Ročné zúčtovanie poistného za rok 2010

Dňa 11.1.2011 bola v Zbierke zákonov zverejnená vyhláška MZ SR č. 10/2011 Z. z. ,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 239/2006 zo dňa 4.4.2006 o podrobnostiach a vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2010 (ďalej len „RZ“) s účinnosťou od 15.1.2011. Vyhláška obsahuje (okrem základného textu) aj 21 príloh (tlačív), potrebných pre vykonanie a podanie ročného zúčtovania za rok 2010. Na tejto stránke sme pre vás pripravili úplné znenie vyhlášky ako aj novely č. 10/2011 k vyhláške s prílohami, ktoré obsahujú tlačivá ročného zúčtovania za rok 2010.
Na základe vyššie uvedeného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. predkladá svojim klientom k ročnému zúčtovaniu nasledovné informácie: 
Upozornenie: V zmysle § 36 ods. 9 novely zákona č. 580/2004 Z. z. účinnej od 1.1.2011 sa RZ za rok 2010 vykonáva podľa predpisov platných do 31.12.2010!

Čo je ročné zúčtovanie

RZ je legislatívne upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) aj vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 zo dňa 4. apríla 2006 v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška). RZ je proces objektívneho výpočtu poistného na zdravotné poistenie za rozhodujúce obdobie (kalendárny rok 2010) z úhrnu všetkých príjmov poistenca, ktoré v rozhodujúcom období dosiahol.
RZ u zamestnanca znamená výpočet poistného z úhrnu všetkých jeho príjmov, ktoré mu v rozhodujúcom období vyplatil jeho zamestnávateľ, resp. zamestnávatelia, ak ich mal viac. Ak úhrn príjmov zamestnanca od viacerých zamestnávateľov presiahol za rok 2010 maximálnu hranicu vymeriavacieho základu (26 029,08 €), preddavky zaplatené navyše môžu byť tak zamestnancovi, ako aj jeho zamestnávateľovi (zamestnávateľom), po vykonaní a podaní RZ, vrátené.
RZ u SZČO a samoplatiteľov znamená výpočet správnej výšky poistného, ktorá závisí od skutočných príjmov, ktoré títo poistenci v rozhodujúcom období dosiahli a od výšky preddavkov, ktoré títo poistenci v rozhodujúcom období odviedli. 

