Vyhľadávanie v poradni

Pokiaľ by ste disponovali GRID kartou vydanou k Vášmu kontu, pri opätovnom prihlásení do mobilnej aplikácie už nie je potrebná jej opätovná aktivácia v lekárni alebo v pobočke VšZP (po zadaní prihlasovacích údajov sa zadá už len požadovaná pozícia z GRID karty).

V prípade, že nevyužívate ePobočku a nedisponujete GRID kartou, pri výmene telefonického zariadenia bude potrebná opätovná aktivácia mobilnej aplikácie v lekárni alebo osobne v pobočke. Zároveň, pre získanie kompletného prístupu do ePobočky, môže byť odovzdaná aj GRID karta.

Problém nezobrazovania zoznamu lekární súvisí s nastavením veľkosti písma v mobilnom zariadení. Predpokladáme, že máte nastavenú veľkosť písma na „Veľmi veľké“ alebo „Veľké“ a preto sa Vám nezobrazuje celý text v danej obrazovke. Je potrebné vykonať zmenu písma v nastaveniach mobilného zariadenia na „stredné“, poprípade „normálne“ alebo „malé“ a potom sa zobrazí celý text s možnosťou kliknutia na lekárne, ktoré mobilnú aplikáciu (MA) aktivujú.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: https://www.vszp.sk/mobilna-aplikacia/.

Pri registrácii (zadaní požadovaných identifikačných údajov) cez mobilnú aplikáciu (MA) nie je nutné požadovať o vystavenie GRID karty, nakoľko každý klient môže využiť možnosť aktivácie v lekárni alebo v pobočke Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP). Zároveň má klient zobrazenú textovú informáciu, že GRID karta je bezpečnostný prvok, ktorý slúži na prístup do ePobočky a pre vstup do MA nie je povinná. Ak klient zvolí možnosť vystaviť GRID kartu, klient si vyberie spôsob doručenia bezpečnostného predmetu (GRID karty).

Bez zadania prihlasovacieho mena (login), hesla a pozície z GRID karty, prípadne aktivácie v lekárni alebo v pobočke nebude možné sa do mobilnej aplikácie (MA) prihlásiť. V prípade záujmu o registráciu konta je možné sa zaregistrovať aj priamo cez MA:
· Prvé prihlásenie/Aktivácia MA: pri prvom prihlásení do MA sa vyžaduje prihlasovacie meno/heslo, bezpečnostný predmet - GRID karta alebo aktivácia v lekárni, poprípade v pobočke. K dispozícii je zoznam lekární a pobočiek, kde je možné aplikáciu aktivovať. Po stlačení tlačidla ĎALEJ sa zobrazí čiarový kód, ktorý po overení totožnosti načíta z obrazovky mobilného telefónu lekárnik alebo zamestnanec VšZP. Zároveň si zvolíte ľubovoľný 4-ciferný PIN kód.
· Opakované prihlásenie: každé ďalšie prihlásenie sa realizuje zadaním PINu – číselného 4-miestneho kódu. Opätovné prihlásenie cez prihlasovacie meno, heslo, GRID kartu poprípade aktiváciu v lekárni/v pobočke bude nutné iba v prípade nesprávne zadaného PINu v počte trikrát, alebo ak si viac ako 12 mesiacov užívateľ MA neotvorí. Po uplynutí tejto doby budú užívatelia automaticky odhlásení.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: https://www.vszp.sk/mobilna-aplikacia/.
Mobilná aplikácia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. vyžaduje, aby zariadenie, na ktoré sa inštaluje, malo funkciu „telefónu“ a umožňovalo vytočiť číslo a zavolať. Súvisí to s možnosťou volať na ICE kontakt, alebo vytočiť linku 155.
To znamená, že mobilnú aplikáciu je možné napríklad inštalovať len na také typy tabletov, ktoré majú podporu 3G sietí a je možné do nich vložiť napr. SIM kartu. V prípade, že sa jedná o tablet, ktorý je možné pripojiť napríklad len na wifi, tieto zariadenia nie sú podporované a aplikácia sa na nedá nainštalovať.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: https://www.vszp.sk/mobilna-aplikacia/.

