ePobočka

Ukončiť eSlužbu POI/IP (Poistenec/individuálny platiteľ) je možné iba na základe žiadosti o ukončenie eSlužby POI/IP, ktorú podá vlastník eSlužby, teda poistenec, ktorého údaje sú prostredníctvom eSlužby POI/IP sprístupňované, príp. ním splnomocnená osoba. V prípade maloletých detí a osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony musí žiadosť o ukončenie eSlužby POI/IP podať ich zákonný zástupca, resp. ním splnomocnená osoba.

Pokiaľ namiesto vlastníka eSlužby bude chcieť o ukončenie eSlužby POI/IP požiadať splnomocnená osoba (splnomocnenec), je potrebné zdravotnej poisťovni predložiť doklad totožnosti a úradne overenú plnú moc medzi ňou a vlastníkom eSlužby, kde je minimálne stanovený rozsah na ukončenie eSlužby POI/IP.

Žiadosť o ukončenie eSlužby (voľne sformulovanú alebo formulár zdravotnej poisťovne) je potrebné doručiť do príslušnej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP) v mieste sídla platiteľa, alebo odovzdať osobne v niektorom z kontaktných miest.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) zaviedla u svojich zazmluvnených poskytovateľov nový, elektronický spôsob predpisovania liekov. Táto služba zabezpečuje online výmenu informácií medzi informačným systémom VšZP a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, čiže recept, na ktorý lekár predpísal liek bude online zdieľaný medzi lekárom, lekárňou a nami, čím vznikne prehľad od predpisu až po vydanie lieku v lekárni. Služba slúži tiež aj ako pomôcka pre lekára pri identifikácií predpísaných liekov, ich prípadných duplicít a liekových interakciách (ide o vzájomné pôsobenie dvoch alebo viacerých liekov) konkrétneho poistenca a to ihneď po ich predpise aj výdaji v lekárni. Lekári používaním tejto služby získajú v reálnom čase informácie o konkrétnych predpísaných a vydaných liekoch daného poistenca.


Týmto systémom poistencom vytvárame podmienky pre bezpečnejšiu liečbu, pričom eRecept má primárny cieľ zvyšovať kvalitu, bezpečnosť a efektívnosť liečby pacientov. Taktiež zdravotná poisťovňa plánuje v blízkej dobe v ePobočke sprístupniť aj informácie o užívaní liekov u konkrétneho poistenca.


 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) spracúva na účely registrácie do ePobočky a ďalšieho užívania služieb ePobočky poistencom jeho osobné údaje iba so súhlasom takéhoto poistenca (dotknutej osoby), ako to VšZP ukladá § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/20114 Z. z.

V Čl. III. bod 4. Všeobecných podmienok pre poskytovanie a používanie elektronických služieb ePobočky je uvedené:
4.Registrovaný používateľ, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), súhlasí so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov v KIS VšZP, podľa týchto Všeobecných podmienok ePobočky VšZP, za účelom využívania eSlužieb. Tento súhlas môže používateľ kedykoľvek odvolať a ukončiť tak využívanie eSlužieb prostredníctvom ePobočky VšZP.

Ako vyplýva z vyššie citovaných noriem, poistenec VšZP, ktorý sa chce zaregistrovať a využívať služby ePobočky, dáva VšZP súhlas (dobrovoľne) na spracúvanie osobných údajov za účelom využívania eSlužieb prostredníctvom ePobočky. Práve pre efektívne využívanie ePobočky, je dôležité, aby bol poistenec identifikovaný všeobecne použiteľným identifikátorom (rodné číslo) a zároveň, aby potvrdenie registrácie a následné eSlužby boli zasielané na jeho mailovú adresu, ktorú sám určí.
VšZP má za to, že koncentráciu uvedených údajov (mailová adresa, rodné číslo) neporušuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/20114 Z. z, pretože poistenec chce využívať služby ePobočky a súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov na tento účel dobrovoľne.

Prostredníctvom ePobočky si môžete pridať maloleté dieťa a to nasledovne : po prihlásení sa do elektronických služieb (ePobočka) a zadaním pozície z Grid karty kliknete na časť „Žiadosti“ a „pridať ďalšiu osobu“.

Následne vyberiete „Pridať maloleté dieťa“ kde vyplníte údaje dieťaťa a priložíte prílohy (fotokópiu občianskeho preukazu zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa). Po priložení príloh kliknete na dokončiť.

