Ročné zúčtovanie

V zmysle § 17b ods. 1 a 2 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov výkazy nedoplatkov je zdravotná poisťovňa povinná doručovať preukazným spôsobom. Za preukazný spôsob doručenia výkazov nedoplatkov sa považuje doručenie poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou "do vlastných rúk", do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu (cez Ústredný portál verejnej správy – www.slovensko.sk) alebo osobne do vlastných rúk adresáta po overení jeho totožnosti.
Zároveň podľa § 17b ods. 3 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zdravotná poisťovňa výkaz nedoplatkov doručuje:

a) právnickej osobe na adresu uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,

b) samostatne zárobkovo činnej osobe na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri, obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,

c) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, vrátane osôb uvedených v písmenách a) a b), na poslednú adresu sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu (bydliska) oznámenú zdravotnej poisťovni pri plnení jej oznamovacích povinností (§ 23); fyzickej osobe aj na kontaktnú adresu, a ak sa výkaz nedoplatkov nepodarí doručiť na kontaktnú adresu, na adresu z registra fyzických osôb, ak je odlišná od kontaktnej adresy.

Na doručovanie oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poistného, nového oznámenia a výkazu nedoplatkov, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok sa primerane vzťahujú ustanovenia o doručovaní výkazu nedoplatkov podľa § 17b.

Proti oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania (RZ) môže platiteľ poistného do 15 dní od jeho doručenia podať nesúhlasné stanovisko (§ 19 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov). Ak zdravotná poisťovňa po posúdení nesúhlasného stanoviska zistí, že výsledkom RZ mal byť preplatok v inej výške, než aký bol uvedený v pôvodnom oznámení, zašle do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska nové oznámenie o výsledku RZ (§ 19 ods. 13 zákona uvedeného zákona). Proti novému oznámeniu o výsledku RZ nie je možné podať nesúhlasné stanovisko.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok platiteľovi poistného do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska alebo doručenia nového oznámenia. Na doručovanie oznámenia o výsledku RZ sa vzťahuje § 17b zákona.

Zdravotná poisťovňa má povinnosť vykonať ročné zúčtovanie za rok 2016 v zákonom stanovenom termíne do 30.9.2017 a výsledky oznámi písomne alebo elektronicky. Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa vykoná najneskôr do 31.10.2017.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) v rámci výkonu verejnej moci zasiela výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia už do aktivovaných elektronických schránok platiteľov poistného (cez Ústredný portál verejnej správy – www.slovensko.sk), pričom elektronické doručenie nahrádza listinnú formu doručovania.

Nakoľko ide o úradné rozhodnutia, ktoré sa zasielajú do vlastných rúk, na ich otvorenie a prevzatie obsahu je potrebné, aby adresát v elektronickej schránke najskôr potvrdil notifikáciu o doručení cez tlačidlo „Prevziať a následne zadal 6-miestny bezpečnostný osobný kód - BOK. Po prevzatí notifikácie o doručení bude adresátovi zaslané príslušné úradné rozhodnutie aj s prílohami do priečinka „Prijaté správy".

Výsledok ročného zúčtovania sa považuje za doručený dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím 15 dňovej úložnej lehoty (úložná lehota je podľa zákona o e-Governmente 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy), a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

Pokiaľ si adresát neprevezme rozhodnutie v úložnej lehote, bude mu doručená informácia o vypršaní úložnej lehoty s fikciou uloženia a zároveň aj samotné rozhodnutie (dokument s prílohou). Ak adresátovi nebude zaslaný obsah elektronického úradného rozhodnutia, môže sa obrátiť na operátorov ústredného kontaktného centra, ktorí jeho požiadavku súvisiacu s elektronickou schránkou individuálne preveria. 

V zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2014 za samostatne zárobkovo činnú osobu považuje fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie zárobkovej činnosti alebo má príjem z tejto činnosti (príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov). Ide napríklad o príjmy z činnosti umelcov, znalcov, tlmočníkov a pod.

