Vyhľadávanie v poradni

Od 1.10.2013 je v platnosti novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 9d ods. 1 cezhraničná zdravotná starostlivosť (ďalej len „cezhraničná ZS“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná alebo indikovaná poistencovi v inom členskom štáte EÚ, ktorú poistenec uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti priamo. (uvedené sa týka ambulantnej aj ústavnej ZS – (hospitalizácie)). Cezhraničnou ZS nie je:

a) Sociálna služba
b) Odber, testovanie, spracovanie, konzervácia, skladovanie a distribúcia orgánov, tkanív alebo buniek na účely transplantácie
c) Program očkovania obyvateľstva proti infekčným chorobám

Podľa § 9d ods. 2 poistenec má právo na preplatenie nákladov cezhraničnej ZS poskytnutej v inom členskom štáte EÚ, ak patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) vo výške úhrady v SR; (táto zdravotná starostlivosť je v SR poskytovaná a hradená z verejného zdravotného poistenia a musia byť splnené všetky zákonné predpisy, ktoré platia aj v SR – napr. výmenné lístky u špecialistov, u stomatológa – preventívna prehliadka v predchádzajúcom roku a pod.).

Podľa § 9d ods. 8 poistenec má právo na preplatenie nákladov cezhraničnej ZS, ak písomne požiada príslušnú zdravotnú poisťovňu do šiestich mesiacov od ukončenia poskytnutej cezhraničnej ZS.

