Zmeny od 01.01.2015

VšZP si dovoľuje upozorniť platiteľov poistného na zmeny v zdravotnom poistení v  súvislosti s novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť od 01.01.2015.

Odpočítateľná položka

Novelou zákona č. 580/2004 Z. z. sa zavádza odpočítateľná položka (ďalej len „OP“) v zdravotných odvodoch pre nízkopríjmových zamestnancov, ktorá znižuje vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na poistné. (viac ...)

Zmena v oznamovacích povinnostiach platiteľa poistného

Novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) došlo k doplneniu oznamovacej povinnosti podľa § 24 písm. m) zákona.

Od 01.01.2015 vzniká platiteľovi (zamestnávateľovi) povinnosť písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku alebo zániku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnanca, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku podľa § 16 ods. 16 a ktorý sa pokladá za zamestnanca aj z iného dôvodu. . Pre vykazovanie takýchto zamestnancov bol Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou určený nový kód „2P,“ kde „2“ vypovedá, že ide o zamestnanca v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a  „P“ vypovedá o skutočnosti, že ide o zamestnanca, ktorý sa pokladá u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu.

Prostredníctvom kódu „2P“ sa neoznamujú zmeny týkajúce sa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. ( viac...)

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.