Ročné zúčtovanie poistného za rok 2011

Čo je ročné zúčtovanie

RZ je legislatívne upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon"). RZ je proces objektívneho výpočtu poistného na zdravotné poistenie za rozhodujúce obdobie (kalendárny rok 2011) z úhrnu všetkých príjmov poistenca, ktoré v rozhodujúcom období dosiahol. 

Dňa 15.04.2012 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "vyhláška"), ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania za rok 2011 zdravotnou poisťovňou. Súčasťou vyhlášky je aj tlačivo "Oznámenie o príjmoch za rok 2011", ktorým si poistenci splnia oznamovaciu povinnosť do 31.05.2012. Tlačivo vypĺňajú a odovzdávajú poistenci, ktorí mali v roku 2011 tieto príjmy:

 1. príjmy podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení - tzv. dividendy (príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), pričom povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 01.01.2011
 2. príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta

Okrem týchto povinností vyhláška upravuje používanie variabilného a špecifického symbolu pri úhrade preddavkov na poistné a nedoplatkov.

Oznamovacie povinnosti v RZ 

Poistenci a platitelia poistného sú povinní plniť si svoje oznamovacie povinnosti v zmysle §23 - §24 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ nepredložia príslušnej zdravotnej poisťovni do 31. 5. 2012 podklady pre správny výpočet preddavku na poistné, zdravotná poisťovňa mu predpíše vyšší preddavok. Ten vychádza z priemernej mesačnej mzdy (v zmysle § 20 ods.4 a 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení) a teda je vo výške 104,23 € mesačne (bežná výška preddavku u samoplatiteľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby v roku 2011 bola 46,06 €). Z uvedeného vyplýva, že zdravotná poisťovňa predpíše výšku preddavkov nasledovne:

Samostatne zárobkovo činná osoba a zamestnávatelia:
Za obdobie 1/2011-4/2011 – určí preddavok najmenej v minimálnej výške
Za obdobie 5/2011-12/2011 – určí preddavok z priemernej mesačnej mzdy

Samoplatitelia
Za obdobie 1/2011-12/2011 – určí preddavok z priemernej mesačnej mzdy

Takto vyčíslené preddavky zdravotná poisťovňa zúčtuje v rámci ročného zúčtovania poistného a vystaví na ne výkaz nedoplatkov, ktorý sa stane exekučným titulom.
Pre správne oznámenie výsledkov ročného zúčtovania ako aj pre správne vyplatenie preplatkov z ročného zúčtovania je nevyhnutné, aby si poistenci a platitelia poistného plnili oznamovacie povinnosti. Vyhnú sa tak prípadným komplikáciám, že im zdravotná poisťovňa oznámi výsledok ročného na nesprávnu adresu resp. zašle preplatok na nesprávne číslo účtu.

Poistenci sú povinní oznamovať:

 1. zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu,
 2. zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 3. skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca,
 4. skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné (napr. začiatok a ukončenia štúdia, poberania materskej alebo rodičovského príspevku).

Platitelia – SZČO a zamestnávatelia sú povinní oznamovať:

 1. zmenu svojho názvu, sídla, bydliska,
 2. zmenu identifikačného čísla,
 3. zmenu čísla bankového účtu
 4. vykazovať výšku preddavkov za zamestnancov,
 5. prihlasovať a odhlasovať zamestnancov,
 6. nahlasovať skutočnosti, ak sa samoplatiteľ resp. SZČO počas roka 2011 stal poistencom štátu (napr. poberanie rodičovského príspevku, práceneschopnosť).

Zamestnávatelia
V lehote do 31. 5. 2012 majú povinnosť predložiť opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz.