Termíny ročného zúčtovania

a) do 07. februára 2011 (§ 19 ods. 5)
Zamestnávateľ, ktorý nevykoná RZ za zamestnanca, musí najneskôr v tomto termíne vystaviť zamestnancovi „Doklad o výške príjmu a o preddavkoch..“ (Príloha č. 16 k vyhláške), ak ho o to jeho zamestnanec požiada. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vydanie predmetného dokladu po tomto termíne, zamestnávateľ je povinný vystaviť a doručiť doklad zamestnancovi do 15. kalendárnych dní od doručenia žiadosti;
b) do 15. februára 2011 (§ 19 ods. 2)
Do tohto termínu má zamestnanec možnosť písomne požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Od 1.1.2008 platí, že zamestnanec môže požiadať o vykonanie RZ svojho posledného zamestnávateľa v tom prípade, ak je v čase podania žiadosti stále jeho zamestnancom. Ak mal takýto zamestnanec viac zamestnávateľov, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich.
c) do 31. marca 2011 (§ 19 ods. 1)
Do tohto termínu je potrebné vykonať RZ a zároveň ho aj doručiť na príslušnom tlačive zdravotnej poisťovni! Zamestnávateľ, ktorý vykonal RZ za zamestnanca, je v tomto termíne povinný oznámiť zamestnancovi výšku jeho nedoplatku alebo preplatku, ak bola najmenej 3 € na tlačive „Oznámenie o nedoplatku a preplatku zamestnanca za rok 2010“ (Príloha č. 18).
d) do 30. apríla 2011 (§ 19 ods. 10)
Poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonal ročné zúčtovanie je povinný písomne oznámiť ostatným platiteľom výšku ich nedoplatku alebo preplatku do konca apríla nasledujúceho roka, pokiaľ jeho výška bola 3 € a viac.
e) do 31. mája 2011 (§ 19 ods. 15)
Zamestnávateľ je v tomto termíne povinný zaslať zdravotnej poisťovni tlačivo „Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2010“ (Príloha č. 14). Za zamestnancov, za ktorých vykonal ročné zúčtovanie zamestnávateľ, ktorý podával oznámenie, sa v oznámení uvádzajú preplatky a nedoplatky zamestnancov a zamestnávateľa. Za zamestnancov, za ktorých vykonal ročné zúčtovanie iný platiteľ poistného, sa v oznámení uvádzajú preplatky a nedoplatky iba zamestnávateľa, oznámené iným platiteľom zamestnávateľovi. Nedoplatky a preplatky sa do oznámenia uvádzajú iba vtedy, ak ich výška dosahuje najmenej 3 €.
f) do 30. júna 2011 (§ 19 ods. 11 a ods. 13)
Platiteľ poistného, ktorý robil RZ je v tomto termíne povinný odviesť nedoplatok zdravotnej poisťovni a zdravotná poisťovňa (po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov) je povinná vrátiť preplatok platiteľovi poistného (alebo zamestnávateľovi), ktorý vykonal RZ za zamestnanca. Nedoplatky sa odvádzajú a preplatky vracajú, ak ich výška predstavuje najmenej 3 €. V tomto termíne je povinný tiež zamestnávateľ, ktorý vykonal za zamestnanca RZ, zúčtovať so zamestnancom jeho nedoplatok alebo preplatok, ak jeho výška dosiahla najmenej 3 €.
g) do 30. júna 2011 (§ 19 ods. 16)
V tomto termíne je zdravotná poisťovňa povinná vykonať RZ so štátom (za poistencov štátu) za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov z centrálneho registra poistencov a podať ho MZ SR. K ročnému zúčtovaniu priloží skutočný denný počet poistencov štátu za predchádzajúci kalendárny rok 

Zmeny v ročnom zúčtovaní

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2010 sa vykonáva podľa predpisov platných do 31.12.2010 

Kto robí a kto nerobí RZ

Vysvetlivky:
VZ = vymeriavací základ,
ZDP = zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu,
zákon = zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov; 

Na otázku, kto robí a kto nerobí RZ, poznáme tri skupiny poistencov:

 • poistenci, ktorí sú povinní robiť RZ
 • poistenci, ktorí RZ nerobia
 • a poistenci, ktorí RZ robiť nemusia, ale môžu 

A. Poistenci, ktorí sú povinní robiť RZ

a) poistenec sám, ak počas roka 2010 bol čo len jediný deň SZČO. RZ za nich nemôže robiť ich zamestnávateľ, a to ani vtedy, keď sú aj v súčasnosti (alebo v minulom roku boli) popri samostatnej zárobkovej činnosti zamestnancami. Je to z dôvodu, že výšku svojich príjmov priznávajú na daňových priznaniach, a tak aj výpočet správnej výšky poistného za uplynulý rok si robia až v rámci RZ. Poistenec robí RZ sám aj vtedy, ak bol v roku 2010 poistencom štátu a nebol zamestnancom, a jeho zdaniteľný príjem podľa § 5 alebo § 6 ZDP (okrem vyňatých príjmov), presiahol úhrn minimálnych základov samoplatiteľa (osoby tzv. dobrovoľne nezamestnanej). Úhrn minimálnych základov samoplatiteľa predstavuje za celý rok 2010 čiastku 2 479,20 € a mesačne čiastku 206,60 €;
b) samoplatiteľ sám, ak v čase, kedy bol v roku 2010 takýmto platiteľom, jeho VZ zdaniteľný podľa § 5 alebo § 6 ZDP (s výnimkou vyňatých príjmov) presiahol úhrn jeho minimálnych základov;
c) zamestnanec alebo jeho zamestnávateľ (ak zamestnanec o vykonanie RZ zamestnávateľa požiadal), ak bol počas celého roka 2010 zamestnancom, nebol SZČO a mal tzv. kolísavé príjmy (VZ podľa § 13 ods. 1 až 4 zákona). Kolísavé príjmy znamenajú, že napr. v 11 kalendárnych mesiacoch mal príjem do výšky 2 169,09 € a v jednom mesiaci mal nad túto čiastku alebo naopak, pričom vzájomný pomer jednotlivých kalendárnych mesiacov nie je dôležitý.
d) zamestnanec alebo jeho zamestnávateľ (ak zamestnanec o vykonanie RZ zamestnávateľa požiadal) aj vtedy, ak mal zamestnanec vo všetkých kalendárnych mesiacoch, v ktorých bol v roku 2010 zamestnancom, príjem síce vyšší ako 2 169,09 €, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom počas všetkých 12 kalendárnych mesiacov;
e) zamestnanec sám, ak mal popri príjmoch zo zamestnania aj príjmy zdaniteľné podľa § 6 ZDP;
f) zamestnanec, ktorému vznikla povinnosť robiť RZ, je povinný si urobiť RZ sám v týchto prípadoch: 

