Ročné zúčtovanie poistného za rok 2013

Čo je ročné zúčtovanie

RZ je legislatívne upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon") a vo vyhláške MZ SR č. 116/2014 Z. z.  o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "vyhláška"), ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou.

Oznamovacie povinnosti RZ

Poistenci a platitelia poistného sú povinní plniť si svoje oznamovacie povinnosti v zmysle §23 - §24 zákona.

Ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ nepredložia príslušnej zdravotnej poisťovni do 31. 5. 2014 podklady pre správny výpočet preddavku na poistné, zdravotná poisťovňa mu predpíše vyšší preddavok. Ten vychádza z priemernej mesačnej mzdy (v zmysle § 20 ods. 4 a 5 zákona) a teda je vo výške 110,04 € mesačne (minimálna výška preddavku u samoplatiteľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby v roku 2013 bola 55,02 €). Takto vyčíslené preddavky zdravotná poisťovňa zúčtuje v rámci RZ a vystaví na ne výkaz nedoplatkov, ktorý sa stane exekučným titulom.

Poistenci, ktorí mali v roku 2013 príjmy z osobnej asistencie majú do 31.05. 2014 povinnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni tieto príjmy.

Poistenci, ktorí mali v roku 2013 vyplatené dividendy za účtovné obdobie roku 2011, 2012dividendy za účtovné obdobie roku 2013, ktoré boli vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia SR, majú povinnosť oznámiť tieto príjmy taktiež do 31.05.2014.

VšZP pre Vás pripravila tlačivo „Oznámenie o príjmoch za rok 2013 “, na ktorom môžete tieto príjmy oznámiť.

Tlačivo vypĺňajú a odovzdávajú poistenci, ktorí mali v roku 2013 tieto príjmy:

 1. príjmy podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení - tzv. dividendy (príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), pričom povinnosť oznámiť ich vyplatenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2011 do 31.12.2012
 2. príjmy podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení - tzv. dividendy (príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 01.01.2013, ak boli vyplatené právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
 3. príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta.

Pre správne oznámenie výsledkov ročného zúčtovania, ako aj pre správne vyplatenie preplatkov z ročného zúčtovania je nevyhnutné, aby si poistenci a platitelia poistného plnili oznamovacie povinnosti. Vyhnú sa tak prípadným komplikáciám, že im zdravotná poisťovňa oznámi výsledok ročného zúčtovania na nesprávnu adresu ,resp. zašle preplatok na nesprávne číslo účtu.

Poistenci sú povinní oznamovať:

 1. zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu,
 2. zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 3. skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca,
 4. skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné.

Platitelia – SZČO a zamestnávatelia sú povinní oznamovať:

 1. zmenu svojho názvu, sídla, bydliska,
 2. zmenu identifikačného čísla,
 3. zmenu čísla bankového účtu
 4. vykazovať výšku preddavkov za zamestnancov,
 5. prihlasovať a odhlasovať zamestnancov,
 6. vypočítať preddavok na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni,
 7. nahlasovať skutočnosti, ak sa samoplatiteľ resp. SZČO stal poistencom štátu.

Pre porovnanie sme pre vás pripravili dva príklady. V prvom príklade si poistenec nesplnil oznamovaciu povinnosť, v druhom príklade si poistenec oznamovaciu povinnosť splnil:

1. Príklad

Poistenec Juraj bol zamestnaný od 1. januára do 30. júna 2013 a počas zamestnania mal kolísavý príjem. Splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2013. Nesplnil si ale oznamovaciu povinnosť a od 1. júla do 31. decembra 2013 si nenahlásil v zdravotnej poisťovni platiteľa poistného. Jurajovi sa tak za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2013 určí preddavok v zmysle §20 ods. 4 a 5 zákona č. 580/2004 zákona nasledovne:

14% z priemernej mesačnej mzdy za rok 2011 (786,00 €) = 110,04 € (preddavok na poistné/mesiac)

obdobie Výška preddavku na poistné, ak si nesplní oznamovaciu povinnosť a nenahlási si v danom období platiteľa poistného
07/2013   110,04
08/2013  110,04
09/2013  110,04
10/2013  110,04
11/2013  110,04
12/2013  110,04
spolu

 660,24

2. Príklad

Poistenec Dušan bol zamestnaný od 1. januára do 30. júna 2013 a počas zamestnania mal kolísavý príjem. Splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2013. Zároveň si splnil aj oznamovaciu povinnosť a od 1. júla do 31. decembra 2013 sa v zdravotnej poisťovni nahlásil ako samoplatiteľ, nakoľko nemal iného platiteľa poistného. Dušanovi bude za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2013 určený minimálny preddavok:

