Vyhľadávanie v poradni

Novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnou od 30.12.2018 je podľa § 11 ods. 7 písm. j) uvedeného zákona štát platiteľom za fyzickú osobu, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa vo veku šiestich rokov, ak za inú osobu nie je platiteľom štát podľa písmena c) (z dôvodu poberania rodičovského príspevku) alebo písmena m) prvého bodu (z dôvodu poberania náhrady príjmu, nemocenského, ošetrovného alebo materskej) na totožné dieťa a za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa.

Zároveň musí spĺňať podmienky uvedené v § 11 ods. 10 uvedeného zákona - osobná celodenná a riadna starostlivosť je na účely tohto zákona starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho výchova, primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie liečebno-preventívnych opatrení. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa je splnená aj vtedy, ak dieťa

a) navštevuje jasle, materskú školu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie v rozsahu najviac štyri hodiny denne,

b) pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,

c) je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

Pokiaľ nie sú splnené vyššie uvedené podmienky, je potrebné určiť si iného platiteľa poistného.
Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, alebo má príjem z tejto činnosti.

SZČO má v súvislosti so získaním živnostenského oprávnenia, ako aj počas platnosti živnostenského oprávnenia, povinnosti vyplývajúce z § 23 a § 24 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni vznik platiteľa najneskôr do 8 dní od vzniku skutočnosti a zánik (zmenu) platiteľa do 8 pracovných dní od zániku (zmeny).
Poistenec, ktorý sa stane osobou dobrovoľne nezamestnanou v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (samoplatiteľom) je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni vznik platiteľa najneskôr do 8 dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastal vznik platiteľa a zánik najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa zmeny.

Uvedená oznamovacia povinnosť v súvislosti so vznikom platiteľa poistného vyplýva z § 23 ods.1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súvislosti so zánikom platiteľa zo znenia § 24 písm. c) zákona uvedeného zákona.
S účinnosťou od 01.01.2017 je v zmysle § 3 ods. 3 písm. j) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov verejne zdravotne poistená aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii a je nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a) uvedeného zákona o zdravotnom poistení do dovŕšenia 18 roku veku s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky, ktoré má verejne zdravotne poisteného na území Slovenskej republiky aspoň jedného zákonného zástupcu alebo fyzickú osobu, ktorej bolo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

V prípade splnenia zákonom stanovených podmienok je potrebné zdravotnej poisťovni predložiť doklady: prihláška poistenca, rodný list dieťaťa (ak je vydaný v Slovenskej republike), resp. iný doklad o narodení dieťaťa, doklad preukazujúci vzťah medzi dieťaťom a zákonným zástupcom, ktorý podáva prihlášku poistenca, povolenie na pobyt dieťaťa, v prípade zverenia dieťaťa do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu zákonný zástupca predloží aj toto rozhodnutie.

Keďže sa jedná o príslušníkov tretích krajín a nie členského štátu Európskej únie, je požadovaný úradný preklad jednotlivých listín predkladaných k prihláške poistenca.


V zmysle § 17b ods. 1 a 2 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov výkazy nedoplatkov je zdravotná poisťovňa povinná doručovať preukazným spôsobom. Za preukazný spôsob doručenia výkazov nedoplatkov sa považuje doručenie poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou "do vlastných rúk", do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu (cez Ústredný portál verejnej správy – www.slovensko.sk) alebo osobne do vlastných rúk adresáta po overení jeho totožnosti.
Zároveň podľa § 17b ods. 3 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zdravotná poisťovňa výkaz nedoplatkov doručuje:

a) právnickej osobe na adresu uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,

b) samostatne zárobkovo činnej osobe na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri, obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,

c) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, vrátane osôb uvedených v písmenách a) a b), na poslednú adresu sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu (bydliska) oznámenú zdravotnej poisťovni pri plnení jej oznamovacích povinností (§ 23); fyzickej osobe aj na kontaktnú adresu, a ak sa výkaz nedoplatkov nepodarí doručiť na kontaktnú adresu, na adresu z registra fyzických osôb, ak je odlišná od kontaktnej adresy.

Na doručovanie oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poistného, nového oznámenia a výkazu nedoplatkov, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok sa primerane vzťahujú ustanovenia o doručovaní výkazu nedoplatkov podľa § 17b.

