Ročné zúčtovanie poistného za rok 2017

Čo je ročné zúčtovanie (RZ)

RZ je legislatívne upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon") a vo vyhláške MZ SR č. 159/2018 Z. z o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška"), ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou.

Oznamovacie povinnosti RZ

Poistenci a platitelia poistného sú povinní plniť si svoje oznamovacie povinnosti v zmysle § 23 – § 24 zákona.

Ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ nepredloží príslušnej zdravotnej poisťovni do 31. 5. 2018 podklady  na správny výpočet preddavku na poistné, zdravotná poisťovňa mu predpíše preddavok z priemernej mesačnej mzdy (zamestnávateľ) alebo z minimálneho základu (samostatne zárobkovo činná osoba a samoplatiteľ).

Poistenci, ktorí mali v roku 2017 vyplatené dividendy za účtovné obdobie roku 2011, 2012 a dividendy za účtovné obdobie roku 2013, 2014, 2015 a 2016, ktoré boli vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia SR,  sú povinní oznámiť tieto príjmy do 31. 5. 2018.

Na oznámenie príjmov za rok 2017 použite tlačivo. Oznámenie o príjmoch za rok 2017 vypĺňajú a odovzdávajú poistenci, ktorí mali v roku 2017 tieto príjmy:

 1. príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona – tzv. dividendy [príjmy podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov], pričom povinnosť oznámiť tieto príjmy sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012,
 2. príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona – tzv. dividendy [príjmy podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov] vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016, ak boli vyplatené právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Plnením oznamovacích povinností si poistenci a platitelia poistného zabezpečia správnosť oznámenia výsledkov ročného zúčtovania, od ktorého sa odvíja  vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania. Vyhnú sa tak prípadným komplikáciám spojeným napr. s doručovaním preplatku na účet.

Nahlasovanie údajov

Zmenu alebo overenie údajov napr. o platiteľovi poistného, bankovom účte a pod. môžete vykonať jednoducho a rýchlo z pohodlia domova prostredníctvom ePobočky na www.epobocka.com.

Ak ePobočku nemáte ešte aktivovanú, kliknite  na www.epobocka.com. Aktívna ePobočka ponúka klientom celý rad výhod. Viac o výhodách

 Zmeny môžete urobiť aj osobne na našich kontaktných pracoviskách alebo písomne zaslaním Oznámenia poistenca/platiteľa poistného.

Termíny ročného zúčtovania

31. marec 2018 – poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.

31. máj 2018 – poistenci, ktorí mali príjem z vyplatených podielov na zisku (dividendy), sú povinní predložiť vyplnené tlačivo Oznámenie o príjmoch za rok 2017.

Uvedené sa týka vyplatených dividend za účtovné obdobie rokov 2011 a 2012 bez ohľadu na to, kto ich vyplatil, a dividend za účtovné obdobie rokov 2013, 2014, 2015 a 2016 vyplatených právnickou osobou, ktorá dividendy vypláca a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

30. september 2018 – zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného.

Informáciu o RZ zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok) alebo oznámením o výsledku RZ (ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok).

Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku RZ podať námietky proti  výkazu nedoplatkov alebo nesúhlasné stanovisko  k oznámeniu o výsledku RZ.

Platiteľ poistného je povinný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z RZ.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok z RZ platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska k  oznámeniu o výsledku RZ alebo doručenia nového oznámenia o výsledku RZ.

31. október 2018 – zdravotná poisťovňa je povinná vykonať RZ u platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

31. december 2018 – zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok RZ poistencom a platiteľom poistného, u ktorých výsledok RZ nedosiahol najmenej 5 eur (týka sa preplatku, ako aj nedoplatku). 

Zmeny v ročnom zúčtovaní za rok 2017

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu v RZ

Prvýkrát sa zohľadní zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu, ktoré sa týka všetkých príjmov vstupujúcich do vymeriavacieho základu okrem príjmov z dividend. Pre príjmy z dividend naďalej platí maximálny vymeriavací základ, ktorým je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov Pre rok 2017 je to sume 52 980 eur.

Zjednodušenie výpočtu odpočítateľnej položky

Popri existujúcom výpočte sa použije aj doplňujúci výpočet (§ 13a ods. 4 písm. b) zákona), v ktorom sa odpočítateľná položka upravená podľa § 13a ods. 3 zákona bude  znižovať o dvojnásobok časti vymeriavacieho základu podľa § 13a ods. 1 zákona presahujúci odpočítateľnú položku upravenú podľa § 13a ods. 3 zákona (teda nie fixnú sumu 4 560 eur).

Ako výsledná sa použije tá odpočítateľná položka, ktorá bude nižšia (tzn. porovná sa výpočet podľa § 13a ods. 4 písm. a)  zákona s výpočtom podľa § 13 a ods. 4 písm. b) zákona).

Príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu na výpočet ročného zúčtovania

 1. príjmy zo závislej činnosti – príjmy zdaňované podľa § 5 ods.1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov okrem zákonom stanovených výnimiek,
 2. príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti – príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta,
 3. kapitálové príjmy – príjmy zdaňované podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov. 
  Patria sem napr.:
  • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja,
 4. ostatné príjmy – príjmy zdaňované podľa § 8 zákona o dani z príjmov.
  Patria sem napr.:
  • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov atď.,
 5. príjmy z dividend – príjmy podľa § 3 ods. 2  a § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov.

Ako sa zúčtujú príjmy z dividend
V RZ za rok 2017 sa zúčtovávajú dividendy, ktoré boli vyplatené v roku 2017 zo zisku za účtovné obdobie roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012

 • Vyplatené dividendy za tieto účtovné obdobia oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec, a to do 31. mája 2018.
 • Do vymeriavacieho základu sa zahŕňa príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu platného v čase vyplatenia príjmu (minimálnym základom je 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov). Pre rok 2017 je to suma 441,50 eura.
 • Príklad: Poistenec mal v roku 2017 vyplatené podiely zo zisku za rok 2012 v celkovej sume 10 441,50 eura. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie len suma 10 000,00 eura. Túto sumu (10 000,00 eura) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2017.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016
Tu rozlišujeme, či ide o dividendy vyplatené platiteľom dividend alebo nie.

Dividendy vyplatené platiteľom dividend, t. j. právnickou osobou so sídlom na území SR

 • Preddavok na poistné vypočítava a odvádza za poistenca platiteľ dividend.
 • Preddavok na poistné vykazuje platiteľ dividend do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené, a do tohto dňa je preddavok zároveň aj splatný.
 • Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.

Dividendy vyplácané právnickou osobou so sídlom mimo územia SR

 • Výšku vyplatených dividend oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec do 31. mája 2018.
 • Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.
 • Príklad: Poistenec mal v roku 2017 vyplatené podiely zo zisku za rok 2014 od právnickej osoby so sídlom mimo územia SR v celkovej sume 5 000,00 eura. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie suma 5 000,00 eura. Túto sumu (5 000,00 eura) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2017.

Poistenci a platitelia, ktorým zdravotná poisťovňa vykoná RZ

Zamestnanec,

 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 6 840 eur a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol vyšší ako 6 840 eur a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 6 840 eur a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale tento zamestnávateľ ho nezamestnával počas celého roka.

SZČO

 • zdravotná poisťovňa vykoná RZ všetkým SZČO.

Samoplatiteľ (platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona)

 • ak je jeho príjem podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 a § 8 zákona o dani z príjmov väčší ako minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa, alebo jeho príjem z dividend je väčší ako 0,00 eura.

Poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 zákona ak mal

 • kapitálové a ostatné príjmy podľa zákona o dani z príjmov (napr. príjmy z predaja hnuteľných vecí, výnosy zo zmeniek atď.) alebo príjmy z dividend vyššie ako 0,00 eura,
 • príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie RZ.

Ostatní poistenci, vzťahuje sa na poistenca,

 • ktorý bol časť roka zdravotne poistený v cudzine a časť roka v Slovenskej republike, mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie RZ,
 • ktorý mal súbehy jednotlivých zárobkových činností podľa zákona,
 • ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie RZ.

Zdravotná poisťovňa môže vykonať RZ aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom RZ môže byť preplatok, resp. nedoplatok. 

Oznamovanie výsledkov z ročného zúčtovania

V zmysle § 19 ods. 8 a 9 zákona je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť výsledky RZ.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho platiteľovi poistného – § 19 ods. 9 zákona.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa ho oznámi platiteľovi poistného/poistencovi zaslaním oznámenia – § 19 ods. 8 zákona.

Oznámenie a Výkaz nedoplatkov obsahujú aj:

 • údaj o výške preplatku, resp. nedoplatku z RZ,
 • údaje, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte RZ,
 • u SZČO údaj o výške preddavku na poistné, ktorý je SZČO povinná odvádzať od 1. 1. 2019,
 • poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko  k oznámeniu o výsledku RZ, resp. poučenie o možnosti podať námietky  proti výkazu nedoplatkov.

Ak sa RZ vykoná iba na základe príjmov zo závislej činnosti a poistenec je v čase vykonania RZ zamestnancom aspoň u jedného z posledných zamestnávateľov, výsledok tohto RZ oznámi zdravotná poisťovňa jeho zamestnávateľovi.

Úhrada nedoplatkov z ročného zúčtovania

Platiteľ poistného/poistenec je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Ak ide o zamestnanca, túto povinnosť vykoná za neho zamestnávateľ v prípade, že poistenec je stále jeho zamestnancom.

Vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania

Zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok platiteľovi poistného/poistencovi v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska  k oznámeniu alebo od doručenia nového oznámenia. Preplatok sa vracia poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Dokumenty na stiahnutie:

Formát rtf Oznámenie o príjmoch za rok 2017[69,63 kB]
Formát pdf Vyhláška MZ SR č. 159/2018 Z. z[228,77 kB]
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.