Pre porovnanie sme pre vás pripravili dva príklady. V prvom príklade si poistenec nesplnil oznamovaciu povinnosť, v druhom príklade si poistenec oznamovaciu povinnosť splnil:

1. Príklad
Poistenec Juraj bol zamestnaný od 1. januára do 30. júna 2011 a počas zamestnania mal kolísavý príjem. Splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2011. Nesplnil si ale oznamovaciu povinnosť a od 1.júla do 31. decembra 2011 si nenahlásil platiteľa poistného. Jurajovi sa tak za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2011 určí preddavok v zmysle §20 ods. 4 a 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení nasledovne:

14% z priemernej mesačnej mzdy za rok 2009 (744,50 €) = 104,23 € (preddavok na poistné/mesiac)

obdobie Výška preddavku na poistné, ak si nesplní oznamovaciu povinnosť a nenahlási si v danom období platiteľa poistného
07/2011   104,23
08/2011  104,23
09/2011  104,23
10/2011  104,23
11/2011  104,23
12/2011  104,23
spolu

 625,38

2. Príklad
Poistenec Dušan bol zamestnaný od 1. januára do 30. júna 2011 a počas zamestnania mal kolísavý príjem. Splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2011. Zároveň si splnil aj oznamovaciu povinnosť a od 1.júla do 31. decembra 2011 sa do zdravotnej poisťovne nahlásil ako samoplatiteľ, nakoľko nemal iného platiteľa poistného. Dušanovi bude za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2011 určený minimálny preddavok:

14% z minimálneho základu (329,06 €) = 46,06 € (preddavok na poistné/mesiac)

obdobie Výška preddavku na poistné, ak si splní oznamovaciu povinnosť a nahlási si v danom období platiteľa poistného
07/2011 46,06
08/2011  46,06
09/2011  46,06
10/2011  46,06
11/2011  46,06
12/2011  46,06
spolu

 276,36

Z uvedených príkladov vyplýva, že poistenec Juraj (príklad č. 1), ktorý si nesplnil oznamovacie povinnosti v roku 2011 a splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2011, uhradí za obdobie, kedy si nesplnil oznamovaciu povinnosť celkovo o 349,02 € viac ako poistenec Dušan (príklad č.2), ktorý rovnako splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania a bol samoplatiteľom rovnaké obdobie (6 mesiacov), ale splnil si oznamovaciu povinnosť.

* priemernou mesačnou mzdou sa rozumie priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu t. j. pre rok 2011 priemerná mesačná mzda z roku 2009.

Termíny ročného zúčtovania

28. február 2012 – Zamestnávateľ je povinný predložiť výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely RZ (ďalej len "súhrnný výkaz"). Súhrnný výkaz obsahuje všetky údaje potrebné na vykonanie ročného zúčtovania, vrátane skutočnej výšky príjmu, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok. 

31. máj 2012 - Zamestnávateľ môže v tomto termíne podať opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz. viac..

30. september 2012 – Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať RZ. 

Informáciu o RZ zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (v prípade, ak výsledkom ročného zúčtovania je nedoplatok) alebo oznámením (v prípade, ak výsledkom ročného zúčtovania je preplatok). 

Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku RZ podať námietky voči výkazu nedoplatkov alebo podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu. 

Platiteľ poistného je povinný do 45 dní od márneho uplynutia lehoty na podanie námietok voči výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z RZ

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok z RZ platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu alebo doručenia nového oznámenia. 

31. október 2012 – Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať RZ u platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Platiteľ poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania je povinný zdravotnej poisťovni predložiť doklad o oznámení daňovému úradu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31.marca 2012

Zmeny v ročnom zúčtovaní za rok 2011

1 . Ročné zúčtovanie za poistencov a platiteľov poistného vykonáva zdravotná poisťovňa

Najdôležitejšou a najpodstatnejšou zmenou vo vykonaní ročného zúčtovania za rok 2011 oproti roku 2010 je skutočnosť, že povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2011 sa preniesla na zdravotnú poisťovňu a teda ročné zúčtovanie poistného už nevykonáva poistenec alebo platiteľ poistného, ale príslušná zdravotná poisťovňa. 

2. Oznamovanie výsledkov z ročného zúčtovania

Zdravotná poisťovňa oznámi v závislosti od výsledku ročného zúčtovania výšku preplatku resp. výšku nedoplatku z ročného zúčtovania. 