 • ak o vykonanie RZ svojho zamestnávateľa nepožiadal;
 • ak o vykonanie RZ svojho zamestnávateľa požiadal oneskorene (po 15. februári 2011);
 • ak o vykonanie RZ svojho zamestnávateľa síce požiadal, ale nepredložil v zákonom stanovenom termíne (do 7. februára 2011) doklady o výške svojich príjmov a zaplatených preddavkoch od ostatných jeho zamestnávateľov (ak ich mal);
 • ak jeho zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu a tento zaniknutý zamestnávateľ RZ nevykonal. Doklad o príjme a zaplatených preddavkoch musí však vystaviť a doručiť zamestnancovi do troch mesiacov od zrušenia, resp. najneskôr do 7. 2. 2011

B. Poistenci, ktorí RZ nerobia

a) poistenec, ktorý počas kalendárneho roka 2010 nebol (ani jediný kalendárny deň) SZČO a v čase, kedy bol len zamestnancom, jeho príjmy v každom kalendárnom mesiaci a u všetkých jeho zamestnávateľov jednotlivo (ak ich mal viac) nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy (2 169,09 €) a nemal príjmy zdaniteľné podľa § 6 ZDP;

b) poistenec, ktorý v roku 2010 nebol SZČO a v čase medzi 1. januárom a 31. decembrom 2010, kedy bol poistencom štátu a nebol zamestnancom, úhrn jeho zdaniteľných príjmov podľa § 5 a 6 ZDP (okrem vyňatých príjmov), nepresiahol úhrn minimálnych základov samoplatiteľa. 

C. Poistenci, ktorí RZ nemusia robiť, ale môžu

a) zamestnanec, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjem neprekročil ani v jednom kalendárnom mesiaci trojnásobok priemernej mesačnej mzdy (2 169,09 €), ale súčet jeho príjmov od všetkých jeho zamestnávateľov bol za rok 2010 vyšší ako 36-násobok priemernej mzdy (26 029,08 €); 

b) zamestnanec, ktorý bol po celý rok alebo časť roka 2010 popri zamestnaní aj poistencom štátu a v období, keď bol považovaný za poistenca štátu a za zamestnanca úhrn jeho príjmu zo zamestnania nepresiahol úhrn minimálnych základov samoplatiteľa (čím splnil podmienku uvedenú v § 11 ods. 9 písm. a/ zákona); 

c) poistenec, ktorý počas kalendárneho roka 2010 nebol SZČO a počas celého kalendárneho roka bol len zamestnancom a jeho príjmy vo všetkých 12 mesiacoch a u všetkých zamestnávateľov (ak ich mal viac) jednotlivo presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy (2 169,09 €) a nemal príjmy zdaniteľné podľa§ 6 ZDP. 

