Vyhľadávanie v poradni

Podmienky zaobchádzania s liekmi sú stanovené zákonom č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného zákona môže lekáreň nadobúdať lieky len od presne určených subjektov - od výrobcov liekov registrovaných, držiteľov registrácie liekov a držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov. V prípade fyzických osôb je lekáreň povinná zhromažďovať humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý zabezpečí ich zneškodnenie. Vrátenie liekov do lekárne za účelom vrátenia vynaložených finančných prostriedkov a použitia vráteného lieku pre iného pacienta zákon neumožňuje. 
Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom je povinný v zmysle § 24 písmeno k) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov oznámiť do zdravotnej poisťovne, v ktorej má poistených svojich zamestnancov vznik platiteľa podľa § 11 odsek 5, a to do 8 pracovných dní od vzniku skutočnosti, na tlačive „Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.“

S účinnosťou od 1.9.2018 sa k vyplnenému tlačivu predkladajú doklady o existencii danej skutočnosti iba v prípade, ak si ich zdravotná poisťovňa v zmysle súčinnosti vyžiada, nakoľko informácie zdravotná poisťovňa už získava elektronicky.

Zamestnávateľ zdravotnej poisťovni zároveň oznámi vznik pracovného pomeru svojich zamestnancov na tlačive „Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“, pričom ak zamestnáva najmenej troch zamestnancov, je povinný túto skutočnosť oznámiť elektronicky. 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) vydáva európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) bezplatne. Poistencovi zabezpečuje nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských krajinách Európskej únie, EHP a Švajčiarsku. Použiť ho je možné aj na čerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Srbsku a Macedónsku. Je určený pre dočasné pobyty, vrátane dovoleniek, služobných ciest, brigád, stáží, študijných pobytov a pod.

EPZP je vystavený max. do 30 dní odo dňa podania žiadosti a platí 10 rokov. Pokiaľ je poistenec držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, VšZP s účinnosťou od 1.7.2018 mu vydá už len jednostranný EPZP. V prípade, že poistenec nedisponuje uvedeným občianskym preukazom s čipom, VšZP mu naďalej vydá EPZP ako obojstranný preukaz, na jednej strane je EPZP, na druhej strane preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia.

Ak poistenec nepodá žiadosť o jeho vydanie 30 dní pred plánovaným odchodom do zahraničia, odporúčame požiadať o Náhradný certifikát k EPZP, ktorý bude vystavený ihneď. EPZP je možné vybaviť viacerými spôsobmi (cez web, telefonicky, osobne, poštou). Bližšie informácie o spôsobe vybavenia nájdete na www.vszp.sk v sekcii Úvod > Poistenci> Služba pre Vás.


Pri úhrade zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia je nevyhnutné, aby poskytovaná starostlivosť bola indikovaná ošetrujúcim lekárom ako starostlivosť potrebná vzhľadom na zdravotný stav poistenca a realizovaná v zmluvnom zdravotníckom zariadení. Pokiaľ na základe posúdenia a odporučenia odborného lekára ide o odstránenie materského znamienka zo zdravotných indikácií, takéto odstránenie materského znamienka je plne uhrádzané zdravotnou poisťovňou na základe verejného zdravotného poistenia zmluvným poskytovateľom.
Odstraňovanie znamienok v dospelom veku z vlastnej iniciatívy, pokiaľ nie je vykonané pre podozrenie z možného patologického rizika po odoslaní onkológom, dermatológom alebo chirurgom (materiál musí byť biopticky vyšetrený), sa vykoná ako estetický zákrok, ktorý spolu s vyšetrením biologického materiálu a ostatných vyšetrení hradí pacient.

Určiť či sa jedná o medicínsku indikáciu, alebo estetickú indikáciu môže len kompetentný odborný lekár (onkológ, dermatológ, chirurg).

