Preskočiť na obsah

Zmeny od 01.01.2017

VšZP si dovoľuje upozorniť platiteľov poistného na významné zmeny v súvislosti s novelou zákona č. 580/2004 z. z. o zdravotnom poistení účinnou od 01.01.2017.

Zmena definície zárobkovej činnosti

Novelou zákona o zdravotnom poistení sa za zamestnanca na účely zdravotného poistenia:

 • nebude od 01.01.2017 považovať fyzická osoba, ktorá poberá odmenu za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára
 • bude od 01.01.2019 považovať aj fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  V období od 01.01.2017 do 31.12.2018 sa tieto osoby nepovažujú za zamestnancov na účely zdravotného poistenia.

Zároveň bola upravená zárobková činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. c) zákona o zdravotnom poistení, ktorá už nezahŕňa celý príjem z kapitálového majetku zdaňovaný podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ale len  príjmy zdaňované podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. (tzv. kapitálové príjmy).

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu sa týka nasledujúcich príjmov:

 • príjmy zo zamestnania, t. j. príjmy zdaňované podľa §5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z.
 • príjmy zdaňované podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. (tzv. kapitálové príjmy)
 • príjmy zdaňované podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. (tzv. ostatné príjmy)

Z vyššie uvedených príjmov bude platené poistné z celkového dosiahnutého vymeriavacieho základu. Pri samostatne zárobkovo činných osobách (SZČO) a samoplatiteľoch aj naďalej zostáva zachovaný minimálny vymeriavací základ a teda aj minimálny preddavok. V prípade preddavkov na poistné sa u SZČO, samoplatiteľov a zamestnancov už nebude uplatňovať maximálny preddavok na poistné.

Neplatné skončenie pracovného pomeru a náhrada mzdy

V prípade, ak súd rozhodne o nároku na náhradu mzdy z neplatne skončeného pracovného pomeru, náhrada mzdy, ktorá bude vyplácaná po 01.01.2017 je naďalej vymeriavacím základom v tom mesiaci, v ktorom bola zúčtovaná, avšak zrušením maximálneho vymeriavacieho základu sa uhradí preddavok na poistné z celej sumy náhrady mzdy, ktorá bude vyplatená.

Platenie poistného z dividend

Z dividend zo zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo od 01.01.2017 a neskôr, sa už zdravotné odvody neplatia. (Upozornenie: V prípade, ak je vyplatený podiel na zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo od 01.01.2017  obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva tento príjem je zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a teda vstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca a zamestnávateľa).

Podiely zo zisku za účtovné obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2016 naďalej vstupujú do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, pričom na tieto príjmy sa vzťahuje maximálny ročný vymeriavací základ, t. j. 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Pri platení poistného, resp. preddavkov na poistné z podielov zo zisku z účtovného obdobia od 01.01.2011 do 31.12.2016, či už preddavkovo alebo na základe oznámenia poistenca, platia rovnaké pravidlá ako platili do 31.12.2016.
Výška preddavku z podielov zo zisku z účtovného obdobia od 01.01.2013 do 31.12.2016, ktoré budú vyplatené po 01.01.2017 je najviac 14% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Nová povinnosť zamestnávateľa

Novela zákona o zdravotnom poistení zaviedla pre zamestnávateľa novú povinnosť. Zamestnávateľ je na základe doručeného chybového protokolu povinný do 30 dní odo dňa jeho doručenia zaslať zdravotnej poisťovni písomne alebo elektronicky opravené nesprávne vykázané údaje vo Výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa (mesačný výkaz) alebo v Oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (HOZ).

Zrušenie povinností SZČO

Od 01.01.2017 sa rušia nasledujúce povinnosti SZČO :

 • povinnosť písomne vykázať výšku preddavku na poistné do 8 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poistné ako SZČO,
 • povinnosť písomne vykázať výšku preddavku na poistné do 8. januára kalendárneho roka, ak táto SZČO zmenila zdravotnú poisťovňu

Údaje potrebné na určenie výšky preddavku na poistné pri zmene zdravotnej poisťovne si medzi sebou vymieňajú zdravotné poisťovne.

