Predstavenstvo VšZP

Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka VšZP

PhDr. Ľubica Hlinková, MPH

Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka VšZP

PhDr. Ľubica Hlinková, MPH sa narodila 19.11.1971 v Bojniciach. V roku 2007 promovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Titul „doktor filozofie“ získala v roku 2008 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Vzdelanie si rozšírila v rokoch 2009 – 2012 štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde získala titul „Master of Public Health“. V oblasti zdravotníctva začala pôsobiť od roku 1989 ako zdravotná sestra. Do Všeobecnej zdravotnej poisťovne prišla v roku 2007, kde začínala na pracovnej pozícii referentka nákupu zdravotnej starostlivosti, pokračovala na pozícii hlavnej odborníčky nákupu zdravotnej starostlivosti, vedúcej odboru centrálnych nákupov a od roku 2012 ako riaditeľka odboru liekovej politiky a centrálnych nákupov. Jej pracovná náplň bola uplynulých 11 rokov úzko spojená s riadením liekovej politiky, participáciou na legislatívnych procesoch v zdravotníctve, prípravou a vyhodnocovaním verejných obstarávaní, farmako-ekonomickými procesmi a tiež kontrolnou a schvaľovacou činnosťou v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a vyhodnocovania jej efektívnosti.Je rozvedená, má syna a dcéru.

Čestné vyhlásenie

podpredseda predstavenstva

Ing. Vladimír Turček, PhD.

Podpredseda predstavenstva

Ing. Vladimír Turček, PhD. sa narodil 4. 4. 1979 v Bratislave. V roku 2002 ukončil Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vzdelanie si rozšíril na doktorandskom štúdiu na Fakulte medzinárodných vzťahov na rovnakej univerzite. V rokoch 2002 až 2004 začínal  ako odborný asistent na peňažnom úseku v Národnej banke Slovenska, následne v rokoch 2004 až 2008 a 2010 až 2014 pôsobil v Západoslovenskej energetike, a.s. najmä na pozíciách vedúceho úseku stratégie a regulácie, resp. ako vedúci úseku Corporate Development. V rokoch 2008 až 2010 pracoval na viacerých pozíciách v oblasti energetiky. V roku 2015 sa stal generálnym riaditeľom sekcie priemyslu a obchodu na Ministerstve hospodárstva SR. Do Všeobecnej zdravotnej poisťovne prišiel v roku 2016, kde začínal ako riaditeľ sekcie ekonomiky. Má dlhoročné pracovné skúsenosti v rôznych oblastiach manažmentu, ekonómie, finančníctva a energetiky. Vladimír Turček bol dňa 7. 11. 2019 vymenovaný do funkcie podpredsedu Predstavenstva VšZP. Je ženatý, má dve deti.

Čestné vyhlásenie

člen predstavenstva

doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.

Člen predstavenstva

doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD. sa narodil 10.2. 1976 v Bojniciach. V roku 2000 ukončil Právnickú fakultu UK v Bratislave, kde následne získal ďalšie akademické tituly. V júni 2016 ukončil štúdium na Fakulte managementu UK v Bratislave. V rokoch 2001 až 2003 pôsobil ako advokátsky koncipient, zároveň (2001-2002) ako asistent poslanca NR SR a tiež (2000 – 2004) na Ministerstve zdravotníctva SR v oblasti legislatívno-právnej. Od roku 2003 má samostatnú advokátsku prax so zameraním na obchodné a zdravotnícke právo. Od roku 2000 až po súčasnosť pôsobil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako vedúci katedry, prodekan a docent na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva (dnes Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov). V rokoch 2009 až 2016 pracoval aj pre spoločnosti zamerané na poisťovníctvo a finančný trh. V zdravotníctve má skúsenosti z tvorby legislatívy i poskytovania poradenstva pre stavovské organizácie a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Michal Ďuriš bol dňa 17.5. 2016 vymenovaný do funkcie člena predstavenstva VšZP. Je ženatý a má tri deti.

Čestné vyhlásenie

člen predstavenstva

PaedDr. Tibor Papp

Člen predstavenstva

PaedDr. Tibor Papp sa narodil 18.9.1964 v Hurbanove. V roku 1988 ukončil Pedagogickú fakultu v Nitre, s aprobáciou Matematika - Základy techniky. V rokoch 1988 až 1996 pracoval v školstve, ako pedagóg v Školskej správe v Nových Zámkoch a následne ako zástupca riaditeľa na Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom v Kravanoch nad Dunajom. Následne v roku 2000 ukončil aj ekonomické špecializačné štúdium Ekonom podniku v Nitre. V rokoch 1996 až 1997 sa stal manažérom súkromnej firmy NATUREX s.r.o. v Komárne. Následne do roku 2003 pracoval vo funkcii ekonomického zástupcu riaditeľa na Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom a zároveň pôsobil aj ako ekonomický zástupca riaditeľa na Strednej Záhradníckej škole v Kravanoch nad Dunajom. V rokoch 2003 až 2011 bol vedúcim ekonomického odboru a prednostom mestského úradu v Komárne. Od roku 2011 vykonával funkciu riaditeľa Daňového úradu v Komárne. V rokoch 2012 až 2016 pôsobil ako riaditeľ pobočky Sberbank Slovensko a.s. v Komárne. Má dlhoročné pracovné skúsenosti v rôznych oblastiach ekonómie, finančníctva, manažmentu a odborného riadenia. Tibor Papp bol dňa 13.12.2016 vymenovaný do funkcie člena predstavenstva VšZP. Je ženatý, má dve deti.

Čestné vyhlásenie

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.