Uvedené znamená, že ak zdravotná poisťovňa dostane informáciu z Finančnej správy SR z podaného daňového priznania o príjme podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov a osoba, ktorá takýto príjem má, sa neprihlásila ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), tak sa takáto osoba bude v rámci ročného zúčtovania za príslušný rok považovať za SZČO (spätne na celé obdobie roka).
V prípade, že ste nepodávali daňové priznanie za rok 2014, nakoľko Vám nevznikla povinnosť ho podať, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Vám sama vykoná ročné zúčtovanie v zmysle § 19 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri výpočte bude vychádzať zo základu dane (tzn. vymeriavací základ v uvedenom prípade bude 0,00 Eur).
Čo sa týka výsledku ročného zúčtovania, ak ste si počas roka 2014 ako samostatne zárobkovo činná osoba uhrádzali preddavky na poistné v súbehu s poistencom štátu, pri uvedenom vymeriavacom základe Vám vznikne preplatok.
Ročné zúčtovanie (RZ) je legislatívne upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon") a vo vyhláške MZ SR č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "vyhláška"), ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou.

Podľa § 10b ods. 1 písm. c) zárobková činnosť podľa zákona č. 580/2004 Z. z. je, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá dosahovanie príjmu z kapitálového majetku podľa osobitného predpisu - osobitným predpisom v tomto prípade je § 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Z príjmov z kapitálového majetku sa neplatia počas roka preddavky, tieto príjmy sa zúčtujú až v rámci RZ.

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013 sa za zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. c) nepovažujú výnosy z dlhopisov podľa osobitného predpisu, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov fyzickej osoby podľa osobitného predpisu za zdaňovacie obdobie roku 2013.

Na základe uvedeného, dlhopisy v zmysle zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov nemajú byť v súlade s ustanovením §38e ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. zahrnuté do vymeriavacieho základu z príjmov podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Aby výnosy z takýchto dlhopisov neboli zahrnuté do vymeriavacieho základu na výpočet poistného, bolo ich potrebné uviesť v daňovom priznaní typ B v prílohe č. 1 na riadku 09.
Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku RZ podať námietky voči výkazu nedoplatkov, alebo podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku RZ.
Platiteľ poistného je povinný do 45 dní od márneho uplynutia lehoty na podanie námietok voči výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z RZ.

Na našej internetovej stránke sme sprístupnili 2 aplikácie, ktoré sme pripravili klientom v súvislosti s ročným zúčtovaním:

1. Na našu web stránku sme do časti platitelia doplnili sekciu: „Výsledky RZ za rok 2012“, cez ktorú sa klienti dostanú do aplikácie, kde si môžu pozrieť výsledky RZ a tiež podať námietky/nesúhlasné stanovisko k výsledkom RZ.
2. V rámci elektronických služieb v ľavej časti menu bola doplnená aplikácia: Overenie výsledku ročného zúčtovania, v rámci ktorej si klienti môžu jednoduchým spôsobom zistiť informácie, či splnili podmienky na vykonanie RZ, či im už VšZP vykonala RZ a aká je výška výsledku.
Na základe zmeny zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2011, je za zárobkovú činnosť považovaný aj príjem z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov a taktiež dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov.
Zároveň, podľa § 10b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zárobkovou činnosťou nie je činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa osobitného predpisu (§43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené od dane podľa osobitného predpisu (zákon č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov), ak v odseku 1 písm. e) nie je uvedené inak.
Preddavky z príjmov zdaňovaných podľa § 7 a § 8 o dani z príjmov sa neplatia, ale následne sa zúčtujú až v rámci ročného zúčtovania poistného. Vymeriavací základ pre odvod poistného z týchto príjmov je vo výške základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu dosiahnutý v rozhodujúcom období.
Pokiaľ má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, túto skutočnosť zdravotnej poisťovni neoznamuje. Zdravotná poisťovňa platiteľovi vykoná ročné zúčtovanie poistného najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom je povinnosť podať daňové priznanie.
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.