Vyhľadávanie v poradni

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2, je povinný v zmysle § 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 3 druhej vete a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m), a s), ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného; ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky; lehoty sú dodržané, ak zamestnávateľ prihlási zamestnanca do ôsmich pracovných dní odo dňa prijatia potvrdenia Sociálnej poisťovne, aké právne predpisy sa na danú osobu vzťahujú podľa osobitných predpisov.
Jednou z podmienok ukončenia poistenia je aj skutočnosť, že takáto osoba na území Slovenskej republiky (SR) nie je zamestnaná a ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na území SR. Pokiaľ je osoba zamestnancom Ministerstva zahraničných vecí SR, nie je možné jej verejné zdravotné poistenie ukončiť.

Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia osôb s trvalým pobytom na území SR je vymedzený v § 3 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov nasledovne:

Verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak na území Slovenskej republiky nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a ak: 

a) je zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca,
b) vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť,
c) dlhodobo sa zdržiava v cudzine a je zdravotne poistená v cudzine; za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
d) je nezaopatrený rodinný príslušník osoby, ktorá podlieha právnym predpisom iného členského štátu podľa osobitných predpisov 3a) na účely vykonávania osobitných predpisov; 3a) za takého nezaopatreného rodinného príslušníka sa považuje
1. nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a),
2. manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku,
3. manžel alebo manželka, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,
4. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b), je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nepoberá dávku v nezamestnanosti,
5. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) a ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok,
6. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) a je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,
7. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) a nie je poistencom štátu podľa § 11 ods. 7,
8. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) a je nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a).
V prípade, ak základné imanie bolo zvýšené z nevyplateného podielu zo zisku 2011-2016 a tento podiel zo zisku za uvedené roky nebol predmetnom dane a nepodliehal zdaneniu a následne v roku 2018 dôjde k zníženiu základného imania a jeho vyplateniu fyzickej osobe, tak tento príjem nebude podliehať zdaneniu. Pokiaľ tento príjem zo zníženia základného imania nebude podliehať zdaneniu, tak sa z neho nebudú platiť ani zdravotné odvody (v zmysle § 10b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. nie je kompetentná posudzovať zdaňovanie, resp. nezdaňovanie príjmu zo zníženia základného imania.

Osoba prichádzajúca z tretích krajín bez trvalého pobytu v Slovenskej republike (SR), poberajúca materské po ukončení pracovného pomeru, nespĺňa osobný rozsah zákona č.580/2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.).

Na základe uvedeného takejto osobe nevznikne verejné zdravotné poistenie na území SR.
Podmienky zaobchádzania s liekmi sú stanovené zákonom č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného zákona môže lekáreň nadobúdať lieky len od presne určených subjektov - od výrobcov liekov registrovaných, držiteľov registrácie liekov a držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov. V prípade fyzických osôb je lekáreň povinná zhromažďovať humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý zabezpečí ich zneškodnenie. Vrátenie liekov do lekárne za účelom vrátenia vynaložených finančných prostriedkov a použitia vráteného lieku pre iného pacienta zákon neumožňuje. 
Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom je povinný v zmysle § 24 písmeno k) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov oznámiť do zdravotnej poisťovne, v ktorej má poistených svojich zamestnancov vznik platiteľa podľa § 11 odsek 5, a to do 8 pracovných dní od vzniku skutočnosti, na tlačive „Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.“

S účinnosťou od 1.9.2018 sa k vyplnenému tlačivu predkladajú doklady o existencii danej skutočnosti iba v prípade, ak si ich zdravotná poisťovňa v zmysle súčinnosti vyžiada, nakoľko informácie zdravotná poisťovňa už získava elektronicky.

Zamestnávateľ zdravotnej poisťovni zároveň oznámi vznik pracovného pomeru svojich zamestnancov na tlačive „Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“, pričom ak zamestnáva najmenej troch zamestnancov, je povinný túto skutočnosť oznámiť elektronicky. 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) vydáva európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) bezplatne. Poistencovi zabezpečuje nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských krajinách Európskej únie, EHP a Švajčiarsku. Použiť ho je možné aj na čerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Srbsku a Macedónsku. Je určený pre dočasné pobyty, vrátane dovoleniek, služobných ciest, brigád, stáží, študijných pobytov a pod.

EPZP je vystavený max. do 30 dní odo dňa podania žiadosti a platí 10 rokov. Pokiaľ je poistenec držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, VšZP s účinnosťou od 1.7.2018 mu vydá už len jednostranný EPZP. V prípade, že poistenec nedisponuje uvedeným občianskym preukazom s čipom, VšZP mu naďalej vydá EPZP ako obojstranný preukaz, na jednej strane je EPZP, na druhej strane preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia.

