Zmeny od 01.01.2014

VšZP si dovoľuje upozorniť platiteľov poistného na zmenu v súvislosti s novelou zákona č. 580/2004 z. z. o zdravotnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť od 01.01.2014.

Zmena definície samostatne zárobkovo činnej osoby

Legislatívnou úpravou sa od 01.01.2014 mení definícia samostatne zárobkovo činnej osoby. Do účinnosti nového znenia zákona o zdravotnom poistení uvádzame k informáciám pre samostatne zárobkovo činné osoby staré aj nové znenie definície tohto platiteľa poistného. (viac...)

Zmeny u platiteľa dividend

Maximálny ročný vymeriavací základ bude, tak ako aj pre všetky ostatné príjmy, 60-násobok priemernej mesačnej mzdy. Pri dividendách za rok 2013 a nasledujúce - sa teda nebude uplatňovať samostatný ročný vymeriavací základ. Uvedené sa použije už pri ročnom zúčtovaní poistného za rok 2013, ktoré zdravotná poisťovňa vykoná v roku 2014.

Zmena nastane aj vo vykazovaní preddavkov na poistné platiteľa dividend. Po novom je platiteľ dividend povinný vykázať celkovú výšku vyplatených dividend a preddavkov na poistné do 8 dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené.

Zároveň sa zmenila aj maximálna výška preddavku na poistné z dividend a to na 14 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy. (viac o platiteľovi dividend)

Rozšírenie vyňatých príjmov na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013 sa za zárobkovú činnosť nebudú považovať výnosy z dlhopisov podľa osobitného predpisu (osobitným predpisom je zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov), ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Klienti nebudú musieť oznamovať výšku takýchto výnosov z dlhopisov, zdravotná poisťovňa údaje získa z podaného daňového priznania.

Zmena v oznamovacích povinnostiach platiteľa poistného

Novelou zákona sa upravili oznamovacie povinnosti podľa § 24 písm. c) zákona o zdravotnom poistení.
Od 01.01.2014 plnia platitelia (zamestnávatelia, SZČO a samoplatitelia) oznamovacie povinnosti týkajúce sa zmeny platiteľa poistného do 8 pracovných dní odo dňa zmeny platiteľa okrem:

  • zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v  § 11 ods. 3 druhej vety, ktorú je potrebné oznámiť do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy zmena nastala, t. j. že sa fyzická osoba nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zamestnania a nie je osobou podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s)
  • zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), g), j), k), l) m, r) a s), ktorú je potrebné oznámiť do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy zmena nastala

Posudzovanie podmienky poistenca štátu

Štát bude platiť poistné za tie osoby podľa §11 podľa odsek 7 písm. a) až l), n) až r) a  t) až v), ktorých príjem (okrem príjmu poistenca podľa § 11 ods. 7 písm. v)), resp. pomerná časť príjmu prislúchajúca k počtu dní kedy sa osoba považovala za poistenca štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r), t) až v) v rámci roka nepresiahne 15-násobok sumy životného minima (pre rok 2013 je to suma 2918,70 Eur), resp. nepresiahne pomernú časť 15-násobku sumy životného minima prislúchajúcu k počtu dní kedy sa osoba za poistenca štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r), t) až v) považovala.

Na vymeriavací základ osoby podľa § 11 odseku 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u), ktorá má v rozhodujúcom období vymeriavací základ vyšší ako 15-násobok životného minima, sa nevzťahuje minimálny vymeriavací základ (§ 13 ods. 9 písm. a)).

Splnenie resp. nesplnenie tejto podmienky sa bude prvýkrát vyhodnocovať pri ročnom zúčtovaní za rok 2013, ktoré sa bude vykonávať v roku 2014.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.