Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015

Čo je ročné zúčtovanie

RZ je legislatívne upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon") a vo vyhláške MZ SR č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška"), ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou.

Oznamovacie povinnosti RZ

Poistenci a platitelia poistného sú povinní plniť si svoje oznamovacie povinnosti v zmysle §23 - §24 zákona.

Ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ nepredloží príslušnej zdravotnej poisťovni do 31. 5. 2016 podklady pre správny výpočet preddavku na poistné, zdravotná poisťovňa mu predpíše vyšší preddavok. Ten vychádza z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (v zmysle § 20 ods. 4 a 5 zákona) a teda je vo výške 115,36 € mesačne (minimálna výška preddavku u samoplatiteľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby v roku 2015 bola 57,68 €). Takto vyčíslené preddavky zdravotná poisťovňa zúčtuje v rámci RZ a vystaví na ne výkaz nedoplatkov, ktorý sa po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti stane exekučným titulom.

Poistenci, ktorí mali v roku 2015 príjmy z osobnej asistencie a ktorým vznikla povinnosť podať daňové priznanie, majú do 31.05. 2016 povinnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni tieto príjmy.

Poistenci, ktorí mali v roku 2015 vyplatené dividendy za účtovné obdobie roku 2011, 2012dividendy za účtovné obdobie roku 2013, 2014 a 2015, ktoré boli vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia SR, majú povinnosť oznámiť tieto príjmy taktiež do 31.05.2016.

VšZP pre vás pripravila tlačivo „Oznámenie o príjmoch za rok 2015“, na ktorom môžete tieto príjmy oznámiť.

Tlačivo vypĺňajú a odovzdávajú poistenci, ktorí mali v roku 2015 tieto príjmy:

 1. príjmy podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona - tzv. dividendy [príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov], pričom povinnosť oznámiť tieto príjmy sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2011 do 31.12.2012
 2. príjmy podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona - tzv. dividendy [príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov] vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 01.01.2013, ak boli vyplatené právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
 3. príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta a vznikla im povinnosť podať daňové priznanie.

Pre správne oznámenie výsledkov ročného zúčtovania, ako aj pre správne vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania je nevyhnutné, aby si poistenci a platitelia poistného plnili oznamovacie povinnosti. Vyhnú sa tak prípadným komplikáciám, že im zdravotná poisťovňa oznámi výsledok ročného zúčtovania na nesprávnu adresu, resp. zašle preplatok na nesprávne číslo účtu.

Poistenci sú povinní oznamovať:

 1. zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu,
 2. zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 3. skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca,
 4. skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné podľa § 11 ods. 7 písm. g), j), k), l), r) a v) zákona

  Ide o:
   
  • osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne,
  • osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,
  • osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení,
  • manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,
  • osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo,
  • zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, z ktorého má právo na pravidelný mesačný príjem a spĺňa podmienky pre uplatnenie tzv. odvodovej úľavy.

  Poistenec je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni vznik uvedených skutočností do ôsmich dní od vzniku skutočnosti, pričom ich preukazuje čestným vyhlásením.

 5. skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného.

Nahlasovanie údajov

Zmenu alebo overenie údajov ako napr. platiteľa poistného, trvalý pobyt, kontaktné údaje, bankový účet a pod. môžete vykonať jednoducho a rýchlo z pohodlia domova prostredníctvom ePobočky na www.epobocka.com.

Ak ePobočku ešte nemáte aktivovanú, môžete tak urobiť na www.epobocka.com. V ePobočke ponúkame klientom aj ďalšie zaujímavé informácie. Viac o výhodách

Všetky zmeny môžete urobiť aj prostredníctvom našich kontaktných pracovísk alebo písomne zaslaním Oznámenia poistenca/platiteľa poistného.

Platitelia – SZČO a zamestnávatelia sú povinní:

 1. oznamovať zmenu svojho názvu, sídla, bydliska,
 2. oznamovať zmenu identifikačného čísla,
 3. oznamovať zmenu čísla bankového účtu,
 4. vykazovať výšku preddavkov za zamestnancov,
 5. prihlasovať a odhlasovať zamestnancov,
 6. vypočítať preddavok na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni,
 7. nahlasovať skutočnosti, ak sa samoplatiteľ resp. SZČO stal poistencom štátu.