V zmysle §10b ods. 1 písm. d) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení zárobková činnosť podľa tohto zákona je aj činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa osobitného predpisu (teda príjmu podľa § 8 zákona o dani z príjmov). Z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov sa preddavky neplatia, tieto príjmy sa zúčtovávajú až v ročnom zúčtovaní, a to u poistenca, ktorý takýto príjem dosiahol a uviedol si ho v podanom daňovom priznaní. Sadzba poistného z tohto príjmu je 14% (resp. 7% pri osobách s nárokom na zníženú sadzbu poistného). Zdravotná poisťovňa pri ročnom zúčtovaní vychádza z podaných daňových priznaní poistencov. Údaje z podaného daňového priznania zdravotnej poisťovni oznamuje Finančná správa Slovenskej republiky. V prípade, ak príjmy budú zdaňované (podľa § 8 zákona o dani z príjmov) a uvedené v podanom daňovom priznaní za príslušný rok, tieto príjmy (základ dane) zúčtuje zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní za príslušný rok. V prípade, že by išlo o príjmy z ktorých sa platí daň zrážkou, alebo o príjmy oslobodené od dane, respektíve príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, tie v zmysle § 10b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. nie sú považované za zárobkovú činnosť a teda sa z nich odvody neplatia.
V prípade Srbska ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti v cudzine mimo EÚ na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení, ktorá nadobudla platnosť dňom 1.3.2013. Slovenský poistenec má počas dočasného pobytu v Srbskej republike nárok na neodkladné vecné dávky u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zaradení do zoznamu siete zdravotníckych zariadení a súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými Republikový fond zdravotného poistenia ako srbská inštitúcia v mieste pobytu uzatvoril zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Slovenský poistenec sa musí pred návštevou u poskytovateľa registrovať v srbskej inštitúcii v mieste pobytu, ktorá mu vystaví tlačivo INO-1 „Zdravotný list pre zahraničného poistenca a jeho nezaopatrených príslušníkov“. Poistenec predkladá poskytovateľovi k nahliadnutiu EPZP alebo NC k EPZP a odovzdá mu kópiu INO-1.
Od 1.7.2013 sa Chorvátsko stalo členským štátom Európskej únie, čo znamená, že EPZP platí aj v tejto krajine. Na základe EPZP budete môcť v Chorvátsku čerpať potrebnú zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako domáci poistenci. Zároveň Vám odporúčame zabezpečiť si aj komerčné poistenie, keďže najvýhodnejším krytím pre cesty do členských štátov EÚ, EHP a Švajčiarska je kombinácia EPZP a komerčného poistenia.
Za zárobkovú činnosť je považovaný aj príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, a taktiež dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Zároveň, podľa § 10b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zárobkovou činnosťou nie je činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa osobitného predpisu (§ 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené od dane podľa osobitného predpisu (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), ak v odseku 1 písm. e) nie je uvedené inak.
Preddavky z týchto príjmov sa neplatia, ale následne sa zúčtujú až v rámci ročného zúčtovania poistného. Vymeriavací základ pre odvod poistného je vo výške základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu dosiahnutý v rozhodujúcom období.
Implantácia totálnych endoprotéz bedrových a kolenných kĺbov – zákrok, hospitalizácia a aj totálna endoprotéza sú plne hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia pokiaľ sú vykonané v zmluvnom zdravotníckom zariadení.
VšZP má vypracovaný postup aj pre takúto situáciu. Chceli by sme však upozorniť, že sa vzťahuje výlučne na prípady vzniku verejného zdravotného poistenia u osôb, ktorým bola nariadená karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19.
  • Ak ste v karanténe, môžete podať prihlášku elektronicky zaslaním tlačiva na adresu infolinka@vszp.sk, alebo telefonicky cez call centrum. Takto podanú prihlášku prijmeme a spracujeme aj bez podpisu, samozrejme, pred jej zaevidovaním ju naši zamestnanci preveria.
  • Ak nemôžete podať prihlášku počas karantény, vzniká vám povinnosť kontaktovať zdravotnú poisťovňu po jej ukončení, najneskôr do 8 dní.
  • V prípade hospitalizácie, keď zdravotný stav neumožňuje poistencovi komunikovať, príslušnú zdravotnú poisťovňu mu určí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého je poistenec hospitalizovaný.
  • Ak dochádza k zániku a vzniku verejného zdravotného poistenia v tom istom roku, poistenec má povinnosť podať prihlášku do tej zdravotnej poisťovne, v ktorej bol poistený naposledy.
Chránime zdravie nielen našich zamestnancov, ale najmä vás, našich poistencov a klientov, keďže stretávanie sa väčšieho počtu ľudí je rizikom šírenia nákazy. Práve z tohto dôvodu VšZP od 11. 3. 2020 do odvolania obmedzila režim vybavovania klientov na kontaktných miestach. Napriek tomu sa v našich pobočkách intenzívne pracuje, takže obavy, že vaše požiadavky nebudú vybavené, nie sú namieste. Iná je len forma vybavovania. Namiesto osobnej návštevy ponúkame klientom telefonické konzultácie prostredníctvom call centra na čísle 0850 003 003 v čase od 8.00 do 15.00 h. Neskôr nám môžete zanechať odkaz. Napíšte, ako vám môžeme pomôcť aj na adresu infolinka@vszp.sk. Odpoveď dostanete e-mailom. Ak potrebujete doručiť do VšZP dokumenty, vložte ich do schránok, ktoré sme umiestnili pri vstupe do vybraných pobočiek (podrobnejšie Zoznam pobočiek a expozitúr). Všetky najnovšie  a informácie nájdete aj v ePobočke
Pokiaľ by ste disponovali GRID kartou vydanou k Vášmu kontu, pri opätovnom prihlásení do mobilnej aplikácie už nie je potrebná jej opätovná aktivácia v lekárni alebo v pobočke VšZP (po zadaní prihlasovacích údajov sa zadá už len požadovaná pozícia z GRID karty).

V prípade, že nevyužívate ePobočku a nedisponujete GRID kartou, pri výmene telefonického zariadenia bude potrebná opätovná aktivácia mobilnej aplikácie v lekárni alebo osobne v pobočke. Zároveň, pre získanie kompletného prístupu do ePobočky, môže byť odovzdaná aj GRID karta.

Problém nezobrazovania zoznamu lekární súvisí s nastavením veľkosti písma v mobilnom zariadení. Predpokladáme, že máte nastavenú veľkosť písma na „Veľmi veľké“ alebo „Veľké“ a preto sa Vám nezobrazuje celý text v danej obrazovke. Je potrebné vykonať zmenu písma v nastaveniach mobilného zariadenia na „stredné“, poprípade „normálne“ alebo „malé“ a potom sa zobrazí celý text s možnosťou kliknutia na lekárne, ktoré mobilnú aplikáciu (MA) aktivujú.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: https://www.vszp.sk/mobilna-aplikacia/.

1 2 3 4 5 6 Nasledujúca Posledná
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.