Iná oblasť

S účinnosťou od 01.01.2017 táto oznamovacia povinnosť voči zdravotnej poisťovni zaniká, ak je poistenec štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Uvedená zmena bude oznámená zdravotnej poisťovni externým subjektom. Pokiaľ táto zmena nebude zdravotnej poisťovni oznámená (v prípade cudzinca), v zmysle § 23 ods. 1 písm. a)  zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je poistenec povinný túto zmenu oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní. 


Zmenu poistenec oznámi prostredníctvom tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného, ktoré potvrdí vlastnoručným podpisom alebo doložením relevantného dokladu osobne v ktorejkoľvek pobočke, či expozitúre Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP), prostredníctvom pošty, emailom (skenovaným dokladom) na infolinka@vszp.sk alebo k danému úkonu poistenec môže splnomocniť inú osobu.  


Pokiaľ aktuálne disponujete preukazom poistenca, ktorý údaj o bydlisku neobsahuje, nie je potrebné vydať nový preukaz poistenca.


 

S účinnosťou od 01.01.2017 táto oznamovacia povinnosť voči zdravotnej poisťovni zaniká, ak je poistenec štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Uvedená zmena bude oznámená zdravotnej poisťovni externým subjektom. Pokiaľ táto zmena nebude zdravotnej poisťovni oznámená (v prípade cudzinca), v zmysle § 23 ods. 1 písm. a)  zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je poistenec povinný túto zmenu oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní. 


Zmenu poistenec oznámi prostredníctvom tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného, ktoré potvrdí vlastnoručným podpisom alebo doložením relevantného dokladu osobne v ktorejkoľvek pobočke, či expozitúre Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP), prostredníctvom pošty, emailom (skenovaným dokladom) na infolinka@vszp.sk alebo k danému úkonu poistenec môže splnomocniť inú osobu. Poštu odporúčame zaslať na adresu call centra: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Call centrum, Včelárska 1, 971 01 Prievidza.Na základe oznámenej zmeny na Vašu adresu trvalého bydliska bude zaslaný Náhradný certifikát preukazu poistenca, a tiež obojstranný preukaz, pričom Náhradný certifikát preukazu poistenca počas svojej platnosti plnohodnotne nahrádza preukaz poistenca. Obojstranný preukaz súčasne slúži ako preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia a európsky preukaz zdravotného poistenia, a je vystavený do 30 dní. Pôvodný preukaz poistenca nie je potrebné zdravotnej poisťovni vrátiť.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.