Pre porovnanie sme pre vás pripravili dva príklady. V prvom príklade si poistenec nesplnil oznamovaciu povinnosť, v druhom príklade si poistenec oznamovaciu povinnosť splnil:

1. Príklad

Poistenec Juraj bol zamestnaný od 1. januára do 30. júna 2015 a počas zamestnania mal kolísavý príjem. Splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2015. Nesplnil si ale oznamovaciu povinnosť a od 1. júla do 31. decembra 2015 si nenahlásil v zdravotnej poisťovni platiteľa poistného. Jurajovi sa tak za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2015 určí preddavok v zmysle §20 ods. 4 a 5 zákona nasledovne:

14% z priemernej mesačnej mzdy za rok 2013 (824,00 €) = 115,36 € (preddavok na poistné/mesiac)

obdobie Výška preddavku na poistné, ak si nesplní oznamovaciu povinnosť a nenahlási si v danom období platiteľa poistného
07/2015  115,36
08/2015  115,36
09/2015  115,36
10/2015  115,36
11/2015  115,36
12/2015  115,36
spolu

 692,16

2. Príklad

Poistenec Dušan bol zamestnaný od 1. januára do 30. júna 2015 a počas zamestnania mal kolísavý príjem. Splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2015. Zároveň si splnil aj oznamovaciu povinnosť a od 1. júla do 31. decembra 2015 sa v zdravotnej poisťovni nahlásil ako samoplatiteľ, nakoľko nemal iného platiteľa poistného. Dušanovi bude za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2015 určený minimálny preddavok:

14% z minimálneho základu (412,00 €) = 57,68 € (preddavok na poistné/mesiac)

obdobie Výška preddavku na poistné, ak si splní oznamovaciu povinnosť a nahlási si v danom období platiteľa poistného
07/2015 57,68
08/2015 57,68
09/2015 57,68
10/2015 57,68
11/2015 57,68
12/2015 57,68
spolu

 346,08

Z uvedených príkladov vyplýva, že poistenec Juraj (príklad č. 1), ktorý si nesplnil oznamovaciu povinnosť v roku 2015 a splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2015, uhradí za obdobie, kedy si nesplnil oznamovaciu povinnosť celkovo o 346,08 € viac ako poistenec Dušan (príklad č.2), ktorý rovnako splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania a bol samoplatiteľom rovnaké obdobie (6 mesiacov), ale splnil si oznamovaciu povinnosť.

* priemernou mesačnou mzdou sa rozumie priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu, t. j. pre rok 2015 priemerná mesačná mzda z roku 2013.

Termíny ročného zúčtovania

31. marec 2016 - poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.

31. máj 2016 – poistenci, ktorí mali príjem z výkonu činnosti osobného asistenta a poistenci, ktorí mali príjem z vyplatených podielov na zisku (dividendy) sú povinní predložiť Oznámenie o príjmoch za rok 2015.

Uvedené sa týka vyplatených dividend za účtovné obdobie roka 2011 a 2012 bez ohľadu na to, kto ich vypláca a vyplatených dividend za účtovné obdobie roku 2013, 2014 a 2015 právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

30. september 2016 - zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného.

Informáciu o RZ zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (v prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok) alebo oznámením o výsledku RZ (v prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok).

Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku RZ podať námietky voči výkazu nedoplatkov alebo podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku RZ.

Platiteľ poistného je povinný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z RZ.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok z RZ platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu o výsledku RZ alebo doručenia nového oznámenia o výsledku RZ.

31. október 2016 – Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať RZ u platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

31. december 2016 – Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok RZ poistencom a platiteľom poistného, u ktorých výsledok RZ nedosiahol najmenej 5 Eur (uvedené platí pre preplatok ako aj pre nedoplatok).

Zmeny v ročnom zúčtovaní za rok 2015

Odpočítateľná položka

V ročnom zúčtovaní za rok 2015 zdravotná poisťovňa po prvýkrát použije aj výpočet nároku a výšky odpočítateľnej položky.

Odpočítateľná položka znižuje vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, z ktorého má právo na príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 zákona. To znamená, že v prípade, ak má zamestnanec nárok na odpočítateľnú položku, vymeriavací základ sa zníži o odpočítateľnú položku.

Ročné zúčtovanie z titulu odpočítateľnej položky zdravotná poisťovňa vykoná za zamestnanca

 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 6 840 Eur a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku
 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol vyšší ako 6 840 Eur a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku
 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 6 840 Eur a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale nebol zamestnaný u tohto zamestnávateľa počas celého roka.

