Platenie poistného

V zmysle § 9 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa za nezaopatrené dieťa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky; po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 roku veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy (zákona o zdravotnom poistení), sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť, pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy majú trvať alebo trvajú dlhšie ako jeden rok a ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy.

Zdravotná poisťovňa sa dozvie rozhodujúce skutočnosti o ukončení, prerušení a začiatku štúdia z dávok príslušných subjektov (podľa § 29b ods. 6 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Aby mohol byť študent naďalej považovaný za nezaopatrené dieťa, v prípade prerušenia štúdia zo zdravotných dôvodov je postačujúce predložiť nasledovné doklady - lekársky posudok ošetrujúceho lekára s uvedenou diagnózou a doklad zo študijného oddelenia o prerušení zo zdrav. dôvodov.


Podľa § 11 ods. 7 písm. j) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je štát platiteľom poistného za fyzickú osobu, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa vo veku šiestich rokov, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v § 11 ods. 10 uvedeného zákona - osobná celodenná a riadna starostlivosť je na účely tohto zákona starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho výchova, primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie liečebno-preventívnych opatrení. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa je splnená aj vtedy, ak dieťa

a) navštevuje jasle, materskú školu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie v rozsahu najviac štyri hodiny denne,

b) pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,

c) je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.


Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, alebo má príjem z tejto činnosti.

SZČO má v súvislosti so získaním živnostenského oprávnenia, ako aj počas platnosti živnostenského oprávnenia, povinnosti vyplývajúce z § 23 a § 24 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni vznik platiteľa najneskôr do 8 dní od vzniku skutočnosti a zánik (zmenu) platiteľa do 8 pracovných dní od zániku (zmeny).
Poistenec, ktorý sa stane osobou dobrovoľne nezamestnanou v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (samoplatiteľom) je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni vznik platiteľa najneskôr do 8 dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastal vznik platiteľa a zánik najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa zmeny.

Uvedená oznamovacia povinnosť v súvislosti so vznikom platiteľa poistného vyplýva z § 23 ods.1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súvislosti so zánikom platiteľa zo znenia § 24 písm. c) zákona uvedeného zákona.

Ročné zúčtovanie je legislatívne upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon") a vo vyhláške MZ SR č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou.


Zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní za rok 2015 vykoná výpočet sumy poistného z vymeriavacieho základu podľa § 13 za všetkých platiteľov poistného okrem štátu a výpočet sumy preplatku na poistnom a nedoplatku v členení podľa jednotlivých platiteľov poistného okrem štátu.


V ročnom zúčtovaní za rok 2015 je vymeriavací základ SZČO vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, a koeficientu 1,486. V ročnom zúčtovaní za rok 2014 sa pri výpočte vymeriavacieho základu použil koeficient 1,6.


Výsledok výpočtu u SZČO závisí od dosiahnutých príjmov (základu dane), a tiež od uhradených preddavkov za rozhodujúce obdobie. Zároveň SZČO v roku 2015 vznikla povinnosť uhrádzať preddavky na poistné, ktoré boli vypočítané v ročnom zúčtovaní za rok 2013. V prípade, že základ dane za rok 2015 bol vyšší ako v roku 2014 a vypočítané poistné bolo vyššie ako uhradené preddavky, platiteľovi vznikol nedoplatok na poistnom.

Zamestnávateľ materské nevypláca. Materské priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa. Na to, aby Sociálna poisťovňa priznala a vyplácala materské, musí byť splnených niekoľko podmienok. Jednou z nich je, že klientka musí byť nemocensky poistená, prípadne nárok na poskytnutie materského musí vzniknúť v takzvanej ochrannej lehote. 


Ukončenie pracovného pomeru nahlasuje zamestnávateľ. Vzhľadom k tomu, že klientka už počas nástupu na materskú dovolenku nebude zamestnaná, bude evidovaná len ako fyzická osoba, ktorá poberá materské. Zamestnávateľ ju už znova neprihlasuje ako zamestnanca.


 

V zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov preddavok na poistné je povinný vypočítať, platiť a odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak,

a) zamestnanec vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. a)] z príjmu podľa § 13 ods. 1 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci,

b) samostatne zárobkovo činná osoba vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutého v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. januára do 31. decembra, a koeficientu 1,486,

c) zamestnávateľ vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. d)] z príjmu každého zamestnanca podľa § 13 ods. 1 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Zároveň preddavok na poistné z príjmu podľa odseku 2 písm. a) vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ. Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ak je zamestnanec súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou, preddavok na poistné podľa odseku 2 písm. b) vypočítava a odvádza sám.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) v súbehu so zamestnaním výšku minimálneho preddavku nemá zákonom určenú. Preddavok na poistné z titulu SZČO uhrádza v prípade, ak jej bol vypočítaný v ročnom zúčtovaní a ktorého výška je aspoň 3 eurá (pri novovzniknutej SZČO odvádza preddavok v prípade, ak si sama určí výšku preddavku vyššiu ako 3 eurá).

