Zmeny od 30. 12. 2018

VšZP si dovoľuje upozorniť platiteľov poistného na zmeny súvisiace  s novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení účinnou od 30. 12. 2018.

Zoznam dlžníkov

V súvislosti s vedením zoznamu dlžníkov a ich nárokom na zdravotnú starostlivosť pribudla v § 9 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ďalšia skupina poistencov/platiteľov poistného, ktorí napriek skutočnosti, že sú zverejnení v zozname dlžníkov, budú mať nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. Ide o  fyzické osoby zaradené do programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, a to do času vyradenia z tohto programu.

Zoznam osôb, ktoré sú zaradené do tohto programu, poskytne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Uvedená zmena bude platiť od 30. 12. 2018. Viac informácií o zozname dlžníkov nájdete tu.

Platenie poistného za osobu, ktorá je vyhlásená za nezvestnú

Minimálny základ podľa § 13 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa bude krátiť o pomernú časť prislúchajúcu k počtu dní, keď bol poistenec vyhlásený za nezvestnú osobu na základe doručenia oficiálneho dokladu o vyhlásení osoby za nezvestnú políciou.

Uvedená zmena bude platiť od 30. 12. 2018. Viac informácií o platení preddavkov na poistné nájdete tu.

Zánik možnosti vrátenia preplatku na poistnom v hotovosti

Od 30. 12. 2018 bude môcť zdravotná poisťovňa vrátiť bežný preplatok už len na účet alebo poštovou poukážkou. Vrátenie preplatku v hotovosti v pokladni už nebude možné. Uvedené sa vzťahuje aj na žiadosti o vrátenie preplatku, ktoré boli prijaté do VšZP pred zmenou účinnosti zákona a preplatok sa má platiteľovi vrátiť v hotovosti po 30. 12. 2018.

Viac informácií o vrátení poistného nájdete tu.

Aktualizácia oznamovacích povinností platiteľa poistného

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, SZČO alebo platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z., je povinný:
podľa § 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 3 druhej vete zákona a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) (skutočnosť, kedy platiteľom poistného začína, resp. prestáva byť štát) zákona, ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k  zmene platiteľa poistného.

Táto zmena sa od 30. 12. 2018 týka zrušenia oznamovacej povinnosti platiteľov za osoby uvedené v § 11 ods. 7 písm. g), j), k), l), r) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Doručovanie verejnou vyhláškou aj pre právnické osoby

V prípade, ak sa má zásielka doručiť právnickej osobe na adresu v cudzine a nepodarí sa ju doručiť podľa § 17b odseku 3 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, použije sa na doručenie verejná vyhláška.  

Uvedená zmena bude platiť od 30. 12. 2018. Viac informácií o doručovaní verejnou vyhlášku nájdete tu.

Platenie poistného - Zmena definície zárobkovej činnosti

Novelou zákona o zdravotnom poistení sa za zamestnanca na účely zdravotného poistenia bude od 1. 1. 2022 považovať aj fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov.
V období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 takáto osoba nemá postavenie zamestnanca na účely zdravotného poistenia, a preto ho zamestnávateľ do uvedeného dátumu neprihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.