ePobočka

Ukončenie eSlužby POI/IP (Poistenec/individuálny platiteľ), ZAM/PZS/DOD je možné aj priamo v konte v časti Konto – Údaje konta – Prehľad prístupových práv.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) zaviedla u svojich zazmluvnených poskytovateľov nový, elektronický spôsob predpisovania liekov. Táto služba zabezpečuje online výmenu informácií medzi informačným systémom VšZP a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, čiže recept, na ktorý lekár predpísal liek bude online zdieľaný medzi lekárom, lekárňou a nami, čím vznikne prehľad od predpisu až po vydanie lieku v lekárni. Služba slúži tiež aj ako pomôcka pre lekára pri identifikácií predpísaných liekov, ich prípadných duplicít a liekových interakciách (ide o vzájomné pôsobenie dvoch alebo viacerých liekov) konkrétneho poistenca a to ihneď po ich predpise aj výdaji v lekárni. Lekári používaním tejto služby získajú v reálnom čase informácie o konkrétnych predpísaných a vydaných liekoch daného poistenca.


Týmto systémom poistencom vytvárame podmienky pre bezpečnejšiu liečbu, pričom eRecept má primárny cieľ zvyšovať kvalitu, bezpečnosť a efektívnosť liečby pacientov. Taktiež zdravotná poisťovňa plánuje v blízkej dobe v ePobočke sprístupniť aj informácie o užívaní liekov u konkrétneho poistenca.


 

VšZP ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov. Osobné údaje poistencov, platiteľov poistného, ich zástupcov, splnomocnených či poverených osôb a pod. VšZP spracúva osobné údaje na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 580/2004 Z. z.“) a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 581/2004 Z. z.“). Spracúvané osobné údaje podľa uvedených zákonov je dotknutá osoba povinná poskytnúť na účel výkonu verejného zdravotného poistenia.

V Čl. III. bod 4. Všeobecných podmienok pre poskytovanie a používanie elektronických služieb ePobočky je uvedené:
Vlastník eSlužby a používateľ eSlužby, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“ alebo „Zákon o ochrane osobných údajov“), súhlasia so spracúvaním osobných údajov v Komplexnom informačnom systéme KIS VšZP, podľa týchto Všeobecných podmienok ePobočky a mobilnej aplikácie VšZP, za účelom využívania eSlužieb. V prípade neudelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov nebude registrácia vykonaná a služby ePobočky nebudú sprístupnené. Vlastník eSlužby a používateľ eSlužby môžu súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a ukončiť tak využívanie eSlužieb prostredníctvom ePobočky a mobilnej aplikácie VšZP. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Ako vyplýva z vyššie citovaných noriem, poistenec VšZP, ktorý sa chce zaregistrovať a využívať služby ePobočky, dáva VšZP súhlas (dobrovoľne) na spracúvanie osobných údajov za účelom využívania eSlužieb prostredníctvom ePobočky. Práve pre efektívne využívanie ePobočky, je dôležité, aby bol poistenec identifikovaný všeobecne použiteľným identifikátorom (rodné číslo) a zároveň, aby potvrdenie registrácie a následné eSlužby boli zasielané na jeho mailovú adresu, ktorú sám určí.
VšZP má za to, že koncentráciu uvedených údajov (mailová adresa, rodné číslo) neporušuje zákon o ochrane osobných údajov, pretože poistenec chce využívať služby ePobočky a súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov na tento účel dobrovoľne. 

Prostredníctvom ePobočky si môžete pridať maloleté dieťa a to nasledovne : po prihlásení sa do elektronických služieb (ePobočka) a zadaním pozície z Grid karty kliknete na časť „Žiadosti“ a „pridať ďalšiu osobu“.

Následne vyberiete „Pridať maloleté dieťa“ kde vyplníte údaje dieťaťa a kliknete na dokončiť.

Po spracovaní a odsúhlasení žiadosti o sprístupnenie údajov poistenca pracovníkom VšZP Vám systém zašle notifikačný e-mail a správu do schránky správ (v hornej lište aplikácie ponuka Správy). Notifikačný e-mail Vám bude zaslaný na e-mailovú adresu evidovanú na konte, skontrolujte si preto jej správnosť (prihlásený používateľ v hornej lište aplikácie v ponuke Konto -> Údaje konta).

Po aktivácii elektronických služieb Vám bol na Vami uvedenú e-mailovú adresu zaslaný potvrdzujúci e-mail, kde Vám bolo uvedené aj používateľské meno - takto získate informáciu o používateľskom mene. Následne bude potrebné navštíviť stránku www.epobocka.com, kliknúť na „Zabudli ste heslo? “ a nové heslo Vám po zadaní loginu a e-mailovej adresy bude vygenerované a zaslané na Váš e-mail. Pokiaľ by ste nemohli získať informáciu o používateľskom mene, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám uvedená informácia môže byť poskytnutá aj e-mailom alebo telefonicky, prípadne pri osobnom kontakte.
S účinnosťou od 31.05.2011 bolo vydané úradom Metodické usmernenie č. 3/2/2008, ktoré prinieslo zmeny vo vykazovaní preddavkov. V tejto súvislosti sa zmenila aj povinnosť zamestnávateľa predkladať dávky v elektronickej forme. Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov (t. j. 3 zamestnancov vrátane a viac)
poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach, spĺňajúcich definíciu zamestnanca
podľa § 11 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení, je povinný výkaz a zmenu platiteľa zasielať zdravotnej
poisťovni, resp. zdravotným poisťovniam výlučne elektronicky.
Pokiaľ by ste mali záujem prezrieť si jednotlivé dávky, ich obsah, poprípade si ich aj vytlačiť, tak postup je nasledovný:

po prihlásení sa do svojho konta v ePobočke Vašim používateľským menom a heslom a zadaní požadovanej pozície z GRID karty, vstúpite do Podacieho miesta, vyberiete si ikonu: Prehľad (ak si zadáte dátum od - vyhľadá Vám len na dané obdobie, ak si nezadáte dátum, poprípade vymažete pôvodný dátum - vyhľadá Vám všetky podávané dokumenty), kliknete na Vyhľadať - zvolíte detail danej dávky - Podací lístok (tu si môžete zvoliť PL s telom dávky alebo PL bez tela dávky).

Takže v Podacom lístku danej dávky, ktorú si zvolíte, nájdete všetky informácie o Vami podanej dávke aj s možnosťou tlače.
Pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov elektronickou formou používateľ konta podáva dávku 601 Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch. Dávku 601 je možné v podacom mieste ručne typovať cez Typovanie, kde si vyberie používateľ Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch (dávka 601) – pre zamestnávateľov alebo si môže pripraviť dávku v elektronickej forme (štruktúra dávky bola určená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).

Pri ručnom typovaní si používateľ vyberie Oznámenie..., na ktorom sú predpísané riadky dávky 601,vyplní všetky údaje označené hviezdičkou, ktoré sú povinné. Ak sa dávka podáva za viacerých zamestnancov, cez tlačidlo Pridať v pravom dolnom rohu je možné pridávať ďalších zamestnancov. Cez tlačidlo Ďalej v pravom dolnom rohu sa dostane k podpísaniu dávky a odoslaniu.

Ak používateľ má dávku pripravenú v elektronickej forme postupuje cez Podacie miesto, následne si vyberie Podanie. Pri podaní sú požadované údaje o podávanom elektronickom dokumente: Typ elektronického dokumentu – Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch (dávka 601), Cesta k dokumentu (používateľ si vyberie pripravený dokument na svojom elektronickom médiu), dokument vloží cez tlačidlo Vložiť v pravom hornom rohu a odošle.

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.