Ročné zúčtovanie

Za zárobkovú činnosť je považovaný aj príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, a taktiež dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Zároveň, podľa § 10b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zárobkovou činnosťou nie je činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa osobitného predpisu (§ 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené od dane podľa osobitného predpisu (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), ak v odseku 1 písm. e) nie je uvedené inak.
Preddavky z týchto príjmov sa neplatia, ale následne sa zúčtujú až v rámci ročného zúčtovania poistného. Vymeriavací základ pre odvod poistného je vo výške základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu dosiahnutý v rozhodujúcom období.
Prehľad údajov v členení podľa jednotlivých zamestnancov je k dispozícii na stránke www.epobocka.com.

V prípade, ak má zamestnávateľ v ePobočke zriadenú službu Prehľad alebo Komplet, do ePobočky sa prihlási svojimi používateľskými údajmi a pozíciou z Grid karty, pričom výsledky ročného zúčtovania sa zobrazia v záložke Ročné zúčtovanie (v megamenu).

Na zobrazenie výsledkov ročného zúčtovania, tiež prehľadu zamestnancov, ktorým bolo vykonané je potrebné si aktivovať Ročné zúčtovanie prihlasovacími údajmi, ktoré sú uvedené v oznámení/výkaze nedoplatkov vystavenom zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

Ak má zamestnávateľ zriadenú službu Podacie miesto, do ePobočky sa prihlási zadaním používateľského mena a hesla z oznámenia/výkazu nedoplatkov, pričom namiesto pozície z GRID karty sa prepisuje textový reťazec, ktorý sa automaticky zobrazí pri prihlasovaní.

Ak zamestnancovi bolo vyplatené peňažné plnenie (13. a/alebo 14. plat) viacerými zamestnávateľmi v sume, ktorá bola v úhrne vyššia ako 500 eur, v ročnom zúčtovaní poistného sa vymeriavací základ zamestnanca u každého z týchto zamestnávateľov pomerne zvýši v závislosti od výšky vyplateného peňažného plnenia. V zmysle § 19 ods. 18 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zamestnávateľ zúčtuje zamestnancovi nedoplatok za zamestnanca najneskôr v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska, doručenia nového oznámenia alebo nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. 
Pokiaľ bankové spojenie nie je v informačnom systéme Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. evidované je potrebné, aby bolo podané nesúhlasné stanovisko so zmenou alebo bolo bankové spojenie písomne oznámené.

Nesúhlasné stanoviská voči doručeným oznámeniam z ročného zúčtovania podávajú poistenci a platitelia písomnou formou prostredníctvom ePobočky (v záložke Ročné zúčtovanie – Otázky), osobne v klientskom pracovisku, poštou do krajskej pobočky príslušnej podľa miesta trvalého pobytu poistenca/platiteľa, prostredníctvom portálu slovensko alebo zriadenej a aktivovanej elektronickej schránky (zriaďuje Úrad vlády Slovenskej Republiky). 

V zmysle § 23 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny prostredníctvom stanoveného tlačiva.

Fyzická osoba uvedené oznamuje na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom uvedené oznamuje prostredníctvom tlačiva Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.
Oskenované, podpísané tlačivo je možné zaslať aj emailom infolinka@vszp.sk.

V zmysle § 17b ods. 1 a 2 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov výkazy nedoplatkov je zdravotná poisťovňa povinná doručovať preukazným spôsobom. Za preukazný spôsob doručenia výkazov nedoplatkov sa považuje doručenie poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou "do vlastných rúk", do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu (cez Ústredný portál verejnej správy – www.slovensko.sk) alebo osobne do vlastných rúk adresáta po overení jeho totožnosti.
Zároveň podľa § 17b ods. 3 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zdravotná poisťovňa výkaz nedoplatkov doručuje:

a) právnickej osobe na adresu uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,

b) samostatne zárobkovo činnej osobe na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri, obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,

c) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, vrátane osôb uvedených v písmenách a) a b), na poslednú adresu sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu (bydliska) oznámenú zdravotnej poisťovni pri plnení jej oznamovacích povinností (§ 23); fyzickej osobe aj na kontaktnú adresu, a ak sa výkaz nedoplatkov nepodarí doručiť na kontaktnú adresu, na adresu z registra fyzických osôb, ak je odlišná od kontaktnej adresy.

Na doručovanie oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poistného, nového oznámenia a výkazu nedoplatkov, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok sa primerane vzťahujú ustanovenia o doručovaní výkazu nedoplatkov podľa § 17b.

Proti oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania (RZ) môže platiteľ poistného do 15 dní od jeho doručenia podať nesúhlasné stanovisko (§ 19 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov). Ak zdravotná poisťovňa po posúdení nesúhlasného stanoviska zistí, že výsledkom RZ mal byť preplatok v inej výške, než aký bol uvedený v pôvodnom oznámení, zašle do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska nové oznámenie o výsledku RZ (§ 19 ods. 13 zákona uvedeného zákona). Proti novému oznámeniu o výsledku RZ nie je možné podať nesúhlasné stanovisko.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok platiteľovi poistného do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska alebo doručenia nového oznámenia. Na doručovanie oznámenia o výsledku RZ sa vzťahuje § 17b zákona.
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.