Výpočet preddavkov SZČO

U samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) je RZ ukončené výpočtom výšky preddavku na poistné (preddavok), ktorý bude odvádzať od 1. 1. 2012. Spôsob výpočtu je uvedený v položke 61 až 66 oddielu IX. tlačiva typu B, v položke B41 až B43 oddielu IV. listu SB tlačiva typu S a v položke B61 až B66 listu XB tlačiva typu X 

Praktický príklad pre SZČO, ktorá nie je zamestnancom ani poistencom štátu

ODDIEL IX. tlačiva typu B
Výpočet preddavku, ktorý bude odvádzaný od 1. 1. 2012 do 31. decembra 2012 

p. 61
Základ dane z príjmov zdaniteľných podľa osobitného predpisu, neznížený o výdavky na poistné (p. 27 + p. 28)


10 800,00 €

 

1 925,24 €

 

p. 62 
Počet kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti

 

 12

 

12

p. 63 
Podiel pomernej časti základu dane a 2,14
{[(p. 27 + p. 28) / p. 62] / 2,14}

 

 420,56 €


74,97 €

p. 64 Sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. c)

14 %

14 %

p. 65 Preddavok na poistné podľa § 16 ods. 2 písm. b) zákona [(p. 63 x p. 64)/100]

58,87 €

 10,50 €

p. 66 Preddavok na poistné upravený podľa § 16 ods. 8 písm. b) a c) a ods. 9 zákona – pri výpočte výšky preddavku sa bude vychádzať z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2010*

 

58,87 €

 

47,58 €

 

*V prípade, ak si SZČO vypočíta preddavok na poistné vo výške presahujúcej sumu minimálnej výšky preddavku určenú pre daný rok, uhrádza preddavok v takejto výške.
*V prípade, ak si SZČO vypočíta preddavok na poistné nižší ako suma minimálneho preddavku pre daný rok, musí si určiť preddavok najmenej v minimálnej výške preddavku pre daný rok.

Pozor!
Preddavok vypočítaný z RZ za rok 2010 začne SZČO uhrádzať až od 1.1.2012. Teda po prvýkrát do 8. februára 2012 za január 2012.

Tabuľka pre použitie správneho typu tlačiva

Vyplníme tlačivo RZ za vás - bezplatne

(Tlačivá RZ typu A (ak mal zamestnanec iba jedného zamestnávateľa), typu B (samostatne zárobkovo činná osoba), typu C (samoplatiteľ), typu S (ak mal poistenec viac platiteľov poistného), typ X (ak došlo u poistenca v rozhodujúcom období k zmene sadzby poistného) vyplníme klientom na všetkých klientských pracoviskách Všeobecnej zdravotnej poisťovne (pobočiek a expozitúr) a to využitím údajov, ktoré nám klienti nahlásia.
Službu „Vyplníme tlačivo RZ za Vás“ poskytujeme pre našich klientov bezplatne!

 

Pomôžeme Vám pri výbere správneho typu tlačiva RZ

Neviete sa rozhodnúť, ktorý typ tlačiva RZ za rok 2010 by ste mali vyplniť? Poradíme Vám. Pri výbere správneho typu tlačiva Vám pomôže dotazník, ktorý pre Vás pripravila VšZP. Je to také jednoduché. Stačí vyplniť nižšie uvedené otázky a v závere sa Vám zobrazí výsledok.

Kalkulačka pre výber správneho tlačiva RZ

Typ tlačiva

Položky, ktoré je platiteľ povinný v tlačivách uviesť, bez ktorých nie je možné výsledok zdravotnou poisťovňou vypočítať a spracovať

A

01- dátum narodenia resp. rodné číslo zamestnanca
22- číslo platiteľa poistného
27 - úhrn vykázaných preddavkov zamestnávateľa v eurách
32 - úhrn vykázaných preddavkov zamestnanca v eurách
33 - úhrn príjmov zamestnanca
43 – príjem zamestnanca za jednotlivé mesiace

B

01 - dátum narodenia resp. rodné číslo klienta
27 - základ dane z príjmov dosiahnutých v rozhodujúcom období, okrem
vyňatých príjmov
28 - výdavky na poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré boli uhradené
v rozhodujúcom období,o ktoré sa znížil základ dane z príjmov