Výška ročnej odpočítateľnej položky

 • odpočítateľná položka je najviac 4 560 Eur ročne,
 • ak zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky počas celého kalendárneho roka, odpočítateľná položka sa pomerne znižuje podľa počtu dní, kedy zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky [dni, kedy bol zamestnanec považovaný za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona o zákona sa neodpočítavajú, počas týchto dní sa naďalej považuje za zamestnanca],
 • ak zamestnanec mal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky u viacerých zamestnávateľov v rozhodujúcom období, odpočítateľná položka sa uplatní pomerne podľa výšky príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky u každého zamestnávateľa,
 • v prípade, ak je príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky nižší ako 4 560 Eur alebo nižší ako odpočítateľná položka alikvotne znížená podľa počtu dní, kedy zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky, odpočítateľná položka sa znižuje na výšku príjmu pre odpočítateľnú položku,
 • odpočítateľná položka sa znižuje o dvojnásobok časti vymeriavacieho základu podľa § 13 zákona, ktorá prevyšuje sumu 4 560 Eur,
 • v prípade, ak je vymeriavací základ podľa § 13 zákona 6 840 Eur a viac, odpočítateľná položka je 0 Eur.

Ročné zúčtovanie poistného nebude vykonané za zamestnanca, ktorý bol počas celého kalendárneho roka zamestnancom len u jedného zamestnávateľa a súčasne splnil tieto podmienky:

 1. jeho príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky sa mesačne znižoval o odpočítateľnú položku
 2. jeho príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky bol v každom kalendárnom mesiaci nižší ako 380 Eur alebo nebol nižší ako 380 Eur a súčasne nebol vyšší ako 570 Eur a
 3. nemal iný príjem zo zárobkovej činnosti.

Príklady na výpočet odpočítateľnej položky:

Príklad č. 1 
Ján bol zamestnaný u jedného zamestnávateľa počas celého roka. Počas tohto roka mal príjem vo výške 5 000 Eur, na ktorý si neuplatňoval mesačne odpočítateľnú položku. Zároveň mal tento zamestnanec príjem z  predaja hnuteľnej veci (§ 8 zákona o dani z príjmov) vo výške 950 Eur.

Celková výška príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky (OP) = 5 000 Eur
Vymeriavací základ z príjmu podľa § 8 = 950 Eur
Vymeriavací základ spolu = 5 950 Eur
Počet dní zamestnania = 365
Krátenie OP v závislosti od počtu dní zamestnania v roku = 4 560/365*365 = 4 560
Výpočet sumy, ktorá prevyšuje 4 560 = 5 950-4 560=1 390

Výpočet OP: 4 560 - (2*1 390)=1 780 Eur
V RZ sa u poistenca uplatní OP v sume 1 780 Eur tzn., že vymeriavací základ zamestnanca v RZ bude v tomto prípade suma 3 220 Eur (5 000 Eur - 1 780 Eur).

Príklad č. 2
Jozef je zamestnaný od 01.01.2015 do 15.11.2015. Od 16.11.2015 sa stane dôchodcom (stane sa teda poistencom štátu). V roku 2015 dosiahol príjem zo zamestnania v sume 6 839 Eur, na ktorý si neuplatňoval mesačne OP.

Celková výška príjmu pre OP = 6 839 Eur
Vymeriavací základ spolu = 6 839 Eur
Počet dní zamestnania = 319
Krátenie OP v závislosti od počtu dní zamestnania v roku = 4 560/365*319 = 3 985,3150
Výpočet sumy, ktorá prevyšuje 6 839 – 4 560 = 2 279

Výpočet OP: 3 985,315 - (2*2 279) = vzhľadom na skutočnosť, že výsledkom bude záporná suma, OP v tomto prípade bude 0 Eur.

Príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu pre výpočet ročného zúčtovania

 1. príjmy zo závislej činnosti - príjmy zdaňované podľa § 5 ods.1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov okrem zákonom stanovených výnimiek.
 2. príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti - príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta.
 3. kapitálové príjmy – príjmy zdaňované podľa § 7 zákona o dani z príjmov Patria sem napr.:
  • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
 4. ostatné príjmy - príjmy zdaňované podľa §8 zákona o dani z príjmov.
  • Patria sem napr.:
  • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov atď.
 5. príjmy z dividend - príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmov.

Ako sa zúčtujú príjmy z dividend

V RZ za rok 2015 sa zúčtovávajú dividendy, ktoré boli vyplatené v roku 2015 zo zisku za účtovné obdobie roku 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2011 do 31.12.2012

 • Vyplatené dividendy za tieto účtovné obdobia oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec, a to do 31. mája 2016.
 • Do vymeriavacieho základu sa zahŕňa príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu platného v čase vyplatenia príjmu (minimálnym základom je 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov). Pre rok 2015 je to suma 412,00 Eur.
 • Príklad: Poistenec mal v roku 2015 vyplatené podiely zo zisku za rok 2012 v celkovej sume 10 412,00 Eur. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie len suma 10 000,00 Eur. Túto sumu (10 000,00 Eur) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2015.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2013
Tu rozlišujeme, či ide o dividendy vyplatené platiteľom dividend alebo nie.