 • Preplatok z ročného zúčtovania sa platiteľovi oznámi zaslaním Oznámenia 
 • Nedoplatok z ročného zúčtovania sa platiteľovi oznámi zaslaním Výkazu nedoplatkov

3. Termíny v ročnom zúčtovaní

Zdravotná poisťovňa má povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2011 do 30. septembra 2012. Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa vykoná do 31. októbra 2012.
Platiteľ poistného/poistenec je povinný zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.
Zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok platiteľovi poistného/poistencovi  do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu resp. odo dňa doručenia nového oznámenia. 

4. Výkaz preddavkov zamestnávateľa pre účely vykonania ročného zúčtovania

V súvislosti s ročným zúčtovaním vznikla nová povinnosť pre zamestnávateľa, ktorý je povinný na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 uviesť skutočnú výšku príjmu, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok a je povinný doručiť zdravotnej poisťovni v lehote do 28.02.2012 súhrnný výkaz preddavkov, v ktorom uvedie v členení podľa jednotlivých zamestnancov všetky údaje potrebné pre vykonanie ročného zúčtovania. Opravný a dodatočný súhrnný výkaz môže zamestnávateľ doručiť do zdravotnej poisťovne v termíne do 31.05.2012.
Ak zdravotná poisťovňa neeviduje do 31.05.2012 všetky údaje potrebné na vykonanie ročného zúčtovania, je oprávnená primerane postupovať podľa §20 ods.4 a 5 zákona č. 580/2004 Z. z. 

5. Zmena výšky nedoplatku resp. preplatku, kedy nevzniká povinnosť odviesť zdravotnej poisťovni resp. vrátiť preplatok platiteľovi poistného

V zmysle §19 ods. 17 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení: "Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 eur, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká."

6. Príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu pre výpočet ročného zúčtovania.

a) príjmy zo závislej činnosti (zárobková činnosť podľa §10b ods. 1 písm. a) zákona) príjmy zdaňované podľa § 5 ods.1 písm. a) až h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b) príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (zárobková činnosť podľa §10b ods. 1 písm. b) zákona) - príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta. Príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta oznamuje poistenec na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 vyhlášky.

c) kapitálové príjmy (zárobková činnosť podľa §10b ods. 1 písm. c) zákona) – príjmy zdaňované podľa § 7 zákona o dani z príjmov. Patria tu napr.:

 • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja

d) ostatné príjmy (zárobková činnosť podľa §10b ods. 1 písm. d) zákona) - príjmy zdaňované podľa §8 zákona o dani z príjmov

Patria tu napr.:

 • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby,
 • lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí
 • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí
 • príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov atď.

e) príjmy z dividend (zárobková činnosť podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona) - príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmov

Do vymeriavacieho základu pre výpočet RZ sa zahŕňajú len v časti, ktorá prevyšuje minimálny základ podľa § 13 ods. 10 ( pre rok 2011 je to suma 329,06 Eur)

UPOZORNENIA K PRÍJMOM Z DIVIDEND:

V RZ za rok 2011 sa zúčtovávajú iba dividendy vyplatené za rok 2011 v roku 2011 (dividendy zo zisku za rok 2011 vyplatené v roku 2012 sa nezúčtovávajú ani neuvádzajú v oznámeniach o príjmoch na účely RZ za rok 2011- tieto sa zúčtujú a oznamujú až v rámci RZ za rok 2012, ktoré sa bude vykonávať v roku 2013)

V prílohe č. 2 k vyhláške "Oznámenie o príjmoch za rok 2011" sa uvedie iba rozdiel celkového príjmu z dividend a minimálneho základu v sume 329,06 Eur.

Poistenec mal v roku 2011 vyplatené podiely zo zisku za rok 2011 v celkovej sume 20 329,06 eur. Do vymeriavacieho základu pre príjem z dividend si poistenec zahrnie len sumu 20 000 Eur. Poistenec túto sumu (20 000 Eur) uvedie na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 vyhlášky.