Ukončenie eSlužby POI/IP (Poistenec/individuálny platiteľ), ZAM/PZS/DOD je možné aj priamo v konte v časti Konto – Údaje konta – Prehľad prístupových práv.
Proti oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania (RZ) môže platiteľ poistného do 15 dní od jeho doručenia podať nesúhlasné stanovisko (§ 19 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov). Ak zdravotná poisťovňa po posúdení nesúhlasného stanoviska zistí, že výsledkom RZ mal byť preplatok v inej výške, než aký bol uvedený v pôvodnom oznámení, zašle do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska nové oznámenie o výsledku RZ (§ 19 ods. 13 zákona uvedeného zákona). Proti novému oznámeniu o výsledku RZ nie je možné podať nesúhlasné stanovisko.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok platiteľovi poistného do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska alebo doručenia nového oznámenia. Na doručovanie oznámenia o výsledku RZ sa vzťahuje § 17b zákona.

S účinnosťou od 01.01.2017 táto oznamovacia povinnosť voči zdravotnej poisťovni zaniká, ak je poistenec štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Uvedená zmena bude oznámená zdravotnej poisťovni externým subjektom. Pokiaľ táto zmena nebude zdravotnej poisťovni oznámená (v prípade cudzinca), v zmysle § 23 ods. 1 písm. a)  zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je poistenec povinný túto zmenu oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní. 


Zmenu poistenec oznámi prostredníctvom tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného, ktoré potvrdí vlastnoručným podpisom alebo doložením relevantného dokladu osobne v ktorejkoľvek pobočke, či expozitúre Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP), prostredníctvom pošty, emailom (skenovaným dokladom) na infolinka@vszp.sk alebo k danému úkonu poistenec môže splnomocniť inú osobu.  


Pokiaľ aktuálne disponujete preukazom poistenca, ktorý údaj o bydlisku neobsahuje, nie je potrebné vydať nový preukaz poistenca.


 

S účinnosťou od 01.01.2017 táto oznamovacia povinnosť voči zdravotnej poisťovni zaniká, ak je poistenec štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Uvedená zmena bude oznámená zdravotnej poisťovni externým subjektom. Pokiaľ táto zmena nebude zdravotnej poisťovni oznámená (v prípade cudzinca), v zmysle § 23 ods. 1 písm. a)  zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je poistenec povinný túto zmenu oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní. 


Zmenu poistenec oznámi prostredníctvom tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného, ktoré potvrdí vlastnoručným podpisom alebo doložením relevantného dokladu osobne v ktorejkoľvek pobočke, či expozitúre Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP), prostredníctvom pošty, emailom (skenovaným dokladom) na infolinka@vszp.sk alebo k danému úkonu poistenec môže splnomocniť inú osobu. Poštu odporúčame zaslať na adresu call centra: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Call centrum, Včelárska 1, 971 01 Prievidza.Na základe oznámenej zmeny na Vašu adresu trvalého bydliska bude zaslaný Náhradný certifikát preukazu poistenca, a tiež obojstranný preukaz, pričom Náhradný certifikát preukazu poistenca počas svojej platnosti plnohodnotne nahrádza preukaz poistenca. Obojstranný preukaz súčasne slúži ako preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia a európsky preukaz zdravotného poistenia, a je vystavený do 30 dní. Pôvodný preukaz poistenca nie je potrebné zdravotnej poisťovni vrátiť.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) zaviedla u svojich zazmluvnených poskytovateľov nový, elektronický spôsob predpisovania liekov. Táto služba zabezpečuje online výmenu informácií medzi informačným systémom VšZP a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, čiže recept, na ktorý lekár predpísal liek bude online zdieľaný medzi lekárom, lekárňou a nami, čím vznikne prehľad od predpisu až po vydanie lieku v lekárni. Služba slúži tiež aj ako pomôcka pre lekára pri identifikácií predpísaných liekov, ich prípadných duplicít a liekových interakciách (ide o vzájomné pôsobenie dvoch alebo viacerých liekov) konkrétneho poistenca a to ihneď po ich predpise aj výdaji v lekárni. Lekári používaním tejto služby získajú v reálnom čase informácie o konkrétnych predpísaných a vydaných liekoch daného poistenca.


Týmto systémom poistencom vytvárame podmienky pre bezpečnejšiu liečbu, pričom eRecept má primárny cieľ zvyšovať kvalitu, bezpečnosť a efektívnosť liečby pacientov. Taktiež zdravotná poisťovňa plánuje v blízkej dobe v ePobočke sprístupniť aj informácie o užívaní liekov u konkrétneho poistenca.


 

Prvá Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 Nasledujúca Posledná
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.