V platnom katalógu zdravotných výkonov nie je obmedzenie počtu vyšetrených znamienok. Za potrebný rozsah vyšetrenia je zodpovedný lekár, on jediný je kompetentný, oprávnený a zodpovedný za rozsah potrebného vyšetrenia, spôsob liečby a posúdenie miery rizika.

Informatívne uvádzame, že plastická chirurgia (plastická, rekonštrukčná a estetická chirurgia) je špecializačný odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním, výskumom niektorých vrodených chýb, poškodení a stratových poranení kože a mäkkých tkanív, popálenín, poranení šliach a nervov, nádorov kože a mäkkých tkanív, deformít, jaziev a estetickou chirurgiou. Do spektra plasticko-rekonštrukčných výkonov patrí aj operačné riešenie tumorov kože a podkožia.

Ak poistenec nespĺňa zákonom stanovené podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe, poisťovňa úhradu kúpeľnej starostlivosti zamietne s uvedením dôvodu zamietnutia.
Voči zamietnutiu kúpeľnej starostlivosti môže poistenec podať písomné odvolanie. Odvolanie je potrebné zaslať poštou na nižšie uvedenú adresu. K odvolaniu je potrebné priložiť zamietnutý Návrh na kúpeľnú starostlivosť (originál) a doplňujúce lekárske správy potvrdzujúce správnosť indikácie. Po opätovnom posúdení žiadosti poisťovňa pošle poistencovi písomné stanovisko k schváleniu alebo neschváleniu úhrady kúpeľnej starostlivosti.

Odvolanie je potrebné zaslať na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Generálne riaditeľstvo
Odbor zdravotných a revíznych činností
Panónska cesta 2
851 04 Bratislava

Odvolanie voči zamietnutiu kúpeľnej liečby zaslané prostredníctvom emailu nie je možné akceptovať.
V prvom prípade, ak bude osoba s trvalým pobytom na Slovensku zamestnaná a bude vyplácaná slovenským zamestnávateľom s miestom výkonu práce vo Venezuele, bude verejne zdravotne poistená na Slovensku.

V druhom prípade, osoba napr. z Venezuely zamestnaná u slovenského zamestnávateľa bude poistená na Slovensku, pokiaľ splní podmienky uvedené v § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva.

Osobitným predpisom je § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Minimálna mesačná mzda pre rok 2019 je 520,00 eur, pričom nie je podstatná výška úväzku.

V treťom prípade, v zmysle § 3 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. znení neskorších predpisov verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo v Slovenskej republike, činnosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, činnosť vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, činnosť člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby alebo činnosť spoločníka s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti alebo člena družstva. Takáto fyzická osoba nemá nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.
Pokiaľ osoba vykonáva pracovnú činnosť (zamestnanie, samostatne zárobkovú činnosť) v inom členskom štáte Európskej únie (ČŠ EÚ), ale z titulu výkonu tejto činnosti jej nevzniká nárok na vstup do systému verejného zdravotného poistenia v danom štáte, platí všeobecné pravidlo lex loci laboris, podľa ktorého osoba podlieha v súlade s čl.11 ods.3 písm. a) nariadenia ES č. 883/04 legislatíve štátu, v ktorej danú činnosť vykonáva, bez ohľadu na skutočnosť, aký rozsah sociálneho zabezpečenia jej legislatíva daného štátu na základe výkonu tejto činnosti poskytuje.

Na dotknutú osobu sa vzťahuje legislatíva štátu výkonu ekonomickej aktivity, vrátane jej národných špecifík upravujúcich účasť na verejnom systéme zdravotného poistenia. Výkon ekonomickej aktivity je nadradený statusu študenta alebo dôchodcu. Takýmto prístupom sa aplikuje princíp jednej uplatniteľnej legislatívy sociálneho zabezpečenia podľa nariadení č. 883/04 a 987/09 a ustanovenia čl. 7 Príslušnosť k právnym predpisom MU č. 14/2014.

V nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a vykonávacie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009, Vám poskytujeme informácie k určeniu platiteľa poistného počas vykonávania činnosti v dvoch alebo viacerých členských štátoch.

V prípade osoby, u ktorej dochádza k súbehu vykonávaných činností v dvoch alebo viacerých ČŠ a tejto osobe je v súlade s čl. 13 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a rady 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia určená slovenská legislatíva, takáto osoba má povinnosť odvádzať poistné v Slovenskej republike (SR) zo všetkých svojich príjmov, teda aj zo samostatne zárobkovej činnosti, ktorú vykonáva v inom členskom štáte (ČŠ).

Určenie uplatniteľnej legislatívy a vystavenie formulára E 101, resp. prenosného dokumentu PD A1 patrí v SR do kompetencie Sociálnej poisťovne.

Z uvedeného vyplýva, ak poistenec predloží slovenskej zdravotnej poisťovni formulár E101SK, resp. PD A1, čím má určenú uplatniteľnú legislatívu v SR, vzniká mu povinnosť predložiť zdravotnej poisťovni tlačivo Prihláška poistenca a doklady, prostredníctvom ktorých sa prihlási ako platiteľ poistného z titulu samostatne zárobkovej činnosti (SZČO) a zamestnania. Zároveň pri určení výšky preddavku začínajúcej SZČO v súbehu so zamestnaním nevzniká platiteľovi odvodová povinnosť.

Pokiaľ zdravotná poisťovňa pri vykonávaní ročného zúčtovania nebude evidovať údaje z Finančnej správy SR, nakoľko sa činnosť vykonáva v inom ČŠ EÚ a pokiaľ informácia o príjmoch z tejto živnosti nebude súčasťou podaného daňového priznania v SR, poistenec môže oznámiť tieto svoje príjmy zo živnosti na tlačive (čestnom vyhlásení).
Uvedený poplatok je plne v kompetencii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a zdravotná poisťovňa uhradený poplatok nerefunduje. 
 
Poskytujeme Vám všeobecné informácie:

poplatky za ambulantnú pohotovostnú službu a ústavnú pohotovostnú službu sú s účinnosťou od 1.11.2017 (novela č. 257/2017 Z.z.) upravené novým spôsobom, a to v zákone č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

V zmysle § 38 ods. 3 písm. c) zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, poistenec uhrádza, ak nie je oslobodený od úhrady podľa odseku 8, spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby a ústavnej pohotovostnej služby.

Podľa § 38 ods. 8 písm. c) uvedeného zákona je od povinnosti úhrady podľa odseku 3 písm. c) oslobodený poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci:

1. ambulantnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
2. ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
3. ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,
4. ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
5. ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
6. ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Podľa § 38a ods. 4 zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) 2 eurá. Ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c) 0 eur.

V zmysle § 38a ods. 5 zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje je výška úhrady za služby podľa 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) 10 eur.

V zmysle ustanovenia § 38a ods. 6 zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c):

a) 10 eur, ak v písmene b) alebo písmene c) nie je uvedené inak,
b) 2 eurá, ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba alebo
c) 2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby.


V zmysle § 9 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa za nezaopatrené dieťa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky; po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 roku veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy (zákona o zdravotnom poistení), sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť, pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy majú trvať alebo trvajú dlhšie ako jeden rok a ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy.

Zdravotná poisťovňa sa dozvie rozhodujúce skutočnosti o ukončení, prerušení a začiatku štúdia z dávok príslušných subjektov (podľa § 29b ods. 6 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Aby mohol byť študent naďalej považovaný za nezaopatrené dieťa, v prípade prerušenia štúdia zo zdravotných dôvodov je postačujúce predložiť potvrdenie školy, na ktorom je uvedený dôvod - prerušenie zo zdravotných dôvodov. Dôvody prerušenia štúdia posudzuje škola, nie zdravotná poisťovňa.


Prvá Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 Nasledujúca Posledná
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.