Poistenci a platitelia, ktorým zdravotná poisťovňa vykoná RZ

Zamestnanec:

 • ak jeho príjem aspoň v jednom mesiaci presiahol trojnásobok priemernej mesačnej mzdy
 • ak jeho príjem vo všetkých mesiacoch, keď bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa presiahol trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale nebol zamestnancom celých 12 mesiacov
 • ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy mesačne nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale v súčte jeho príjmy od všetkých jeho zamestnávateľov presiahli maximálny vymeriavací základ a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa §10b ods.1 písm. c) až e) zákona
 • ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa §10b ods.1 písm. c) až e) zákona
 • ak mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa §10b ods.1 písm. c) až e) zákona

SZČO:

 • ak jej vymeriavací základ podľa §13 ods.2 zákona presiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona
 • ak mala príjmy zo zárobkovej činnosti podľa §10b ods.1 písm. c) až e) zákona

Platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona:

 • ak jeho príjem podľa 13 ods. 3 zákona presiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona

Poistenec štátu § 11 ods. 7 zákona:

 • ak mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona
 • ak mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa §10b ods. 1 písm. a) až b), a splnil aspoň jednu zo zákonných podmienok pre vykonanie RZ

Ostatní poistenci:

 • ak bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť a časť roka bol zdravotne poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa §10b ods. 1 a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie RZ
 • ktorý mal súbehy jednotlivých zárobkových činností podľa § 10b ods. 1 písm. a) až e)
 • ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok uvedených vyššie na vykonanie ročného zúčtovania

Špecifické skupiny poistencov:

 • študenti, ktorí od 01.01.2011 do 30.04.2011 boli považovaní za platiteľov poistného podľa §11 ods. 2 zákona z dôvodu, že presiahli vek 26 rokov
 • poistenci, ktorí od 01.01.2011 do 30.04.2011 boli považovaní za SZČO z titulu prenájmu.
 • poistenci, ktorí od 01.01.2011 do 30.04.2011 ako začínajúci SZČO v súbehu s poistencom štátu podľa §11 ods.7 zákona, mali povinnosť odvádzať preddavky vo výške minimálneho preddavku. Pre účely vykonania RZ sa u týchto osôb bude zohľadňovať súbeh s poistencom štátu počas celého roka 2011 

Poistenci a platitelia, za ktorých zdravotná poisťovňa môže vykonať RZ

Zamestnanec:

 • ktorý mal počas roka niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e)
 • ktorý mal počas roka niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) a časť roka bol zdravotne poistený v cudzine
 • ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy mesačne nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale v súčte jeho príjmy od všetkých jeho zamestnávateľov presiahli maximálny vymeriavací základ nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e)

SZČO:

 • ak v rozhodujúcom období uhrádzala preddavky na poistné vyššie ako minimálny preddavok a jej vymeriavací základ nepresiahol úhrn minimálnych základov podľa §13 ods. 9 písm. a) zákona a nemala príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e)

Zdravotná poisťovňa môže vykonať RZ aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom RZ môže byť preplatok resp. nedoplatok

Oznamovanie výsledkov z ročného zúčtovania

V zmysle § 19 ods. 8 a 9 zákona o zdravotnom poistení je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť výsledky RZ. 

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho platiteľovi poistného (zamestnávateľovi, samostatne zárobkovo činnej osobe alebo samoplatiteľovi) resp. poistencovi - §19 ods. 9 zákona

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa ho oznámi platiteľovi poistného/poistencovi zaslaním oznámenia (zamestnávateľovi, samostatne zárobkovo činnej osobe alebo samoplatiteľovi) resp. poistencovi - §19 ods. 8 zákona

 Oznámenie a Výkaz nedoplatkov obsahujú aj:

 • údaj o výške preplatku resp. nedoplatku z RZ
 • údaje, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte RZ
 • u SZČO údaj o výške preddavku na poistné, ktorý je SZČO povinná odvádzať od 01.01.2013
 • poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku RZ resp. poučenie o možnosti podať námietky voči výkazu nedoplatkov

Úhrada nedoplatkov z ročného zúčtovania

Platiteľ poistného/poistenec je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Ak ide o zamestnanca, vykoná túto povinnosť za neho zamestnávateľ, ak je poistenec stále jeho zamestnancom. 

Vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania

Zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok platiteľovi poistného/poistenec v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu alebo doručenia nového oznámenia

 

Dokumenty na stiahnutie:

Formát rtf Oznámenie o príjmoch za rok 2011[40,33 kB]
Formát pdf Vyhláška MZ SR 130/2012 Z.z.[88,25 kB]
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.