Zavedenie povinnosti uvádzať pri platbách variabilný a špecifický symbol

Platiteľ poistného je povinný pri platení poistného platbu identifikovať variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou a pri platení preddavku na poistné po lehote splatnosti aj špecifickým symbolom.

Pri platení nedoplatku na poistnom je platiteľ poistného povinný platbu identifikovať variabilným symbolom a špecifickým symbolom určeným zdravotnou poisťovňou.

Ak platiteľ poistného neidentifikuje platbu vyššie uvedenými identifikátormi, môže zdravotná poisťovňa, ak ju nevie jednoznačne identifikovať, určiť spôsob zaevidovania a priradenia platby k rozhodujúcemu obdobiu.

Ako správne používať identifikátory pre platby poistného je uvedené v časti pre Platiteľov – Platenie poistného – Identifikácia platieb .

Zoznam dlžníkov

Za dlžníka sa od 01.01.2017 bude považovať poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, v celkovej sume vyššej ako 100 eur.

Naďalej platí, že fyzická osoba zverejnená v zozname dlžníkov má nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, to však neplatí pre tieto skupiny osôb:

 • poistenec/platiteľ poistného, ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach,
 • poistenec/platiteľ poistného, od ktorého sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní, uhrádza ho formou splátok a túto skutočnosť oznámil zdravotnej poisťovni,
 • poistenec/platiteľ poistného, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa osobitného predpisu,
 • poistenec/platiteľ poistného, ktorý vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné podľa § 21 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. alebo na vymáhanie poistného podľa § 21 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z., pre ktoré bol vedený v zozname dlžníkov,
 • poistenec/platiteľ poistného, ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba,
 • poistenec/platiteľ poistného, ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ,
 • poistenec/platiteľ poistného, ktorému bol určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu (od 01.03.2017).

Zoznam dlžníkov podľa vyššie uvedených nových pravidiel zverejní VšZP prvýkrát dňa 02.01.2017.

Zmeny týkajúce sa výkazov nedoplatkov

Od 01.01.2017 je zdravotná poisťovňa povinná vo výkazoch nedoplatkov uvádzať aj informáciu, či ide o platiteľa poistného samostatne zárobkovo činnú osobu alebo samoplatiteľa a zároveň dátum začiatku a konca povinnosti platiť poistné.

Uvedená úprava neplatí pre výkazy nedoplatkov vystavované v rámci vykonaného ročného zúčtovania.

Novela zákona o zdravotnom poistení zaviedla pre zdravotnú poisťovňu povinnosť uvádzať platiteľovi poistného pri zrušení výkazu nedoplatkov z vlastného podnetu aj dôvod zrušenia.

Ak sa výkaz nedoplatkov alebo oznámenie o výsledku ročného zúčtovania nepodarí doručiť platiteľovi poistného na adresu, ktorá je zdravotnej poisťovni známa a ktorú určuje § 17b ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 580/2004 Z. z. a tieto sa majú doručovať do cudziny, využije sa inštitút verejnej vyhlášky.

Samotné doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že oznámenie o mieste uloženia písomnosti s jej označením a uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu a roku narodenia vyvesí pobočka VšZP na vývesnej tabuli a zároveň sa toto oznámenie zverejní aj na webovom sídle zdravotnej poisťovne a to po dobu 15 dní. Písomnosť sa považuje za doručenú v posledný deň tejto lehoty.

Viac informácií k výkazom nedoplatkov nájdete v časti Platitelia – Vydávanie výkazov nedoplatkov .

Preplatok do 5 Eur

V prípade, ak u platiteľa poistného/poistenca alebo jeho právneho nástupcu eviduje zdravotná poisťovňa preplatok na preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania zaplatených bez právneho dôvodu alebo časť presahujúcu správnu výšku preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania v sume nižšej ako 5 Eur, nemá povinnosť tento preplatok vrátiť.

Premlčanie práva na vrátenie zaplatených preddavkov na poistné a poistného

V prípade, ak platiteľ poistného zaplatil preddavky na poistné a poistné do inej ako príslušnej zdravotnej poisťovne, právo na ich vrátenie sa nepremlčuje.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.