Po spracovaní a odsúhlasení žiadosti o sprístupnenie údajov poistenca pracovníkom VšZP Vám systém zašle notifikačný e-mail a správu do schránky správ (v hornej lište aplikácie ponuka Správy). Notifikačný e-mail Vám bude zaslaný na e-mailovú adresu evidovanú na konte, skontrolujte si preto jej správnosť (prihlásený používateľ v hornej lište aplikácie v ponuke Konto -> Údaje konta).

V ePobočke už nie je nevyhnutné používať certifikát na podávanie dávok. V prípade, že pri podávaní dávok chcete používať len GRID kartu, nie je potrebné certifikát prevydať - v prípade, že na podávanie dávok už používate GRID kartu, považujte tento e-mail za bezpredmetný a certifikát si nemusíte prevydať.
Pri podávaní dávok je potrebné postupovať v zmysle Metodického usmernenia 3/7/2009 a bude potrebné uviesť:

Názov banky: názov banky alebo pobočky zahraničnej banky platiteľa
Predčíslie účtu: predčíslie účtu platiteľa poistného v banke
Číslo účtu: číslo účtu platiteľa poistného v banke
Kód banky: 4-miestny kód banky platiteľa
IBAN Uvádza sa IBAN v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009

Pokiaľ platiteľ nemá zriadený účet v banke, pri vypĺňaní položiek môže doplniť nuly (napr. IBAN - SK0000000000000000000000)

Zároveň Vám uvádzame, že tlačivá sa predkladajú príslušnej pobočke Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP) v papierovej forme, zamestnávateľ, ktorý predkladá výkaz za viac ako 3 poistencov (vrátane), je povinný ho už predložiť v elektronickej forme. Elektronicky je možné podávať výkazy preddavkov cez elektronickú podateľňu, pokiaľ si užívatelia zriadia elektronické služby (uzatvoria s VšZP dohodu).
Po aktivácii elektronických služieb Vám bol na Vami uvedenú e-mailovú adresu zaslaný potvrdzujúci e-mail, kde Vám bolo uvedené aj používateľské meno - takto získate informáciu o používateľskom mene. Následne bude potrebné navštíviť stránku www.epobocka.com, kliknúť na „Zabudli ste heslo? “ a nové heslo Vám po zadaní loginu a e-mailovej adresy bude vygenerované a zaslané na Váš e-mail. Pokiaľ by ste nemohli získať informáciu o používateľskom mene, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám uvedená informácia môže byť poskytnutá aj e-mailom alebo telefonicky, prípadne pri osobnom kontakte.
S účinnosťou od 31.05.2011 bolo vydané úradom Metodické usmernenie č. 3/2/2008, ktoré prinieslo zmeny vo vykazovaní preddavkov. V tejto súvislosti sa zmenila aj povinnosť zamestnávateľa predkladať dávky v elektronickej forme. Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov (t. j. 3 zamestnancov vrátane a viac)
poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach, spĺňajúcich definíciu zamestnanca
podľa § 11 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení, je povinný výkaz a zmenu platiteľa zasielať zdravotnej
poisťovni, resp. zdravotným poisťovniam výlučne elektronicky.
Ak klient má správne prevydaný certifikát - platný certifikát, avšak ho vo svojom počítači nemá ani v "Osobných záložkách" (v prípade prehliadača Internet Explorer) alebo v záložkách "Vaše certifikáty" (v prípade prehliadača Mozilla Firefox), pravdepodobne si ho len prevydal, ale nevykonal inštaláciu certifikátu do počítača.

Inštaláciu certifikátu môže klient urobiť priamo vo svojom konte v časti "Bezpečnostné predmety", kde v detaile je uvedený inštalačný link.

Taktiež inštaláciu certifikátu je možné vykonať na stránke:
www.disig.sk > certifikačná autorita > vyhľadávanie certifikátov. Zadá sa meno a priezvisko alebo email klienta, ktorý má určený pre elektronické služby a klikne na ikonu hľadať. Systém vyhľadá všetky certifikáty, ktoré mu boli vydané (ak nie sú zrušené).
Odporúčame Vám preveriť, či podávanú dávku podpisujete správnym certifikátom. V prípade, že sa ani po výbere správneho certifikátu chyba neodstráni, odporúčame Vám zaslať e-mail na infolinka@vszp.sk s nasledovnými údajmi:
- dátum a čas výskytu chyby
- login používateľa
- podrobný popis chyby
- podávanú dávku
- internetový prehliadač
- telefonický kontakt klienta
- priložiť skopírovanú chybovú hlášku /CTRL Print screen/.
<a class="actual inactive" href="/poradna-menu/poradna/epobocka.html?page=1">1</a> <a class="inactive" href="/poradna-menu/poradna/epobocka.html?page=2">2</a> Nasledujuca Posledna

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.