Preskočiť na obsah

Zmeny od 01.01.2018

VšZP si dovoľuje upozorniť platiteľov poistného na zmeny v zdravotnom poistení v súvislosti s novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 01.01.2018.

Zmena v oznamovacích povinnostiach platiteľa poistného

Od 01.01.2018 v súlade s § 24 písm. o) zákona č. 580/2004 Z. z. vzniká platiteľovi (zamestnávateľovi) povinnosť písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného z dôvodu účasti zamestnanca na štrajku, spôsobom určeným úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Neuplatňovanie odpočítateľnej položky u zamestnávateľa

S účinnosťou od 1. januára 2018 sa ukončuje uplatňovanie odpočítateľnej položky na vymeriavací základ zamestnávateľa. Odpočítateľná položka sa nebude u zamestnávateľa uplatňovať ani na mesačnej báze a ani v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (prvýkrát v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2018, ktoré sa bude vykonávať v roku 2019).

Odpočítateľná položka sa naďalej uplatňuje na vymeriavací základ zamestnanca.

Preddavok na poistné za zamestnávateľa sa od 01.01.2018 vypočítava z položky mesačného výkazu „Celková výška príjmu“. Preddavok na poistné za zamestnanca sa vypočítava ako doposiaľ z položky mesačného výkazu „Vymeriavací základ“.

Na stránke MZ SR http://www.health.gov.sk/?tabulka-platenia-zdravotneho-poistenia je zverejnené usmernenie k výpočtu a vykazovaniu odpočítateľnej položky od roku 2018.

Výška preddavku poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. z dôvodu jeho účasti na štrajku

V prípade poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. z dôvodu jeho účasti na štrajku je určená výška preddavku v sume 0 Eur. U takýchto osôb je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie. Prvýkrát sa uvedené uplatní v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2018, ktoré sa bude vykonávať v roku 2019.

Spresnenie výpočtu odpočítateľnej položky

Spresnenie výpočtu odpočítateľnej položky sa týka len výpočtu odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie. Novelizované znenie § 13a zákona č. 580/2004 Z. z. sa prvý krát použije v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2017, ktoré sa bude vykonávať v roku 2018.

Uvedenou zmenou dochádza k spresneniu výpočtu v špecifických prípadoch, keď príjem zamestnanca prevyšuje minimálnu mzdu a nebol zamestnancom celý rok. Popri existujúcom výpočte sa použije aj doplňujúci výpočet (§13a ods. 4 písm. b)), v ktorom sa odpočítateľná položka upravená podľa § 13a ods. 3 bude znižovať o dvojnásobok časti vymeriavacieho základu podľa § 13a ods. 1 presahujúci odpočítateľnú položku upravenú podľa §13a ods. 3 (teda nie fixnú sumu 4560 Eur).

Ako výsledná odpočítateľná položka sa použije tá, ktorá bude nižšia (tzn. porovná sa výpočet podľa §13a ods.4 písm. a) s výpočtom podľa § 13a ods. 4 písm. b).

Zmena podmienok účasti v systéme verejného zdravotného poistenia pre osoby bez trvalého pobytu v SR

Od 1.1.2018 je verejne zdravotne poistená aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území SR alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území SR, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou;...“ Osobitným predpisom je § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

Uvedené ustanovenie § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. sa v praxi týka osôb, ktoré vykonávajú zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. (ako zamestnanci) a zároveň u nich neexistuje iný dôvod pre vznik verejného zdravotného poistenia v SR (nemajú v SR trvalý pobyt, nie sú osoby samostatne zárobkovo činné, atď.).

  • Ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, porovnáva sa výška dohodnutej mzdy so sumou 480 eur (pre rok 2018). Ak je to suma 480 eur a viac, účasť na zdravotnom poistení tejto osobe vzniká.
  • Ak je zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou, určuje sa z tejto mzdy suma, ktorá sa porovná so sumou 480 eur (pre rok 2018). V súlade s § 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.