Mobilná aplikácia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. je súčasťou obchodov Google play store (Obchod play) a Apple store (App store), kde sa dá vyhľadať a bezplatne stiahnuť.
Pre stiahnutie je potrebné do vyhľadávača zadať " vszp ".
Mobilnú aplikáciu je možné používať na zariadeniach s operačným systémom ANDROID vo verzii 4.4 a vyššie, pre iOS od verzie 10 a vyššie. Ostatné platformy ako Windows Mobile, BlackBerry a pod. nie sú podporované.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: https://www.vszp.sk/mobilna-aplikacia/

V mobilnej aplikácii nie je ponúkaná možnosť Odhlásiť z dôvodu, aby si klienti bez vydanej GRID karty po neúmyselnom odhlásení nemuseli aplikáciu opakovane aktivovať v lekárni alebo v pobočke. V prípade potreby odhlásenia užívateľa z aplikácie je potrebné aplikáciu odinštalovať a späť nainštalovať. Pri androide je možné pre odhlásenie v menu telefónu odstrániť dáta aplikácie – menu – Aplikácie – nájsť a kliknúť na aplikáciu VšZP – odstrániť dáta aplikácie.

V časti Nastavenia je tlačidlo Zamknúť. Kliknutím na Zamknúť sa uzamkne chránený obsah aplikácie (vytvoria sa zámky pre chránený obsah – napr. Preukaz poistenca, Moje zdravie,...) a následne je potrebné zadať PIN kód pre opätovné odomknutie.
Prehľad údajov v členení podľa jednotlivých zamestnancov je k dispozícii na stránke www.epobocka.com.

V prípade, ak má zamestnávateľ v ePobočke zriadenú službu Prehľad alebo Komplet, do ePobočky sa prihlási svojimi používateľskými údajmi a pozíciou z Grid karty, pričom výsledky ročného zúčtovania sa zobrazia v záložke Ročné zúčtovanie (v megamenu).

Na zobrazenie výsledkov ročného zúčtovania, tiež prehľadu zamestnancov, ktorým bolo vykonané je potrebné si aktivovať Ročné zúčtovanie prihlasovacími údajmi, ktoré sú uvedené v oznámení/výkaze nedoplatkov vystavenom zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

Ak má zamestnávateľ zriadenú službu Podacie miesto, do ePobočky sa prihlási zadaním používateľského mena a hesla z oznámenia/výkazu nedoplatkov, pričom namiesto pozície z GRID karty sa prepisuje textový reťazec, ktorý sa automaticky zobrazí pri prihlasovaní.

Ak zamestnancovi bolo vyplatené peňažné plnenie (13. a/alebo 14. plat) viacerými zamestnávateľmi v sume, ktorá bola v úhrne vyššia ako 500 eur, v ročnom zúčtovaní poistného sa vymeriavací základ zamestnanca u každého z týchto zamestnávateľov pomerne zvýši v závislosti od výšky vyplateného peňažného plnenia. V zmysle § 19 ods. 18 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zamestnávateľ zúčtuje zamestnancovi nedoplatok za zamestnanca najneskôr v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska, doručenia nového oznámenia alebo nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. 
Pokiaľ bankové spojenie nie je v informačnom systéme Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. evidované je potrebné, aby bolo podané nesúhlasné stanovisko so zmenou alebo bolo bankové spojenie písomne oznámené.

Nesúhlasné stanoviská voči doručeným oznámeniam z ročného zúčtovania podávajú poistenci a platitelia písomnou formou prostredníctvom ePobočky (v záložke Ročné zúčtovanie – Otázky), osobne v klientskom pracovisku, poštou do krajskej pobočky príslušnej podľa miesta trvalého pobytu poistenca/platiteľa, prostredníctvom portálu slovensko alebo zriadenej a aktivovanej elektronickej schránky (zriaďuje Úrad vlády Slovenskej Republiky). 

V zmysle § 23 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny prostredníctvom stanoveného tlačiva.

Fyzická osoba uvedené oznamuje na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom uvedené oznamuje prostredníctvom tlačiva Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.
Oskenované, podpísané tlačivo je možné zaslať aj emailom infolinka@vszp.sk.
Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2, je povinný v zmysle § 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 3 druhej vete a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m), a s), ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného; ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky; lehoty sú dodržané, ak zamestnávateľ prihlási zamestnanca do ôsmich pracovných dní odo dňa prijatia potvrdenia Sociálnej poisťovne, aké právne predpisy sa na danú osobu vzťahujú podľa osobitných predpisov.
1 2 3 ... 13 14 Nasledujúca Posledná
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.