Preskočiť na obsah

Postup pri potvrdzovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Doručovanie žiadosti o úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v nezmluvnom zdravotníckom zariadení

 1. Nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „nezmluvný poskytovateľ“), ktorý poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť poistencovi VšZP, doručí pobočke VšZP v mieste svojho sídla „Žiadosť nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o potvrdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti“ (ďalej len „Žiadosť“) Žiadosť musí mať písomnú formu. Vzor tlačiva –Žiadosti, je na internetovej stránke v časti „Pre poskytovateľov“, časť „Zdravotná starostlivosť“.
 2. V žiadosti žiada o potvrdenie skutočnosti, či ide o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá je poistencom VšZP.
 3. V žiadosti nezmluvný poskytovateľ uvedie podrobné zdôvodnenie poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti (objektívne vyšetrenie, epikríza - zhrnutie prípadu, prípadne predpokladaný rozsah neodkladnej zdravotnej starostlivosti, vrátane odborných vyšetrení a SVLZ výkonov). K žiadosti doloží výsledky všetkých odborných vyšetrení a SVLZ výkonov.
 4. Za doručenie žiadosti sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou poštou.
 5. Žiadosť doručuje nezmluvný poskytovateľ :
  1. v pracovných dňoch do 24 hodín od poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti príslušnej pobočke VšZP,
  2. v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a sviatkov príslušnej pobočke v prvý pracovný deň po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
  3. Kontaktné čísla a e-mailové spojenia krajských pobočiek sú na webovej stránke www.vszp.sk

Potvrdzovanie žiadosti o úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v nezmluvnom zdravotníckom zariadení

Na základe písomnej žiadosti nezmluvného poskytovateľa krajská pobočka najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti vydá stanovisko, v ktorom sa vyjadrí, či bola poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť. Stanovisko potvrdí na tlačive: „Stanovisko krajskej pobočky VšZP k žiadosti nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o potvrdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti“. Potvrdenie žiadosti musí mať písomnú formu. Za doručenie Stanoviska (potvrdenia) sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou poštou.

Posúdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v nezmluvnom zdravotníckom zariadení a jej úhrada

Revízny lekár posúdi:

 1. rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti (hospitalizáciu, zdravotné výkony, výkony SVLZ, vrátane pripočítateľných položiek), vzhľadom na zdravotný stav poistenca,
 2. účelnosť a efektívnosť využitia zdrojov verejného zdravotného poistenia, vzhľadom na poskytnutú zdravotnú starostlivosť,
 3. spôsobilosť poskytovateľa poskytnúť zdravotnú starostlivosť, ktorá je predmetom revíznej kontroly (odborná spôsobilosť, materiálno - technické vybavenie),
 4. opodstatnenosť rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 5. každý vykázaný výkon, či spĺňa kritéria neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

V prípade, ak nezmluvný poskytovateľ pošle odobratý biologický materiál na zmluvné SVLZ pracovisko, tak príslušné SVLZ výkony budú zmluvnému pracovisku zamietnuté. (SVLZ pracovisko si má možnosť refundovať náklady u nezmluvného poskytovateľa)

Žiadosti sa doručujú na príslušnú krajskú pobočku na nasledujúce kontaktné adresy:

Kontaktné miesta krajských pobočiek VšZP určené na príjem žiadostí o potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti 

Číselný kód pobočky Adresa Fax Mail

2561

Bratislava

Mamateyova 17

851 04 Bratislava

02 / 208 255 96

 

nzs_ba@vszp.sk

2511

Trnava

Halenárska 22

P. O. Box 5

917 02 Trnava 2

033 / 551 39 04

nzs_tt@vszp.sk

2506

Nitra

Mostná 58

P. O. Box 11 B

949 01 Nitra 1

037 / 282 42 91

nzs_nr@vszp.sk

2510

Trenčín

Partizánska ul. 2315

P. O. Box 50

911 01 Trenčín 1

032 / 282 41 04

nzs_tn@vszp.sk

2521

Banská Bystrica

Skuteckého 20

P. O. Box 247

974 01 Banská Bystrica 1

048 / 415 60 34

nzs_bb@vszp.sk

2533

Žilina

P. O. Hviezdoslava 26

P. O. Box C 70

010 01 Žilina 1

041 / 282 41 10

nzs_za@vszp.sk

2543

Košice

Senný trh 1

P. O. Box 82

040 11 Košice 11

055 / 282 41 71

nzs_ke@vszp.sk

2547

Prešov

Kúpeľná 5

P. O. Box 160

080 15 Prešov 1

051 / 282 41 62

nzs_po@vszp.sk

Upozornenie:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že tu uvedené kontaktné e-mailové adresy sú určené VÝLUČNE nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na príjem žiadostí o potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v nezmluvnom zdravotníckom zariadení. Žiadosti iného typu, prípadne otázky, na týchto adresách nebudú evidované, ani zodpovedané.  

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.