Dividendy vyplatené platiteľom dividend, t.j. právnickou osobou so sídlom na území SR

 • Preddavok na poistné vypočítava a odvádza za poistenca platiteľ dividend
 • Preddavok na poistné vykazuje platiteľ dividend do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené a do tohto dňa je preddavok zároveň aj splatný.
 • Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.

Dividendy vyplácané právnickou osobou so sídlom mimo územia SR

 • Výšku vyplatených dividend oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec do 31. mája 2016
 • Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.
 • Príklad: Poistenec mal v roku 2015 vyplatené podiely zo zisku za rok 2014 od právnickej osoby so sídlom mimo územia SR v celkovej sume 5 000,00 Eur. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie suma 5 000,00 Eur. Túto sumu (5 000,00 Eur) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2015.

Poistenci a platitelia, ktorým zdravotná poisťovňa vykoná RZ

Zamestnanec:

 • ak jeho príjem v niektorom mesiaci je väčší ako päťnásobok priemernej mesačnej mzdy
 • mal jedného zamestnávateľa a jeho príjem vo všetkých mesiacoch je väčší ako päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale nebol zamestnancom 12 mesiacov
 • mal viacero zamestnávateľov a príjem u všetkých za všetky mesiace je menší ako päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale celkovo je väčší ako maximálny ročný vymeriavací základ
 • mal viacerých zamestnávateľov a príjem u všetkých za všetky mesiace je väčší ako päťnásobok priemernej mesačnej mzdy
 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 6 840 Eur a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku
 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol vyšší ako 6 840 Eur a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku
 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 6 840 Eur a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale nebol zamestnaný u tohto zamestnávateľa počas celého roka

SZČO:

 • zdravotná poisťovňa vykoná RZ všetkým SZČO

Samoplatiteľ (platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona):

 • ak jeho príjem podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmov je väčší ako minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa alebo jeho príjem z dividend je väčší ako 0,00 Eur

Poistenec štátu § 11 ods. 7 zákona:

 • ak mal kapitálové a ostatné príjmy podľa zákona o dani z príjmov (napr. príjmy z predaja hnuteľných vecí, výnosy zo zmeniek, atď.) alebo príjmy z dividend vyššie ako 0,00 Eur
 • ak mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie RZ

Ostatní poistenci:

 • ak bol časť roka zdravotne poistený v cudzine a časť roka bol zdravotne poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie RZ
 • ktorý mal súbehy jednotlivých zárobkových činností podľa zákona
 • ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie RZ

Zdravotná poisťovňa môže vykonať RZ aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom RZ môže byť preplatok resp. nedoplatok.

Oznamovanie výsledkov z ročného zúčtovania

V zmysle § 19 ods. 8 a 9 zákona o zdravotnom poistení je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť výsledky RZ.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho platiteľovi poistného - §19 ods. 9 zákona.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa ho oznámi platiteľovi poistného/poistencovi zaslaním oznámenia - §19 ods. 8 zákona.

 

Oznámenie a Výkaz nedoplatkov obsahujú aj:

 • údaj o výške preplatku resp. nedoplatku z RZ
 • údaje, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte RZ
 • u SZČO údaj o výške preddavku na poistné, ktorý je SZČO povinná odvádzať od 01.01.2017
 • poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku RZ resp. poučenie o možnosti podať námietky voči výkazu nedoplatkov

Ak je RZ vykonávané poistencovi iba na základe príjmov zo závislej činnosti a v čase vykonania RZ je zamestnancom aspoň u jedného z posledných zamestnávateľov, výsledok tohto RZ oznámi zdravotná poisťovňa jeho zamestnávateľovi.

Úhrada nedoplatkov z ročného zúčtovania

Platiteľ poistného/poistenec je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Ak ide o zamestnanca, vykoná túto povinnosť za neho zamestnávateľ, ak je poistenec stále jeho zamestnancom.

Vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania

Zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok platiteľovi poistného/poistencovi v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu alebo doručenia nového oznámenia. Preplatok sa vracia poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie:

Formát rtf Oznámenie o príjmoch za rok 2015[69,13 kB]
Formát zip Vyhláška MZ SR č.116/2014 Z.z.[412,03 kB]
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.