14% z minimálneho základu (393,00 €) = 55,02 € (preddavok na poistné/mesiac)

obdobie Výška preddavku na poistné, ak si splní oznamovaciu povinnosť a nahlási si v danom období platiteľa poistného
07/2013 55,02
08/2013  55,02
09/2013  55,02
10/2013  55,02
11/2013  55,02
12/2013  55,02
spolu

 330,12

Z uvedených príkladov vyplýva, že poistenec Juraj (príklad č. 1), ktorý si nesplnil oznamovacie povinnosti v roku 2013 a splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2013, uhradí za obdobie, kedy si nesplnil oznamovaciu povinnosť celkovo o 330,12 € viac ako poistenec Dušan (príklad č.2), ktorý rovnako splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania a bol samoplatiteľom rovnaké obdobie (6 mesiacov), ale splnil si oznamovaciu povinnosť.

* priemernou mesačnou mzdou sa rozumie priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu t. j. pre rok 2013 priemerná mesačná mzda z roku 2011.

Termíny ročného zúčtovania

31. marec 2014 - poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.

31. máj 2014 – poistenci, ktorí mali príjem z výkonu činnosti osobného asistenta a poistenci, ktorí mali príjem z vyplatených podielov na zisku (dividendy) sú povinní predložiť Oznámenie o príjmoch za rok 2013.

Uvedené sa týka vyplatených dividend za účtovné obdobie roka 2011 a 2012 bez ohľadu na to, kto ich vypláca a vyplatených dividend za účtovné obdobie roku 2013 právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

30. september 2014 - zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného.

Informáciu o RZ zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (v prípade, ak výsledkom ročného zúčtovania je nedoplatok) alebo oznámením o výsledku RZ (v prípade, ak výsledkom ročného zúčtovania je preplatok).

Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku RZ podať námietky voči výkazu nedoplatkov alebo podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku RZ.

Platiteľ poistného je povinný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z RZ.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok z RZ platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu o výsledku RZ alebo doručenia nového oznámenia o výsledku RZ.

31. október 2014 – Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať RZ u platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

31. december 2014 – Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok RZ poistencom a platiteľom poistného, u ktorých výsledok RZ nedosiahol najmenej 5 Eur (uvedené platí pre preplatok ako aj pre nedoplatok).

Zmeny v ročnom zúčtovaní za rok 2013

V ročnom zúčtovaní za rok 2013 budú zdravotné poisťovne po prvýkrát zúčtovávať aj preddavky na poistné, ktoré vykázal a odviedol za poistenca platiteľ dividend .

Ide o dividendy za účtovné obdobie roku 2013, ktoré vyplatila právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, teda platiteľ dividend. Platiteľ dividend má povinnosť vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené. Tieto vstupujú do vymeriavacieho základu pre výpočet ročného zúčtovania.

Novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa pri dividendách za rok 2013 a nasledujúce nebude uplatňovať samostatný ročný vymeriavací základ, ale tak ako pri ostatných príjmoch, 60-násobok priemernej mesačnej mzdy.

Upozornenie: V prípade, že platiteľ dividend neuhradil preddavok na poistné z dividend, poistenec sa nemusí báť, že nedoplatok bude zdravotná poisťovňa požadovať od neho.

Za vyňaté príjmy sa budú považovať výnosy z dlhopisov

Na účely vykonania RZ za rok 2013 sa za zárobkovú činnosť nepovažujú výnosy z dlhopisov, ktoré sú súčasťou základu dane podľa § 7 zákona o dani z príjmov.

Príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu pre výpočet ročného zúčtovania

 1. príjmy zo závislej činnosti - príjmy zdaňované podľa § 5 ods.1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov okrem zákonom stanovených výnimiek.
 2. príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti - príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta.
 3. kapitálové príjmy – príjmy zdaňované podľa § 7 zákona o dani z príjmov okrem výnosov z dlhopisov.
  Patria sem napr.:
  • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
 4. ostatné príjmy - príjmy zdaňované podľa §8 zákona o dani z príjmov.
  Patria sem napr.:
  • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov atď.
 5. príjmy z dividend - príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmov.

Ako sa zúčtujú príjmy z dividend

V RZ za rok 2013 sa zúčtovávajú dividendy, ktoré boli vyplatené v roku 2013 zo zisku za účtovné obdobie roku 2011, 2012 a 2013. 