C

01dátum narodenia resp.rodné číslo klienta
26 - vymeriavací základ

S

S01 – dátum narodenia resp. rodné číslo

list SA

A07 - úhrn vykázaných preddavkov zamestnávateľa v eurách
A12 - úhrn vykázaných preddavkov zamestnanca v eurách
A13 - úhrn príjmov zamestnanca v eurách

list SB

B07 - základ dane z príjmov dosiahnutých v rozhodujúcom období, okrem vyňatých príjmov
B08 - výdavky na poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré boli uhradené v rozhodujúcom období a o ktoré sa znížil základ dane z príjmov

list SC

C06 – vymeriavací základ

list SD

D04 - základ dane z príjmov dosiahnutých v rozhodujúcom období, okrem
vyňatých príjmov
D05 - výdavky na poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré boli uhradené
v rozhodujúcom období a o ktoré sa znížil základ dane z príjmov

X

X01 – dátum narodenia resp. rodné číslo

list XA

A07 - úhrn vykázaných preddavkov zamestnávateľa v eurách
A12 - úhrn vykázaných preddavkov zamestnanca v eurách
A13 - úhrn príjmov zamestnanca v eurách

list XB

B07 - základ dane z príjmov, dosiahnutých v rozhodujúcom období, okrem
vyňatých príjmov
B08 - výdavky na poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré boli uhradené
v rozhodujúcom období a o ktoré sa znížil základ dane z príjmov

list XC

C06 – vymeriavací základ

list XD

D04- základ dane z príjmov, dosiahnutých v rozhodujúcom období, okrem
vyňatých príjmov
D05 - výdavky na poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré boli uhradené
v rozhodujúcom období a o ktoré sa znížil základ dane z príjmov

 

 

Úhrada nedoplatkov z RZ

Informácie potrebné k úhrade nedoplatkov z ročného zúčtovania za rok 2010 pre platiteľov VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. si svojich klientov - platiteľov poistného dovoľuje upozorniť, že nedoplatky z ročného zúčtovania poistného za rok 2010 (ak výška nedoplatku dosiahla aspoň 3,00 €) sú povinní uhradiť najneskôr do 30. 06. 2011. V prípade neuhradenia nedoplatku v zákonom stanovenom termíne sa platitelia zbytočne vystavujú nasledovným rizikám:

 • Uložením pokuty Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 • Vyčísleniu a následne vymáhaniu poplatku, resp. úroku z omeškania, ak na nedoplatok z ročného zúčtovania vydá Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou platobný výmer (na základe návrhu podaného zdravotnou poisťovňou).
 • Zverejneniu v zozname dlžníkov na internete – zdravotná poisťovňa v zmysle zákona zverejňuje zoznam dlžníkov na svojej internetovej stránke, odkiaľ môžu byť údaje prevzaté do verejných registrov dlžníkov.
 • Fyzická osoba (SZČO alebo samoplatiteľ) má nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, keď nemá uhradené 3 preddavky v kalendárnom roku alebo má evidovaný nedoplatok na poistnom v akejkoľvek výške. Vyššie uvedené sa netýka skupiny zamestnancov, ak za neho nezaplatil poistné zamestnávateľ.
 • Vymáhaním pohľadávky cez exekúciu - zdravotná poisťovňa vystaví na neuhradenú pohľadávku výkaz nedoplatkov a následne začne pohľadávku vymáhať v exekučnom konaní, čím vzniknú dlžníkovi ďalšie náklady – trovy exekúcie a odmena exekútora, ktoré dlžník musí uhradiť.

Ak robil ročné zúčtovanie zamestnávateľ, nedoplatok hradí na (alebo vykázal nedoplatok v prílohe č.14):

 • číslo príjmového účtu príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne, na ktorý uhrádza aj bežné mesačné preddavky,
 • variabilný symbol je IČO zamestnávateľa, na konci doplnené dvomi nulami,
 • konštantný symbol je 3558,
 • špecifický symbol je 201099.

Ak robil ročné zúčtovanie zamestnanec, SZČO alebo samoplatiteľ, prípadný nedoplatok hradí na:

 • číslo príjmového účtu pobočky zdravotnej poisťovne, príslušnej k trvalému bydlisku, resp. do tej, ktorej platí bežné mesačné preddavky
 • variabilný symbol je rodné číslo,
 • konštantný symbol je 3558,
 • špecifický symbol je 201099.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.