SEPA - Single Euro Payments Area

Od 1. februára 2014 nastala zmena pravidiel pri domácom bezhotovostnom platobnom styku, ktorá sa dotkla všetkých, ktorí využívajú na úhradu svojich záväzkov bezhotovostný platobný styk, teda bankové účty. Zmeny vyplývajú z európskej legislatívy a sú záväzné pre všetkých, t. j. pre banky, ale aj klientov.

Čo je SEPA?

 • SEPA (Single Euro Payments Area) je projekt zavedenia jednotnej oblasti v platbách v eurách
 • Základnou úlohou SEPA je zosúladenie realizácie domácich a cezhraničných platieb
 • SEPA zjednocuje podmienky, práva a povinnosti pri posielaní a prijímaní eurových platieb jednotlivcov a spoločností bez ohľadu na to, či ide o platby v rámci jedného štátu alebo v rámci krajín SEPA
 • Krajiny SEPA sú krajiny EÚ a Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako
 • Pre Švajčiarsko a Monako nie je projekt SEPA záväzný, tieto krajiny sa však zaviazali, že budú tento projekt rešpektovať

Od februára 2014 budú teda platitelia pri bezhotovostnom platobnom styku používať čísla účtov vo formáte IBAN a to z dôvodu zavedenia SEPA.

Čo je IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodne štandardizovaný tvar čísla bankového účtu, ktorý jednoznačne identifikuje krajinu, bankovú inštitúciu a číslo bankového účtu.

IBAN Vám určuje banka, v ktorej máte otvorený účet a nájdete ho aj na výpise z účtu. Tento tvar sa v súčasnosti využíva pri realizácii všetkých cezhraničných platieb.

 • Zloženie IBANu:
 • 2 písmená kódu krajiny napr. SK pre Slovenskú republiku
 • 2 kontrolné číslice, ktoré umožňujú programovú kontrolu čísla
 • max. 30 znakov obsahujúcich kód banky a číslo účtu v rámci banky

Príklad:
SK42 8180 xxxx xxxx xxxx xxxx, kde SK je kód krajiny, 42 kontrolné číslice, 8180 je kód príslušnej banky a x sú čísla účtu

Upozornenie: V prípade, že platitelia poistného využívajú na vykazovanie preddavkov na poistné a oznamovanie zmien platiteľa poistného za poistencov elektronickú formu (dávky č. 514, 590 a 601), uvádza sa tvar IBANu bez medzier a môže obsahovať maximálne 34 alfanumerických znakov.

Referencia platiteľa

Banky prechodom na SEPA zaviedli pri platbách pole s názvom referencia platiteľa. Je to údaj pre príjemcu platby, obdoba variabilného, špecifického a konštantného symbolu (VS, ŠS, KS, pozri nižšie).

V prípade, že klient chce použiť pri platbe referenciu platiteľa, odporúčaná štruktúra je:
„VS 10 znakov/ŠS 10 znakov/KS 4 znaky“
Pri úhrade preddavku na poistné za mesiac február to bude napríklad:
VS1234567890/SS0000201402/KS3558
pričom variabilný symbol ostáva pre platiteľa nezmenený.

Dôležité termíny pre platiteľov

 • od 1.2.2014právnické osoby povinné pri všetkých eurových platbách v SR, ako aj v krajinách SEPA používať číslo účtu v tvare IBAN,
 • od 1.2.2014 do 31.1.2016 platí pre fyzické osoby prechodné obdobie, počas ktorého môžu v prípade platieb v rámci SR, uvádzať číslo účtu príjemcu v tvare IBAN, ale aj v súčasnosti používanom tvare (číslo účtu a kód banky), ak im ich peňažná inštitúcia poskytne služby konverzie. Služba konverzie znamená, že fyzické osoby budú môcť aj naďalej pri zadávaní platobných príkazov používať číslo účtu tak, ako ho používajú v súčasnosti a banka ho bezplatne prekonvertuje do medzinárodného formátu IBAN.
 • od 1.2.2016 používanie čísla účtu v súčasnej podobe zanikne a čísla účtov sa budú uvádzať už iba v tvare IBAN.

VšZP a používanie IBANu

VšZP bude od 1. 2.2014 v korešpondencii s platiteľmi (napr. pri oznamovaní výsledkov z ročného zúčtovania poistného, pri výzvach na úhradu nedoplatkov), uvádzať čísla svojich príjmových účtov už iba v  tvare IBAN.

Na našej internetovej stránke sú zverejnené všetky príjmové účty VšZP v tvare IBAN.

Údaje potrebné na realizovanie platieb zo zahraničia sú k dispozícií v rámci identifikácie platieb.

Zároveň sme zverejnili aj upravené tlačivá na vykazovanie preddavkov na poistné pre samostatne zárobkovo činné osoby a platiteľov dividendštruktúru elektronickej dávky č. 514 pre vykazovanie preddavkov na poistné

Zavedením SEPA prevodov v tuzemsku sa nemení variabilný, špecifický a konštantný symbol. Je však na voľbe platiteľa, či platbu identifikuje prostredníctvom doteraz používaných symbolov alebo prostredníctvom referencie platiteľa (viď vyššie).

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.