Predmetom zdravotného odvodu sú jednak:

a) podiel na zisku, vyrovnací podiel a podiel na výsledku podnikania, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov okrem podielu na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu a okrem podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,

b) podiel na zisku, ktorý je oslobodený od dane z príjmov podľa § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len dividendy).

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2011 do 31.12.2012:

- poistenec oznamuje tieto príjmy príslušnej zdravotnej poisťovni do 31. mája kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa vykonáva ročné zúčtovanie poistného
- do vymeriavacieho základu sa zahŕňa suma, ktorá presiahne minimálny základ platný v čase vyplatenia tohto príjmu (minimálnym základom je 50% z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov)
- sadzba poistného – 10%, resp. 5 % u osoby s nárokom na zníženú sadzbu poistného
- zahŕňajú sa do celkového vymeriavacieho základu platného v čase vyplatenia tohto príjmu

Dividendy zo zisku z účtovného obdobia od 01.01.2013:

Z dividend z účtovného obdobia od 01. 01.2013 sa platia aj preddavky v prípade, že ich vypláca právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

V prípade, ak vypláca dividendy právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky preddavky sa z takýchto príjmov neplatia, ale poistenec má povinnosť oznámiť výšku takto vyplatených príjmov na tlačive, ktoré tvorí prílohu vyhlášky MZ SR č. 116/2014 Z. z. v lehote do 31.5. kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonáva:
- sadzba poistného – 14% (aj pre poistenca so zmenenou pracovnou schopnosťou)
- vymeriavací základ je suma vyplatených dividend
- zahŕňajú sa do celkového vymeriavacieho základu platného v čase vyplatenia tohto príjmu


Podľa § 13 ods. 1 zákona 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, vymeriavací základ zamestnanca je plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4, ak § 13a neustanovuje inak. Vymeriavací základ zamestnávateľa na účely platenia poistného je vymeriavací základ jeho zamestnanca.

Podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zamestnancom je na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 a má nárok na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu (§ 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, 8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku a dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, 8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku. Fyzická osoba sa na účely tohto zákona nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a v ktorých nie je fyzickou osobou podľa odseku 7 písm. m) a s).

Zároveň podľa § 5 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov príjmom zamestnanca je aj

a) počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania1) vrátane, suma vo výške 1 % v

1. prvom roku zo vstupnej ceny (§ 25) motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac; ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla, pričom ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty,6) na účely tohto ustanovenia sa o túto daň vstupná cena zvýši,

2. nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla podľa prvého bodu každoročne zníženej o 12, 5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely, pričom na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa podľa prvého bodu zvýši aj o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch,

b) rozdiel medzi vyššou trhovou cenou zamestnaneckej akcie a cenou tejto akcie garantovanou zamestnaneckou opciou v deň skutočnej realizácie zamestnaneckej opcie, znížený o sumu zaplatenú zamestnancom za nákup zamestnaneckej opcie; zamestnaneckou opciou na účely tohto zákona je opcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávateľa alebo od obchodnej spoločnosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoločnosťou zamestnávateľa, ktorú nemožno scudziť; zamestnaneckou akciou na účely tohto zákona je akcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávateľa alebo od obchodnej spoločnosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoločnosťou zamestnávateľa,

c) cena alebo výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojím zamestnávateľom; za príjem zamestnanca sa považuje aj takáto cena alebo výhra prijatá manželom (manželkou) zamestnanca a deťmi zamestnanca, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto zamestnanca za vyživované (§ 33), ak sa takejto súťaže zúčastnili, pričom táto cena alebo výhra sa u týchto výhercov posudzuje samostatne [§ 9 ods. 2 písm. m)],

d) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane; zamestnávateľ toto nepeňažné plnenie, okrem príjmov podľa odseku 1 písm. j) a k) a ods. 3 písmena a), môže navýšiť na sumu vypočítanú podľa prílohy č. 6, pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa v tomto prípade považuje takto navýšené nepeňažné plnenie.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ uvedená osoba bude mať v určitom období príjem zo závislej činnosti, bude považovaná za zamestnanca, čiže zamestnávateľ ho na uvedené obdobie prihlási ako svojho zamestnanca, vykáže ho v tlačive „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie“ a odvedie aj preddavky na zdravotné poistenie (4% za zamestnanca a 10% za zamestnávateľa, pokiaľ ide o zdravú osobu; 2 % za zamestnanca a 5 % za zamestnávateľa, pokiaľ ide o osobu so zdravotným postihnutím).

Ak ide o podiely zo zisku z akciovej spoločnosti, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, takéto podiely zo zisku od 01.01.2016 nevstupujú do vymeriavacieho základu.

Na základe uvedenej zmeny nie je predmetom odvodu podiel zo zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná novela neobsahuje ohľadne týchto príjmov prechodné ustanovenia, v prípade, ak po 01.01.2016 bude vyplácaný podiel zo zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, tento podiel zo zisku bez ohľadu na obdobie za ktoré sa zisk vypláca nebude predmetnom odvodov (uvedené teda platí pre všetky podiely zo zisku od obdobia 01.01.2011).

1 2 3 Nasledujuca Posledna
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.