Ročné zúčtovanie poistného za rok 2012

Čo je ročné zúčtovanie

RZ je legislatívne upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon") a vo vyhláške MZ SR č. 130/2012 Z. z.  o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "vyhláška"), ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania za rok 2012 zdravotnou poisťovňou.

Oznamovacie povinnosti RZ

Poistenci a platitelia poistného sú povinní plniť si svoje oznamovacie povinnosti v zmysle §23 - §24 zákona.

Ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ nepredložia príslušnej zdravotnej poisťovni do 31. 5. 2013 podklady pre správny výpočet preddavku na poistné, zdravotná poisťovňa mu predpíše vyšší preddavok. Ten vychádza z priemernej mesačnej mzdy (v zmysle § 20 ods. 4 a 5 zákona) a teda je vo výške 107,66 € mesačne (minimálna výška preddavku u samoplatiteľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby v roku 2012 bola 47,58 €). Takto vyčíslené preddavky zdravotná poisťovňa zúčtuje v rámci RZ a vystaví na ne výkaz nedoplatkov, ktorý sa stane exekučným titulom.

Poistenci, ktorí mali v roku 2012 príjmy z osobnej asistencie majú do 31.05.2013 povinnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni tieto príjmy. Poistenci, ktorí mali v roku 2012 vyplatené dividendy majú povinnosť oznámiť tieto príjmy do 31.07.2013. VšZP pre Vás pripravila tlačivo „Oznámenie o výške príjmu za rok 2012“, na ktorom môžete tieto príjmy oznámiť.

Tlačivo vypĺňajú a odovzdávajú poistenci, ktorí mali v roku 2012 tieto príjmy:

 1. príjmy podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení - tzv. dividendy (príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), pričom povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 01.01.2011
 2. príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta

Pre správne oznámenie výsledkov ročného zúčtovania ako aj pre správne vyplatenie preplatkov z ročného zúčtovania je nevyhnutné, aby si poistenci a platitelia poistného plnili oznamovacie povinnosti. Vyhnú sa tak prípadným komplikáciám, že im zdravotná poisťovňa oznámi výsledok ročného na nesprávnu adresu resp. zašle preplatok na nesprávne číslo účtu.

Poistenci sú povinní oznamovať:

 1. zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu,
 2. zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 3. skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca,
 4. skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné.

Platitelia – SZČO a zamestnávatelia sú povinní oznamovať:

 1. zmenu svojho názvu, sídla, bydliska,
 2. zmenu identifikačného čísla,
 3. zmenu čísla bankového účtu
 4. vykazovať výšku preddavkov za zamestnancov,
 5. prihlasovať a odhlasovať zamestnancov,
 6. vypočítať preddavok na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni,
 7. nahlasovať skutočnosti, ak sa samoplatiteľ resp. SZČO stal poistencom štátu.

Pre porovnanie sme pre vás pripravili dva príklady. V prvom príklade si poistenec nesplnil oznamovaciu povinnosť, v druhom príklade si poistenec oznamovaciu povinnosť splnil:

1. Príklad

Poistenec Juraj bol zamestnaný od 1. januára do 30. júna 2012 a počas zamestnania mal kolísavý príjem. Splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2012. Nesplnil si ale oznamovaciu povinnosť a od 1. júla do 31. decembra 2012 si nenahlásil v zdravotnej poisťovni platiteľa poistného. Jurajovi sa tak za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2012 určí preddavok v zmysle §20 ods. 4 a 5 zákona č. 580/2004 zákona nasledovne:

14% z priemernej mesačnej mzdy za rok 2010 (769,00 €) = 107,66 € (preddavok na poistné/mesiac)

obdobie Výška preddavku na poistné, ak si nesplní oznamovaciu povinnosť a nenahlási si v danom období platiteľa poistného
07/2012   107,66
08/2012  107,66
09/2012  107,66
10/2012  107,66
11/2012  107,66
12/2012  107,66
spolu

 645,96

2. Príklad

Poistenec Dušan bol zamestnaný od 1. januára do 30. júna 2012 a počas zamestnania mal kolísavý príjem. Splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2012. Zároveň si splnil aj oznamovaciu povinnosť a od 1. júla do 31. decembra 2012 sa v zdravotnej poisťovni nahlásil ako samoplatiteľ, nakoľko nemal iného platiteľa poistného. Dušanovi bude za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2012 určený minimálny preddavok:

14% z minimálneho základu (339,89 €) = 47,58 € (preddavok na poistné/mesiac)

obdobie Výška preddavku na poistné, ak si splní oznamovaciu povinnosť a nahlási si v danom období platiteľa poistného
07/2012 47,58
08/2012  47,58
09/2012  47,58
10/2012  47,58
11/2012  47,58
12/2012  47,58
spolu

 285,48

Z uvedených príkladov vyplýva, že poistenec Juraj (príklad č. 1), ktorý si nesplnil oznamovacie povinnosti v roku 2012 a splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2012, uhradí za obdobie, kedy si nesplnil oznamovaciu povinnosť celkovo o 360,48 € viac ako poistenec Dušan (príklad č.2), ktorý rovnako splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania a bol samoplatiteľom rovnaké obdobie (6 mesiacov), ale splnil si oznamovaciu povinnosť.

* priemernou mesačnou mzdou sa rozumie priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu t. j. pre rok 2012 priemerná mesačná mzda z roku 2010.

Termíny ročného zúčtovania

31. máj 2013 – poistenci sú povinní predložiť v prípade príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta Oznámenie o výške príjmu za rok 2012.

31. júl 2013 – poistenci, ktorí mali príjem z vyplatených podielov na zisku (dividendy) sú povinní predložiť Oznámenie o výške príjmu za rok 2012

30. september 2013 - Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného.

Informáciu o RZ zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (v prípade, ak výsledkom ročného zúčtovania je nedoplatok) alebo oznámením o výsledku RZ (v prípade, ak výsledkom ročného zúčtovania je preplatok).

Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku RZ podať námietky voči výkazu nedoplatkov alebo podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku RZ.

Platiteľ poistného je povinný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z RZ.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok z RZ platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu o výsledku RZ alebo doručenia nového oznámenia o výsledku RZ.

31. október 2013 – Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať RZ u platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

31. december 2013 – Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok RZ poistencom a platiteľom poistného, u ktorých výsledok RZ nedosiahol najmenej 5 Eur (uvedené platí pre preplatok ako aj pre nedoplatok).

Zmeny v ročnom zúčtovaní za rok 2012

1. Zamestnávatelia už nepredkladajú výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného, tzv. súhrnný výkaz

Zdravotná poisťovňa vykoná RZ na základe údajov v predložených výkazoch preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (tzv. mesačných výkazov).

2. Zdravotná poisťovňa vykoná RZ u všetkých samostatne zárobkovo činných osôb

Novelizovaná vyhláška MZ SR č. 130/2012 Z. z. určuje, že za rok 2012 vykoná zdravotná poisťovňa RZ u všetkých samostatne zárobkovo činných osôb. Oproti minulému roku teda nebude pre povinnosť vykonať RZ u tejto skupiny poistencov rozhodujúca výška vymeriavacieho základu a výška preddavkov na poistné.

3. Zmena skupiny poistencov, ktorým zdravotná poisťovňa musí vykonať RZ

Skupina poistencov, ktorým zdravotná poisťovňa mohla vykonať ročné zúčtovanie sa zmenila na skupinu „povinnú“ tzn., že zdravotná poisťovňa je povinná vykonať RZ aj u tejto skupiny. Pre VšZP je táto zmena informatívna, nakoľko vykonala tejto skupine RZ aj minulý rok.

Príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu pre výpočet ročného zúčtovania

 1. príjmy zo závislej činnosti - príjmy zdaňované podľa § 5 ods.1 písm. a) až h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov okrem zákonom stanovených výnimiek.
 2. príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti - príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta.
 3. kapitálové príjmy – príjmy zdaňované podľa § 7 zákona o dani z príjmov.
  Patria sem napr.:
  • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
 4. ostatné príjmy - príjmy zdaňované podľa §8 zákona o dani z príjmov.
  Patria sem napr.:
  • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov atď.
 5. príjmy z dividend - príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmov.