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2011 do 31.12.2012

 • Vyplatené dividendy za tieto účtovné obdobia oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec, a to do 31. mája 2014.
 • Do vymeriavacieho základu sa zahŕňa príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu platného v čase vyplatenia príjmu (minimálnym základom je 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov). Pre rok 2013 je to suma 393,00 Eur.
 • Príklad: Poistenec mal v roku 2013 vyplatené podiely zo zisku za rok 2012 v celkovej sume 20 393,00 Eur. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie len suma 20 000,00 Eur. Túto sumu (20 000,00 Eur) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2013.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2013

Tu rozlišujeme, či ide o dividendy vyplatené platiteľom dividend alebo nie.

Dividendy vyplatené platiteľom dividend, t.j. právnickou osobou so sídlom na území SR

 • Preddavok na poistné vypočítava a odvádza za poistenca platiteľ dividend
 • Preddavok na poistné vykazuje platiteľ dividend do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené a do tohto dňa je preddavok aj zároveň splatný.
 • Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.

Dividendy vyplácané právnickou osobou so sídlom mimo územia SR

 • Výšku vyplatených dividend oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec do 31. mája 2014
 • Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.
 • Príklad: Poistenec mal v roku 2013 vyplatené podiely zo zisku za rok 2013 od právnickej osoby so sídlom mimo územia SR v celkovej sume 5 000,00 Eur. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie suma 5 000,00 Eur. Túto sumu (5 000,00 Eur) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2013.

Poistenci a platitelia, ktorým zdravotná poisťovňa vykoná RZ

Zamestnanec:

 • ak jeho príjem v niektorom mesiaci je väčší ako päťnásobok priemernej mesačnej mzdy
 • mal jedného zamestnávateľa a jeho príjem vo všetkých mesiacoch je väčší ako päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale nebol zamestnancom 12 mesiacov
 • mal viacero zamestnávateľov a príjem u všetkých za všetky mesiace je menší ako päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale celkovo je väčší ako maximálny ročný vymeriavací základ
 • mal viacero zamestnávateľov a príjem u všetkých za všetky mesiace je väčší ako päťnásobok priemernej mesačnej mzdy

SZČO:

 • zdravotná poisťovňa vykoná RZ všetkým SZČO

Samoplatiteľ (platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona):

 • ak jeho príjem podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmov je väčší ako minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa alebo jeho príjem z dividend je väčší ako 0,00 Eur

Poistenec štátu § 11 ods. 7 zákona:

 • ak mal kapitálové a ostatné príjmy podľa zákona o dani z príjmov (napr. príjmy z predaja hnuteľných vecí, výnosy zo zmeniek, atď.) alebo príjmy z dividend vyššie ako 0,00 Eur
 • ak mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 zákona a splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie RZ

Ostatní poistenci:

 • ak bol časť roka zdravotne poistený v cudzine a časť roka bol zdravotne poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie RZ
 • ktorý mal súbehy jednotlivých zárobkových činností podľa zákona
 • ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie RZ

Zdravotná poisťovňa môže vykonať RZ aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom RZ môže byť preplatok resp. nedoplatok

Oznamovanie výsledkov z ročného zúčtovania

V zmysle § 19 ods. 8 a 9 zákona o zdravotnom poistení je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť výsledky RZ.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho platiteľovi poistného - §19 ods. 9 zákona.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa ho oznámi platiteľovi poistného/poistencovi zaslaním oznámenia - §19 ods. 8 zákona.

Oznámenie a Výkaz nedoplatkov obsahujú aj:

 • údaj o výške preplatku resp. nedoplatku z RZ
 • údaje, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte RZ
 • u SZČO údaj o výške preddavku na poistné, ktorý je SZČO povinná odvádzať od 01.01.2015
 • poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku RZ resp. poučenie o možnosti podať námietky voči výkazu nedoplatkov

Ak je RZ vykonávané poistencovi iba na základe príjmov zo závislej činnosti a v čase vykonania RZ je zamestnancom, výsledok tohto RZ oznámi zdravotná poisťovňa jeho zamestnávateľovi.

Úhrada nedoplatkov z ročného zúčtovania

Platiteľ poistného/poistenec je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Ak ide o zamestnanca, vykoná túto povinnosť za neho zamestnávateľ, ak je poistenec stále jeho zamestnancom.

Neuhradením nedoplatku sa poistenec, resp. zamestnávateľ vystavuje riziku vymáhania pohľadávky prostredníctvom súdnej exekúcie.

Vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania

Zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok platiteľovi poistného/poistencovi v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu alebo doručenia nového oznámenia.

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie:

Formát pdf Vyhláška MZ SR č. 116/2014 Z. z.[127,35 kB]
Formát rtf Oznámenie o príjmoch za rok 2013 [79,51 kB]
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.