Preskočiť na obsah

Zmeny od 01.05.2018

Zavedenie 13. a 14.  platu a platenie zdravotných odvodov

Novelou Zákonníka práce účinnou od 01. 05. 2018 sa zavádza pri odmeňovaní zamestnanca nový inštitút a to peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a pri príležitosti vianočných sviatkov - tzv. 13. a 14. plat. Ide o dobrovoľný inštitút, v rámci ktorého má zamestnávateľ možnosť, nie povinnosť poskytnúť toto plnenie zamestnancovi.

Peňažné plnenie – 13. a 14. plat môžu byť poskytnuté aj ako odmena:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V rámci zdravotných odvodov budú platiť nasledovné pravidlá:

 • 13. a 14. plat môže byť vyplácaný v mesiacoch jún a december, tzn. vo výplate za mesiac máj a november. Suma, ktorá bude oslobodená od zdravotných odvodov, je najviac 500 eur pre 13. plat od všetkých zamestnávateľov a 500 eur pre 14. plat od všetkých zamestnávateľov.
 • Ak mal zamestnanec vyplatený 13. plat alebo 14. plat viacerými zamestnávateľmi v sume vyššej ako 500 eur, v ročnom zúčtovaní poistného sa vymeriavací základ zamestnanca u každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky vyplateného peňažného plnenia (prvýkrát sa uvedené bude zohľadňovať v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2018, ktoré bude VšZP vykonávať v roku 2019)
 • 13. plat (resp. suma do 500  eur) vyplatený v roku 2018 síce nie je oslobodený od dane z príjmov, ale nevstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie. Samozrejme musí byť splnená podmienka, že 13. plat je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 2018 trval nepretržite 24 mesiacov.
 • výšku priemerného zárobku určí zamestnávateľ v súlade s platnými právnymi predpismi – 13. resp. 14. plat musí byť poskytnutý najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (napr. ak by priemerný mesačný zárobok zamestnanca bol 800 eur a zamestnávateľ mu poskytne 13. plat vo výške 500 eur – nie je možné využiť oslobodenie od zdravotných odvodov, keďže 13. plat nie je vo výške priemerného mesačného zárobku)
 • podmienku, či pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah u  zamestnávateľa trval stanovený čas, skúma zamestnávateľ.

Vykazovanie 13. a 14. platu vo výkaze preddavkov zamestnávateľa:

V súvislosti so zavedením 13. a 14. platu došlo aj k úprave položiek mesačného výkazu a dávky 514 nasledovne:

 1. Nová položka - Suma plnenia oslobodená od platenia poistného – do uvedenej položky sa uvedie suma peňažného plnenia, oslobodená od povinnosti platiť poistné podľa § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z  príjmov a § 38em ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. (teda suma 13. resp. 14 platu najviac vo výške 500 eur).
 2. Spresnenie položky - Celková výška príjmu – vymeriavací základ zamestnávateľa do uvedenej položky sa uvádza vymeriavací základ zamestnávateľa – celková výška príjmu zamestnanca, na vyplatenie ktorého vznikol zamestnancovi nárok a je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu. Uvádza sa aj u zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona č. 580/2004 Z. z. . Neuvádza sa suma peňažného plnenia, oslobodená od povinnosti platiť poistné podľa § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. a § 38em ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. (t. j. neuvádza sa suma, ktorá sa uvádza v položke Suma plnenia oslobodená od platenia poistného)
 3. Spresnenie položky - Celková výška ďalších príjmov – do tejto položky sa uvádza celková výška ďalších príjmov zamestnanca (napr. príjmy z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjmy vyplatené po skončení pracovného pomeru, príjem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona č.580/2004 Z. z. Ak takýto príjem zamestnanec nemá, za obdobia pred januárom 2015 sa uvedie 0; Neuvádza sa suma peňažného plnenia, oslobodená od povinnosti platiť poistné podľa § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. a § 38em ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. (t. j. neuvádza sa suma, ktorá sa uvádza v položke Suma plnenia oslobodená od platenia poistného).

Príklady vykazovania v mesačnom výkaze:

Príklad 1:
Zamestnancovi v pracovnom pomere zamestnávateľ vyplatí vo výplate za mesiac máj 2018 mzdu vo výške 1700 Eur. Uvedená mzda pozostáva z:

 • 800 Eur bežný plat
 • 900 Eur 13.plat (z toho je 500 Eur oslobodených od zdravotných odvodov)
Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková výška príjmu vymeriavací základ zamestnávateľa Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Suma plnenia oslobo-dená od platenia poist-ného Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1   31 1200 1200 0 0 500 1200 10 4 120,00 48,00 168,00

Príklad 2:
Zamestnancovi v pracovnom pomere zamestnávateľ vyplatí vo výplate za mesiac máj 2018 mzdu vo výške 900 Eur. Uvedená mzda pozostáva z

 • 400 Eur bežný plat
 • 500 Eur je 13. plat (z toho je 500 Eur oslobodených od zdravotných odvodov
Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková výška príjmu vymeriavací základ zamestnávateľa Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Suma plnenia oslobo-dená od platenia poist-ného Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1   31 400 400 0 340 500 60 10 4 40,00 2,40 42,40

Príklad 3:
Zamestnancovi v pracovnom pomere zamestnávateľ vyplatí vo výplate za mesiac máj 2018 mzdu vo výške 800 Eur. Uvedená mzda pozostáva z

 • 400 Eur bežný plat
 • 400 Eur je 13 plat ( z toho je 400 Eur oslobodených od zdravotných odvodov)
Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková výška príjmu vymeriavací základ zamestnávateľa Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Suma plnenia oslobo-dená od platenia poist-ného Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1   31 400 400 0 340 400 60 10 4 40,00 2,40 42,40

Príklad 4:
Zamestnancovi v pracovnom pomere, ktorý má uzatvorenú aj dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ vyplatí vo výplate za mesiac máj 2018 mzdu vo výške 850 Eur. Uvedená mzda pozostáva z

 • 400 Eur bežný plat
 • 50 Eur príjem z dohody
 • 400 Eur je 13 plat (z toho je 400 Eur oslobodených od zdravotných odvodov)
Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková výška príjmu vymeriavací základ zamestnávateľa Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Suma plnenia oslobo-dená od platenia poist-ného Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1   31 450 400 50 240 400 210 10 4

45,00

8,40 53,40
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.