UPOZORNENIE K PRÍJMOM Z DIVIDEND:

Do vymeriavacieho základu sa zahŕňa príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu podľa § 13 ods. 10 (pre rok 2012 je to suma 339,89 Eur). V ročnom zúčtovaní za rok 2012 sa zúčtovávajú iba dividendy, ktoré boli vyplatené v roku 2012 zo zisku za rok 2011 a 2012.

Príklad:

Poistenec mal v roku 2012 vyplatené podiely zo zisku za rok 2011 v celkovej sume 20 339,89 Eur. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie len suma 20 000 Eur. Túto sumu (20 000 Eur) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o výške príjmu.

Poistenci a platitelia, ktorým zdravotná poisťovňa vykoná RZ

Zamestnanec:

 • ak jeho príjem aspoň v jednom mesiaci presiahol trojnásobok priemernej mesačnej mzdy
 • ak jeho príjem vo všetkých mesiacoch, keď bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa presiahol trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale nebol zamestnancom celých 12 mesiacov
 • ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy mesačne nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale v súčte jeho príjmy od všetkých jeho zamestnávateľov presiahli maximálny vymeriavací základ a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa §10b ods.1 písm. c) až e) zákona
 • ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa §10b ods.1 písm. c) až e) zákona
 • ak mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa §10b ods.1 písm. c) až e) zákona
 • zamestnanec, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a zároveň nemal príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona
 • zamestnanec, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov a u každého jednotlivo jeho príjmy nepresiahli ani v jednom mesiaci trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale súčet jeho príjmov od všetkých zamestnávateľov bol vyšší ako maximálny vymeriavací základ a zároveň nemal príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona
 • zamestnanec, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a zároveň nemal príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona a časť roka bol zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť

SZČO:

 • zdravotná poisťovňa vykoná RZ všetkým SZČO

Samoplatiteľ (platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona):

 • ak jeho príjem presiahol úhrn minimálnych základov

Poistenec štátu § 11 ods. 7 zákona:

 • ak mal kapitálové a ostatné príjmy podľa zákona o dani z príjmov (napr. príjmy z predaja hnuteľných vecí, výnosy zo zmeniek, atď) alebo príjmy z dividend
 • ak mal príjmy zo  závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a splnil aspoň jednu zo zákonných podmienok pre vykonanie RZ

Ostatní poistenci:

 • ak bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť a časť roka bol zdravotne poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie RZ
 • ktorý mal súbehy jednotlivých zárobkových činností podľa zákona
 • ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok uvedených vyššie na vykonanie ročného zúčtovania

Zdravotná poisťovňa môže vykonať RZ aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom RZ môže byť preplatok resp. nedoplatok

Oznamovanie výsledkov z ročného zúčtovania

V zmysle § 19 ods. 8 a 9 zákona o zdravotnom poistení je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť výsledky RZ.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho platiteľovi poistného - §19 ods. 9 zákona.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa ho oznámi platiteľovi poistného/poistencovi zaslaním oznámenia - §19 ods. 8 zákona.

Oznámenie a Výkaz nedoplatkov obsahujú aj:

 • údaj o výške preplatku resp. nedoplatku z RZ
 • údaje, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte RZ
 • u SZČO údaj o výške preddavku na poistné, ktorý je SZČO povinná odvádzať od 01.01.2014
 • poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku RZ resp. poučenie o možnosti podať námietky voči výkazu nedoplatkov

Ak je RZ vykonávané poistencovi iba na základe príjmov zo závislej činnosti a v čase vykonania RZ je zamestnancom, výsledok tohto RZ oznámi zdravotná poisťovňa jeho zamestnávateľovi.

Úhrada nedoplatkov z ročného zúčtovania

Platiteľ poistného/poistenec je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Ak ide o zamestnanca, vykoná túto povinnosť za neho zamestnávateľ, ak je poistenec stále jeho zamestnancom.

Neuhradením nedoplatku sa poistenec, resp. zamestnávateľ vystavuje riziku vymáhania pohľadávky prostredníctvom súdnej exekúcie.

Vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania

Zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok platiteľovi poistného/poistencovi v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu alebo doručenia nového oznámenia.

Dokumenty na stiahnutie

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.