Ak poistenec nepodá žiadosť o jeho vydanie 30 dní pred plánovaným odchodom do zahraničia, odporúčame požiadať o Náhradný certifikát k EPZP, ktorý bude vystavený ihneď. EPZP je možné vybaviť viacerými spôsobmi (cez web, telefonicky, osobne, poštou). Bližšie informácie o spôsobe vybavenia nájdete na www.vszp.sk v sekcii Úvod > Poistenci> Služba pre Vás.


Pri úhrade zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia je nevyhnutné, aby poskytovaná starostlivosť bola indikovaná ošetrujúcim lekárom ako starostlivosť potrebná vzhľadom na zdravotný stav poistenca a realizovaná v zmluvnom zdravotníckom zariadení. Pokiaľ na základe posúdenia a odporučenia odborného lekára ide o odstránenie materského znamienka zo zdravotných indikácií, takéto odstránenie materského znamienka je plne uhrádzané zdravotnou poisťovňou na základe verejného zdravotného poistenia zmluvným poskytovateľom.
Odstraňovanie znamienok v dospelom veku z vlastnej iniciatívy, pokiaľ nie je vykonané pre podozrenie z možného patologického rizika po odoslaní onkológom, dermatológom alebo chirurgom (materiál musí byť biopticky vyšetrený), sa vykoná ako estetický zákrok, ktorý spolu s vyšetrením biologického materiálu a ostatných vyšetrení hradí pacient.

Určiť či sa jedná o medicínsku indikáciu, alebo estetickú indikáciu môže len kompetentný odborný lekár (onkológ, dermatológ, chirurg).

V platnom katalógu zdravotných výkonov nie je obmedzenie počtu vyšetrených znamienok. Za potrebný rozsah vyšetrenia je zodpovedný lekár, on jediný je kompetentný, oprávnený a zodpovedný za rozsah potrebného vyšetrenia, spôsob liečby a posúdenie miery rizika.

Informatívne uvádzame, že plastická chirurgia (plastická, rekonštrukčná a estetická chirurgia) je špecializačný odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním, výskumom niektorých vrodených chýb, poškodení a stratových poranení kože a mäkkých tkanív, popálenín, poranení šliach a nervov, nádorov kože a mäkkých tkanív, deformít, jaziev a estetickou chirurgiou. Do spektra plasticko-rekonštrukčných výkonov patrí aj operačné riešenie tumorov kože a podkožia.

Ak poistenec nespĺňa zákonom stanovené podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe, poisťovňa úhradu kúpeľnej starostlivosti zamietne s uvedením dôvodu zamietnutia.
Voči zamietnutiu kúpeľnej starostlivosti môže poistenec podať písomné odvolanie. Odvolanie je potrebné zaslať poštou na nižšie uvedenú adresu. K odvolaniu je potrebné priložiť zamietnutý Návrh na kúpeľnú starostlivosť (originál) a doplňujúce lekárske správy potvrdzujúce správnosť indikácie. Po opätovnom posúdení žiadosti poisťovňa pošle poistencovi písomné stanovisko k schváleniu alebo neschváleniu úhrady kúpeľnej starostlivosti.

Odvolanie je potrebné zaslať na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Generálne riaditeľstvo
Odbor zdravotných a revíznych činností
Panónska cesta 2
851 04 Bratislava

Odvolanie voči zamietnutiu kúpeľnej liečby zaslané prostredníctvom emailu nie je možné akceptovať.
V prvom prípade, ak bude osoba s trvalým pobytom na Slovensku zamestnaná a bude vyplácaná slovenským zamestnávateľom s miestom výkonu práce vo Venezuele, bude verejne zdravotne poistená na Slovensku.

V druhom prípade, osoba napr. z Venezuely zamestnaná u slovenského zamestnávateľa bude poistená na Slovensku, pokiaľ splní podmienky uvedené v § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva.

Osobitným predpisom je § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Minimálna mesačná mzda pre rok 2019 je 520,00 eur, pričom nie je podstatná výška úväzku.

V treťom prípade, v zmysle § 3 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. znení neskorších predpisov verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo v Slovenskej republike, činnosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, činnosť vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, činnosť člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby alebo činnosť spoločníka s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti alebo člena družstva. Takáto fyzická osoba nemá nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.
1 2 3 ... 13 14 Nasledujúca Posledná
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.