Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Všeobecné súťažné podmienky

Tieto všeobecné súťažné podmienky (ďalej len „súťažné podmienky") sú určené výhradne pre súťaž „Za prehliadku na prehliadku“ (ďalej len „súťaž“). Stanovujú podmienky na prihlásenie sa do súťaže, účasť v nej, získanie výhry a jej odovzdanie. Určujú práva a povinnosti súťažiacich.

Organizátorom súťaže je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, sídlo Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka (ďalej len „VšZP“).

1. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo vymedzená na obdobie od 22. augusta 2019 do 31. januára 2020 vrátane. VšZP si vyhradzuje právo zmeniť rozhodnutie súvisiace s trvaním a konaním súťaže, ako aj súťažné podmienky.

2. Účasť v súťaži

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poistenci VšZP starší ako 18 rokov, ktorí v období od 1. októbra 2018 do 31. decembra 2019 absolvujú aspoň jednu preventívnu prehliadku buď u všeobecného lekára, stomatológa, gynekológa, alebo urológa a vyplnia a odošlú najneskôr 31. januára 2020 online súťažný kupón alebo odošlú vyplnený súťažný kupón najneskôr 31. januára 2020 (rozhodujúci bude dátum odtlačku podacej pečiatky na obálke) na adresu:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
odbor marketingu a komunikácie
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Obálka musí byť označená heslom „SÚŤAŽ“.

Súťažný kupón bude zverejnený v letáku vydanom VšZP a na webovej stránke www.vszp.sk.
Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci VšZP a poistenci VšZP, ktorí si počas trvania súťaže podali prihlášku do inej zdravotnej poisťovne. Každý poistenec VšZP môže poslať len jeden vyplnený súťažný kupón.

3. Cena

8 x poukaz od CK SATUR na dovolenku podľa vlastného výberu v hodnote 2 000 €. 

4. Určenie výhercu a podmienky získania výhry

O výhercovi sa rozhodne žrebovaním. Výhercom sa stane osoba, ktorá splní podmienky uvedené v bode 2 týchto súťažných podmienok, poskytne všetky údaje potrebné na svoju riadnu a nezameniteľnú identifikáciu, bude vyžrebovaná a vyhlásená za výhercu. Žrebovať sa bude jeden výherca za každý kraj v SR (spolu 8 výhercov).
Žrebovanie súťaže sa uskutoční v priestoroch VšZP v prítomnosti troch zamestnancov VšZP a notára.
Mená výhercov VšZP zverejní na webovej stránke www.vszp.sk a na svojej fanpage VšZP na sociálnej sieti Facebook. Výhercovia budú o výhre informovaní e-mailom, resp. telefonicky, sms správou alebo písomne poštou, podľa tých kontaktných údajov, ktoré uvedú v súťažnom kupóne.
VšZP nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné kontaktné údaje v súťažnom kupóne. Ak budú tieto údaje nesprávne, výhercovi nárok na výhru zaniká. V prípade, že VšZP vyzve výhercu, aby si prevzal cenu, resp. doplnil údaje potrebné na odovzdanie ceny a výherca nebude na túto výzvu reagovať do 15 pracovných dní od doručenia výzvy alebo si výzvu neprevezme, nárok na výhru mu zaniká. Výherca nemá nárok ani na akúkoľvek inú kompenzáciu. Nárok na výhru zaniká výhercovi aj vtedy, ak poruší niektorú z povinností, ktoré určujú súťažné podmienky, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.). Ak zanikne výhercovi nárok na výhru, VšZP nebude žrebovať náhradného výhercu a výhra nebude odovzdaná.
VšZP nezodpovedá za chybné doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky, ktoré vzniknú chybným doručením, resp. nedoručením výhry, VšZP postúpi na výhercu. Na výhry v súťaži nevzniká žiadny právny nárok. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani za iné tovary alebo služby. Súťažiaci berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. 

5. Osobné údaje

Súťažiaci za účelom overenia splnenia podmienok účasti v súťaži, ako aj z dôvodu odovzdania výhry, vyplnením súťažného kupónu dobrovoľne, s poukazom na ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) udeľuje VšZP súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa;
  • sprístupnenie osobných údajov o výhercoch v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa, inému prevádzkovateľovi – notárskemu úradu, ktorý overí správnosť a zákonnosť žrebovania;
  • vyžrebovaný výherca súhlasí, aby VšZP nahliadla do informačného systému zdravotnej poisťovne za účelom overenia, či súťažiaci podstúpil preventívnu prehliadku v danom období u príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;
  • výherca súhlasí, aby osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, s uvedením mesta v ktorom sa zdržuje boli zverejnené v marketingových materiáloch VšZP – napríklad na webe VšZP, na fanpage VšZP na sociálnej sieti Facebook, v tlačových správach a podobne.

Súhlas je udelený na obdobie do 30.04.2020. Súťažiaci je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať, pričom jeho odvolaním mu zaniká účasť v súťaži. Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.
Na súťažnom kupóne môže súťažiaci vyjadriť taktiež súhlas so spracúvaním jeho e-mailovej adresy za účelom marketingu. Súhlas sa udeľuje na obdobie 10 rokov, pričom takýto súhlas nie je viazaný na účasť v súťaži. Súťažiaci ho môže kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie nemá spätné účinky. Súťažiaci môže súhlas kedykoľvek odvolať aj kliknutím na odkaz Odvolanie súhlasu, ktorý je súčasťou každého e-mailu (newsletter).
Všetky informácie a oznámenia podľa článkov 12 a 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, vrátane možnosti odvolania súhlasu, VšZP ako prevádzkovateľ zverejňuje na www.vszp.sk/oou a sú dostupné na všetkých klientskych pracoviskách.

6. Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinností zodpovedá výherca, ktorý pri zdanení výhry postupuje v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

7. Vyhlásenie súťažiaceho

Súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil so súťažnými podmienkami a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek obchádzanie súťažných pravidiel alebo akýkoľvek pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

8. Osobitné ustanovenia

VšZP si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhradzuje si ďalej právo súťaž zo závažných dôvodov skrátiť, prerušiť, zmeniť súťažné podmienky alebo súťaž bez náhrady aj úplne zrušiť.

Tieto súťažné podmienky sú platné od 22. augusta 2019.

Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.