Platenie poistného

Poistenec, ktorý sa stane osobou dobrovoľne nezamestnanou v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (samoplatiteľom) je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni vznik platiteľa najneskôr do 8 dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastal vznik platiteľa a zánik najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa zmeny.

Uvedená oznamovacia povinnosť v súvislosti so vznikom platiteľa poistného vyplýva z § 23 ods.1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súvislosti so zánikom platiteľa zo znenia § 24 písm. c) zákona uvedeného zákona.

Zamestnávateľ materské nevypláca. Materské priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa. Na to, aby Sociálna poisťovňa priznala a vyplácala materské, musí byť splnených niekoľko podmienok. Jednou z nich je, že klientka musí byť nemocensky poistená, prípadne nárok na poskytnutie materského musí vzniknúť v takzvanej ochrannej lehote. 


Ukončenie pracovného pomeru nahlasuje zamestnávateľ. Vzhľadom k tomu, že klientka už počas nástupu na materskú dovolenku nebude zamestnaná, bude evidovaná len ako fyzická osoba, ktorá poberá materské. Zamestnávateľ ju už znova neprihlasuje ako zamestnanca.


 

V zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov preddavok na poistné je povinný vypočítať, platiť a odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak,

a) zamestnanec vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. a)] z príjmu podľa § 13 ods. 1 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci,

b) samostatne zárobkovo činná osoba vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutého v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. januára do 31. decembra, a koeficientu 1,486,

c) zamestnávateľ vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. d)] z príjmu každého zamestnanca podľa § 13 ods. 1 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Zároveň preddavok na poistné z príjmu podľa odseku 2 písm. a) vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ. Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ak je zamestnanec súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou, preddavok na poistné podľa odseku 2 písm. b) vypočítava a odvádza sám.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) v súbehu so zamestnaním výšku minimálneho preddavku nemá zákonom určenú. Preddavok na poistné z titulu SZČO uhrádza v prípade, ak jej bol vypočítaný v ročnom zúčtovaní a ktorého výška je aspoň 3 eurá (pri novovzniknutej SZČO odvádza preddavok v prípade, ak si sama určí výšku preddavku vyššiu ako 3 eurá).

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže s platiteľom, ktorý bol v platobnej neschopnosti uzatvoriť splátkový kalendár na základe jeho písomnej žiadosti.


Zároveň poistenec (platiteľ), ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach je zverejnený v zozname dĺžnikov, avšak poistenec bude mať nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu.V prípade, že časť, resp. celý dlh, platiteľa/poistenca vymáha VšZP už prostredníctvom súdneho exekútora, nie je možné na túto časť, resp. celý dlh, uzatvoriť splátkový kalendár. Splátkový kalendár si však poistenec alebo platiteľ môže dohodnúť priamo so súdnym exekútorom. Pokiaľ si bude poistenec plniť všetky podmienky spojené so splátkami, taktiež bude mať nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu.


Odpočítateľná položka sa dá uplatniť aj v prípade, pokiaľ poistenec zamestnávateľovi predloží žiadosť aj neskôr, a to od dátumu na písomnom oznámení. Takýto zamestnanec si môže uplatniť odpočítateľnú položku až od 01.03.2015, teda od dátumu, ktorý uvedie na písomnom oznámení.
Poistencom iného ČŠ EÚ napr. zamestnancom, samostatne zárobkovo činnej osobe, nezaopatreným rodinným príslušníkom, dôchodcom sa tieto príjmy nezohľadňujú pri určení štátu uplatniteľnej legislatívy a prípadný odvod z tohto príjmu má byť riešený v zmysle legislatívy štátu, v ktorom je osoba aktuálne poistená, čiže osoba sa späť do slovenskej zdravotnej poisťovne neprihlasuje a neodvádza z uvedeného príjmu poistné.
Prvá Predchádzajúca 1 2
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.