podľa právnych predpisov posledného menovaného členského štátu.

Z článku 23 teda vyplýva, pokiaľ osoba s bydliskom v SR poberá dôchodok z viacerých ČŠ EU, pričom časť dôchodku poberá aj zo SR, tak podlieha legislatíve SR, pretože bydlisko osoby je v príslušnom štáte vyplácajúcom dôchodok.

Pokiaľ ide o poistenie dieťaťa, tak dieťa je viazané na oboch rodičov, bez ohľadu na skutočnosť, či sú zosobášení. Ak je matka ekonomicky neaktívna, tak dieťa bude viazané na ekonomicky aktívneho rodiča a bude registrované na formulári otca (samozrejme pokiaľ spĺňa ostatné podmienky, ako je napr. bydlisko). 


V prípade matky existuje väzba na partnera len ak by matka a otec dieťaťa boli zosobášení, a teda matka nemôže byť registrovaná na formulári otca dieťaťa.

Mliečny prípravok NUTRILON 2 AR môže na základe verejného zdravotného poistenia indikovať pediater alebo gastroenterológ pri diagnostikovanom gastroezofageálnom refluxe.


Hradená liečba sa poskytuje do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa. U  detí starších ako jeden rok hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. 


Všeobecný lekár pre deti a dorast alebo detský gastroenterológ vystaví žiadosť o úhradu dietetickej potraviny, za predpokladu, že dieťa má potvrdený gastroezofageálny reflux.


Tlačivo žiadosti je zverejnené na www.vszp.sk – POSKYTOVATELIA – Tlačivá.


Žiadosť je potrebné doručiť do príslušnej pobočky podľa miesta bydliska dieťaťa, pretože pre úhradu poisťovňou je nutný predchádzajúci súhlas revízneho lekára poisťovne.


 


Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže s platiteľom, ktorý bol v platobnej neschopnosti uzatvoriť splátkový kalendár na základe jeho písomnej žiadosti.


Zároveň poistenec (platiteľ), ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach je zverejnený v zozname dĺžnikov, avšak poistenec bude mať nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu.V prípade, že časť, resp. celý dlh, platiteľa/poistenca vymáha VšZP už prostredníctvom súdneho exekútora, nie je možné na túto časť, resp. celý dlh, uzatvoriť splátkový kalendár. Splátkový kalendár si však poistenec alebo platiteľ môže dohodnúť priamo so súdnym exekútorom. Pokiaľ si bude poistenec plniť všetky podmienky spojené so splátkami, taktiež bude mať nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu.


Prvá Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 Nasledujúca Posledná
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.